Hunok Nagy Szövetsége
Felhasználók
Online vendégek: 1

Online tagok: 0

Regisztráltak: 4
Legújabb tag: efeylermari
Üdvözlet
Üdvözlünk az oldalon
Köszöntő

Köszönti Önöket Nagy Bálint a Hunok Nagy Szövetségének elnöke!

 

A Hunok Nagy Szövetségének bejegyzése  2009. december 24.-én vált jogerőssé! A magyarság összefogására, felemelkedésére és fennmaradására jött létre! A 2018-es választásokra  megkezdjük a felkészülést,  melyen elsöprő többséggel  győzni fogunk!

 

CÉLUNK: hogy utat mutassunk minden magyar embernek (határon innen és határon túl) hogy egy élhető, felemelő és virágzó társadalmi jólétet hozzunk el a magyarság, nemzetünk számára. Tudjuk, hogy az emberiség  sorsa a magyarság kezében van. Tudásunkkal olyan magas szintre emeljük nemzetünket,  melyre az utókor is méltón, büszkén fog visszaemlékezni!

Várom hozzászólásaikat, építő javaslataikat, mellyel közösen  élhetőbbé tehetjük a magyarság életét!

Harcolj a békéért!
Nimród népe

Feltámadunk Szkíták, Hunok, Avarok és Magyarok!!!
Hamarosan eljő a mi napunk!!! Kitartás!!!!

Áldás, áldás, áldás
Jézus már közöttünk van!
Jézus nem azért volt közöttünk, hogy a bűneinket elvigye! Ezt a hazugságot a gyilkosai találták ki!
Azért volt közöttünk, hogy a reménytelenségben, a kilátástalanságban utat mutasson. Kivezessen
a fényre a sötétségből, ahová az Istentelenek terelték a népet! Ezért nevezik a pápát isten földi
helytartójának. Istenhez semmi köze! Sátáni az ő minden tette!

Intelem a magyarokhoz a végidőkben

Inspirációt kaptam, ami egy tőlem nem meg­szokott témájú esszé meg­írására késztet. Persze régóta érik már bennem is a gon­do­lat, hogy megpróbáljak valami keresztény, ezen be­lül speciá­li­san magyar fogód­zót nyújtani a magyaroknak ezekben a vészterhes idők­ben. Amikor a népesség jelentős hányadában vagy a keresztény, vagy a ma­gyar gyö­kerek kerülnek, vagy-vagy alapon, indokolatlanul előtérbe a másik önazonosság kvázi rovására. Vagy – ami a még rosszabb eset – mindkettő meg­kér­dőjeleződik. Vagy – ami pedig a legrosszabb eset – eredeti gyökereinket gyáván megtagadva, „átállunk” vala­mi áruló (pl. ál-liberális, kozmopolita), de kényel­mes „mimikri vagy rejtőz­ködő” szemléletmódra, ami ugyan teljességgel idegen tőlünk, de „pillanat­nyi­lag” előnyösnek, jövedelmezőnek vagy legalábbis ké­nyel­mesnek látszik.

Magyarok, tudjatok és higgyetek legyetek türelmesek!

Legyetek szelídek, mint a ga­­­lam­bok, de okosak, mint a kígyók! Röviden: em­lé­kezzünk Jézus Krisztus in­­tel­meire, nehogy akaratgyengeségből vagy végső két­ségbeesésünkben elté­ve­lyedjünk. Mert amint vala­melyik testvérünk elve­szí­ti béketűrését, keresz­tény sze­lídségét, netán megtagadja magyar gyökereit, és ezzel minden lénye­ges önazonosságát, akkor végképp kiszolgáltatottá válik minden ellenséges erő­vel szemben. Megmaradásunk legfontosabb záloga ön­azonosságunk hiánytalan és töretlen megőrzése. (Egyik nyáron Bösztör­pusz­tán, a MSZ országos rendezvényén már igyekeztem meghatározni, mik is a ma­gyar önazonosság leg­fontosabb ismérvei.) Megindokolom, miért szükséges a türelem.

A világmagyarság döntő hányada még ma is a Kárpát-medencében él. Lehet, hogy a szétszóratásban élő magyarok – vagy az eredetileg magyar gyökerűek, ami sajnos nem ugyanaz – lélekszáma 2-3 millió, de az anyaországban és a trianoni határokon kívül rekedt honfitársaink létszáma meghatározóan több ennél, minimum 13 millió. Mármost korábban a „rendszerváltás” naiv vagy ál-naiv kormányzatai sűrűn, mint mantrát ismételgették, hogy nekünk a be­lépés után az Eu­ró­pai Únió lesz az új hazánk, amelyben majd minden ma­gyarnak született magyar végre újra egymásra találhat, és hogy ebben a kö­zös „úniós polgárságban”, ennek túláradó örömérzésében majd feloldódik, lé­nyegtelenné válik „az a kis különbség”, hogy valaki éppen Magyarországon, Szlová­kiá­ban, Szerbiában, Ukrajnában vagy Erdélyben született, dolgozik, lakik és él. Nos, nem így történt. Azoknak a jóelőre „huhogóknak” lett iga­zuk, akik megjósolták, hogy az EU nem egyéb, mint egy második, nagyobb karám, amelybe minket is (titeket is) betoltak, mivel a modern világ tulajdonképpen ilyen „matrjoskababaszerű”, egymásba tolható karámokból áll, amelyeknek a világon semmi hasznuk, csupán a bezártság-érzetet duplikálják. Ebből áll u­gyan­­is a gyökértelen plutokrata világpolgárok nagy szabadsága, ami valójá­ban semmi más, mint hatványozott bezártság-érzet. Nem az történt ugyanis, hogy a határokat lebontották, hanem az, hogy a meglévő, sok bezárt kis ket­rec köré – biztonsági okokból? – felhúztak egy közös nagyobbat, erősebbet.

(Megjegyzem: most megint, egymás közé is újból csak kerítéseket építünk; igaz, nem egymással szemben, hanem a migrációs áradat feltartóztatására. Lehetséges, hogy egész Magyarországot hat méter magas betonkerítéssel kell majd körülvenni, kapukkal és védőbástyákkal - ha minden kötél elszakad.) Az, hogy a szél a réseken „szabadon” jár be és ki, ne tévesszen meg senkit, attól a ka­rám csak karám maradt, ahol csak teljes (és dupla) kiszolgál­ta­tottságban él­hetsz, csökkenő életszínvonal alatt. Amiről történetesen most is be­szélünk, az a Roth­schildok – és kapcsolódó vonzataik - által kiválóan me­nedzselt, FED­ezetlen USA-dollárra épülő atlanti Világ­állam, amely értelem­sze­rűen jól egymásra zárható (stílszerűen: egymásra vakolt) ka­rá­mokból épül fel. Amelyet egységes pénz, egységes szabadkőműves világvallás (ökumenia), uniformizált hollywoodi médiumok illuminált egyenműsora és egységes (adó-) jogszabályok segítségével, egységes erőszakszervezettel (NATO), befagyasztott reálbér-szinten kormányoznak, és amelyet a DÖNMEH helyi végrehajtó szer­ve­zete, a Bilderberg-csoport felügyel. Árgus szemekkel és állandó megszorí­tá­sokkal vigyáznak arra, nehogy valamelyik barakkban a stagnálásnál maga­sabb ütemű GDP-növe­ke­dés üsse fel a fejét, mert egy effajta virulens járvány súlyosan megfertőzhetné a nyugodt apátiába süllyedt munkanélküli régiók életúnt (betört) lakosságát, kibillentve egyensúlyából valamelyik, nem­zetinek cseppet sem nevezhető jogi karámot.

Bizony egyre inkább érvényes John Lennon híres mondása: „Elmebeteg em­ber­ek irányítják világunkat elmebeteg célokkal. És az egészben az a leg­elmebetegebb, hogy aki erről beszél, azt azonnal elmebeteggé nyíl­vá­nítják.”

Említettem, viseljük nehéz birka-sorsunkat birka-türelemmel! Ez azért fon­tos, nehogy túlbecsüljük lehetőségeinket és erőinket, s elővigyázatlanul bele­sza­ladjunk egy felénk egyenesen kitartott tőrbe, aminek semmi értelme nem lenne. Ugyanis olyan erők munkálkodnak a magyarok tönkretételén, ame­lyekkel már csak Jézus Krisztus tud megbirkózni, amikor másodszor is eljön a Földre; immáron nem azért, hogy keresztre feszítsék a bűneinkért, hanem már dicsőséges királyként, „leszüretelni a fügefa termését”, vagyis begyűjteni a Hozzá hű maradt, állhatatos lelkeket, s ítéletet mondani eleve­nek és holtak felett. A Világállam - Luciferrel az élen - az Illuminátusok egységes uralkodó gé­pezete a világ felett, minden élő felett a Végidőkben, a végső szociális ka­tak­­lizma beköszöntésekor. Arról van szó, hogy mivel a jólét kizárólag az at­lan­ti elit privilégiuma – sem Kína, sem India lakossága nem érheti el soha -, természetszerűleg oly’ mértékben szükséges az okkult pénzhatalmat kon­cent­­rálni és centralizálni, hogy már semmilyen tömeglázadás vagy világ­for­ra­da­lom (lásd még: Petőfi) ne lehessen képes az illuminált mestertervek va­lóra vál­tásának megakadályozására, míg a világ egymásba kasztlizott fa­lan­­sz­tere­i­nek bégető birkanyájait fel nem hajtják egy „humánus” vágóhídra – vö. euthanasia -, miáltal sikerül a birkák lélekszámát a jelenleginek mintegy 1/7-ére leszállítani. Hogy a kabbalista-luciferiánus világelit biztosítsa saját ma­ga számára a zavarta­lan, „örök” földi jólétet, ahhoz a tervek szerint elég cca. 1 milliárd rabszolga is.

Lucifer eme végső uralmát – ha úgy tetszik agóniáját – megtörni nem képes sem­milyen forradalom vagy világforradalom. Csak Jézus Krisztus… Arról az „apróságról” sem szabad megfeledkezni, hogy a világtörténelem eddigi összes forradalmát kivétel nélkül – bizony, „az is” beletartozik! – szabadkőművesek szervezték. Eddig minden korabeli uralkodó osztály – hűbérurak, királyok, dinasztiák, polgárok, stb. – hatalmának megdöntéséhez szabadkőműves (tit­kos társasági) összeesküvésre volt szükség. Minden ún. polgári és szocialista forradalom mögött a szabadkőműves páholyok álltak. Ám mostanra a világ­helyzet gyökerestül megváltozott. Az időközben lázas sietséggel felépített sza­badkőműves (illuminátus) világrend lényegében megszerezte a világuralmat. Magyarán: ahhoz, hogy a szabadkőműves (luciferiánus) világuralmat erő­szak­ útján, a siker reményével megdönthessük, szabadkőműves (világ)forradalom­ra lenne szükség, ami nyilvánvalóan fából vaskarika – képtelenség. Manap­ság már a mi lánglel­kű Petőfi Sándorunk sem lelkendezne világforradalomról – ami ellen mellesleg mentora, a szabadkőműves Bem apó is élénken tilta­koz­­na! -, inkább „beéri azzal”, hogy buzgó magyar templomosok kapargatják a sírját – vagy ki tudja, kiét? – a messzibériai Barguzinban…

De nézzük most egy kicsit a probléma szakrális, lelki oldalát. Mindenesetre azt, amit a Katolikus Egyház, a Vatikán e tekintetben megtestesít. Időszerű, hogy erről a kérdésről is szót ejtsünk, s nem csak azért, mert a keresztény ember akkor sem nyúl nyílt erőszakhoz, ha a magyarságát közvetlen veszély fenyegeti, illetve ha azt történetesen tűzzel-vassal korlátozzák. Ha megütik a jobb orcádat, nyújtsd oda a balt! – tanította Jézus Krisztus az Evangé­li­um­ban, s szeretet-törvényében előírta: „Szeresd felebarátodat, mint önma­gadat!” -, mely parancsot úgy kell érteni, hogy az ellenségeink is fele­bará­taink. (Az apokrif Tamás evangéliumában Jézus még hozzátette: „…, de ne bízz senkiben, csak énbennem!”.) Épp’ azt a korszakváltó pillanatot éljük, amikor végérvényessé válik, hogy az emberi történelem konvergens, vagyis az ún. „célokság elve” vezérli. Megmagyarázom. A „célokság elve” azt jelenti, hogy a cél húzza, az ok pedig tolja valamely esemény bekövetkezését. Az em­beri történelem, mint „oksági láncolat” tolja maga előtt a próféták által meg­jö­vendölt – úgyis bekövetkező – jövőt; a cél, ti. az isteni kinyilatkoztatás szerinti jövő elérése (értsd pl.: a Sátán Zsinagógája – Jelenések 2.9) pedig húzza maga felé az események determinált láncolatát, ezért mondjuk, hogy az em­be­ri történelem Isten irányában konvergens. Mert az egész történelem arra a szent (szakrális) isteni célra van mintegy felfűzve, hogy Isten akarata, a Te­remtés, a Gondviselés, a Megváltás, az Utolsó ítélet, a Feltámadás és az Üd­vö­zülés isteni terve, a Kinyilatkoztatás maradéktalanul betelje­sed­jék. A Sátán sorsa már régen eldöntetett – letaszíttatott és örökre lelán­col­tatott… Az Úr már jó régen így rendelkezett, csak egy kicsit hadd kísértsen még, ezt is már csak végső kétségbeesésében teszi… A lényeg az, hogy ne le­gyünk kicsinyhitűek, ne hős­ködjünk, bízzuk a jövőt Jézus Krisztusra, aki bi­zonyosan újra eljön – „Talál-e az Emberfia hitet még a Földön, amikor új­ra eljön?” -, s dicsőséges királyként végleg a – Sion hegye mögötti – szaka­dékba löki a Sátánt, mindörökre. Épp’ azt a sorsfordító pillanatot éljük, ami­kor a Malakiás próféta által megjövendölt pápai „névsor” véget ért. XVI. Be­ne­dek volt az utolsó pápa. Több pápa nem lesz. Ám ne felejtsük el a vatikáni fő-exorcista (ördögűző), Gabriele Amorth atya immáron legalább 12-15 éves pró­­fétai sza­va­it: „A Vatikánban már a Sátán füst­je terjeng.” Amit most már úgy is értelmezhe­tünk, hogy ez a füst fehér füst képében jelent meg a Vati­kán kéményéből, jelezvén, hogy a mai bíborosi konklávé szabadkőműves tagjai „fü­­­tyül­nek” Ma­la­ki­ás jövendöléseire, és problémamentesen megválasztották a le­­­mondatott legitim pápa helyére „új pápának” az illegitim Hamis Prófétát, aki pedig nekilátott „főfeladata” beteljesítésének, ami az Antikrisztus földi ha­talomátvételének előkészítése, a Jézus képében tetszelgő ócska kók­ler, az Antikrisztus felsegítése a Világállam trónjára. A világ­poli­ti­kai hely­zet rendkívül kedvezőnek ígérkezik a dicstelen feladat végrehajtására, hi­szen – úgy néz ki – addigra kitör(t?) a III. Világháború, ezért is jött a nagy „békecsináló”, hogy rendkívüli tehetségével elcsitítsa az éledő Armageddont. Úgy tűnik, ma már – vagy lappangva mindig is így volt? – nem Róma a ke­reszténység letéteményese, útmutató központja, sokkal inkább Bizánc…

Az Antikrisztus hatalomra lépésekor visszatér a Földre Énokh és Illés, akiket – mint szentéletű ószövetségi prófétákat – Isten élve elvitt magával-magához, sok száz évvel ezelőtt. Énokh és Illés mártírok lesznek, az Antikrisztus kivé­gezteti mindkettőjüket. Szomorú, és legyen is elég, ha ők mártírhalált halnak érettünk. Nem kell szaporítanunk a várható számos áldozat létszámát…

Magyar Testvéreim! Ne akarjatok hát kvázi „Istenként” előítélkezni! Ne akar­játok a Benneteket, szeretteiteket még annyira fenyegető ellenséget sem „meg­rendszabályozni”, ne felejtsétek: Istené a harc joga, Istené az ítélet joga, Isten, aki majd igazságot szolgáltat minden népnek. Isten az egyedüli, aki le­győzheti a Sátánt, a bukott angyalt; Jézus Krisztus és édesanyja, Szűz Mária joga és feladata, hogy megvédjenek bennünket az Antikrisztus támadásától, s végül együtt véget vessenek a Sátán földi tombolásának.

De mégis mi lehet a magyarság szakrális küldetése a végidőkben? Mi lehet az összetartó erő és hit, amely bennünket, magyarokat „megkülönböztet” más népektől, más népek sorsától? A hit. Nem tudhatjuk, talál-e még hitet az Em­ber­fia, ha majd visszatér a Földre, ítélni eleveneket és holtakat. De te­gyünk meg ezért mindent, legyünk bizonyosak abban, hogy minket, magya­rokat megtalál majd! A magyarok isteni küldetése, hogy mint nép, meg­őrizzük az Ég és a Föld közötti párbeszédet, imáinkkal ápoljuk a szakrális kapcsolatot; az istenhitet egy hitetlenné vált Európában, s az egész Földön. Szűz Mária Nagyboldogasszonyunk segítségével, és a Szent Korona szelle­mé­ben, Isten di­csőségére. Hiszem, hogy valami isteni titok folytán nemcsak az egyé­ni üdvösség létezik, de a kollek­tív is, amelyben elnyeri végső igazságát a népek Krisztusa, a sokat szenvedett, feldarabolt, mégis irgalomra méltó, ál­dott Magyarország.

Most pedig határozzuk meg, hogy ebben a mai, nagyon is konkrét helyzetben hol is van a világ magyarságának a helye, mi is a történelmi és szak­rális szerepe, mi is a konkrét isteni küldetésünk, és mit is kell, cél­szerűen és racionálisan tennünk azért, hogy megfelelhessünk Mária és Jézus terveinek; mi is az a várható közeljövő, amelyre közösen, együttesen kell felkészülnünk, testben és lélekben egyaránt. Mert azt már mindenki tisz­tán látja, hogy nyakunkon a végső, megsemmisítő veszedelem, amelyben az Antikrisztus felemelkedik, amelyben a „nagyra becsült” atlanti civilizáció ön­ként és dalolva mindenfajta migránsokkal, hús-vér özönvízként árasztja el Európát; jól láthatóan azzal, az egyenesen az USÁ-ból importált sunyi, a né­peket hasba-akasztó ördögi praktikával, ami már a WTC-tornyok öngyilkos le­dön­té­sekor is tökéletesen működött, hogy ti. saját magát kergeti „látszólag” vég­veszélybe, hogy erre a végveszélyre hivatkozva, a népek pánik-reakciójára apellálva az utolsó utáni pillanatban kihirdethesse a „szükségállapotot”, és annak feloldására létrehozhassa az Európai Egyesült Államokat, ami a végső szociális kataklizma és következményeinek előidézé­sére a jól bevált, legmeg­felelőbb globál-fasiszta megoldás. Rá kellett döbbennünk arra, hogy itt már nem a „gazdasági és demokratikus felzárkózásunk” forog kockán a leggazda­gabb nyugati kultúrákhoz, hanem a magyarok puszta fennmaradása a tét. (Ha nem vigyázunk eléggé, úgy Szulejmán Szigetvárról, egy tévésorozatból ki­lépve-reinkarnálódva, muzulmán sárija-diktatúrát vezet be Európában, vagy mindjárt Magyarországon…) Nem a gazdasági és politikai felzárkózás a tét, amiben talán még a miniszterelnökünk sem hitt soha, hanem az a reális ve­szély, hogy a Rhodes-alapítványokban világuralomra kinevelt 2 Clinton, a Soros-alapítvány, az Európai Únió brüsszeli Bizottsága a Hamis Pró­féta álsá­gos eszmei támogatásával fel akarja számolni Magyarország füg­get­lenségét, hogy a továbbiakban esélye se maradjon isteni küldetésének be­tel­jesítésére. Látnunk kell, hogy az Antikrisztus felemelkedése útjában ma még Magyarország a legkeményebb akadály, amelyet a Sátán semmiképpen nem kerülhet meg. Csak úgy mozdíthatja el az útból, ha végképp megbénítja.

Jövendölés Mike Evans: Jeruzsálem elárulása nyomán

A végidők eseményeit Mike Evans a "Jeruzsálem elárulása" című könyvében foglalta össze, amely jövőképe tökéletes összhangban van Albert Pike ame­rikai tábornok - aki Adam Weishaupt után az Illuminátusok elnöke lett - III. világháborús tervével.

Ez a III. világháború kb. 25-30 éve tart, és a célja, hogy a politikai cioniz­mus és az iszlám egymást semmisítsék meg. (Vö. "Jeruzsálem elárulása".) Mike Evans lényegében nem tett mást, minthogy Dániel próféta végidőkre vonatkozó egészen konkrét jövendöléseit összefésülte a Jelenések Könyvével, a Bibliával és a valós történelmi, illetve az aktuális világpolitikai esemé­nyek­kel. Továbbfejlesztve Evans következtetéseit, ez jött/jön ki belőle:

1. Az atlanti civilizáció lényegében egyenlő/azonos az Antikrisztus birodal­mával, amely­nek egyik fedő-írányító szerve pl. az ENSZ.

2. Az Antikrisztus középkorú férfi (lehetséges, hogy Davide de Rothschild).

3. Az Európai Únió a tervek szerint hamarosan Európai Egyesült Államok lesz - perszonálúnió, prezidenciális (vö. Antikrisztus) rendszerben.

4. Az Antikrisztus fellépését megelőzi a Hamis Próféta. (Ő = Bergoglio, argen­tin jezsuita bíboros. Nyilván ezért áll ki nap, mint nap a migráció mellett is.)

5. Az Antikrisztus, miután megválasztják az Európai Egyesült Államok el­nö­kének, csellel megszerzi a pápai trónt is, hogy látszólag hely­reállítsa az Ég és a Föld régvolt szakrális egységét (Bergoglio ebben is segíteni fogja).

6. A Mórija-hegyen, a mai Al-Aksza mecset helyén, az egykori Jeruzsálemi Temp­­lom romján újjáépül a régi Templom, mert az ortodox zsidók ebben fo­gadják majd a Messiásukat. (Ma már az összes ősi szertartás naprakészen, csak gombnyomásra vár.)

7. Az Antikrisztus elmegy Jeruzsálembe, csellel elfoglalja, majd az új Temp­lomban előadja, hogy ő Jézus Krisztus - a Második Eljövetel, „aki egyben a zsi­dók várva-várt Messiása is” -, és ott, azonnal Istennek kiáltja ki magát. A meg­tévesztett zsidók - és mindenki más is - leborulva imádják.

8. Eközben összeáll egy erős koalíció az Antikrisztus ellen, amelynek tagjai: Kína, Oroszország, néhány más keleti ország, talán India, Pakisztán, Japán – és egy meghatározó európai ország.

9. Visszatér a Földre Illés és Énoch próféta, akiket az Úr egykor élve elraga­dott. Meg­­próbálják az Antikrisztust megállítani, de az kivégezteti őket. Sok lesz az ártatlan vértanú áldozat.

10. Az Armageddon úgy indul, hogy az Úr Angyala hatalmas tűzzel kiszárítja a Tigris-Eufrátesz folyamrendszerét, hogy a kínai tankhadosztályok szárazon érkezhessenek meg a bibliai Armageddon helyszínére, ahol előbb lezajlik az emberi történelem legemlékezetesebb tankcsatája, amelyet az izraeli atom­bom­bák öngyilkos felrobbantása, illetve globális atomháború követ. Az Anti­krisztus-ellenes tankok összesítve 20 millió lóerővel dübörögnek... (Vö. az Apokalipszis lovasai a sivatagból jönnek...)

11. Az Armageddon az izraeli Jeruzsálem melletti Megiddó síkságon zajlik majd le. Az Antikrisztus totális vereséget szenved. Ezt követi az izraeli atom­bombák öngyilkos felrobbantása. Amikor ugyanis Izrael megérti, hogy az An­ti­krisztus nem a beígért zsidó Messiás, tehát jól átverte őket is; végrehajtja a kutatók által már ma is ismert öngyilkos tervet, felrobbantja bombáit.

12. Az izraeli szuicídium globális atomháborúvá terebélyesedik, a világ láng­ba borul; a totális világégés az emberiség kétharmadának pusztulását ered­ményezi.

13. A megmaradt egyharmad sem jár sokkal jobban, a sugárfertőzés okán. A megmaradt emberiségen a végső kétségbeesés lesz úrrá.

14. Ekkor angyalai kíséretében alászáll az égből Jézus Krisztus, a Messiás, immáron nem mint szenvedő megváltó, hanem mint győzedelmes király.

15. Megkezdődik a békés konszolidáció, Jézus Krisztus ezeréves királysága.

A leírt végidők-történet egy látomás, egy lázálom, János-Dániel-Evans folyta­tó­lagos lázál­ma, ami viszont nagyon könnyen, talán már holnap véres való­sággá vál­hat. Akár pont így lesz, akár nem – a jóslatnak megvan a maga lét­fontosságú tanul­sága. Első olvasatra, első hallásra aligha tűnik fel bárkinek, pedig annyira kézenfekvő és logikus. Mi a magyarság végső küldetése? A Jézusba vetett hit, Jézus Krisztus tanításának megőrzése. A keresztény hit megőrzése egy olyan elvadult világban, amelyben a Sátán szabadon tob­zó­dik, amelyben az ál-libe­ra­lizmus, az ál-humánum, a normális, transzcen­dens értékrend elutasítása, az ostoba emberi ál-tudományba vetett vakhit, a sátánizmus, a buddhizmus, a protestantizmus, a szabad­kő­mű­ves fél­reveze­tés, a dezinformáció, a farizeus álszenteskedés az uralkodó esz­me. A magyar­ság­nak távol kell tartania magát mindezektől a hamis tévta­noktól. A ma­gyar­ság küldetése a végidőkben, hogy sértetlenül megőrizze a hit láng­ját; a lán­got, amelyben a visszatérő Jézus Krisztus meglátja a mara­dék hitet ezen a mindenestül pogánnyá vált szerencsétlen Földön.

Az Antikrisztus seregei, és a velük szemben győzedelmeskedő haderők meg­vívják a maguk bibliai Armageddonját. Hadd tegyék! Tudjuk, hogy egyik ol­dalon sem Jézus Krisztus seregei harcolnak. Jézus nem vív csatát földi erők­kel, sem pro, sem kontra, csak felhasználja az egymással harcoló pogány se­regeket, saját szent céljai megvalósításának előremozdítása érdekében.

Tehát mindezek alapján, mi is a végkövetkeztetés?

A magyar nép, a világ magyarsága, a népek Krisztusa, Magyarország; nem vehet részt a földi erők végküzdelmében, mert a természete és küldetése nem evilági, ha­nem szakrális. Nem tartozhatunk, nem tartozunk egyik földi „ol­dal­­hoz” sem! Mi Jézus Krisztus és Szűz Mária népe vagyunk! Nem harco­lunk, mert ha bármelyik ellenfél haderejéhez csatlakozunk, elvesz­tünk. De mi, az Őrzők, nem veszhetünk el! Nem szennyezzük be a kezünket senki fi­ának a vérével, mert mi ártatlanok va­gyunk. Mi csak Krisztus Urunk ke­gyel­mére vagyunk utalva, Ő a mi erőnk, és csak Őbenne bízunk, csakis Őhozzá tar­tozunk.

A magyarság küldetése a végidőkben tehát a végső engesztelés.

A végső földi szenvedés felvállalása, minden embertársunk üdvösségéért.

„Ha engem követtek, veletek is úgy bánnak el, mint énvelem.” – jöven­dölte meg Jézus. Legyen úgy! Hagyjuk, hogy megtörténjen! Mi tudjuk, hogy Jézus Krisztus az út, az igazság és az élet. És a magyaroknak nem kell ennél több babér. Mert a magyarok nem árulják el Jézust holmi földi hívságokért!

Mi valamennyien együtt követjük Őt, bárhová is menjen.Azért kapták az őseink a Szent Koronát és a Szent Fokost, hogy őrizzék adják tovább, föld-ég között kötött szövetséget, tudást az utókornak.

"Ne vígy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól"!

Hunyadi János: minden út Rómába vezet
Minden út Rómába vezet, de a népek pusztítóit is ott keresd
Merénylet a Vatikán ellen? – avagy „Ki kardot ránt, kard által vész el.” PDF Nyomtatás E-mail
Írta: Aranyi László
2009. 03 04.
kutatási anyag - 2006

A Római egyház történetét teljes mélységében átjárják a háborúk. Az elmúlt két évezred során egyre másra léptek fel az „igaz hit védelmezői”, kezdve az apostolnak nevezett Páltól egészen George W. Bushig, s okozták sok-sok millió ember halálát. Jézus követőinek lemészárlása már kétezer éve folyik. Vajon beteljesül a jézusi jóslat? Vajon meddig folytathatja a magát „kereszténynek” hirdető egyház a jézusi tanítástól messze elrugaszkodott tevékenységét?

A kereszténység eredete

Mostanra már a széles nyilvánosság is megismerhette a 2000 évvel ezelőtt történt események részleteit. Azt, hogy Jézus Galileából származott, hogy Mária Magdolna nemcsak egyszerűen a „szeretett tanítvány” volt a számára, hanem sokkal több. Azt is megtudhattuk, hogy Jézus igen sokfele járt a világban, nyilvános fellépése előtt, és „kereszthalála” után is. Egyiptomban és Indiában egészen biztosan járt, hiszen sírja Kasmír államban van, de talán a mai Angliáig is eljutott élte során.
Nem vallásalapítóként lépett fel, hanem a szeretet-tanítás hirdetőjeként. Példabeszédeit az apostolok és közvetlen követői őrizték meg, „evangéliumok” formájában. Evangéliumokból közel száz forgott közkézen, a Nagy Konstantin – egyébként pogány, s csak a halálos ágyán megkeresztelkedett uralkodó -, által elrendelt „kanonizáció előtt.

vatikan1
1. ábra. A Jézus tiszteletére emelt szentélyt Srinagarban nemcsak keresztények, hanem hinduk és muzulmánok is látogatják. Jézus a mozlimok szemében is prófétának számít, főként azonban példamutatóan igaz embernek.

Jézus követőit már az első pillanatokban üldözték. A Mester halálát mindössze 100 évvel követően Ireneus püspök már eldöntötte, ki az „eretnek” és ki nem az. De már Pál korában elkezdődtek a könyvégetések. Mindezek ellenére az ősi szövegek egy része fennmaradt, a legjelentősebb forrásuk a Holt-tengeri tekercsek, illetve a Nag Hammadi (Nagy Harmat?) Könyvtár. Ez utóbbi tartalmazza az örökre elveszettnek hitt gnosztikus evangéliumok jó részét.
vatikan

2. ábra. Ireneus nevezte először a „hivatalos keresztény tanítástól eltérőket” eretnekeknek.

Az előkerült ősi szövegekből megtudhatjuk, hogy Jézus apostolai soha nem léptek európai területre – Mesterük halálát követően -, és azt is, hogy a Római Egyházat nem Péter apostol, hanem az ugyan apostolnak tartott, ám Jézussal soha nem találkozó, sőt, Jézus követőit házról-házra halálra kereső, Pál alapította.

A Római Egyház jézusi tanítás ellenessége nem állt meg az őskeresztények üldözésével. Véres leszámolásokban pusztították a gnosztikusokat, a manicheusokat, a nesztoriánusokat, Bogumil követőit, az albigenseket, a keleti keresztényeket, a szent földi „megszállókat”, a protestánsokat, a „vadakat”, a „boszorkányokat”, mindenkit, de mindenkit, aki az uralkodó dogma számára pusztán gyanús volt, vagy csak ráfogták.

Össze sem lehet számolni azon milliókat, akiknek vére a Római Egyházhoz közvetlen vagy közvetve tapad.

Keresztes háborúk - pápaság

Ha szétnézünk a világban, lényegében ma is keresztes háborúk folynak. Ki beszél már A Jézus által tanított „szerető és megbocsátó Mennyei Atyáról”?... Inkább mintha valamilyen „bosszúálló isten” szerepében tetszelgő (tömeg)gyilkosokat látnánk…

vatikan3

3. ábra. I. János Pál – a „mosolygós” pápa. Átfogó vatikáni reformtervei miatt saját bíborostársai összeesküvésének áldozata lett.

A katolikus hívek nagyjából másfél milliárdos tömege igen vonzó azok számára, akik e másfél milliárd ember feletti uralomra vágynak. Azt hinnénk, a Római Egyház központja a világ legbékésebb, leginkább kegyelemmel teli és egyik legszentebb helye, ahol a hívők átérezhetik „Jézus földi helytartójának” közelében, ez egész csodálatos jézusi tanítást, mintegy testközelből. A helyzet ezzel szemben az, hogy a Vatikán mindig is híres volt botrányairól. A régebbi korokban ugyanúgy a hatalom megkaparintása dominált arrafelé, ahogyan most is. Ha valamelyik pápa valakinek útban volt, egyszerűen meggyilkolták. A XX. Században legalább két pápát öltek meg, más kutatók szerint akár négyet is. Nem biztonságos pápának lenni… I. János Pál szeretett volna visszatérni a jézusi tanításhoz. Saját bíboros társai mérgezték meg. XXIII. János pápa szerette volna megreformálni az egyházat. Hirtelen szívroham végzett vele…. És sorolhatnánk

vatikan4

4. ábra. XXIII. János pápa. Ő az egész kereszténység megreformálását tűzte ki célul a II. Vatikáni Zsinat összehívása révén. „Váratlan szívroham” végzett vele…

Meglehetősen „homályos” a pápaság hozzáállása a II. Világháborút követő eseményekhez. De a mai világpolitikához is. Mintha a pápa és környezete szeretne bizonyos köröket „Isten szemében jobban tetsző gyermekeknek” feltüntetni.

Mindezek mellett köztünk élnek a magukat már-már messiási küldetéssel felruházó hadvezérek, mint amilyen George W. Bush. Persze, nem vele kezdődött. Talán könnyebb lenne azokat az országokat felsorolni, akiket az USA nem támadott meg a 230 éves fennállása óta, mint akiket igen. A szuperhatalmat jelentő Egyesült Államok háborút viselt olyan „hatalmas nemzetbiztonsági kockázatot jelentő” országok ellen is, mint Grenada. Legtöbben még a térképen sem találnánk meg… Ha csak a legutóbbi hatvan évet vesszük, jól követhetjük az USA politikáját. Semmitől sem riadnak vissza, cinizmusuk határtalan.

2001. szeptember 11.

Nemrégen hozták nyilvánosságra a Pentagon elleni támadás videofelvételét. Teljesen egyértelműen kiderül ebből (is) hogy semmiféle repülőgép nem csapódott be az épületbe. Sokkal inkább egy cirkáló-rakéta. A szem- és fültanúk sem láttak-hallottak semmiféle repülőgépet. És persze, az adott épületszárny „véletlen” szinte üres volt. Ahogy az ikertornyok is majdnem. Furcsa mód, szinte alig volt benn ember. Voltak akiknek szóltak, aznap ne menjenek be. Még Jackie Channak is, hogy elmarad a tervezett filmforgatás… Építészmérnökök pedig már szinte azonnal jelezték, azok a tornyok egyrészt össze sem dőlhettek volna, ha pedig már összedőltek, akkor nem úgy és nem akkor kellett volna összedőlniük. Egyben felhívták a figyelmet az összedőlés előtti másodpercekben arra repülő furcsa helikopterre, valamint az épület alján kicsapódó füstpamacsokra….

vatikan5
5. ábra. Ebbe a bő másfél méteres lyukba, a Pentagon falában, egy egész utasszállító csapódott 2001. szeptember 11-én – legalábbis az amerikaiak ezt állítják….

Megvolt tehát az indíték a „bosszúra”. Azt csak igen kevesen merték szóvá tenni, hogy utasszállító géppel azokat a manővereket melyeket láttunk, s melyeket látnunk kellett volna a Pentagon esetében, a világon mindössze néhány ember képes végrehajtani csak, s nem egy hat hét alatt kiképzett pilóta. De erről igyekeznek hallgatni. Mindenki „terroristának” számított innentől kezdve, aki csak a legkisebb mértékben gyanússá vált. A szövetségesek pedig híven részt vesznek a „bosszúállásban”. Szemrebbenés nélkül „terroristának” bélyegezték a hazájukat védő irakiakat, kurdokat, palesztínokat és mindenkit, akik nem feleltek meg az amerikai érdekeknek. Hogy civilek százezrei is meghaltak, „járulékos veszteség” – mondta az amerikai elnök. Az Egyesült Államok, az „emberi jogok élharcosa” szemrebbenés és lelkiismeret furdalás nélkül vetett be tömegpusztító fegyvereket Irakban is: foszforbombákat, atombombát, s egyebeket. Ily módon segítve „megértetni” az iraki néppel a demokrácia „lényegét”.

„Ki kardot ránt…”

2000 év keresztényüldözés nagy idő. Mélységesen fájó az, hogy a keresztényeket és nem keresztényeket éppen a Római Egyház, illetve követői üldözik legintenzívebben. Minden agresszív rendszer magában hordozza önmaga sorsát és bukását. Mindössze idő kérdése az, mikor száll vissza annak a fejére mindaz, aki ennek az egésznek az elindítója és szítója.

Hihetetlen mennyiségű fegyver van világunkban. Hitetlen mértékű az a felelőtlenség, ahogy ezeket őrzik, már ha egyáltalán őrzik. Bárki hozzájuthat, aki ártani akar és bárhova el tudja juttatni, ahova csak akarja. Bárkinek eszébe juthat, hogy az üldözések, háborúk honnan indulnak és bárkinek eszébe juthat, hogy mindennek véget vessen. Hiszen, aki „Kardot ránt, kard által vész el.”

Rómában leginkább valamiféle „piszkos bombától”, azaz radioaktív anyag szétszórásától tartanak. Erre vonatkozóan számos jóslat is rendelkezésre áll, a leghíresebbek Nostradamus versei, de említhetjük Malakiás jóslatait, de a harmadik Fatimai titkot is. Ahogy Jelcin elnökválasztási vetélytársa, Alekszandr Lebegy tábornok 1998-ban nyilvánosságra hozta, nagyságrendileg 100 db bőröndméretű atombombájuk tűnt el, melyről fogalmuk sincs, hogy éppen merre jár. Az atombőröndökkel kapcsolatban Sztanyiszlav Lunyev, a KGB-től a CIA-hoz átállt tiszt, szintén 1998-ban kijelentette, hogy valamennyi NATO országba telepítettek belőlük, s Magyarország NATO-ba lépése esetén természetesen Magyarországra is fognak. A telepítést a Specsznaz (Szovjet Különleges Egység) bonyolítja. Az atombőröndök az adott államra egyértelmű fenyegetést jelentenek, de politikai zsarolás céljaira is felhasználhatók.

Természetesen Moszkvában azonnal cáfolták a hírt, ám Alekszej Jablokov orosz tudós, Borisz Jelcin egykori tanácsadója, a Nemzetbiztonsági Tanács volt tagja a következőkre hívta fel a világ figyelmét: „Ezek a különös atomfegyverek a KGB utasítására készültek a hetvenes években. A küllemükre aktatáskát formáló atomfegyverek ereje 1 kilotonna, egyenként százezer ember elpusztítására alkalmasak. Egyetlen személy is képes működésbe hozni.” A magyar szakértők természetesen próbálták elbagatellizálni a dolgot.

Egy esetleges ilyen, vagy hasonló támadás esetén a környék több száz évre lakhatatlanná válna, szennyeződnének a vizek, a növényzet, minden. Az egész világnak, minden kormánynak azon kellene fáradoznia, hogy ilyesmi soha se következhessen be. Ebben mindenekelőtt a Római Egyháznak kellene elől járnia, példamutatással, úgy, hogy visszatér a jézusi tanításhoz, és azonnal beszünteti az „eretnekek” üldözését és kiátkozását.

Mi fog történni?– a jóslatok szerint

Lucia Santos, fatimai látnoknak, 1917-ben a 3. titok kapcsán a következő látomása volt: „Angyalt láttunk, bal karjában lángoló karddal. A belőle kitörő lángok mintha elemésztették volna a Földet. (...) A hatalmas fényben, amely maga az isten, hasonlóan elmosódva, ahogy az emberek képe a tükör előtt elhaladtukban jelenik meg, egy fehér ruhás püspököt láttunk, érzésünk szerint magát a szentatyát. Más püspökök, papok, egyházi férfiak és nők haladtak át egy nagy városon, amely félig romokban hevert. Bizonytalan léptekkel, fájdalommal és gyásszal telve haladtak, és imádkoztak a szerteszét heverő holttestekhez tartozó lelkekért. Amikor a hegy tetejére értek, az ott álló hatalmas kereszt tövében a fehér püspököt katonák egy csoportja golyókat és nyilakat kilőve megölte. Ugyanígy végeztek egymás után a többi püspökkel, pappal, egyházi férfiakkal és nőkkel, illetve különböző rendű és rangú emberekkel. A kereszt két karja alatt két angyal állt, amelyek összegyűjtötték a mártírok vérét, és ráhintették azokra az lelkekre, akik Isten felé haladtak.”

IX. Piusz Pápa, 1878: „Nagy csodák jönnek, amelyek az egész világot elkápráztatják. A csodát a forradalom győzelme előzi meg. Az egyház rendkívül sokat szenved. Szolgáit és vezetőit kigúnyolják, megkínozzák majd mártírhalált halnak.”

Juan de Vitiguerro (13. század): „A pápa lakhelyet változtat, az egyházat 25 hónapig, vagy még tovább senki nem védelmezi. Az idő alatt nem lesz Rómában pápa. Sok szenvedés után új pápát választanak azok közül, akik túlélték az üldöztetéseket.”

X. Piusz Pápa. Egyik audienciája során 1909-ben az egyházfő transzba esett. A jelenlévők pisszenni sem mertek. Néhány pillanattal később Piusz kinyitotta a szemét, felemelkedett a helyéről és hangosan kiáltotta: „Borzasztó amit láttam! Vajon én leszek az, vagy valamelyik utódom? Ami bizonyos, hogy ez a pápa kénytelen lesz elhagyni Rómát, és a Vatikánból kivonulva papok holttestei között gázol.” Piusz ezután figyelmeztette a jelenlévőket, életében nehogy továbbadják, amit elmondott. Halála előtt nem sokkal Piusznak újabb látomása támadt. "Láttam egyik utódomat, aki azonos nevet viselt és a hittestvérei holttestein átlépve menekült. Valamilyen búvóhelyen menedéket talál, de nem sokkal később szörnyű halált hal. Ez a felfoldulás nem lesz más, mint az idők végezetének kezdete.”

A Tours-i látnok (19. század): Mielőtt kitörne a háború, az ennivaló egyre kevesebb lesz és megdrágul. Kevés munkát találnak a munkások, az apák hallják, ahogy a gyermekeik ennivalóért sírnak. Földrengés támad, és jelek a Napon. Végül sötétség borítja be a Földet. Amikor mindenki abban bízik, hogy itt a béke, elkezdődik a felfordulás. Forradalom tör ki Olaszországban, és szinte egy időben Franciaországban. Az egyház egy időre pápa nélkül marad.

Sziklába zárt János (14. század): „A világ vége felé zsarnokok és ellenséges bandák rabolják ki az egyházat és a klérust, minden értéküket elhurcolva, és közülük sokat mártírrá téve. Akik őket a legtöbbet gyötrik, azok élvezik a legnagyobb tekintélyt. Ekkor lesz, hogy a pápának és bíborosainak tragikus körülmények között Rómából olyan helyre kell menekülnie, ahol nem ismerik őket. Száműzetése alatt a pápa szörnyű halált hal. Az egyház szenvedései minden korábbit meghaladnak. Isten szent pápát emel trónra, örvendeznek az angyalok. Ez a férfiú istentől megvilágosodva szinte a teljes világot újjáépíti. Mindenkit az igaz hitre terel.”

Szent Senanus (6. század): „Hamisság jellemzi majd azokat az embereket, akik bíróként ülik a törvényt. Apa és fiú között jogviszály támad. Az anyaszentegyház klérusa a jogtalanság és arrogancia rabja lesz. A nők elvesztik gyengéd érzelmeiket és házasságon kívül férfiakkal élnek együtt.”

Barthalomäus Holzhauser (1613-1658): „Gonosz idők ezek, évszázad tele veszéllyel és katasztrófával. Eretnekség mindenütt, és az eretnekség követői uralkodnak csaknem mindenhol. Isten nagy csapást enged az egyházára. Az eretnekek és zsarnokok váratlanul bukkannak fel, betörnek az egyházba. Olaszországot megszállják, Rómát elpusztítják. Felégetik a templomokat és mindent elpusztítanak.”

Barthalomäus Holzhauser: „Az egyház ötödik korszaka, amely 1520 körül kezdődött, a szent pápa és az erős uralkodó eljövetelével ér véget. Utóbbit "isten segítségének" nevezik, mert mindent helyreállít. Az ötödik korszak fájdalmat, pusztítást, megalázást és szegénységet hoz az egyháznak. Jézus Krisztus a népét szörnyű háborúkkal, éhínséggel, pestissel, járványokkal és más katasztrófákkal tisztítja meg. A római egyházat eretnekséggel gyengíti. Ez a bukás, felfordulás és kivégzések korszaka. Kevés lesz a Földön azon keresztények száma, akik túlélik a kardot, a járványokat és az éhínséget.”

Szent Malakiás szerint az utolsó előtti pápa van a trónján
A pápákra vonatkozó kb. 450 évvel ezelőtt készített lista 108. bejegyzése a Flos florum (virágok virága) néven jellemzett VI. Pál (1963-1978), akinek milánói érseki címerét valóban három hercegi liliom ékesítette. A De medietate Lunae (a félholdból) I. János Pál (1978) volt, aki reformokat beharangozó, gyanúsan rövid (alig 33 napos) uralkodását éppen félholdkor kezdte.

A 1978-ban a pápai trónt elfoglaló II. János Pál a sorban a 110., a rá vonatkoztatott leírás pedig De labore Solis ("a nap vajúdásából", azaz "a napfogyatkozásból"). Karol Wojtyla, Krakkó érseke 1920. május 18-án született a lengyelországi Wadowicében, egy napfogyatkozás idején. Aki kötve hiszi, hogy volt éppen azon a napon napfogyatkozás, utánanézhet.

A Malakiás-lista innentől kezd érdekessé válni. A 111. szám alatt jegyzett pápa a Gloria olivae "az olaj(fa) dicsősége" jellemzést kapta. A jelenlegi pápa. Talán arra utalva, hogy bortermő vidékről származik. Vagy másra, ami esetleg ezután derül ki.

Utána szám nélkül következik Petrus Romanus (Római Péter, vagy római szikla), akinél az egyetlen hosszabb szöveg szerepel. "In psecutione extrema S.R.E. sedebit Petrus Romanus, qui pascet oues in multis tribulationibus: quibus transactis ciuitas septicollis diruetur, & Iudex tremędus iudicabit populum suum. Finis." Eszerint amikor ez az illető kerül a pápai trónra, a végső üldözés után "Róma leromboltatik, és a félelmetes Bíró fogja ítélni az ő népét. Vége."

Nostradamus

Ferenc pápa a legutolsó Szent Péter trónusán

Legalábbis ezt állítja a 12. század első felében ténykedett ír püspök, Szent Malakiás. A neve talán kevésbé ismert, mint négyszáz évvel későbbi jövendőmondó utódjáé, Nostradamusé, de próféciái – amelyek a jövő egyházfejedelmeire vonatkoznak – legalább annyira érdekesek és ellentmondásosak, mint a nagy hírű francia látnokéi.
A római anyaszentegyház Nostradamusa
A 16. század derekán ténykedett, pestisdoktorból lett híres látnok, Michel de Nostredame, közismert nevén Nostradamus mellett talán kevésbé ismert egy másik „jövőbelátó”, a 12. században élt írországi érsek, Szent Malakiás munkássága.

Malakiás – a templomos kapcsolatai miatt is híres Szent Bernát krónikája szerint – Maelmhaedhoc keresztnéven, az O’Morgain család sarjaként 1094-ben látta meg a napvilágot az írországi Armagh városában. (A kimondhatatlan kelta keresztnév latinosított formája a Malakiás.) Malakiás gyors egyházi karriert futott be, hiszen alig 38 évesen már szülővárosa érseke lett.
1139-ben a szentszék Írország pápai legátusává nevezte ki.

II. Ince pápa ugyanúgy bizalmába fogadta az ambiciózus ír püspököt, mint a ciszterci rend megalapítója,

Clairvaux-i (Szent) Bernát. A kortársak szerint Malakiásnak a francia szerzetesrend alapítójánál, Észak-Franciaországban tett látogatásai után támadtak látomásai.

Szent Bernáttal sok mindenről beszélgethettek, köztük a templomosokról és a Szent Grálról is. (Bernát szoros kapcsolatban állt a titokzatos renddel, hiszen ő fogalmazta meg a templomosok „alkotmányát”, valamint André de Montbard apai ágról származó rokona volt egyike annak a kilenc francia nemesnek, akik 1117-ben Jeruzsálemben megalapították „Krisztus Szegény Lovagjainak” rendjét.)

Több száz évig elfeledve porosodtak a próféciák
Már életében több csodatételt tulajdonítottak a puritán életű ír püspöknek, de az 1190-ben II. Kelemen pápa által szentté avatott Malakiás kétségkívül profetikus, látnoki képességei miatt vált igazán ismertté az utókor előtt.

Néhány híres jövendölése közül különösen érdekes a saját halála napjára vonatkozó beteljesedett jóslat,

de azt is pontosan megjósolta, hogy hazáját, Írországot Anglia elfoglalja, ahonnan hét és fél évszázadig nem is fog távozni.

(Írországot 1171-ben annektálta az angol korona, és az ország csak 1922-ben nyerte el függetlenségét.)

Leghíresebb és legmeghökkentőbb jövendölése a jövő pápáira vonatkozik.

Malakiás szerint 1143-tól, II. Celesztin pápa trónra lépésétől számítva összesen 112 egyházfejedelme lesz a római anyaszentegyháznak.

Malakiás a jövő pápáit rövid, gyakran allegorikus mondatokkal ábrázolja a próféciáiban, amelyből az illető pápa nevére vagy származására, illetve különleges tettére lehet következtetni a jóslatok értelmezői szerint.

Nostradamus híres, nyomtatásban először 1555-ban megjelent Centuriái-hoz hasonlóan,

Malakiás szimbólumokban bővelkedő feljegyzéseit is sokféleképpen lehet értelmezni.


A pápai próféciákat a legnagyobb valószínűséggel első római útján, 1139 és 1140 között jegyezte le.

Malakiás érsek a kéziratot II. Incének adományozta, aki lepecsételve, titkos iratként helyeztette el a Szentszék levéltárában.

Néhány kutató úgy értelmezi a vatikáni archívumból a 16. század végén előkerült feljegyzéseket, hogy nemcsak az elmúlt évszázadok, hanem a közelmúlt több híres pápáját is azonosítani lehet Szent Malakiás jövendöléséből.

A „De summis pontificibus a vita sua tempora futuris temporibus secuturis” című kéziratot Arnold de Wyon bencés szerzetes fedezte fel a vatikáni levéltárban, 1590-ben. A próféciák 1595-ben jelentek meg először nyomtatásban, a kéziratot felfedező szerzetes Lignum vitae (Az élet fája) című művének mellékleteként.

Alba ökre és a Tiberis menti kastély
Szent Malakiás jövendöléseiben az első pápát az „Ex castro Tiberis”, azaz a „Tiberis kastélyból való” szófordulat jelzi. Az 1143-ban trónra lépett II. Celesztin pápa a Tiberis menti Citta di Castello városkából származott, és a castello szó magyarul kastélyt jelent. A szent jövendöléseiben 17.-ként megjelölt egyházfejedelmet „Leo Sabinus” névvel illeti.

A tatárjárás évében, 1241-ben trónra lépett, és a pápák sorában 179. egyházfő, IV. Celesztin megválasztása előtt Sabino püspöke volt,

akinek címerpajzsában egy bástyát tartó oroszlán látható.

A jóslatokban 55.-ként megjelölt pápát „Bos Albanus in porta” (Alba ökre a kapuban) rövid mondattal jellemzi Malakiás.

A Vatikánban szeretőket tartó, hírhedt életvitelű Borgia,

az 1492-ben trónra lépett VI. Sándor megválasztása előtt Albano és Porta püspöke volt,

a pápai címerpajzs bal oldali osztatában pedig egy ökör képe látható. Egyes szkeptikus vélekedések szerint az 1590-ben megtalált kézirat akár hamisítvány is lehet, illetve utólag belehamisíthattak olyan könnyen azonosítható metaforákat, amelyek ismert pápákhoz köthetők.

Ezzel a tetszőleges gondolatmenettel csak egyetlen probléma adódik; az 1595-ös első nyomtatott szöveg után több kiadást is megért próféciákban nincs semmiféle változás, márpedig Malakiás jóslatai között szép számban szerepelnek a 16. század vége után uralkodott egyházfejedelmek metaforái, beleértve a közelmúlt pápáit is.

Megjósolta az ateista korszak első pápáját?
Vegyük például a sorrendben 104. pápát, akit „Religio depopulata”, „Elnéptelenedett vallás” címszóval jelöl a prófécia. Az egyházfők között – II. Celesztintől számítva - XV. Benedek volt a 104. pápa.

Uralkodásának idejére (1914–1922) esett az első világháború, a bolsevik forradalom és a régi világrend szétesése, az ateizmus térhódítása.

A 107. egyházfőt Malakiás „Pastor i nauta”, „Pásztor és tengerész” néven említi jövendölésében.

XXIII. Jánost a „tengerészek városa”, Velence bíboros-érsekeként választották meg pápának, 1958-ban.

XXIII. János regnálása alatt (1958–1963) hívták össze a II. vatikáni zsinatot, a reformáció kora, pontosabban az 1545-ös tridenti zsinat óta legjelentősebbnek tekinthető egyházi pasztorális tanácskozást is.

János Pálok a fogyó nap és hold jegyében
A mindössze egy hónapig uralkodó és a mai napig rejtélyes, hirtelen halála miatt a konteós irodalomban is népszerű, 1978-ban trónra lépett I. János Pál Malakiás egyházfejedelmi sorrendjében a 109. pápa, akit a „De meditate lunae” - a félholdtól való – metaforával jelöl.

Pápává választásának napján, 1978. augusztus 28-án ugyanúgy félhold (negyed) fázisában állt a hold, mint 1978. szeptember 28-án bekövetkezett hirtelen halálakor.

Az 1912. október 17-én született későbbi pápa szülővárosa, Forno di Canale pedig Belluno, azaz „szép hold” megyében fekszik.

Az elmúlt évtizedek kétségtelenül legnagyobb hatású egyházi vezetője a lengyel származású II. János Pál volt. Malakiás a 110. egyházfejedelmet „De labore Solis”, „a nap vajúdása” néven említi.

A rómaiak ezt a latin kifejezést használták a napfogyatkozásra.

Amikor - az időközben szentté avatott - Karol Wojtyla 1920. május 18-án megszületett, ugyanúgy napfogyatkozás volt, mint 2005. április 2-án bekövetkezett halála napján.

Ratzinger és az „olajfa dicsősége”
Az őt követő német származású XVI. Benedek a római katolikus egyház 111. pápája a jóslat sorrendjében. Malakiás próféciájában az utolsó előtti pápát „Gloria olivae”, „az olajfa dicsősége” néven említi meg.

Joseph Ratzinger mint a katolikus egyház feje

2009-es szentföldi zarándoklata alatt megpillantott egy idős olajfát,

majd kísérőihez fordulva elmondta, hogy milyen szívesen látna egy hasonló pompás növényt a vatikáni kertjében is.

2011. október 27-én XVI. Benedek egy több száz éves olajfát kapott ajándékba az izraeli kormánytól. Benjamin Netanjahu miniszterelnök kísérőlevele szerint az ajándékba adott olajfa a népek és a vallások közti békesség szimbóluma.

A hét domb városának utolsó egyházfejedelme
Malakiás szerint a 112. pápa egyházfejedelemsége alatt jön el a világvége. Ebben a sorrendben a jelenleg regnáló és 2013. március 13-án megválasztott Ferenc lenne a legutolsó pápa.

Szent Malakiás – eltérően az ezt megelőző 111 egyházfőtől – az utolsó pápáról bővebben és a következők szerint ír a próféciák 23. oldalán: „In persecutione extrema sacrae Romanae Ecclesiae siae sedebit Petrus Romanus, qui pascet oves inmultis tribulationibus; quibus transactis Civitas Septi collis diruetur, & Judex tremendus judicabit Populum.”

Azaz magyarra fordítva: „A végső üldöztetés idején a Szent Római Egyházban Petrus Romanus (Római Péter, a szerk.) fog uralkodni, aki nagy szenvedések között fogja terelni nyáját. Ezután a hét domb városát elpusztítják, és a rettegett bíró megítéli a népét.” A félelmetes jóslat sorait olvasva rögtön az lehet az első kérdés, hogy az Argentínából származó jelenlegi pápának vajon mi köze lehetett egyházfővé választása előtt Rómához, továbbá a születési keresztnevében sem szerepel a Péter.

Természetesen, a Malakiás-elemzőknek erre is van magyarázatuk. Köztudott, hogy Jorge Mario Bergoglio, egykori Buenos Aires-i érsek, a jelenlegi Ferenc pápa

Argentínába kivándorolt olasz szülők gyermeke, a szülei pedig Rómából származnak,

így máris megvan a „római szál”. Amikor a konklávé pápának választotta, Assisi Szent Ferenc iránti tisztelete jeléül a szent keresztnevét vette fel egyházfejedelmi névként.

Az egyháztörténet egyik legfigyelemreméltóbb alakjának – aki kicsapongó, italozó életmódjából megtérve lett a ferences rend megalapítója – „civil” neve: Francesco di Pietro di Bernardone, ebben pedig szerepel a Péter (Pietro, a szerk.) név. A kétségkívül szellemes elemzés ellenére sem tűnik azonban valószínűnek, hogy a kétezer éves katolikus egyház történetében Ferenc pápa lesz az utolsó egyházfő.

Noha a kultúrtörténet a két leghíresebb látnok, Nostradamus és Szent Malakiás próféciáin kívül számos más világvége-jövendölést is ismer,

a civilizáció végével kapcsolatos jóslatok eddig még sohasem váltak valóra.

Ugyanakkor az emberi társadalom napjainkban tapasztalt felgyorsult és sok szempontból válságba került fejlődése, valamint az ezzel összefüggő globális problémák növekvő száma is azt jelzi, hogy a fenntartható jövő valamiféle korszak- vagy még inkább paradigmaváltás nélkül ma már nehezen elképzelhető. Mindez azonban nem a világ végét, hanem egy új, az eddigiektől eltérő világ megszületését jelenti.

Ferenc pápa egy középkori katolikus jövendölésre utalhatott, amikor nemrég kijelentette, „pápaságom rövid lesz” – állítja egy amerikai kutató. Az írországi Armagh püspökének, Szent Malakiásnak 12. századból származó látomása szerint saját korától számítva 112 pápa követi egymást és az utolsó idejében „elpusztul Róma”. Az ún. Malakiás-lista alapján a pápai trónon Ferenc lehet az utolsó egyházfő. Önbeteljesítő jóslattá válhat az ősi szöveg?
Tom Horn amerikai szerző, aki 2012-ben megjelent, Petrus Romanus című könyvében előre jelezte XVI. Benedek lemondását, úgy véli, Bergoglio maga is hisz a prófécia beteljesedésében. A találgatásokra legutóbb Ferenc pápa kijelentése adott okot. A pápa azt mondta: „úgy érzem pápaságom rövid lesz: négy vagy öt év. Nem tudom. Vagy kettő-három. Hát, kettő már eltelt. Ez egy bizonytalan érzés, amely szerint úgy vélem, hogy az Úr rövid küldetésre választott ki.” A kijelentés akár egy ellene elkövetendő merényletre vagy visszavonulására utalhat (amit azonban Ferenc kizárt), ezért Horn szerint a pápa egyetérthet Malakiás soraival.
Malakiás az 1144-ben elhunyt II. Celesztin pápával kezdte a sort és látomása szerint az utolsó személy a pápai trónon „Petrus Romanus” (Római Péter, vagy római szikla) lesz, a kódnév pedig sokak szerint Ferenc pápát rejti. Ez nem jelent sok jót a római katolikus egyháznak, mert ezek szerint a közeljövőben az utolsó egyházfő „uralkodása Róma elpusztulásával és ítélettel” fog zárulni.
A Malakiás-lista többi szereplőjéről, és a dokumentum eredetiségéről szóló vitákról itt, itt és itt olvashat részletesebben.
Nem csak az ír püspöktől származó, hanem más katolikus jövendölések is előre jelzik a római katolikus egyház összeomlását. Horn emlékeztet arra, hogy „még Assisi Szent Ferenc is – a jelenlegi pápa névrokona és a történelem legtiszteltebb vallási személyeinek egyike – halála előtt nem sokkal összegyűjtötte tanítványait és azt jövendölte: ’A nyomorúság idején egy férfi, akit nem törvényesen választottak meg, a pápai trónra emeltetik. Ravasz lesz, és törekedni fog rá, hogy sokakat tévedésbe és halálba vezessen. … Néhány prédikátor hallgatni fog az igazságról és mások letapossák és megtagadják azt. … Jézus Krisztus azokban a napokban nem igaz pásztort, hanem egy pusztítót fog küldeni nekik.’”.
Horn szerint Ferenc pápa az 1917-es híres „Fatimai titok” egy részét is magára vonatkoztatja. A három portugál kisgyermek állítólag Szűz Máriától hallott jövendölést, amelynek harmadik részét sokak szerint a Vatikán nem hozta teljes egészében nyilvánosságra. A szöveg Horn szerint a Vatikánvárosra utal: „A várost megtámadják és sok papot, köztük a pápát („a fehérruhás püspököt”) megölik harcosok, akiket az ISIS tagjaiként is lehet értelmezni.”
Az ISIS nemrég azzal fenyegetett, hogy 2020-ra meghódítják Rómát. Az iszlamista terrorszervezet az olyan katolikus országokat, mint például Spanyolország is a helyreállított kalifátus részeként tüntette fel.
Ferenc pápa nyilatkozata ara utalhat, hogy nagyon is tisztában van a terrorcsoport által jelentett fenyegetéssel. Mint mondta, élete vagy halála „Isten kezében van” és egy egyezséget is kötött vele, hogy ha meg kellene halnia, csak egyetlen dolgot kér: „ne fájjon”.
Horn egy további érdekességre is felhívja a figyelmet: „Ferenc Pietro Parolint nevezte ki a Szentszék államtitkárának, egy olaszt (rómait), akinek a neve Péter. Ha a Vatikánt megtámadják és Ferencet valamint a pápa halála esetén ideiglenesen őt helyettesítő bíboros kamarást (kamerlengót) is megölnék egy időben, vagy félreállítanák őket az útból, az államtitkár tölti be a pápai trónt. Jelenleg erre a személyre, Pietro Parolinre ráillik „Petrus Romanus” (A Római Péter) név, ami a Malakiás-prófécia utolsó szereplőjét jelzi.”
Thomas Horn szerzőtársa, Cris Putnam szerint Ferenc pápa okozhat még olyan meglepetéseket, amelyek gyökeresen átformálják a katolikus egyházat. Az interjút itt olvashatja.
Katolikus jövendölések a pápaság bukásáról:
“A Római Anyaszentegyház végső üldözésekor fog [a trónra] ülni. Római Péter, aki sok nyomorúság közepette legelteti majd a juhokat, s amikor átesnek [az üldözéseken], a hétdombú város leromboltatik, és a félelmetes Bíró megítéli majd népét. Vége.” (Szent Malakiás püspök, 1190 körül)
“Valaki, akit azon szorongattatás csúcspontján nem az egyházjog szerint választottak pápának, azon fog igyekezni, hogy eszességgel sokakba a tévedés halálos mérgétcsöpögtesse. … Abban az időben néhány prédikátor az igazságot hallgatással betakarja, mások eltapossák és letagadják. Azok életvitelének szentsége, akik csak külsőleg vallják meg, nevetségessé válik, ami miatt az Úr Jézus Krisztus nekik nem méltó pásztorokat, hanem pusztítót fog küldeni.” (Assisi Szent Ferenc, 1225 körül)
„Láttam az egyik utódomat, aki ugyanazt a nevet viseli, mint én, amint a halott testvérei holttestein keresztül menekült. Egy búvóhelyen talál menedéket, de a megkönnyebbülés csak rövid ideig tart, majd kegyetlen halál éri. Eltűnt az Isten iránti tisztelet az emberek szívéből. Még Isten emlékét is el akarják törölni majd. Ez a perverzitás nem mást jelent majd, mind a világ utolsó napjainak kezdetét." (X. Pius, 1909)
„...a Szentatya, mielőtt odaért, egy félig lerombolt, félig düledező városon ment keresztül botladozó léptekkel, fájdalommal és aggodalommal telve imádkozott az út mentén heverő holtak lelkéért; fölérve a hegy tetejére, térdre borult a nagy kereszt lábánál, és egy csoport katona lőfegyverekkel és nyíllal tüzelve rá, megölte őt. Ugyanígy haltak meg egymás után csoportokban a püspökök, papok, szerzetesek és szerzetesnők, különféle világi emberek, különböző társadalmi osztályokból és állásokból való férfiak és nők." (Részlet a “harmadik fatimai titokból”, amelynek szövegét a Vatikán csak a jelenés után 87 évvel, 2000-ben tette közzé, a katolikus troadicionalisták szerint csak részlegesen)
“A nagy próbák ideje fog elérkezni az Egyház számára is. Érsekek fognak érsekek ellen felkelni, püspökök püspökök ellen, a Sátán felvonul ellenük, és változások lesznek Rómában. (…) Az Egyház homályba borul, és a világot rettegés forgatja fel. Eljön az idő, amikor egy király, uralkodó, kardinális vagy püspök sem fogja Őt várni, akinek mégis el kell jönnie, hogy büntessen az én Atyám terve szerint. Nagy háború fog kitörni (…) Tűz és füst fog leesni az égből, az óceánok vize gőzzé válik, és párájuk felszáll, felforgatva és elsüllyesztve mindent. Emberek milliói és milliói vesznek el egyik óráról a másikra, és akik életben maradnak, irigyelni fogják a halottakat. Bármerre fordul is az ember, gyötrelem, nyomorúság és romlás lesz a városokban…” (Részlet a harmadik fatimai titok “eltitkolt” szövegéből)
Az „egyháznak sokkal kevesebb híve lesz, és fel kell adnia számos olyan istentiszteleti helyet, amelyet az évszázadok során nehéz munkával épített fel. Egy kisebbségbe szorult egyház lesz, aminek kevés befolyása van a politikai döntésekre, ami társadalmi szempontból érdektelen és megalázott, de ami kénytelen mindent ’újra kezdeni’.” (Joseph Ratzinger bíboros, 1969)

Ha nem ébredsz Nép, ők elpusztítanak!!!


Bátran szállj szembe a felső kaszttal, mert nélküled megbukott, halott!
Lehetőséged van ara Szkíta, Hun, Avar, Magyar a változtatásra az égiek segítőjével magyarok ISTENE
jóvoltából a Nyirkai jóslatból ismert, "zenélő sivatag tigrisével" a változásra!
Többen is vannak közöttünk égi választottak a célok elérésében segítőül! A változás ideje, mikéntje tőled függ! Ők már a Ti tetteitekre várnak!!!
A béke, szabadság, függetlenségünk legyen a mi küldetésünk, ez legyen a célod Szkíta, Hun, Avar, Magyar, Térj vissza az égiekkel kötött égi rendbe, a szentekkel kötött szövetségbe! JÉZUS, ATILLA,
zenélő sivatag tigrise hamarosan a tettek mezejére vezeti a Teremtő által teremtett földi Kusokat! Áldás kísérjen földi utadon. Áldás, áldás,áldás!
Mi baj érhet ha ISTEN velünk?!


Hamarosan találkozunk! Áldás....


Azok és ezek a mocskos cionisták, akik még a mai napig milliókat gyilkolnak
Lásd: Ukrajna, Szíria, Líbia, Irak, Afganisztán
Azért teszi a felső kaszt a népek keveredését, hogy ne legyen egység


Ezek a parazita fegyvert megáldó álszent gyilkoltatók, élősködő báránybőrbe bújt cion mocskok!

Az elnyomó multikulti rezsim működtetői szerint Afrika az afrikaiaké, Ázsia az ázsiaiaké, Európa és benne hazánk viszont mindenkié.
Civilizációnk alapítói a honos, fehér európaiak egy globális kisebbség tagjai. Jelen tendenciák mellett, ha folytatódik a ránk kényszerített tömeges bevándorlás és a bevándorlókkal való szintén kényszerített etnikai keveredés, akkor Európa többi népével együtt a mi népünk is feloldódik a beözönlő színes népek tengerében, végleg megszűnünk létezni mint faji, etnikai és kulturális csoport. Ezért ki kell mondani az igazságot: a multikulturalizmus, a tolerancia, a “sokszínűség kultusza” nem más, mint csendes népirtás, mellyel kizárólag Európa honos népeit tehát csakis minket vettek célba a rendszer működtetői, hogy végleg eltűnjünk a történelem színpadáról. “Rasszista” csak a fehér ember lehet… A kínai ember soha nem lehet “rasszista” vagy “idegengyűlölő”, ha a kínai negyedben akar élni a sajátjaival szegregáltan, elkülönülve, hogy identitásukat és népük egyedi jellegét megőrizzék az utókornak.
Saját hazájukban sem kényszeríti rájuk senki az úgynevezett “sokszínűséget”, a multikultit, tehát a harmadik világbeli népek tömeges bevándorlását és a velük való kötelezővé tett integrációt, keveredést különböző “rasszizmus” ellenes és deszegregációs törvényekkel, jelen tendenciák mellett Kína mindig kínai marad, Európa viszont pár évtizeden belül megszűnik európainak lenni. További érdekes – Hazánkban IS tapasztalható – jelenség, hogy a menekülttáborok befogadására mindig színmagyar településeket kényszerítenek a nemzetközi multikulturalista rezsimet kiszolgáló hatóságok, ezen táborokat soha nem a cigány többségű településhez telepítik Borsodba vagy Szabolcsba… A multikulturalizmus népirtás, mely kizárólag a honos európaiakat és közöttük minket magyarokat vesz célba, létezése térben és időben igen korlátozott, kizárólag a nyugati (fehér) világban létezik és azt akarja elpusztítani, kényszerítését tiltja az 1948-as Genocídium Egyezmény. A multikulti megállítására immár nemzetközi mozgalom is szerveződött, melynek honlapját ajánljuk angolul tudó olvasóink figyelmébe (http://whitegenocideproject.com/).
A multikulti kiagyalói és kényszerítői jelen jogszabályi keretek közt is bíróság elé állíthatók és rács mögé juttathatók a Genocídium Egyezményre alapozva:
Egyezmény – törvényerejû rendelet a népirtás bûntettének megelôzése és megbüntetése tárgyában
Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide
Cikk: A Szerzôdô Felek megerôsítik, hogy a népirtás függetlenül attól, hogy békében vagy háborúban követik el, a nemzetközi jogba ütközô bûncselekmény és kötelezik magukat arra, hogy ellene megelôzô rendszabályokat foganatosítsanak, elkövetését pedig megbüntetik.
Cikk: A jelen egyezmény népirtás alatt a következô cselekmények bármelyikének, valamely nemzeti, népi, faji vagy vallási csoport, mint olyan, teljes vagy részleges megsemmisítésének szándékával való elkövetését érti:
a) a csoport tagjainak megölése;
b) a csoport tagjainak súlyos testi vagy lelki sérelem okozása;
c) a csoportra megfontolva oly életfeltételek ráerôszakolása, melyeknek célja a csoport teljes vagy részleges fizikai elpusztulásának elôidézése;
d) oly intézkedések tétele, amelyek célja a csoporton belül a születések meggátolása;
e) a csoport gyermekeinek más csoporthoz való erôszakos átvitele.
Tehát a népirtás (genocídium) bűne békeidőben és háborúban is elkövethető, nem kell, hogy azt nyers erőszakkal kövessék el. Ezért a genocídium nem azonos a tömeggyilkosság fogalmával, nem kell, hogy fegyveresen legyen elkövetve, mivel a népirtás fogalmának a lényege az, hogy egy etnikai, faji stb. csoport számára lehetetlenné teszi a jövőbeni létezését és túlélését, nem feltétlenül a szóban forgó etnikai csoport tagjainak a közvetlen fizikai elpusztításával. Jó példa a genocídiumra az, amit Kína tesz Tibettel, kínaiak tömegeit telepítve be Tibet területére, hogy a tibeti népet, saját hazájából kiszorítsa, kényszerített integrációval és keveredéssel identitásukat és egyedi etnikai csoportként való létezésüket lehetetlenné tegye, emiatt annak idején rengeteget háborogtak balos, ”jogvédő” szervezetek, népirtásnak nevezve a Kína kormánya által elkövetett cselekményeket. Jelenleg az összes európai gyökerű nép kormánya ezt erőlteti saját népére az összes fehér – tehát európai gyökerű – országban és csakis ott.
A jelenleg uralkodó polkorrekt politikai dogmavilág szerint az európai gyökerű népeknek nem lehet saját, kizárólagos hazája, nem formálhatnak maguknak jogot a faji-etnikai csoportként való létezéshez és túléléshez, nem formálhatnak saját közösségeket, akinek ez nem tetszik az “fasiszta, rasszista, fajgyűlölő giliszta” és lecsap rá a marxista, állami terrorgépezet és elviszi este a fekete autó… Ez a hozzáállás szélsőséges és bűnös, mert jogunk van a saját létezésünkhöz, a saját önrendelkezésünkhöz, jogunk van ahhoz, hogy közösségeket formáljunk saját etnikai csoportunkkal, ahogyan kedvünk tartja. Lehet, hogy a faji-etnikai diszkrimináció egyesek szerint nem szép dolog, de a népirtás sokkal nagyobb bűn, még akkor is ha saját népünkkel tesszük, és/vagy szemet hunyunk felette! A multikulti rezsim által meg nem szállt területeken, tehát a világ nagyobbik részén teljesen természetes dolognak számít az, hogy egy adott ország lakói és kormányuk elsősorban saját kultúrájukat, népüket, tehát a honos többségi társadalmat védik elsősorban, Kuvaitban pl. külföldi nem szerezhet állampolgárságot… Közösségeket formálhatunk, úgy, ahogy az nekünk tetszik. Ez minden nép alapvető emberi joga, ez az alapjog adott, tehát nem kérdőjelezzük azt meg.
A Genocídium Egyezmény b), c), d) pontja bővebb magyarázatra szorul, hogy miért is vádolhatók meg a multikulti hívők, a hatalom birtokosai a népirtás bűntettével. Az egyezmény c) pontja szerint népirtásnak minősül “a csoportra megfontolva oly életfeltételek ráerôszakolása, melyeknek célja a csoport teljes vagy részleges fizikai elpusztulásának elôidézése” erről, már beszéltünk, a kényszerített tömeges bevándorlás és a harmadik világbeli népekkel és egyéb nem európai kisebbségekkel való kikényszerített integráció népünk fizikai és tényleges megsemmisülését vonja majd maga után.
A Genocídium Egyezmény d) pontja szerint is felelősségre vonható a multikulturalizmust ránk kényszerítő dúsgazdag elit és az őket támogató kivételezettek köre, a jogszabály d) pontja így szól: “oly intézkedések tétele, amelyek célja a csoporton belül a születések meggátolása“. A tömeges bevándorlás és kényszerített keveredés – tehát a deszegregáció – révén kényszerítik a csoporton kívüli vegyes házasságokat más népekkel, azaz gátolják a honos európaiak körében a csoporton belüli születések számát. Kényszerítik a honos európaiakat, hogy a tömegesen beözönlő harmadik világbeli népekkel keveredjenek, házasságot kössenek, hogy etnikai csoportként végleg eltűnjenek, kihaljanak. Igen alattomos módon teszik ezt, mert bár a vegyes házasságokat törvényekkel közvetlenül – még – nem kényszerítik, de kényszerítik azokat a körülményeket, melyek a csoporton kívüli vegyes házasságokhoz, tehát a saját etnikai csoportunkon belüli születések meggátlásához vezetnek.
A b) pont “a csoport tagjainak súlyos testi vagy lelki sérelem okozása”, az európai honos népeknek nem adnak teret, hogy a létüket veszélyeztető, rájuk kényszerített különböző deszegregációs törvények és tömeges bevándorlás ellen felemeljék hangjukat. A hatalom emberei és annak rosszindulatú talpnyalói terrorizálják, megfélemlítik a tiltakozókat a “tolerancia” és a “sokszínűség” nevében, a jól ismert megbélyegző jelzőkkel – náci, rasszista, gyűlölködő stb. – illetnek mindenkit, aki saját jogaiért kiáll. Mára odáig jutottunk, hogy az ember nem döntheti el, gyermeke kikkel járjon egy iskolába és ő maga sem döntheti el, kikkel és hol akar szórakozni. Ma már a törvény nem engedi tiszta, etnikai alapon szerveződött magyar szórakozóhelyek, iskolák és települések meglétét, ha valaki mégis kiállna népe alapvető önrendelkezési és önszerveződési joga mellett, akkor lecsapnak a “jogvédő”, “civil” szervezetek és az általuk életre keltett és a mi pénzünkből élő Egyenlő Bánásmód Hatóság vagy az ombudsman. Tehát hihetetlen terrorhadjáratot folytatnak ma azon európaiak ellen, akik igent mondanak népük megmaradására, túlélésére valamint a saját érdekeik érvényesítésére annak ellenére, hogy ezek az emberek a társadalom abszolút többségét képezik.
Mindent összegezve az igazi hatalom, mely révén nemzetünk felemelkedhet és kiszabadulhat a nemzeteken átívelő, elnyomó, neomarxista, multikulti rezsimből mindenképpen a törvényhozók és a helyi cselekvő polgárok kezében van, rajtuk múlik, hogy engedik-e a különböző külföldről finanszírozott, ellenséges “civil” szervezetek hazánkban való ténykedését, megengedik-e, hogy ezek a szervezetek itt befolyást szerezzenek és büntetlenül viszályt szítsanak idegen hatalmak érdekeit képviselve. Jelen cikkben nem térünk ki a második generációs kommunizmus egyéb káros társadalmi következményeire, az emberi kapcsolatok megromlására, a család intézményének szétrombolására, a férfi és nő közötti ellentét kiélezésére és a homoszexuális lobbi pusztító tevékenységére. Nem esett szó ezen rendszer gazdasági következményeiről, az egyre mélyülő szegénységről és létbizonytalanságról sem. A cikkben a rendszer egyetlen káros aspektusát vizsgáltam csak meg és elemeztem ki, de úgy gondolom, mindannyian egyetérthetünk abban, hogy legnagyobb ellenségeink nem a “kisebbségek”, hanem azok az árulók, akik megnyitják a pusztító inváziós hordák előtt a kapukat és a hátunkba döfik a kést, a hazafias szervezeteknek talán elsősorban az ő tevékenységüket kell minden eszközzel ellehetetleníteni.

Bejelentkezés
Felhasználónév

JelszóMég nem regisztráltál?
Regisztráció

Elfelejtetted jelszavad?
Új jelszó kérése