Hunok Nagy Szövetsége
Felhasználók
Online vendégek: 1

Online tagok: 0

Regisztráltak: 7
Legújabb tag: AlbertKar
Üdvözlet
Üdvözlünk az oldalon
Köszöntő

Köszönti Önöket Nagy Bálint a Hunok Nagy Szövetségének elnöke!

 

A Hunok Nagy Szövetségének bejegyzése  2009. december 24.-én vált jogerőssé! A magyarság összefogására, felemelkedésére és fennmaradására jött létre! A 2018-es választásokra  megkezdjük a felkészülést,  melyen elsöprő többséggel  győzni fogunk!

 

CÉLUNK: hogy utat mutassunk minden magyar embernek (határon innen és határon túl) hogy egy élhető, felemelő és virágzó társadalmi jólétet hozzunk el a magyarság, nemzetünk számára. Tudjuk, hogy az emberiség  sorsa a magyarság kezében van. Tudásunkkal olyan magas szintre emeljük nemzetünket,  melyre az utókor is méltón, büszkén fog visszaemlékezni!

Várom hozzászólásaikat, építő javaslataikat, mellyel közösen  élhetőbbé tehetjük a magyarság életét!

Melánia magyar származása...


Melania Trump vagy Melania Knauss (Novo mesto, 1970. április 26.) szlovén–amerikai modell, a megválasztott Donald Trump amerikai elnök harmadik felesége. Apja sofőr, anyja pedig ruhagyári tervező volt. Már tizenévesen felkeltette a fotósok érdeklődését, de igazán 1992-ben figyeltek fel rá, amikor a Jana női magazin Ljubljanában megrendezte a Look of the Year szépségversenyt,
ahol a második helyezést érte el. Melania építészmérnöki tanulmányait félbehagyva Párizsban és Milánóban kezdett modellkarrierbe. 1996-ban, Paolo Zampolli modellügynöksége révén költözött át New Yorkba, ahol a főnöke két évvel később a divathéten elküldte a híres Kit Kat Clubban rendezett partira.
Itt találkozott a második feleségétől nemrég elvált Donald Trumppal. Rövid idő múlva már egy pár voltak, és bár 2000-ben – amikor Trump azt tervezte, hogy megszerzi a Reform Párt elnökjelöltségét szakítottak, kevéssel később kibékültek, s az ingatlanmágnás 2004-ben megkérte Melania kezét. Az
esküvőt egy év múlva Trump floridai birtokán tartották. Mikor először tudatosult bennünk, hogy Trump felesége a szlovén Melania, akkor az előző kutatásainkalapján felmerült – mert a szlovének,
vagyis az eredetükben a vendek, bizonyos közös származási történetet mutatnak a magyar nemzetével – a rokoni lehetőség. Felvetődött ezáltal, hogy a First lady bizony egykor az 1-2 ezer évvel ezelőtt élt ősei által, a mai magyar nemzet egy rokoni leszármazottja lehet. Sajnos névre szólóan a Melania
Knauss esetében nincs módunk bizonyítani a cikk állításait, csak a szlovének törzsfejlődésének alapján lehet való-színűsíteni az eset hitelességét. Lássuk tehát, Melania magyar eredetének hipotézisét.
A szlovének, vagyis az eredetükben a vendek, úgymint a vengerszkiben, másként a vének (szlo-vén): értsük a vén Napisten népei, egykor a hunokhoz tartozó nemzetségek voltak. Ők a hun vendek, a Kárpát-medence nyugati oldalának voltak a honvédői. Másként az Alpok keleti oldalán a rómaiak elleni,
vagyis az Atilla király legmegbízhatóbb határvédő törzseit jelentették egykoron.A vendek ott helyben, majd a frankok általi legyőzetésük után szlávosodnak el szlovénekké. Mára köztudott, hogy a hunok meg a magyarok (Hungária = hunmagyarok) testvérnépek,így Melania egykor az 1-2 ezer évvel ezelőtt élt ősei folytatásaként, a mai magyar nemzet egy rokoni leszármazottja lehet. Még a lány családi neve
is teljesen magyar eredetű szó: Knauss = Kánai-ős-s(zent), a hajlító nyelvek szóeleji mássalhangzó torlódása okán, a kánaáni hunmagyarok közül (Úr Jé

zus népéből!) az Európába vándorolt nemzetségeik egy családjának leszármazottja. De erről a tényről sajnos már ők sem sokat tudhatnak. Szlovénia nemzeti színei a piros, a kék és a fehér vízszintes sávokonegy kék-fehér-sárga színezésű hármashalom címerkombináció. Ezzel az országgal áttértünk a délszláv államcsoporthoz. Szlovénia eredettörténetét a hatályos történelemtudomány szerint homály fedi. A valóság pedig az, hogy valamilyen hatalmi körök kívánják csak homályban tartani. A történelmi
források minden fontos elemét ismeri a történetírás. Csak röviden! Az idő-számítás kezdete körüli időszakban az Északi-Kárpátok felől betörő germán és szláv törzseket Róma segítségével meg-
állítják a medence őslakói. A katonailag megvert szlávokat a Duna alsó felére Moesia és Koszovó tájékára áttelepí- tik. A nyomukban érkezőket pedig a Kárpátokon kívül tartják. A 3-4. századi
újabb germán és szarmata behatolási kísérleteket még a római seregekkel állítják meg, de az ötödik század eleji betelepüléseket már a hun hadmozdulatok törik meg. A későbbi szlávvá válótörzsek egy részét Nyugat-Európa felé nyomják, akik végül a cseh nemzet ré-szeivé válnak. Azok a szarmaták, akik az Északi-Kárpátokon kívül megmaradtak, később lengyelekké, ruszinokká, ruté-nekké lesznek. Míg esetünkben az Alsó-Ausztriát és a Keleti-Alpokat is belakó, a szakirodalomban – mint később látni
fogjuk, tévesen – a szlovének őseinek tartott venétek, szintén a délszláv katonai nyomás hatására a 6. században költöznek a ma is ismert lakóterületeikre. Az 580. évtől megtalálhatóak a Mura völgyében, lényegében a Ljubjanaimedencében és a körzetében. Az eddigiek olvasásával mindanynyian
kicsit szakértővé válva, az első benyomásunk szerint a venétek népéből a Venetia tartomány (Wenden, venedák, karantánok, Caesar idejében helvétek) névképzésének szláv eredetét kell vizsgálatunk
tárgyává tenni. Igen, ugyanis a venétek fogalmában semmi nyomát sem fedezhetjük fel a szláv nyelvhagyománynak. Ha az úrnyelv etimológiája szerint elemezzük a fogalmát, akkor: ven = uén, vén, öregisten + é = égi anya + t = teremtő, egybeolvasva fordított szórendben: venét =égiősanyanapistenfia-népe, egy jellegzetes úrnyelvi jelentését kapjuk eredményül. Ha az előzőekben már feltárt ven = uen hangtanát elemezzük, akkor az uen = úr-égi-nap, Ősmama fia, egészen a
napisten-hona jelentésig mehetünk el. Mindebből az következik, ha a venétek lennének a szlovének ősei, akkor ők a 6. század körül még az úrnépek egy törzsi elkülönülését alkották, akik a következő évszázadokban váltak egy szláv hatalom nyomására szlovénné.

A venét, vagyis a vén és öreg fogalmak használata a vörös hunmagyarok népeinél volt gyakorlatos. Ők lehettek az 5. században a hun államhatalom nyugati határvédő törzsei, mégpedig akikről a magyar Örség nyugati tájegységekapta az elnevezését. Az Örség, az öreg és a vén szavak azonos nyelvi
képzése nem kérdőjelezhető meg, már abból a szempontból sem, hogy a közelmúltig az őrködés az öregek feladata, átvitt értelemben a megbízható öreg, régi vagy ősi törzsek feladata volt. A venétek nagy része a hun államszövetség bukása után ott maradtak, ahová a katonai követelmények miatt letelepültek, Ljubljana körzetében. A fővárosuk névképzése pontosan fedi a népnév eredeténél leírtakat. Etimológiája: L = Él + j = jó (jaó) + u = úr + bl = bel, (Béla) termékenységi istennév
+ j = jó + ana = napisten lakhelye, mint a napfiát szülő ősanyának felszentel városa; összeolvasva szabad fordításban: Ljubljana = Él-jó-bel-teremtők-jó- szülőanyjának-városa. Megjegyezve, a városnév eredetének semmi köze a szláv nyelvhez. Ha mégis, azt csak a szlovén anyanyelven ugyanígy elvé-
gezhető, az értelmes szótagú etimoló- giai felbonthatósága bizonyíthatná be. Ugyanúgy a térség más területnevei, például a karantánok, Celje, Isztria, Mura-folyó, Karavankák-hegysége mind úrnyelvű (kara = körország) képződését mutatja. E felsorolásból csak két földrajzi fogalom elemzésére térünk ki. Elsőként a Mura folyó ősi neve a Maura eredetére térve ki, felismerve benne a kelta (kánaáni) mauri nép térségformáló jelenlétét. Ezek alapján a Muraköz tájegysége is a vörös mauri nép egykori államalkotó szerepére mutat. A kelta és hun törzsek maradványai jelentős behatással

voltak a szlovén nemzet kialakulására. Másodszor az Isztria-félsziget néveredetét elemezzük, mégpedig egy nagy nép, a trákok Kr.e. I. évezredi uralma emlékeként. A trák = teremtő-napország népe, vagyis az ősi úrnépek egyik legalább ezer évig fennálló Thrákia = Teremtő-napországa. A trák
kultúra a Fekete-tengertől egészen Isztriáig tartott. Végig a Kárpát-medence déli oldalán, ott, ahol később a délszláv államok jelentek meg. Még Ausztria elnevezése is a trák hatalomra vetíthető
vissza: aus (ausz) = ki + tria = trákia; egybeolvasva: Ausztria = Trákián-kívüliterület. Még a 3. században is, pontosan a jelenlegi szlovén területeken egy Tauriscus hatalom létezett, mely nemzetisége azonos a trák néppel. Újabb megjegyzéssel, vállalkozó történészeknekkomoly kutatási témája lehetne a trák kultúra kiteljesedésének vizsgálata, a Kis-Ázsia déli részén Kr.e. 10. század
körül virágzó Taurus tartomány a bika = Tauró őskultúrájával összefüggésben. Maga a karantánok fogalma is a trákoktól ered, mert Körország képzésű ősmagyar fogalom. Ugyanígy a belőle
képzett krajna (kraina) sem szláv eredetű szó, hanem az égi-anya-körországa kifejezéssel azonosítható fogalom. A délszlávok e tartomány jelentésű kedvelt kifejezése is az ősi úrnyelvből történő átvétel, mely időközben vált szláv jövevényszóvá. A trákok hatalma lényegében a Római Birodalom eredményeképpen gyengül meg az időszámításunk kezdete előtti évszá- zadokban, hogy a helyüket új hatalmi képződések vegyék át. Többek között a Dinári-hegység mentén Illyricum pro

vincia hatalma épül fel az időszámítás kezdete előtti században, mellettük a szigeteken ésatengerparton pedig rövidesen Dalmáciáé. A trák hatalom azért fontos, mert ők a fehér magyarok turáni népi ágából erednek. A turulmadár nemzeti szimbólumukról lehet az eredetüket rendszerbe
foglalni. A trák hatalom elpusztításában a rómaiak után, a keletről betörő szláv népek voltak döntő hatással. A szlávvá váló alánok jelentős tömegei hatoltak be az Al-Duna medencéje
mentén, eljutva egészen az Isztriaifélszigetig. Mindenhol letelepedve az úrnépek megmaradt nemzetrészei mellé. Nyomukban benyomulnak a szintén szlávvá váló bolgárok, maguk előtt tolva az alánokat. Az alánok keveredve a trákokkal beköltöztek a venétek mellé, hogy a három néptörzs sajátos
keveredésével létrehozzanak egy új nemzetet, mely csak a 18. század körül a nacionalista mozgalmak hatására válik végleg szlovénné, hogy 1991-ben a függetlenné váló Szlovénia államát megalkothassák.
Szlovénia nemzeti színei is pontosan leképezik az eredettörténet során felvázoltakat. A fehér sáv a trák
és kelta magyarokat, a kék sáv a latinszlávokat, míg a piros sáv a venétek, a vendek, a mauri és hunmagyarokat jeleníti meg. A vend nép nyomai Nyugat-Magyarország déli részén még a mai időben is megtalálhatóak, a vend = vén-(öreg isten)-szent-népe fogalmaként. A zászló közepén elhelyezett
hármashalom szimbólum ugyancsak egyiptomi eredetű, legegyszerűbben a három nagy piramis jelképe. A címer kék-fehér színezése mellett a három sárga pont még egy árulkodó nyomot jelez. Mégpedig a sárga szemita (só-úr) hatalom behatását a helyben kifejlődő szlovén nemzetbe, vagyis az asszírok
nyugati gazdag kereskedő főrendjének az egykori beolvadását a dalmaták népéből. Maga ez a népszó: dalmata = szent-szarmata fogalmak összefűzésé- ből keletkezett. Összefoglalva leírható, hogy a szlovén nép sem kialakult szláv nemzetként vándorolt a mai lakóhelyére, hanem az egykoron megtelepedett ősnéphez hozzávándorlás útján, helyben alakult ki a szlovén nemzet. Ha nemzetiségi
kialakulásukat a vérvonal viszonyszá- mában fejezem ki, több mint 50%-ban az úrnépi összetevő a domináns, akár kétharmad részben is. A szlovének is elfelejtették az őstörténetüket, de az
úrnépek önállósága, szabadságvágya visszaköszön a nemzeti függetlenségük
kiharcolásában.
Magyarország teljes megszállás és cion diktatúra alatt, halálra ítélve!
Ez a valódi terrorizmus Magyarországon!
Póka Lászlót a Nem adom a házamat mozgalom alapítóját és tagját tegnapelőtt őrizetbe vették.
Póka László Tökölön él és onnan indul naponta megvívni a maga csatáit Budapestre a hiénaklán ellen. Évek óta elkeseredetten harcol hol egyszál magában, hol 10-20-30 fős kis serege élén a banki-politikai-jogi összefonódás torzszüleményével, a kapitalizmussal. Bár ezt talán még ő maga sem ismerte föl a teljes valóságában, de a RENDSZER ELLEN harcol, amely egyre brutálisabban gyűri le a póri kisemberek tömegeit.


Antikrisztus!
Póka László az örök Dávid, Góliáttal szemben.

Az eszköztelen kisember kiáltása az övé, azé a kisemberé, aki valahogy megpróbálja értelmezni az olykor egymásnak is ellentmondó jogszabályokat, és ezeknek fényében igyekszik törvényesen cselekedni.

Póka Lászlónak és csipet csapatának amúgy semmi esélye a hatalommal szemben. Nem lehet esélye egy olyan bankrendszerrel szemben, amelynek vezetői közösen báloznak együtt azokkal az ügyészekkel, bírókkal, akiknek éppen a bankok ellen kellene képviselni a kisembereket.

Póka Lászlónak nem lehet esélye a kis fénymásolt A4-es papírjaival, azok fel celluxozásával, a mindenkori hatalom nagyurainál, mert folyamatosan rendőri zaklatásnak van kitéve és csak ő húzhatja a rövidebbet.

Tegnapelőtt a rendőrök séta közben őrizetbe vették!

Történt, hogy pár napja Póka László ellen távoltartási határozatot hozott a RENDSZER BÍRÓSÁGA Csányi NAGYÚR óhajára. Ez alapján Póka László nem közelítheti meg sem Csányit, sem a lakhelyét. Egy dolog kimaradt viszont a végzésből. A nagy sietve meghozott “bírói” verdikt arról nem rendelkezik, hogy milyen távolságról szól ez a megközelíthetetlenség. Illetve az sem szerepelt a tiltó határozatba, hogy a Laura utcán sétálhat-e Póka László.

Ennek ellenére Póka Lászlót előállították. Több kérdés is felmerül az alábbi videót megnézve.
Nos! A videot elnézve úgy tűnik, hogy a “bírói” távoltartó végzés a megközelíthetetlenség mértékét teljes egészében Csányi Nagyúrra bízza. Nincs ugyanis beleírva a távolság, a hely, az időtartam!

Ergo: ha a Nagyúr kedve úgy tartja jónak, akkor a FELSÉGTERÜLETE EGÉSZÉN, KORLÁTLAN IDEIG! Értsd: Döbrögisztán egész területén, a RENDSZER FENNÁLLÁSÁNAK VÉGÉIG!

A végzés EGYELŐRE CSAK a Csányi kontra Póka “viszályban” hatályos! EGYELŐRE!

Mert a bíróság HOZHAT ÁLTALÁNOSAN KITERJESZTETT HATÁLYÚ végzést is!

Lesz egy lista, amin a nyugalomra és megközelíthetetlenségre vágy NAGYURAK és DÁMÁK becses nevei fognak szerepelni.

A VÉGZÉS pedig tartalmazza majd, hogy a LISTÁN NEM SZEREPLŐK kötelesek a LISTÁN SZEREPLŐK közeledtének hírére a vonulás útvonaláról eltűnni! Aki ennek nem tesz eleget-vagy nem eléggé gyorsan!-a helyszínen fölkoncoltatik!

Kivétel is lesz persze. Kivéve a LISTÁN SZEREPLŐK ÜNNEPLÉSÉRE KIJELÖLTEKET! Az ünneplés és dicsőítés időtartamáig! De az OSZOLJ!-vezényszó után nem távozók…
(sztarklikk nyomán)

istván szerint:
2017-02-21 - 07:54
Póka László és csapata a fentiek alapján az egész Budapest területéről ki lesz tiltva,illetve ki lehet őket tiltani!Ráadásul ki lehet tiltani őket a vidéki,nemes,és rablólovagi kastélyok,üdülők ,vadászkastélyok,és vadászháznak álcázott magánlakok és egyéb nagybirtokok környékéről,valamint az Adrián,Ibizán,és más exkluziv helyeken található ,a nép pénzén vásárolt csecsebecse házak környékéről,és a tengereken kószáló nagyúri jachtok mindenkori tartózkodási helye környékéről is.Valószinüleg az fog ebből következni,hogy valóban le kell ezeket az embereket csukni,vagy száműzni a bolygóról,nehogy valamikor is Pcsányi,vagy hasonló gnóm közelébe kerüljenek puszta véletlenségből is!
Nem ötletadás,hanem a lehetetlenség szomorú paródiája ez az egész!
Nem kellett volna lopni,csalni,offshorozni ,kedves csányik,rogánok,orbánok és nemes gázszerelők,és saját lábunkon álló leszármazottaik!
Ha normálisan vezették volna ezt az országot,akkor gazdagodhattak volna úgy,hogy áldassék a nevük,és annyira,hogy telett volna bőven luxusra is!
Az igaz,hogy nem tellett volna világuralomra,,sem arbszolgákra,de lenne becsületük,és nem kellene bujkálni,és a szintén korrupt bíróság,ügyészség,rendőrség talpnyaló hadseregének machinációira,vagy esetlen aljas kegyetlenségére számítva,lopva a fal mellett osonni,tartva a nép jogos haragjától!
Válasz
Hun szerint:
2017-02-21 - 09:46
Diktatúra a kőbön
Válasz
joz szerint:
2017-02-21 - 10:14
Azért én sajnálom a kivezényelt rendőröket! Látszott rajtuk, hogy szégyellik magukat. Van olyan pillanat, ahol szinte mindannyian lefelé néznek. Azt kéne felelősségre vonni aki a parancsot kiadta. Az ő szégyene!
Válasz
joz szerint:
2017-02-21 - 10:15
Ja!!! És a miénk!
Válasz
Szaszi szerint:
2017-02-21 - 10:37
Bonafarm Security.
Ma is tanultam valamit.
Magánhadsereg.
Válasz

Már pár órája kint vagyok.

Nem adom a házamat fényképe.

Két nap volt a sitten, a Gyorskocsi utcában.


Készülök a holnapi (február 20) tárgyalásra. Az ügyész lakhelyelhagyási tilalmat kért rám.

Méghogy nincs értelme annak mait csinálunk?

Látom, hogy ezt csak a gyáva irigyeink mondják.

9 órakor kezdődik az ülés a fő utcában. Kiderül, hogy a bíróság hogyan látja: megszegtem-e a távoltartást?

Az egész eljárásban az volt a szép, hogy láttam, az uzsorásnak inkább lenne szüksége gyógykezelésre, mint távoltartó eljárásra.

(Hamarosan elérhető lesz a magánindítványa.)

Azok számára lesz szabadulás, akik harcolnak.De csak azoknak, akik nem fosnak valóban cselekedni.

A többiek, a fotelforradalmárok, a puhapöcsű szájhősök, a haszonlesők szerintem szép lassan el fognak veszni.

HAjrá!

Póka László

Big szerint:
2017-02-22 - 07:06
A Kásler elárulta az EMBEREKET,Póka Lászlót is megvezetve,EZÉRT TARTUNK ITT.
Válasz
Hun szerint:
2017-02-22 - 09:13
Póka László követendő példa a Magyar ellenállás számára! Kiváncsi leszek hogy ezt a cikket hányan fogják kommentelni. Hiszen hamarosan lejár a kilakoltatási moratorium, akkor pedig…….
Válasz

A sátán végett kell szenvedned...!


"Polip"
A felső kaszt jogosan retteg...
Apokalipszisra várva

Nem alaptalan a félelmük, rettegjenek is! Éppen eleget szenvedtettétek a népet! "Következik a jól megérdemelt jutalom!" Pusztulni fog mind egy szálig! Az ő felszámolásukkal véget ér a szenvedés, a gyilkolás, a háborúk stb.


James és Lachtan Murdoch, Rupert fiai, öröklik apjuk médiabirodalmát, a News Corporationt, de ez kevésbé foglalkoztatja őket, mint a kanadai erdőségben épülő házuk, amelynek befejezését siettetik. A ház teljesen önellátó lesz és rátelepített napelemek mellett saját vízforrással, vadászterülettel és konyhakerttel rendelkezik majd. A nagy sietség még a Financial Times-nak is feltűnt.


A tengerentúli sajtóban a New Yorker fedezte fel először, hogy milliárdosok tucatjai, főként azok, akik a Szilikonvölgyben szerezték vagyonukat, menedékházakat építenek maguknak a világtól elzárt, távoli helyeken. Közöttük van Peter Thiel, a Facebook egyik fő részvényese, James Cameron filmrendező, Alexandr Abramov acélkirály és William Foley, a pénzügyek guruja.

Számos hipergazdag Új-Zélandon rendezett be magának menedéket, mivel úgy látja, hogy ideális hely egy világkatasztrófa túlélésére. Nem véletlen, hogy ide álmodta meg Peter Jackson A gyűrűk ura filmváltozatát, a hobbitok otthonai valóságos ősbunkerek. Ezeknek az építkezéseknek az az oka, hogy „a világ súlyos válság felé halad” és a nagyvállalkozók azért választották Új-Zélandot, mert „messze van és nem nukleáris célpont”.

Ezek a nagyvagyonosok valamit tudnak, amit a hétköznapi ember nem, ezért biztosítanak maguknak menedéket? – veti fel a kérdést a Le Figaro. Valamit legalábbis érezhetnek, ha olyan meghökkentő lépésre szánják el magukat, mint Steve Huffmann, a Reddit ügyvezető igazgatója, aki megoperáltatta mindkét szemét, hogy ne kelljen szemüveget vagy kontakt lencsét viselnie, amely eltörhet a fenyegető világban. Felszerelkezett fegyverekkel és néhány motorkerékpárral, hogy katasztrófa esetén, amikor az utakon dugók keletkeznek, tudjon közlekedni. „Nem szabad azt gondolnunk, hogy a demokrácia és a jólét, amelyhez hozzászoktunk, örökké tartanak” – indokolta.

Tart az eljövendő bajoktól Antonio Maria Martinez, a Facebook menedzsere is, aki egy Csendes-óceáni szigeten építkezett és házát napelemekkel, valamint szintén fegyverekkel szerelte fel. „Nagyon vékony jégen korcsolyázunk” – vélekedik.

A „prepperek” – így nevezik azokat, akik a világvége közeledtét érzik – máskor is megjelentek egy-egy baljós jel, vagy jóslat hatására, de soha ennyi tehetős ember nem nyilvánította ki még félelmét. A paranoia már a felső középosztálybeliek között is terjed. Vannak, akik a terrorakciók és az ámokfutó lövöldözések szaporodására alapozzák rettegésüket. Erre reagált a National Geographic, amikor külön tv-csatornát és honlapot nyitott, amely tanácsokat ad arra vonatkozóan, hogy miként lehet a várható világméretű katasztrófát megúszni. Tanácsokat adnak például a szennyezett víz tisztításához, az alapvető élelmiszerek felhalmozásához és helyes tárolásához, „túlélő konyhakert” létrehozásához. De az oldal bemutat olyan átlagembereket is, akik máris megtették a szükséges óvintézkedéseket. Egy Chuck Wessey nevű texasi farmer például attól fél, hogy elektromágneses vihar tönkreteszi a környék áramforrásait, ezért háza mellett saját szélerőművet épített.

Az amerikai „prepperek” már a saját online hírportáljaikat és közösségi oldalaikat is létrehozták. Ilyen például a americanpreppersnetwork.com, ahol a látogatók ellenőrizhetik, hogy tökéletesen működnek-e önvédelmi fegyvereik, de minden eshetőségre megtanulhatják azt is, hogyan kell „túlélő íjat” készíteni. Mozgósítást rendelt el a legnagyobb mormon felekezet, az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza is, amelynek tagjai legutóbb az ezredfordulón voltak ennyire aktívak. Az egyház vezetői valamennyi tagjuknak parancsba adták, hogy legalább egy évre való élelmiszer-készletet tartsanak biztonságos helyen. Van olyan oldal, amely pontos listát ad a „készülődőknek”, hogy mi kell a fennmaradáshoz. Egyikük még arra is figyelmeztet, hogy készpénzüket és nemesfémjeiket lehetőleg ne tartsák bankban, mert az állam vészhelyzetben ráteheti a kezét.

A New Yorker szerint a milliárdosok attól is félnek, hogy lázadás tör ki, ha a robotok miatt sokan elvesztik a munkahelyüket. A kanadai CNBC bemutatott egy dokumentumfilmet, amelyben egy régi, Wichita (Kansas) melletti rakétasiló látható. Ezt az egykori hadászati objektumot alakították át 3 millió dolláros apartmanokká, ahol „ki lehet bekkelni” a népharagot.

Mégis mi az, ami olyan fenyegetően jelenik meg a horizonton? Nem valószínű, hogy a Szilikonvölgy magasan képzett szakemberei hisznek abban, hogy a a WF9 aszteroid február végén lezuhan a Földre, ahogy egy orosz csillagász azt megjósolta, valamint abban sem, hogy a napfogyatkozás, amely augusztusban elsötétíti az Egyesült Államok egész területét, vagy hogy a Nibiru bolygó, amely 2017-ben több, mint ezer év után ismét feltűnik, a világ végét is jelenti. Ellenben sokan már „trumpapokalipszisről” beszélnek, azokról a veszélyekről, amelyeket az új amerikai elnök politikája rejt magában. A NatGeo olyanokat is talált, akik szerint itt az idő felkészülni a III. világháborúra, vagy egy olyan biológiai támadásra, amelynek több millió áldozata lehet csak az államokban.

Világméretű katasztrófára figyelmeztetett a Microsoft-alapító

A nemzetközi közösségnek fel kell ismernie, hogy valódi a veszélye egy világméretű járványnak, és a lehető leggyorsabban fel kell készülnie rá – jelentette ki a Microsoft-alapító Bill Gates az 53. müncheni nemzetközi biztonságpolitikai konferencián elmondott beszédében. A 2014-15-ös nyugat-afrikai ebolajárványt (11 000 emberéletet követelt) és az 1918-as spanyolnáthát (mintegy 500 millió embert betegített meg világszerte, és 50–100 millió halálos áldozatot szedett) felidézve, valamint megemlítve annak veszélyét, hogy terroristák kifejlesztenek valamilyen vírust.

,,A járványügyi szakemberek azt mondják, hogy egy levegőben terjedő vírus kevesebb mint egy év alatt elpusztíthat 30 millió embert, és valószínű, hogy a következő 10-15 évben fel fogja ütni a fejét egy ilyen járvány.

Bill Gates ezért arra kérte az országokat, hogy fektessenek be az olyan technológiák kifejlesztésébe, amelyekkel néhány hónap alatt le lehet gyártani nagy mennyiségű vakcinát. ,,Egy világméretű járványra való felkészülés költségét évi 3,4 milliárd dollárra (986 milliárd forint) becsülik” – idézte a Microsoft alapítóját a hirado.hu.
(nepszava)

Agresszív bálozó
Törteliné Marikát durván bántalmazta egy jogászbálra igyekvő férfi – A döbrögista hatalom bármit megtehet?

Mint az alábbi videón is látszik Törteli Marika a Jogász- és bankárbál bankár díszvendégei miatt véleményt nyilvánított a bál előtt a bálra igyekvők felé 2017. február 11-én este.


Miközben alapvető jogával élt, egy férfi, aki jól láthatóan nála sokkal magasabb, erősebb testalkatú, Marikát nyakánál megragadta, és maga mögé a földre lökte. Egyesek szerint megütötte a bottal járó idős hölgyet, és azzal a mozdulattal rántotta a földre. Ezt a videóból döntse el mindenki maga.A videón az is látszik, hogy Marika, amikor észlelte a támadó jellegű fellépését a férfinak, megpróbált hátrálni. Nem tudott elég gyors lenni. Sajnos a férfi karja megállíthatatlanul lendült, és erősen megragadta az idős, tehetetlen hölgy nyakát. Menekülésre esélye sem volt.

A férfi még kísérőjét is hátrahagyva segítségnyújtás nélkül ment tovább. Hova sietett?

Marika sérüléseit előbb a kiérkező mentők látták el, majd kórházba szállították. Ott újabb sérüléseket észleltek.
Vérzett a karja, fájt a lába, és lelkileg is nagyon megviselte az eset. Részleteket majd Ő maga leírja, ha úgy gondolja.

Bízunk benne, hogy a társadalom ezt az esetet legalább oly mértékben el fogja ítélni az elkövető személyétől függetlenül, mint amikor az újságíró elgáncsolta a feléje futó bevándorlót.

Jobbulást kívánunk Marikának.

A következő időszakban kiderül, hogy Marikát ért támadás szándékos provokáció volt-e, vagy csak egy magán uralkodni nem tudó bálra igyekvő személy fura válasza a látottakra, hallottakra.
(Póka László)

FOLYTATÁS KÖVETKEZIK HÖLGYEK ÉS URAK! FOLYTATÁS…V.kutya szerint:
2017-02-17 - 06:38
Tegyük hozzá: ehhez a fajta hangulatkeltéshez bizony a ti Balradotok is bőven hozzájárult, amikor is bőszen libsiztek. Számtalanszor leírtam, hogy Orbánék szekerét toljátok ezzel, vagyis tágabb értelemben a nácikat támogatjátok. Ez a pszichózis pedig ide vezet, mert lassan dicsőségnek számít, és kitüntetés jár érte, ha valaki egy jogvédőt leterít az utcán (vagy épp egy borosüveggel fejbe vágja) – hasonlóan, amikor a nemzet büszkeségei, a zöldsasok szurkolói megrugdossák a csöveseket az aluljáróban, ez ugyanaz az állatfaj (ezeknek akarnak rendezni olimpiát ???), semmi köze ahhoz, hogy az illető bankár, vagy hegesztő! Ez tipikus náci mentalitás, aki ezt nem akarja látni, az cseréljen szemüveget!

Admin:

Úgy vélem a kritikák ilyenfajta egybemosása valóban szemüvegcsere után kiált! Erősebbel hátha meglesz az elgurult gyógyszer!
Válasz
Tovaris szerint:
2017-02-17 - 12:30
Pedig V. kutyának sokban igaza van.
Válasz
V.kutya szerint:
2017-02-17 - 12:39
Én szemüveggel, és anélkül is, gyógyszerrel vagy anélkül, nyugodtan nézek tükörbe borotválkozás közben, ugyanazt látom, mint 30 éve, még ha kicsit ráncosabbnak, akkor is!
Válasz
öregkun szerint:
2017-02-17 - 07:57
Ő azokat képviseli akik BÁRMIT megtehetnek…
Válasz
vitorla123 szerint:
2017-02-17 - 09:29
Az elesettek,a hitel károsultak azok vörös fasiszták! A náci vadászat módszereit kell alkalmazni. Ez Izrael álláspontja nem csak Magyarországon,hanem az egész világon.Különösen a közel-keleten.Államfőket végeznek ki nyilvánosan,bírói itélet nélkül.Ugy mint Sztálint.Népeket tesznek földönfutóvá,országokat rombolnak porrá és bombáznak vissza a kőkorszakba.Mert kvázi kommunisták!Ez a mozdulat az ügyvédúr részéről ugyan ez.Kicsibe! Üzenem,megkeresünk baszd meg. Szét lőjük a térded,hogy tudd mi az,hogy nem tudsz megállni a lábadon.Mert csak ebből értetek!
Válasz
Che Guevara szerint:
2017-02-17 - 09:32
+1. Tényleg igazán nyilvánosságra hozhatná valaki ennek a nyomorult féregnek a személyazonosságát.
Válasz
vitorla123 szerint:
2017-02-17 - 10:17
Ki ismeri fel név szerint az ügyvédurat! Megkíséreljük kikockázni a filmből az arcvonásait.Ha valaki felismeri küldje meg adminnak a nevét és az ügyvédi irodája címét!Ha van vér a faszába akkor személyesen is jelentkezhet.Ha már ekkora bátorsága van a vörös náci üldözéshez!
Válasz
Tovaris szerint:
2017-02-17 - 12:31
A marxizmus-leninizmustól a szenilizmusig.
Inkluzíve fasizmus és nácizmus.
Nem semmi!…
Válasz
vitorla123 szerint:
2017-02-17 - 14:36
Csak azt írom amit ők mondanak! A bosszúálló kommandó a kommunistákat vörös nácinak nevezi.
Válasz
Che Guevara szerint:
2017-02-17 - 09:29
Ideje lenne már a Magyar népnek a saját kezébe venni az igazságszolgáltatást!
Válasz
Tovaris szerint:
2017-02-17 - 12:27
A “”magyar nép” – mondat közben kisbetűvel írandó. Magyar nyelven, persze…
Válasz
turulking szerint:
2017-02-17 - 11:23
ez egy zsido volt-természetes neki hogy eltapossa utjába esö goj barmot—-igy vagy félreálltok s alázatosan kezet csokoltok neki vagy kiirtjátok a zsidokat–mert amig zsido van addig kizsákmányolás,kifosztás is lesz…
Válasz
vitorla123 szerint:
2017-02-17 - 11:28
Van saját hazája Izrael,szeretettel várja Metanyau tábornok!Ott harcolhat ha van hozzá mersze.
Válasz
Tovaris szerint:
2017-02-17 - 12:26
Ön egy náci.
Válasz
öregkun szerint:
2017-02-17 - 13:07
Miért nácizol? Mitől náci? Akárki is lehetett, míg kiderül bárki lehetett, ha szűkítjük a kört biztos nem gyári munkás, földműves, inkább az ÁVÓ-s névsorban található “túlprezentált”népcsoport jeles, szerény tagja aki utcai harcos is.
Válasz
Tréfi szerint:
2017-02-17 - 18:33
tovaris! Mondtak már neked hogy mindenki magából indul ki? Bocs de ezt nem lehetett kihagyni 🙂
Válasz
Tovaris szerint:
2017-02-17 - 12:28
Náci.
Válasz
"Szélsőjobb" :D szerint:
2017-02-17 - 19:19
Tovaris lassan az az érzésem felőled, hogy magad is a “kiválasztott népből” való vagy, csak vörös köpenyben. 🙂
Mert te mondod meg ki a náci meg ki nem az.
Válasz
Tovaris szerint:
2017-02-17 - 12:25
Ezt a kurucinfótól kaptad terjesztésre?
Válasz
Öcsi szerint:
2017-02-17 - 15:02
Ennél sokkal nagyobb a baj Tovaris mint hogy nácizzunk és ekézzük egymást !
Magyarban genocidium van folyamatban .
Válasz
V.kutya szerint:
2017-02-17 - 15:39
Na akkor kezdjük elölről, mi a különbség a szimpla szemét, rohadt emberszabású (aki nőre támad) között, és egy náci között: kb. mint egy farkas, és egy hiéna között! A hiéna biztosra megy, a kivérzett, nála jóval gyengébb áldozatot támadja meg, zéró kockázattal, a biztos “siker” tudatában, és főleg: a következmény-nélküliség tudatában!
Ez ma a gennyláda náci, békemenetes, cöfös, fidesz nevű sertésthízlalda tipikus egyedére jellemző, és ezt le kell írni ahányszor csak lehetséges, hogy ha tovább megyünk errefelé, ez egyenes út az egzotikus keleti országokban megszokott nyilvános kivégzésekhez, mert lesz rá háromnegyedes törvény, hogy ha valaki ellenszegül a hazának szavazásilag, vagy aláírásgyűjtésileg, vagy akár kalapmegemelés-elmulasztásilag, akkor azonnal és helyben megtoroltatik, helyszíni felmagasztalás általilag!
Elnézést kérek a sertésektől, ők (a fidesszel ellentétben) valóban szolgálják a Hazát, amikor életük végén táplálják a haza állampolgárát, örök hála és dicsőség a (magyar) sertéseknek, és a fideszes elvtársak vegyék megtiszteltetésnek a hasonlatot!
Válasz
Nagy szerint:
2017-02-17 - 17:47
A sertéseket levágják.
Válasz

A BEAZONOSÍTOTT fenevad!

Ma már foglalkoztunk a jogász és bankárbál nevű hiénamuri egyik dölyfös tobzódójának pökhendi tettével. Nem tetszett az ocsmánypofájú pribéknek, hogy most nem urazták, hanem nevén nevezték. Bűnözőnek.


Örömmel jelentjük: BE LETT AZONOSÍTVA A GŐGÖS FENEVAD!

Felismerték a pofája alapján!


Tervezheti a jövőjét ez a mocskos állat! Válogathat Kamcsatka és Csukotka között! Ott majd integethet ez az emberiség patkánya

turulking szerint:
2017-02-17 - 12:38
kicsit megvagytok tévedve—hüvösvölgyi bázison 4500izraeli légidesszantos –táborfalván 15ezer izraeli katona állomázosik plussz még vot orosz atomsilokban most izraeli atomrakéták betöltve–nem beszélve izraeli fél-katonai szervezetekkel mint in-kal s egyébb legalább 200ezres létszámmal—már több mint 20éve megépitették rákoskereszturon elgázositot s magyatok elégetöjét—futtbal stadionok is felhuzva hogy legyen hol összegyüjteni ellenállo magyarokat—szoval jobban jártok ha behuzzátok fületeket,farkatokat s gyorsan körbemetéltetitek magatokat s hitgyülibe belépve alázatosan szolgáljátok uraitokat…
Válasz
scout szerint:
2017-02-17 - 12:46
Te meg nagyon.Valami nagyon durva cuccot használsz.
Válasz
vitorla123 szerint:
2017-02-17 - 14:51
Ja a nevét és elérhetőségét tegyük közzé!Személyiségi jogainak megsértése céljából. Ha más nem én közzé teszem még a fészbukon is. Szégyelje magát a harácsoló gazember.-
Válasz
Tréfi szerint:
2017-02-17 - 18:44
+1
Válasz
vitorla123 szerint:
2017-02-17 - 20:57
Valóban ők azok,akik gyakorlatilag a modern népirtást irányitják. Jogos a tábla!
Válasz
Sertés szerint:
2017-02-17 - 13:40
a vén szatyor támadta le először a bugrist ő csak odébbtolta, mert azt hitte ki akarja zsebelni.
Válasz
vitorla123 szerint:
2017-02-17 - 14:49
Na ne! Tüntető és táblát tartott a kezébe.
Válasz
vitorla123 szerint:
2017-02-17 - 14:57
Most látom,hogy lámpa és görbebot volt nála!
Válasz
vitorla123 szerint:
2017-02-17 - 17:27
Ránézésre a bosszúállók fajtájából való!
Válasz
petymeg szerint:
2017-02-17 - 20:55
coca a kocád volt ott?
Válasz


Az egész hivatal, hatóság, tőrvényhozók. bankárok terrorista bűnszervezet!
Ezeket mind az összeset, el kell takarítani!!!!
Nem lesz alku!!!!
http://www.pokolraveluk.com/content/index.php?option=com_content&view=article&id=172:zalmoxis&catid=19:ezoteria&Itemid=56
Atilla nagy király Európa ura volt.2...
ATILLA A HUNOK NAGY KIRÁLYA
ATILLA A HUNOK NAGY KIRÁLYA. Kérdések és válaszok. Ki lett a Hunok királya Ruga után? ATILLA lép trónra öccsével együtt 434-ben. Atilla öccsének neve: BUDA. Hallottál-e már valamit Atilláról? Mikor elõször hallottam a nevét, úgy mondták, hogy az Isten ostora volt, és megmutatták nekem azt a gyönyörû festményt amely Raffaello munkája és az eredetije a Vatikánban van. Mit ábrázol ez a festmény? Atillát Hun seregével Róma elõtt és I. Leó pápát, amint eléje járul békét kérni. A legérdekesebb ezen a képen az, hogy Leó pápa mögött, az égbõl hatalmas pallosokkal a kezükben, Péter és Pál száll alá Atilla ellen, és úgy tanították nekem, hogy Atilla azért fordult vissza Rómától, mert megijedt az égbõl alászálló, kardforgató két szenttõl. Nagyon jó, hogy megmutatták nekem ezt a képet, mert ekkor határoztam el, hogy megismerem Atilla igaz történetét. Miért pontosan e kép látása vitt erre az elhatározásra? Hiszek Istenben és az Õ mindenrõl gondoskodó jóságában, de nem hiszem azt, hogy az Õ égi birodalmában vannak karddal ölõ szentek. Nem hiszem, hogy az égbõl rossz jöhet. Így ez a kép is az emberi gonoszság terméke, mely azt akarja a nézõben megerõsíteni, hogy a rómaiak fõpapja égi védelem alatt áll, aki pedig ellene van, azt az égi szentek karddal megölik. Fõképpen pedig azt a hiedelmet akarja beültetni a nézõ tudatába, hogy a Hunok és Atilla Istentõl elítéltettek, tehát megvetendõk. Miután ismerem a Magyarok történetét és tudom, hogy honfoglaló õseinket is pogánynak és istentelennek nevezték a nyugatiak úgy gondoltam, hogy ez a megvetés tulajdonképpen Atillai örökségünk. Kutatni kezdtem tehát Atilla és a Hunok igaz történetét. Ruga halála után lett Atilla a Hunok királya. Mit tudsz Atilla uralkodásáról? Atilla nagyságát csak akkor tudjuk igazán értékelni, ha megismerjük a Kelet és Nyugatrómai Birodalmaknak azon történéseit, amelyek az Õ uralmának idejét megelõzték. Milyenek voltak ezek a történelmi jelenségek? Már említettem Aetiust, aki a Ravennai udvar intrikái elõl Rugához menekült. Ennek a menekülésnek az okán kell kezdeni az események ismertetését. Mi volt a menekülés oka? Már említettem, hogy Aetius 60 000 Hun harcossal segítségére ment a Ravennai udvart megtisztító és a keleti császárság által trónbitorlónak minõsített János császárnak. Tudni kell azt is, hogy miért ment Aetius egy trónbitorló megsegítésére? Hát miért is? Aetius híven szolgálta a római érdekeket. Anyja római volt, de apja Pannoniában született, aki elvette egy római patricius család leányát. Aetius apjáról írják, hogy Hun vagy gót származású volt, de a római légiók magasrangú tábornoka lett (mestro de milicia) és Afrika grófja rangot viselt. Galliában esett el és Aetius örökölte apja magas rangját is. Mind a ketten híven szolgálták a Római Birodalom érdekeit, és Aetius azért támogatta a trónbitorló János császárt, mert az meg akarta szüntetni a kétfelé szakadt, lezüllött birodalom két császári udvarát és egyesíteni akarta a birodalmat. Miután János trónbitorlót megölte az udvari intrika Aetius beérkezése elõtt, Aetius a Hun sereggel Galliába megy rendet teremteni, majd visszatér Ruga udvarába. Innen mint galliai gyõzõ megjelenik a ravennai udvarban, de ott nyíltan árulónak kezelik és nem adnak neki kellõ tiszteletet. Ki volt itt a Nyugatrómai császár? III. Valentianus volt, de ennek anyja Placidia kormányozta a birodalmat az õ hûséges intrikusaival, akik összejátszottak a Keletrómai Császárság fõvárosában Konstantinápolyban székelõ keleti udvar züllött udvaroncaival és eunuchjaival. Szét akarták bomlasztani a Hun birodalmat. Hogyan akarták ezt végrehajtani? Ismerni kell a Hunok társadalmi rendszerét. Ugyanis a törzsekbõl álló Hun nép mindegyik törzsének, nagycsaládjának meg volt a maga uralkodója, vezetõje, aki elismerte a központi királyság felsõbbségét, de a központi vezetés és szervezet tiszteletben tartása és engedelmes szolgálata mellett teljes önállóságot élvezett. Tehát szabadon kereskedhetett terményeivel és értékeivel teljesen függetlenül a központi hatalomtól. Ezt a különleges és a rómaiaknál ismeretlen társadalmi helyzetet akarták a bizánciak arra felhasználni, hogy a hozzájuk közelesõ Hun törzseket fellázítsák a központi hatalom ellen. Gazdag ajándékokkal halmozták el a kiszemelt Hun törzsek vezetõit. Szövetségre hívták õket, és bizony voltak olyanok, akik titokban megállapodtak a bizánciakkal. De a keletiek ezt a bomlasztó munkát a ravennai udvar teljes jóváhagyása mellett végezték, és így a Nyugatrómai Császárság is résztvevõje, cinkosa és a fizetésben is osztozó társa volt a bizánci maffiának. Mikor Ruga visszahelyezte Aetiust katonai méltóságába és a ravennai udvar kénytelen volt legfõbb katonai parancsnokká kinevezni Aetiust, Aetius leleplezi Ruga elõtt ezt az egész összeesküvést a Hun központi hatalom ellen, és így Ruga tudomására kerülnek azok a Hun törzsek is, akik így a rómaiak oldalára szegõdtek. Miért leplezte le Aetius ezt a Hunok ellen irányuló, közös római összeesküvést? Aetius a Hunok udvarában nevelkedett és nemes származású volt. Valószínûleg apja Hun vére is erõs volt benne, de másrészt tisztán látta a Római Birodalom helyzetét. Tudta azt, hogy ha ebben a válságos pillanatban a Hunok megtámadják a Római birodalmakat az menthetetlenül elpusztul. Miért volt Róma válságos pillanatban? A Keletrómai Birodalom körül volt véve ellenséges népekkel, akik nagyrészt Hunok voltak. A Nyugatrómai Birodalom elnyomott népeinek mindegyike pedig forradalomra készült. A burgundiak szervezkedtek az ellenállásra, a bretonok kikiáltották függetlenségüket, a vizigótok ugyanígy tettek, az Ibériai-félsziget lakóit az ún. suevok szervezték a rómaiak ellen, Galliában nyílt forradalom volt. Aetius tehát leplezve a Hunok elleni összeesküvést azonnal és gyorsfutár útján azt tanácsolta Theodosius bizánci császárnak, hogy kezdje meg a béketárgyalásokat a háborúra készülõ Hun királlyal. Theodosius engdelmeskedett is és azonnal kinevezte békeköveteinek Plinthast és Epigeniót, akik azonnal útra keltek a Hun királyi udvar felé.. Ugyanekkor pedig Aetius biztosította hûségérõl Rugát, a Hunok királyát, akinek bizalmát megnyerte az összeesküvés leleplezésével, és így biztos volt afelõl, hogy a Hunok nem fognak támadni a Nyugatrómai Birodalom ellen. Hogyan sikerült a békekövetek útja? A bizánci békekövetek útra keltek lóháton a Hun király udvara felé. A Duna mentén haladtak felfelé, és valószínûleg a mai Esztergomi Dunakanyar mentén a Pilisi területekre igyekeztek. Elértek oda? Nem kellett nekik odáig menni, mert útközben már a Hun határõrség vette kíséretébe õket, és közölte velük, hogy a Hunok királya MARGUS-ban székel jelenleg és oda kell menniök. Hol van ez a helység MARGUS? A mai Belgrád közelében lévõ Dubrovica helyén volt. Miért ment oda a Hunok királya? Azért, hogy elfoglalja a Száva és a Dráva között fekvõ és akkoriban Alsó Pannoniának, vagy PANNONIA SEGUNDA-nak nevezett római területet az Aetiussal kötött megállapodás szerint. Felkeresték-e itt a bizánci békekövetek a Hunok királyát? Felkeresték, illetõleg lóháton odaértek. A király szintén lóháton ülve fogadta õket, és igen nagy volt a bizánci békekövetek csodálkozása e fogadásnál. Azon csodálkoztak, hogy a Hun király lovon ülve fogadta õket? Azon is, de ez a kisebbik meglepetés volt. A nem várt dolog az volt a küldetésükben, hogy nem Rugával találták szemben magukat. Ugyanis Ruga röviddel azelõtt meghalt, és a bizánci követek elõtt ott jelent meg elõször, lóháton, harcosként a Hunok nagy királya: Atilla. https://www.youtube.com/watch?v=A8_kThyfaqY https://www.youtube.com/watch?v=xITSqKw7TZ4 https://www.youtube.com/watch?v=WGId_8vm2E4 https://www.youtube.com/watch?v=WogXGkbu7mU


Atilla nagy király Európa ura volt...
A HUNOK EURÓPAI TÖRTÉNETE.
Mikortól kezdõdik a Hunok történelmében ez a fejezet? Amióta letelepedtek a Kárpát-medencében és a Közép-Ázsiáig terjedõ birodalmuknak központja a Magyar Nagyalföldön volt. Melyik évtõl számíthatjuk ezt? A régi Magyar írások szerint a Hunok Kr.u.374 táján jöttek a Kárpát-medencébe. A nyugati történészek és régi történetíróik úgy állítják, hogy a Hunok Kr.u.378. évben már megtelepedtek Magyarországon. Hogyan nevezték ebben az idõben ezeket a földrajzi helyeket? A Duna bal partján elterülõ vidék, Ister-Gamtól a Pontiusig (Fekete-tenger) és aztán keletre Közép-Ázsiáig HUNNIA néven volt ismeretes. A mai Dunántúl a Vág-torkolatától a Dráváig húzott É-D irányú egyenes vonal határig VALERIA, a bécsi medence ettõl a határvonaltól számítva a Mura torkolatáig: FELSÕ-PANNONIA és a Dráva-Száva köze: ALSÓ-PANNONIA nevet viselt. Ettõl nyugatra a Duna alatti területek (a mai Ausztria és Bajorország) volt NORICUM. HUNNIÁN kívül esõ említett területek mind a nyugat-római császárság provinciái voltak. Leírják a nyugati írók a Hunok történelmét? Sok mindent írnak róluk. Fõleg azt a sok rosszat fogják a Hunokra, amit a valóban istentelen és pogány gót népek a nyugati országokban és Itáliában pusztításaikkal elkövettek. Írnak a Hun királyok uralkodásáról is? Arról is írnak, de összekeverik a sorrendet és nem KATTAR (Kádár)-KÁRATON náluk a Duna-medencei Hunnia elsõ királya, hanem ULDIN, akinek uralma alá tartozott ERDÉLY és HAVASALFÖLD is. Ezt a két földrajzi helyet a nyugati írók Olténia és Muntenia néven ismerik. Mit írnak még ULDIN uralmáról? Írják, hngy ULDIN megverte véres csatában a gótokat Kr.u. 400. évben a Konstantinápolyi áruló fõvezér csapataival együtt, aki a gótokkal tartott és nem a Hunokkal annak ellenére, hogy a Hunok szövetségben voltak a Keletrómai Birodalommal. GAINÁS volt a neve ennek a keletrómai generálisnak, és õ is elesett a Hunok elleni csatában. Hova menekültek ezek a megvert gótok? Ebben az idõben ILLYRIA (a mai dalmát tengerparti vidék) a vizigótok uralma alatt volt, akiknek törzsfõnökük ALARIK nevet viselt. Ide jöttek sokan a gótok közül, és javarészük csatlakozott a Felsõ-Pannoniában tanyázó ostro-gótokhoz, akiknek a törzsfõnökük RADAGASIUS volt. De hamarosan az illyriai gótok oly nagy erõre tettek szert és annyira sokan voltak, hogy betörtek Thraciába is. Végigrabolták a városokat és a népet. Itt tudni kell, hogy Theodosius császár (379-395) után két fid között oszlott meg a hatalom. A Nyugatrómai Császárság ura Honorius (395-423) és a keletié Arcadius (395-408) lett. Békességben éltek a gótok ezeken a területeken? Nem éltek békességben, mert vad, nomád törzsekbõl álltak össze, akik raboltak és pusztítottak. Így a vizigótok már 401-ben Alarik vezetésével betörtek Itáliába és végigrabolták a városokat. A római hadsereg feltartóztatta õket. A római csapatok fõparancsnoka generalissimo STILICHO volt. Kiverték a rómaiak Itáliából a gótokat? Nehezen boldogultak velük, mert a 405. évben az északi ostro-gótok is támadásba kezdtek és betörtek Észak-Itáliába az említett RAGADASIUS vezetése alatt. Hogyan védekeztek a rómaiak? Ebben a kétségbeesett helyzetben a római fõparancsnok STILICHO a Hunok királyához ULDIN-hoz fordult segítségért, és így jött létre Hunország és a Nyugat-Római Birodalom közötti szövetségi szerzõdés. ULDIN nagyszerû seregei megtámadták RADAGASIUS csapatait. A jól bevált Hun harcmodor szerint körbezárták õket és teljesen megsemmisítették a gótok seregeit, a 406. évnek április havában. Mit tettek e gyõzelem után a rómaiak? Rómában megépítették a Gyõzelem Kapuját (Arco de Triumph), melyre ráírták azt, hogy a gót nemzet örökre elpusztíttatott. A Hunok tehát teljesítették azt, amit a szövetségben fogadtak? A Hunok arról voltak híresek, hogy mindig betartották adott szavukat. Ez különösen áll ULDIN Hun királyra, aki megtartotta a kötött szerzõdését a Keletrómai Birodalommal is, éppen a STILICHO-val való szerzõdéskötés elõtti idõben. Mi történt e szerzõdés elõtt? A Kr.u.-i 404. évben a Balkánon és fõleg Thrákiában történtek lázadások, és kiújult egy vallásháború az eretnek-nek nevezett keleti keresztények és az ortodox hitû római vallású, judai keresztények között. Ezt a vallásháborút az akkori alexandriai patriarka THEOPHILUS (384-412) és CHRYSOSTOM János vetélkedése okozta. A két hívõ sereg között a véres küzdelem már a 403. év õszén megkezdõdött és egyre nagyobb méreteket öltött. Legvéresebb volt a 404. évben. Arcadius kelet-római császár fordult a Hunok királyához megint, és igen magas összegû adófizetést ajánlott fel Uldin Hun királynak annak fejében, hogy a Thrákiában garázdálkodó gótok ellen õt megsegítse. Le van írva valahol ez a küzdelem? Pontosan beszámol mindenrõl az egyháztörténelemben igen ismert CODEX THEODDOSIANUS. Mit tett a Hunok királya ULDIN? A 404. év õszén hatalmas sereggel jelent meg Thrákiában, 404-405. telén rendet teremtett és védelmet adott a keleti keresztény hitet követõ népnek. Az egyháztörténelem a Thrákiai elsõ Hun inváziónak nevezi ULDIN király ezen hadmûveletét, de inkább politikai színezetûnek ismerteti ezt a Hun villámháborút, mely kiverte a gótokat Thrákiából, és megszabadította a görögöket a mûveletlen, barbár gót hordától. Tehát ULDIN 405. év tavaszán jött vissza seregeivel a Balkánról, és ugyanebben az évben még a nyugatrómai csapatok segítségére is ment? Igen, ugyanebben az évben verte szét Radagasius gótjait, akik Itáliába törtek. Tehát a Balkánról visszatérve, azonal Itáliába ment a Hun sereg Stilicho római generális megsegítésére, beváltva a szövetségben adott szavát ULDIN a Hun király. Hogyan lehetséges az, hogy ULDIN a Hunok királya mind a két római császársággal, a keletivel is és a nyugatival is szövetséget kötött? A Keletrómai Birodalommal akkor kötöttek szövetséget, amikor az elszakadt Rómától, vagyis Kr.u. 395-ben. E szövetség értelmében szállták meg a Hunok a Keletrómai Birodalom nyugat felé esõ határait Anatóliától Mezopotámiáig. A Nyugatrómai Birodalom megsegítésének az volt a feltétele, hogy elfoglalták az északi gótok által megszállt területeket. Vagyis VALERIA és FELSÕ-PANNONIA nevû, volt római tartományokat. Így Hunország nyugati határát kiterjesztette a mai Bajorországig. Itt tudni kell azt, hogy a Hun szövetség feltétele hatalmas évi adó fizetése volt, amit a Keleti és Nyugatrómai Császárság pontosan fizetett hosszú éveken át aranyban a Hun királynak. Ezt a Hun király éppen azért kötötte ki, mert a Hunok mindig segítették hatalmas sereggel a szerzõdõ felet, de sohasem kértek tõlük katonai segítséget. Így a szövetségben mindig a Hunok adták a vért és a rómaiak az aranyat. A gótok tényleg elpusztultak úgy, amint a rómaiak azt a diadalívükre felírták? Ez a felirat csak a rómaiak reménységének kifejezõje volt, mert a gótok Kr.u. 408. évben betörtek a római birodalomba délen is és északon is ALARIK gót törzsfõnök vezetése alatt. A 410. évben elfoglalják Rómát, és a gyönyörû város nagy részét lerombolják, valóban vad hordaként, és embertelen kegyetlenséggel ölik a rómaiakat. A rómaiak megint a Hunokhoz fordulnak segítségért. Segítettek-e megint a Hunok? Amikor a rómaiak szövetséget kötöttek ULDIN Hun királlyal és a szövetség fejében tekintélyes évi adó fizetését ajánlották AETIUS római herceget a Hun királyi udvarba küldték kezesként. Aetius megtanulta a Hunok nyelvét. Megismerte harcmodorukat és fegyvereiket, és velük együtt élve igen megszerette õket. A Hunok is szerették Aetiust és támogatták is, annyira, hogy tekintélyes Hun sereggel látták el, amikor a 409. évben az északról Itália felé támadó gótok ellen indult. Miért nem tudtak a rómaiak egyedül ellent állni a gótok támadásának? A legnagyobb hatalmú római hadvezér STILICHO aki a gótok ellen szövetségre lépett a Hunokkal, áruló lett és Alarik gót törzsfõnökkel állt össze. Így a rómaiak ereje szétforgácsolódott. Hadseregüket újra kellett szervezni, és csak akkor tudtak valamiképpen megerõsödni, amikor Stilichot elfogták és kivégezték. A legnagyobb bajuk azonban az volt, hogy a Keletrómai Császársággal is háborús viszonyban voltak. Így a Római uralmak testvérháborúja is gyengítette erejüket. Melyik félt segítették a Hunok? A Hunok legnagyobb ellenségei a gótok voltak és így Aetiust segítették mert õt ismerték. Hogyan alakul ebben az idõben a Hunok története? ULDIN Hun király meghalt Kr.u. 410. évben. Utána három fia triumvirátusban uralkodott. OKTÁR és RUGA a Kárpát-medencei központból az európai hadszíntéren, MUNDZUK pedig Ázsiában volt a vezetõ. Mundzuknak volt egy fia ATILLA, aki a 406. évben született. ULDIN halála után a Hun Birodalmat átszervezte a triumvirátus, és Aetius megsegítésén kívül a rómaiak dolgába nem avatkoztak bele. Sikerült-e Aetiusnak a gótok ellen sikeresen küzdeni a neki adott Hun sereg segítségével? A nyugati írók éppen azért nem sokat írnak Aetius hadjáratáról, mert azt a Hunok segítségével végezte. A gótok visszahúzódása azonban mutatja gyõzelmes eredményeit, mert Alarik gót törzsfõnök elesett az egyik csatában a 410. évben. A gótok kirabolják Dél és Nyugat-Itáliát és a 411. évben észak felé húzódnak. Törzsfõnökük Alarik fia Athaulf lett, aki törzseit a mai Franciaország területére vitte, és innen átkeltek a Pireneusokon és a 414-16. években a mai Spanyolországba érkeztek. Aetius visszatér a Hun király udvarába és a történetírók úgy mondják, hogy Kr.u. 415. évben a Hun királynál van. Ki volt ebben az idõben a Kelet-római császár? II. Theodosius (408-450), aki a nyugat-római területeken is akart uralkodni annak ellenére, hogy ott a névleges császár III. Valentianus (425-455) volt. A történetírók feljegyezték, hogy ATILLA, Mundzuk Hun király fia 420-424 évek között a római császár Ravennai udvarában, majd Bizáncban volt királyi vendégként. Ott tanulta meg a latin és görög nyelvet is. Milyen események következtek a Hunok történetében ekkor? A perzsák erõsen sanyargatták a Pártos Birodalomból ottmaradt Hun népeket, és ezek ázsiai testvéreiktõl kértek segítséget. Az ázsiai Hunok seregei Mundzuk rendeletére a 420. évben lerohanják és elfoglalják Perzsiát. A perzsák II. Theodosiustól kérnek segítséget, akivel szövetségi viszonyban voltak. Theodosius intézkedéseit azonban megelõzik a Kárpát-medencei Hun birodalmi székhely uralkodói OKTÁR és RUGA akiknek csapatai a 422. évben megszállják egész Thrákiát és megteremtik a kapcsolatot a Perzsiát elfoglalt Hun véreikkel. Róma önállóságra és uralkodásra szokott arisztokráciájának azonban nem tetszett az, hogy II. Theodosius a keleti császár legyen az uralkodójuk. A ravennai udvarban kikiáltják Rómának Konstantinápolytól való függetlenségét és egy magasrangú katonát választanak meg nyugat-római császárnak. Ennek nevét a történetírók csak János-nak mondják. A keleti császárság csapatai megtámadják Ravennát és megint testvérharc van a rómaiak között. Ez a János császár Aetiustól kér segítséget, aki meg is indul Ravennához, 60 000 Hun harcossal. Közben azonban a keletrómai csapatok elfoglalták Ravennát és kivégezték János császárt. Miután a gótok a mai Franciaország területérõl megint a római provinciák ellen indultak, Aetius ezzel a nagy Hun sereggel a gótok ellen fordult. Visszaverte támadásukat, melyet Pannonia ellen intéztek és 427-ben tért vissza a Hun sereggel Hunországba. A Nyugatrómai-Hun szövetség fõ ápolója Aetius, aki ismert a Hun királyi udvarban. 430. évben meghal OKTÁR. Utána a testvére RUGA a Hunok királya és a ravennai központú, Nyugatrómai Császárság Magister Militum címet ad neki. Erre a nyugatrómai birodalmi határozatra két okból volt szüksége a ravennai udvarnak: egyrészt, hogy ne kelljen nekik írásban elismerni a Hun királyságot, másrészt, hogy a Hun királynak fizetett hatalmas összegû szövetségi, évi adónak a fizetésére valamilyen törvényes jogcímük is legyen. A ravennai udvar 433-ban elmozdítja állásából Aetiust, mint legfõbb, római katonai parancsnokot. Aetius Rugához menekül, aki hatalmas Hun sereggel látja el és helyezi vissza római méltóságába. Ugyanebben az évben 433-ban meghal Ruga is. Milyen viszony állt fenn ebben az idõben a Hun királyság és a Keletrómai, azaz a Bizánci Császárság között? Nincs háború köztük, de a Hun Birodalom alsó-dunai határával szomszédos Bizánccal mindennaposak a határincidensek. A béke ára azonban a Bizánc által a Hun királynak fizetett évi rendes adó, amit Bizánc rendesen fizet.

Tegyünk meg mindent és kérjük a Teremtőtt, hogy eljöjjön egy olyan vezető, mint Atilla "nagy király" volt!


Sajnos mi tudtuk, hogy rossz közegbe keveredett!
Magára hagyták Sándor Máriát, öngyilkosságot kísérelt meg

Nincs munkája Sándor Máriának, a fekete ruhás nővérnek. Már a felvételi beszélgetéseken jelzik neki, hogy nem értenek egyet vele, és aztán nem hívják többet. Társai elmaradtak tőle, ahogy az egészségügyi dolgozók sem állnak mögötte.


Sándor Mária nem ment fel a Tanítanék Mozgalom vasárnapi tüntetésének színpadára, nem működteti honlapját, egyesületét, nem járja a vidéket. Állandósuló konfliktusai miatt öngyilkosságot kísérelt meg, felvágta az ereit, de megmentették. Azt mondja, békében szeretne élni, emelt fővel kilépni a közéletből. Egyszer már abba akarta hagyni, mégis maradt. Kár volt, ráment az egészsége.

– Nem vagyok alkalmas vezetőnek. Mindenkinek hiszek, aztán rájövök, mások csak saját céljaikra akarnak felhasználni. Azt hittem, az emberek jók. Rájöttem, nem azok. A legtöbben önzők, épp a nyomor miatt, amiben élnek: az állandó nélkülözés, az állandó igazságtalanságok miatt. Csalódtak bennem, csalódtam bennük – mondja Sándor Mária.
(168ora)

Bal-Rad komm: Sándor Mária öngyilkossági kisérlete megdöbbentő! Viszont rávilágít valami súlyos problémára, ami ennek az országnak a legnagyobb problémája:

“Ahol véget ér az emberi tisztesség, ott kezdődik a politikus!”

Sándor Mária NEM AKART POLITIKUS LENNI! Ő EMBER MARADT, DE KICSINÁLTÁK A POLITIKUSOK! Utolérte a POLITIKUSOK ÁLTAN NEKI SZÁNT sorsa! Mint a többieket. Mint a többi milliókat!

A Bal-Rad az alábbi Hamingway-idézettel üzen Sándor Máriának, a fekete ruhás NŐVÉRNEK:

“Az embert el lehet pusztítani!-DE NEM LEHET LEGYŐZNI!” (Az öreg halász és a tenger)

Mielőbbi teljes gyógyulást kívánunk!

Kicsinálták! bejegyzéshez 2 hozzászólás
Hun szerint:
2017-02-08 - 13:03
Szégyen hogy akik az embertársaikért ilyen bátran kiállnak azokat igy cserben hagyja mindenki. Hová süllyedtünk? Magyarország ébresztő!
Válasz
lala szerint:
2017-02-08 - 14:05
Érdekes, még mi nézzük le magyarok a románokat!
Válasz
Nagy szerint:
2017-02-08 - 15:17
S. Mária a törzs tagja. Ritka, hogy zsidó ilyen buta legyen (talán Deutsch Tamás még ilyen buta), a saját társai is csak felhasználták.
Válasz
furnan szerint:
2017-02-08 - 15:31
Nem volt alkalmas politikusnak, mert EMBER volt. Őszinte, tiszta hítű, és együtt tudott érezni másokkal, az elesettekkel.
Szerintem nem is akart politikus lenni, és talán ez az Ő tragédiája.
Ma csak úgy lehet küzdeni az igazadért, ha “felveszed” a politikusok minden tulajdonságát, legyél szélhámos, seggnyaló, és megalkuvó, akkor majd “kiharcolhatod”, amit szeretnél……

Mielőbbi felépülést, és felejtést kívánok Neki…..
Válasz
Paul Aradi szerint:
2017-02-08 - 16:28
“Szerintem nem is akart politikus lenni, és talán ez az Ő tragédiája.” Ezt így felfogni maga az ügy árulása! Ez nem az Ő, hanem a mi tragédiánk, nem saját magért harcolt! Ha felveszed a politikusok minden tulajdonságát, akkor hogy a francba képviselheted az igazságot. Ilyen tévúton gondolkodni? Na! Ezt tanulták gyerekként a politikusaink!
Válasz
pedellus szerint:
2017-02-08 - 17:18
Jól látod!
Ma csak úgy küzdhet bárki – nem saját, hanem társadalmi – igazságért, ha közben hagyja magát korrumpálni. Aki hagyja az erkölcsi hulla, aki nem hagyja az életét dobja el.

Kemény lecke ez. Tanuljon belőle, kívánom szeretettel!
Válasz
Paul Aradi szerint:
2017-02-08 - 16:19
Mint mindenki, áén is! Ez a helyes amikor sirámokat és amolyan fotelforradalmár sirámokat zengünk. Én is, cserben hagytam, így helyes, ha a jövőben mindenki magából indul ki, csak akkor, és csak akkor lehet bármilyen munkásmozgalomról, baloldaliságról beszélni. Valljuk be, és ne szarjunk be ettől, hogy nem csak a szocializmusnak fordítottunk hátat és árulásra neveltük gyermekeinket a pénz szeretetét és az érvényesülést beléjük sulykolva. Mit akarunk, amikor írjuk, mondjuk tettek nélkül. Én MÁRIA helyébe képzelem magam és megtehetem, mert megannyi megmozdulásom, tettem után csak a cserbenhagyással találkoztam, védtelen maradtam! Sehol nem voltak elvtársak és ha igen akkor megmagyarázták a távollétüket. Tudom én a kölykeiket és unoka majmukat féltették a hatalomtól, mert hogy nem lesz helyük a tányérnyalásnál!
A politika, a politikusok olyanok mint a nép, semmivel sem jobbak és nem rosszabbak. Azt kapta a nép amit megérdemelt, amilyen “utód” politikusokat fölnevelt. Hiszen a politikusok nem a Holdról jöttek! Másként meg ismerek egy pár fontos elvtársat aki mindenkinek osztja az észt, csak éppen az édes fia szolgálja a fasisztákat. Arra is emlékszem, amikor a páritkár elvtárs azt mondta a fiának: Fiam úgy, okosan, hogy más férjen hozzá először, a dicsőség úgy is a tied lesz, tudod ki vagyok!
No ezek ma a politikusaink!
Valaminek gyökeresen meg kell változnia bennünk, hogy ne maradjanak magukra az olyan nagyszerű egyéniségek mint Sándor Máriák.
Válasz
Tovaris szerint:
2017-02-09 - 00:30
Ma forradalmat csak a fotelből lehet csinálni. Ezeket az embereket is meg kell becsülni, mert ha nem is döntik meg a jelenlegi hatalmat – de legalább indikátorként jelzik a közállapotokat.
Szörnyű vélemények hangzanak itt el a fórumon, azok a vélemények, amelyek a társadalmi elégedetlenségeket a szociál-demagóg populizmust veszik segítségül – lényegében a fasizmus hatalomra segítésének önkéntelen szándékával.
Válasz
istván szerint:
2017-02-08 - 18:11
Aradi!
+++!
Válasz
zls-179 szerint:
2017-02-08 - 18:46
Ha az emberek tudata, felfogása megváltozik akkor maguk az emberek is meg fognak változni!És a dolgok meg kell hogy változzanak, mert az egyetlen igazság ebben a földi létben hogy semmi, de semmi se állandó!!!
Válasz
"Szélsőjobb" :D szerint:
2017-02-08 - 19:49
Beállt a maszophoz, Gyurcsótányhoz, liberálisokhoz, mégis mit várt?
Válasz
Próféta szerint:
2017-02-09 - 00:29
Na igen, nem kellett volna disznók közé keverednie, azok meg kihasználták, felzabálták és eldobták. Nem a politikusokkal kell szövetkezni, hanem a nép hasonlóan nyomorgó tagjaival.
Válasz
Tarna szerint:
2017-02-08 - 20:37
Kiváló szónok, hiteles személyiség és jó szakember menjen külföldre dolgozni, mert itthon kicsinálják.
Hogyha szekértoló lenne, akkor minimum államtitkári széket kapott volna, de így meg?
Válasz
Szaszi szerint:
2017-02-08 - 23:53
“Családja

Szülei építészmérnökök voltak. Egy húga van, aki a II. János Pál pápa által alapított katolikus egyetemet végezte el, majd Izraelbe költözött és a Jad Vasem Intézet kutatója lett. Férje távközléssel és hangosítással foglalkozik. Egy kislányuk van, Ilona.[9] ”
https://hu.wikipedia.org/wiki/S%C3%A1ndor_M%C3%A1ria_(%C3%A1pol%C3%B3n%C5%91)

Egyébként ha egy kiskorú szülője öngyilkossági kísérletet követ el,nem vizsgálódik a gyámhivatal? illetve nincs ilyenkor automatikus jogi gépezet?
Csak kérdezem.
Válasz
fatum szerint:
2017-02-09 - 02:31
Kell tudni különbséget tenni a hazaáruló csürhe és az egészségügyi dolgozók között. Őt felhasználták kormánybuktatási célra.
Válasz

Vallás, politika, alvilág szentháromság...
Hit, politika, alvilág, bűnszövetség...
"Ahol a pap ott elvész az igazság, ahol a pap ott a hazugság...ahol a pap ott jahvé"
Tőrvényen felül állnak, ezért állnak mindenki és minden tőrvény felett!
A költségvetésből milliárdokat visznek el! A nép meg fagyjon meg a saját házában...!
“Püspök atya megoldotta” – maffiamódszerekről beszélnek a hallgatók a katolikus főiskolánBár a botrányairól hírhedt rektort, Erdő Péter bíboros húgát parkolópályára állították, a vezetőváltás csak látszólagosnak tűnik. Hogy milyen visszaélések történnek, az a püspöki hivatal szerint nem tartozik a sajtóra.

Bár a Népszava múlt héten megírta, hogy távozik az Apor Vilmos Katolikus Főiskola rektori posztjáról Fülöpné Erdő Mária, Erdő Péter bíboros húga, ez azonban – úgy tűnik – csak látszatmegoldás, a visszaélések vígan folytatódhatnak. Lapunknak mind a hallgatók, mind az intézmény volt és jelenlegi dolgozói hivatali visszaélésekről, megfélemlítésről, nyilvános megalázásokról, alapvető jogi és etikai normák megsértéséről számoltak be. Ugyanakkor egyetlen alkalommal sem adott érdemi választ a kifogásokra a nyilvánosságnak sem a rektor, sem munkáltatója, a Váci Egyházmegye, közelebbről Beer Miklós püspök.

Maffiamódszerekről beszélnek a hallgatók

A rektor öt éve áll „a média kereszttüzében”, a botrányaitól többek közt itt, itt, itt, itt és itt jelent meg cikk.

A lapunk által megkeresett jelenlegi és volt dolgozók azonban csak név nélkül mernek nyilatkozni az őket ért sérelmekről, mert, mint egybehangzóan állítják, a katolikus vezetés esetleg „maffiamódszerekkel” nyúl utánuk és áll bosszút.

Egy levél a sok közül:

„Egy súlyos gerincműtét után elbocsájtották a tanárt, erről azonban ők csak akkor kaptak tájékoztatást, amikor nagycsütörtökön az iskola egy másik tanára, magánnyomozóval és egyéb emberekkel megjelent a házuknál, hogy átnézzék azt és aláírassanak az oktatóval egy 1300 oldalas dokumentumot, mely elvileg azzal rágalmazza, hogy a munkahelyén több, nyitott alkoholos üveget is találtak. A hölgy akinek a számát küldöm nem hallgató, nem tanár, nem is dolgozott ott soha. Családtag, de az ő neve is bekerült a peres iratokba mivel nem engedte be a váratlan és rémisztő csapatot az otthonukba és nem az egyetlen olyan családot képviseli, ahol a rokonok is érintettek lettek.

„November 28-án újra elkezdődtek a folyamatos kirúgások” – írja a hallgatók egy köre levélben lapunknak. „Karácsony előtt 2 emberen kívül az egész tanulmányi osztályt, karriercentrumot, gondnokságot elbocsátotta, arra hivatkozva, hogy nem végezték jól munkájukat.

A hallgatók végtelenül kétségbe estek, hogy a rektorasszony minden olyan alkalmazottjától megvált, akikhez a hallgatók bármikor és bármilyen problémával fordulhattak.

Jelenleg Fülöp András a főiskola műszaki igazgatója és a Számítástechnikai Osztály vezetője (férj). Fülöp Mária (rektorasszony lánya) a Rektori Hivatal és az időközben megszüntetett Tanulmányi Osztály helyén létrehozandó új Adminisztrációs, Kommunikációs és Minőségbiztosítási Osztályvezetője. A hallgatóknak az adminisztracio@avkf.hu-re kell írni, ha bármit el szeretnének intézni. Abszolút megszűnt a személyes kontaktus (amivel alapvetően a főiskolát reklámozni próbálják, mint kis létszámú intézmény), ráadásul van, hogy egy hónapig nem kapnak választ a kérdésekre a hallgatók. A múlt héten a maradék két tanulmányi osztályon lévő személy is távozott. Egyikőjüket kirúgta, a másik személy felmondott, nem várta meg a kirúgását. A gazdasági igazgatót is felmondásra kényszerítette a rektor.

Az iskolában csak annyit lehet érzékelni, hogy sorban rúgják ki az ott dolgozókat a tanároktól kezdve a karbantartókig. Majd másnap már valamelyik rokon ül a helyükön. WC papír nincs, de beléptetőrendszerre futotta. A Szent József kollégium udvarán kivágták a fákat, hogy a kamera teljesen beláthassa az udvart, így figyelhessék, a hallgatók (18-25) tutira nem fogyasztanak-e alkoholt.”

Többen is arról számolnak be, hogy a főiskolán január végéig a munkahelyi bullying mindennapos volt, a rettegés légköre uralkodott.

Egy több mint furcsa vezetőváltás

Január végén azonban Fülöpné dr. Erdő Mária váratlanul hosszú, öt hónapos fizetett szabadságra (!) ment, egészségi állapotára és eddig ki nem vett szabadságaira hivatkozva ami egyértelműen jogsértő – ilyen manőverre a Munka Törvénykönyve nem ad lehetőséget. A lépésről a váci egyházmegye furcsaságoktól hemzsegő nyilatkozatot adott ki, hangsúlyozva, hogy Erdő Mária ellen nem folyik eljárás, továbbra is ő a rektor, de azért megköszönik az eddigi munkáját.

Az általunk kérdezett dolgozók és hallgatók vegyesen nyilatkoztak. Néhányan mámorosak voltak az örömtől, de a többség csak visszafogottan reménykedett.

“Matematika tanárunkat bízták meg fél évre. Nagyon normális nő. De sajnos szeptembertől újra egy egyházi személyt neveznek ki. A püspök egyelőre még nem közölte velünk, hogy ki is lesz az pontosan. Egy dolgozó így nyilatkozott: „az emberei, a sleppje ott maradt. Rajtuk keresztül továbbra is uralkodik. Szemfényvesztés az egész, csak időt akarnak nyerni”-írja az egyik hallgató.

Az iskolától azt a tájékoztatást kaptuk, hogy egyedül a váci katolikus egyházmegye püspöki irodája jogosult az ügyben nyilatkozni. A titkár, aki nem mutatkozott be, azt kérte: írjuk le a kérdéseket e-mail-ben, és megígérte, hogy igyekeznek válaszolni. Íme, a levél:

Tisztelt Irodavezető!

Az egyházmegye hivatalos közleménye, valamint a Főiskola magukat megnevezni nem kívánó alkalmazottainak és hallgatóinak elmondása alapján értesültünk a Főiskolán történtektől. Telefonos egyeztetésünknek megfelelően az alábbi kérdésekre szeretnénk hétfő estig választ kapni:

1.Túl azon, hogy „nem folyik jogi eljárás” a Rektor Asszony tevékenysége miatt, Önök (munkáltatóként) értesültek-e a hallgatói és alkalmazotti panaszokról, és ha igen, kivizsgálták-e ezeket?

2. Önök szerint jogszerű-e (a Munka Törvénykönyve lehetőséget ad-e rá), hogy Rektor Asszonynak eddig az évek során nem adták ki a szabadságot? Valóban ez történt? Ha igen, törvényszerűnek tartják-e, hogy az eddig felgyülemlett szabadságait egyben az idei évre áthozva, fizetett szabadságon maradjon öt hónapon keresztül? Ha ezt valóban az egészségi állapota indokolja – ahogy állítják – miért nincs Rektor Asszony az indokolt (ez esetben előre meg nem jósolható) ideig betegállományban?

3. Nem az-e a valós helyzet, hogy a sorozatos botrányok miatt, az intézmény jó hírének megmentése érdekében állították ily módon félre a Rektor Asszonyt?

4. A Rektor Asszonnyal való különleges bánásmódnak van-e köze ahhoz, hogy ő Erdő Péter Bíboros Úr húga?

Nem az újságokra tartozik, hanem Püspök atyára

A megbeszélt időpontig azonban nem jött válasz, ezért újra jelentkeztünk. A következő érdekes beszélgetés zajlott le:

Ciao, ciao! Várj egy kicsit… igen?

Jó napot, (bemutatkozás), egy készülő cikk kapcsán várjuk a válaszokat önöktől.

Tőlünk?

Igen, pénteken azt mondták…

Én nem mondtam semmit pénteken. Itt se voltam. Mit óhajt?

Szabad a nevét?

Az nem fontos. Mit óhajt?

Választ szeretnék a kérdéseimre, amiket az Apor Vilmos Főiskolával kapcsolatban elküldtem pénteken.

Kiadtunk egy közleményt.

Igen, épp azzal kapcsolatban vannak kérdéseim.

Nézze, Püspök atya nincs itt.

És mikor lesz?

Azt nem tudom. A héten biztos nem.

Tehát a jövő héten fog válaszolni?

Nem hiszem, hogy ezzel fog foglalkozni, hogy újságoknak válaszolgasson.

Akkor valaki más?

Ezt mégis hogy gondolja? Püspök atya válaszolhat csak.

És ő nem fog… Pedig arra is kíváncsi volnék, történtek-e jogsértések.

Nyilatkozzanak azok, aki szerint történtek.

Már nyilatkoztak.

Kiadtunk egy közleményt, ezért az ügy le van zárva. Ezt már nem újságszinten kell megoldani.

Ezt hogy teszik érteni?

Nem az újságokra tartozik, hanem Püspök atyára. Ja, már tudom, melyik az a levél….

Nem tartozik a nyilvánosságra, hogy egy állami pénzből működő főiskolán történnek-e visszaélések?

Püspök atya megoldotta a kérdést, nincs ezen mit ragozni tovább.

(vonalbontás)

2016 március 11-én Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere „a haza érdekeinek előmozdításában és az egyetemes emberi értékek gyarapításában végzett tevékenysége elismeréseként” a Magyar Érdemrend Tisztikereszt polgári tagozat kitüntetést adta át Fülöpné Dr. Erdő Máriának.
(24.hu)

Bal-Rad komm: A szocializmus korszakának kivételével-tehát közel ezer esztendőn keresztül-fosztogatta, zsarolta a klérus ezt az országot. Idővel aztán-kiváltképp pedig a rendszerváltást követően-újabb hitmaffiák szálltak rá országunkra, tovább zsarolva, nyúzva a magyar népet, a politikai maffiáink által támogatva.

MA MÁR POLITIKAI ÉS HITMAFFIÁK ELVÁLASZTHATATLAN SZÖVETSÉGET ALKOTNAK!

Deklaráltan állam és egyház szétválasztva működnek, ami a valóságban homlokegyenest van jelen a kinyilatkoztatásokkal.

EGYHÁZAK ÉS POLITIKAI BÚNBANDÁK BŰNSZÖVETSÉGET ALKOTNAK A MAGYAR NÉP ELLEN!

MEGOLDOTTÁK!

Big szerint:
2017-02-08 - 08:34
Zsidók!
Válasz
Hun szerint:
2017-02-08 - 09:08
+1
Válasz
vitorla123 szerint:
2017-02-08 - 10:02
Hát igen!A kereszténység lényegében egy zsidó szekta.Még ha nagyobb is.Mindig jeleskedtek a kommunista vadászatban.Az ember élet sohase számított.
Válasz
Nagy szerint:
2017-02-08 - 15:28
+1
Válasz
furnan szerint:
2017-02-08 - 11:35
Az 1988-89-es ugynevezett “rendszerváltásban” ezek a jelenségek is be voltak kódolva.
Az egyházak “államok lettek az államban”…..

Hagytuk, megérdemeltük…… kellett ez nekünk ? ?

+ 1 Bal-Rad kommenthez
Válasz
Mit akarnak még elérni ezek a liberális hulladékok...?
A liberális métely megtámadta a legkedvesebb szavunkat!
Ilyenkor hol van a ratyi vatikán?!
Jaj má, ha ezt a magyaridők neofasiszta ormányzati szócső írja, nem a kutyainfó, az már valami! Na és? Édes "keltetőgépem", vagy drága jó inkubátorom...oszt hol a qva zsidó anyátokba vótatok eddig? Ja, egymás valagjában? Mosmá' az nem divat erre a keleti végén Nyugatnak? Anyánkat sem kímélik.

A „brit tudósok kiderítették” kifejezés a mai magyar társasági nyelvben a bizonytalan eredetű, kétes értékű, áltudományos, haszontalan információkra vonatkozik, amelyeket inkább megmosolygunk, mintsem komolyan vennénk. Merjük remélni, hogy ezt a képtelen, eszement agyszüleményt is inkább kinevetjük, ami, ugyebár, a megalázás egyik formája. És ez határozottan kijár neki!

A Brit Orvosi Kamara szerint az „anya” szó használata diszkriminatív és ódivatú!

Ezt kapjátok ki! Az eszem megáll! Kit diszkriminálok azzal, ha édesanyámat Anyának szólítom?! Az apámat? Eddig nem ágált ellene, sőt mindig arra nevelt, hogy tisztelettel beszéljek édesanyámmal, édesanyámról. (Kis mellékes: jómagam még azt is furcsának tartom, ha a gyerek keresztnevükön szólítja a szüleit.)

De folytassuk, hiszen ámokfutásukat ezzel nem hagyták abba a brit orvosok:

A kamara új irányelve szerint a „tradicionális nemi kifejezések” kerülendők, mert sértik a transzszexuális polgárok jóérzését. Ezért kerülendő a „kismama” megszólítás, helyette a „terhes személy, állapotos ember” kifejezések használandók. Piedesztálra emelve azon transzszexuálisok vélt érzéseit, akik biológiailag nők, ám férfivé szeretnének válni, vagy már azzá is váltak, de szülni azért még szeretnének. Megszólítás tehát, „kedves terhes apuka!” – még leírni is természetellenes. És itt eljutottunk egy kulcsszóhoz: természet. Sőt, leírom, nem szégyellem: ANYATERMÉSZET! Vele küzdeni lehetséges, de legyőzni sohasem. Még akkor sem, ha nem nevezzük nevén.

Tovább is van, mondjam még…? Folytassuk akkor, hadd emelkedjen a vérnyomás!

A kamarai irányelvek szerint az „anya, várandós anyuka, édesanya vagy nevelőanya“ kifejezéseket teljes mértékben ki kell szorítani a brit egészségügyből, mert használatuk önmagában „kirekesztő” és „elavult”.

A dokumentum így fogalmaz:

„A nemi egyenlőtlenség oka, hogy a férfi és női nemet a hagyományos tradíciók keretein belül értelmezzük annak ellenére, hogy ezek csak mélyen gyökerező hipotézisek és sztereotípiák, amik idővel meg fognak változni.”

Szerintem meg nem. Nagyon remélem!

Végezetül azt is remélem, hogy a brit orvosi kamarát a nem transzszexuális többség a „brit tudósok” közé sorolja, és hangosan kiröhögi!

Utóirat: az már eddig is nyilvánvaló volt, hogy a liberális média és megmondóemberek szeretnék szétrobbantani azt a társadalmi egységet, amit családnak nevezünk. Az anyaság elleni támadás ennek egyik mérföldköve lehet.Link

Ezeknek a köcsögöknek, sem Isten, sem ember nem tud parancsolni?!

329#1 gutai zub
- 2017. február 06. 17:18:17
Kinek a legkedvesebb szava?

Azoknak talán nem annyira akik az Anyaföldet fatherlandnak nevezik.
Azoknak se Izraelben, ahol a tömeg közlekedési eszközökön elhatárolva, hátulra engedik csak fel a hölgyeket.
A zsinagógákról ne is beszéljünk.

Sok sok évvel ezelőtt, amikor Kanadába érkeztem, még brit hatásra, a kocsmáknak három bejárata volt:
egy a férfiaknak, külön a hölgyeknek, és a harmadik, azoknak a hölgyeknek akik egy férfival mentek be, igy le is ülhettek.
A brit orvosi kamera ilyen helyeken nem is okoz megütközést...........
254#2 mujko
- 2017. február 06. 19:39:32
Számukra ez természetes mert hát nincs az anyának,anyaságban hagyománya a brit,angol történelemben.
Meg jó sok buzi lakhat abban az országban.
267#3 Perle
- 2017. február 06. 21:24:54
Szerencsére az ilyen degenerált kamarai tagok útmutatását nem kell figyelembe venni. Nem is értem, miért kell a többségnek a világ népességének néhány ezrelékét kitevő " más" érzékenységére ennyire tekintettel lenni?.

Engem egyébként az is zavar, ha a kisgyerekek az édesanyjukat, nem anyának, anyunak szólítják, hanem maminak, a nagymamát pedig nagyinak. Legyen továbbra is az anya anya, a nagymama nagymama, vagy röviden mama
A magyar nyelv szerencsére elég gazdag ahhoz, hogy pontosan érzékeltesse a családi viszonyokat, korra, nemre való tekintettel.

Ahol a liberális métely még nem tötte fel a fejét, a világ tőlünk keletebbre eső lenézett részén az anyaság és a család szépségét ünneplik családi vetélkedókkel évente. Tatárország ad ehhez helyszínt.
http://rt-online....li-rodina/
Itt még nem szégyen a nem, a család , a születés, szülő és a haza fogalma, amely a forrás szóból ered.
Hasonlóan a mi szülés, szülők, szülőföld szavainkhoz, vagy az anyag,anya, anyaföld szavainkhoz.
118#4 keepfargo
- 2017. február 07. 03:47:47
Feleim, nézzük a kiindulást: ezeknek az angolszász szerencsétleneknek csak egy istenük van (ha van ?!);természetesen hímnemü, hogy ne kelljen sokat magyarázni, ki is a fönök, nemcsak a párkapcsolatban, de mindenben.

Nekünk istenANYA is kellett, kezdettöl fogva, mert a magyar/hun/szkíta/sumér nemcsak természeti nép(ek) volt(ak), de valahogy mintha eszük is több lett volna. (mint az egyisten-hívöknek). Legalábbis "síkhülyék" nem voltak, és tudták, hogy életet csak a férfi-nö egyesülés hozhat létre. Ebböl kiindulva még ma is tiszteljük a nöt (illetve amit a liberalizmus meghagyott belöle), és föképp az ANYÁT, akiböl az élet fakad.

Ezeket a buzikat, elferdült hajlamúakat ne bánjátok feleim; az élet elsodorja majd öket is - ha másképp nem, hát a sokgyerekes muszlim családokkal...
Kegyelem döfés a deviza károsultaknak...
Itt már csak a kegyelemdöfést adjuk meg

Meglepően őszinte, ám a devizahiteles adósok szempontjából annál aggályosabb tanácskozást folytatott tavaly áprilisban a Pécsi Törvényszék és a Pécsi Ítélőtábla bírói kara a devizahiteles-perek kimeneteléről – értesült lapunk.


Bár a devizakonferencián készült jegyzőkönyv a közelmúltban még megtalálható volt a bíróság honlapján, nemrég rejtélyes okból eltávolították. Információink szerint azért, mert a dokumentum hatalmas felháborodást váltott ki a pereskedő devizahitelesek körében, akik között futótűzként terjedt a konzultáció leirata. A Magyar Nemzet birtokába került anyagból kitűnik: az adósok indulata nem alaptalan, némely bírák állásfoglalása ugyanis könnyen megrendítheti a pártatlan és részrehajlás nélküli bíráskodásba vetett bizalmat.

„Csak az elszámolást kell elvégezni”

– Ami a devizaalapú kölcsönszerződések érvénytelenségét illeti, sok érvénytelenségi jogcímet, amivel a nehéz helyzetbe került adósok próbálkoztak, a jelenlegi tudásunk alapján már ki tudunk lőni – ilyen és ehhez hasonló megállapításokat tett a Pécsi Ítélőtábla egyik bírája, aki a devizaperek következményeiről tartott előadást. Baranyabán Judit amellett, hogy a jogvédelmet kereső adósok érveire olyan „próbálkozásként” tekint, amit „ki kell lőni”, kendőzetlenül beszélt arról is, hogy a hitelszerződéseket érvényessé kell nyilvánítani, annak ellenére, hogy ez „nem találkozik az adósok érdekeivel”.

– Meggyógyítjuk ezeket a szerződéseket, és ez esetben úgy kell tekinteni ezekre, mintha már a kezdetektől a bíróság által orvosolt tartalommal jöttek volna létre – szögezte le a bíró. Arról is beszélt, hogy ha mégsem sikerülne érvényessé nyilvánítani a hitelszerződést, akkor hatályossá kell nyilvánítani, amivel viszont nem „orvosolnak semmit”. Mint mondta, „itt már csak a kegyelemdöfést adjuk meg, vége a történetnek, csak az elszámolást kell elvégezni”. Az ugyanakkor nem derült ki, hogy az említett kegyelemdöfést miként kell megadni a devizahiteles-szerződések esetében.

Az adósok számára előnytelenek?

A különös kijelentésekkel kapcsolatban lapunk megkereste a Pécsi Ítélőtábla, egyben a Magyar Bírói Egyesület elnökét, akinél főként arról érdeklődtünk, hogy nem tartja-e problémásnak az elhangzottakat. Makai Lajos közölte, az előadások egy szakmai tanácskozáson hangzottak el, amelyek – a dolog természeténél fogva – nélkülözik a bírói ítéletekben megszokott szabatosságot, ám néhány szerencsétlen megfogalmazást leszámítva nem lát kivetnivalót az elhangzottakban. Az adósok szempontjából aggályos kifejezésekkel kapcsolatban elmondta azt is, hogy azok a devizahiteles-törvények, amelyek alapján el kell bírálni a szóban forgó hitelszerződéseket, nem „adóspártiak” feltétlenül, így jogértelmezésük sem lehet az. Utóbbi mondatot egyébként később töröltetni akarta lapunknak adott nyilatkozatából Makai Lajos, ám ez a kijelentés a devizahitelesek szempontjából kulcsfontossággal bír. Ugyanis a bíróság elnökének szavaiból úgy tűnik, hogy az Országgyűlés által alkotott devizahiteles-törvények az adósok számára előnytelenek, noha a Fidesz–KDNP-kormányzat nem győzte hangsúlyozni, hogy megmentették a devizahiteleseket.

Makai Lajos beszélt arról is, hogy mindezektől függetlenül tudnak pártatlanul dönteni a bírók, egyébként szerinte sem az adósok, sem pedig a pénzintézetek javára nem könnyebb ítéletet hozni. Kérdésünkre hozzátette, hogy a konferencia jegyzőkönyve azért került le a honlapról, mert azóta sok minden megváltozott, sok megállapítás már elavult. Az ügyben természetesen – mások mellett – megkerestük az Országos Bírósági Hivatalt is, arról érdeklődve, várható-e, hogy a szervezet vizsgálatot indít a konferencián elhangzottak miatt, azonban a hivataltól a Pécsi Ítélőtáblához irányítottak kérdéseinkkel.

Állatorvosi ló

Reagált viszont az Egyéni Bírói Függetlenség és Felelősség Fórum, amely „megdöbbenéssel fogadta a pécsi konferenciának a pénzügyi fogyasztóvédelmi jog ismeretének teljes hiányát” tükröző megállapításait. Az egyes bírókat tömörítő szervezet szerint az elhangzottak egy része vállalhatatlan, és a konferencia jegyzőkönyve az úgynevezett bírósági igazgatás és belső tájékoztatás hosszú ideje megfigyelhető fogyatékosságainak állatorvosi lova egyben. Hozzátették, szerintük egyetlen bíró, bírósági vezető sem engedheti meg magának – bármilyenek is a devizahiteles-szerződésekkel kapcsolatos jogi nézetei –, hogy saját szempontjait tartsa szem előtt, miközben adósok tízezreit fenyegeti a hajléktalanság réme.

Ugyanakkor nem ez az első eset, ami kétségessé teszi némely bírók pártatlanságát a devizahiteles-eljárásokban. Tavaly szintén lapunk hozta nyilvánosságra Wellmann György levelét, amit a Magyar Bankszövetségnek írt. A Kúria Polgári Kollégiumának vezetőjénél egy bírósági ítélet miatt panaszkodott a pénzügyi szakmai szervezet, mire a főbíró azt közölte, hogy a Kúria tanácsa által korábban hozott – a bank számára kedvezőtlen – ítéletet nem tartja iránymutatónak a bíróság. Ezután intézkedett, hogy a szóban forgó határozatot távolítsák el a bírói testület honlapjáról, és megígérte a bankároknak, hogy az a tanács, amelyik az ítéletet hozta, a jövőben igazodni fog a Kúria ítélkezési gyakorlatához. Wellmann György lapunknak azt is kifejtette, hogy nem feltétlenül nevezné jogászoknak azokat az ügyvédeket, akik a devizahiteles adósokat képviselik a bíróságon. A bíró az adott levelezést egyáltalán nem tartotta aggályosnak, további kérdéseinket pedig válogatott sértegetések kíséretében azzal hárította el: csupán magánemberként mondta el a véleményét.
(mno)

Bal-Rad komm: Íme egy döbrögisztáni jogszolgáltató véleménye, akinek döntését bírálni nem lehet! MAGÁNEMBERKÉNT (?) IS a kegyelemdöfés bevitelét tartja üdvös megoldásnak!

“…Csak az elszámolást kell elvégezni…”

-El lesz az is végezve! Előbb-utóbb EL LESZ VÉGEZVE!

Lesz még a kutyára dér, hogy a lónak is hasig ér!

Lesz elszámoltatás!!!!

Reszkessenek a magyarokat terrorizálók!

Meghalt Hüvelyes Lajos terézvárosi kilakoltatott
A budapesti Szent István kórházban szombat reggel meghalt Hüvelyes Lajos terézvárosi kilakoltatott – jelentette a Magyar Szociális Fórum.


A 71 éves férfi elhunytáról Eitl Bálint ügyletes orvos tájékoztatta telefonon Simó Endrét, a Magyar Szociális Fórum alapító-szervezőjét. A Szociális Fórum két éve viselte gondját a félig béna embernek, akit kilakoltatói júliusban bilincsbe verten hurcoltak el Izabella utcai önkormányzati lakásából a pomázi kórház pszichiátriájára, mert maradék erejéből ellenállt kilakoltatóinak.

Hüvelyes Lajost augusztustól elfekvőből-elfekvőbe szállították, és a Magyar Szociális Fórumon kívül senki sem törődött vele. Gondnok-gyámja még a nyugdíját sem folyósította neki.

A magára hagyott embert kórházi ágyánál rendszeresen felkereső Simó Endrét Hüvelyes Lajos egy héttel ezelőtt arra kérte, fellebbezzen lakhatása érdekében Székely Lászlónál, az alapvető jogok biztosánál, aki ügyében „nem tartotta indokoltnak további intézkedések kezdeményezését alapjogvédelmi hatáskörében”. Kérésének Simó eleget tett. Az ombudsmannak írt levele az alábbi linken érhető el: http://mszfszk.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=1148:2017-02-04-10-04-37

A Magyar Szociális Fórum szervezője szerint a mozgáskorlátozott, kisemmizett Hüvelyes Lajos életének utolsó pillanatáig bátran szembeszegült az igazságtalansággal és kiállt emberi jogaiért, méltóságáért. Az MSZF tisztelettel és megbecsüléssel adózik bátorságának, kiállásának önmagáért és közös jogainkért. Az MSZF arra kéri az embereket, hogy menjenek el a Kossuth térre meghirdetett szombat esti megemlékezésre, gyújtsanak mécsest Hüvelyes Lajos emlékére is, merítsenek erőt jelleméből.

Gyilkosok bálja
A jogász- és bankárbál. Sokáig emlékezni fognak rá

Sokan nyilvánítottak véleményt 2017. február 11-én a Nemzeti Galériánál a bál előtt.

Senki nem szervezett oda tüntetést. Senki nem hívott oda másokat. Mégis sok SeVizás érezte úgy, hogy egy ekkora gyalázat mellett nem mehet el szó nélkül.

Igazi egyéni akciók sokasága volt. Látszott ez abból, is hogy sokféle tábla, felirat díszítette a bálozni vonuló árulók útját.Volt bizony szóbeli véleménynyilvánítás is. Ezek nagy része arról szólt, hogy jelen társadalmi helyzetben elfogadhatatlan, hogy a jogászok díszvendégi címmel tüntessék ki a bankárokat, akik már bizonyítottan elvettek tisztességtelenül az emberektől 1 000 Milliárd Forintot.

Igazi cselekvő összefogás volt ez. Nem duma, nem elmélet, nem szervezkedés, hanem cselekvés.
Nézzük sorjában az eseményeket.

Történt, hogy néhány lelkes fiatal a nagy hagyományokkal rendelkező Jogászbált pár éve sok munkával újjáélesztette.


A szervezők részéről az a szerencsétlen helyzet állt elő, hogy a 2017-es bál díszvendégei közé a 2016-os sorsoláson a bankárokat választották. Nem csak a díszvendégek sorát rondította el becsei andrás – az otp vezérigazgatója, a bankszövetség alelnöke – és kovács levente – a bankszövetség főtitkára- neve, hanem a sorsolás miatt a bál neve is „JOGÁSZ- ÉS BANKÁRBÁL” lett.Tovább rontott a helyzeten, hogy a fővédnökök, matolcsy györgy, és polt péter lettek, a védnökök bánáti jános ügyvédi kamarai elnök, és tóth ádám közjegyzői kamarai elnök.
A felháborodás már így is érthető volt, de ha megnézzük a díszvendégek sorát, ne csodálkozzunk, hogy néhányan fontosnak érezték, hogy a helyszínen kinyilvánítsák véleményüket.

Díszvendég volt még sumák pali – cib vezér –, legfőbb ügyész helyettesei, a budapest közjegyzői és ügyvédi kamara elnökei.

Szóval, a lista szerint a politikusok nagy részén kívül mind együtt voltak, akik tevékenyen részt vettek a társadalom kifosztásában. Százezrek állnak kilakoltatás előtt azok miatt, kik ott együtt múlattak.
Úgy gondolom, hogy ami ezután történt, az már csak természetes következménye volt a fent vázolt provokációnak.

Legalább két hete jelentek meg az első hírek arról, hogy sokak a helyszínen nemtetszésüket fogják kinyilvánítani. Nyilván tisztában voltak vele, hogy ez mit jelent.


A bankároknak még ekkor sem volt annyi tisztességük, hogy egy közleményt adtak volna ki, hogy ők így nem rontanák el a bulizni vágyók estéjét. Nem, ezek inkább patkány módjára titokban nem mentek el. (vagy valahogy beosontak, de erre kisebb az esély)
Hagyták, hogy megtörténjen, ami már megtörtént az otp konferencián, darákkal az otp bankban, több banki alkalmazottal a bankárfuttatások során, kövérrel a házánál egy reggelen, kovilevivel a bankszövetség irodájában, rogánnal, vargával, és még sok politikussal a Kossuth téren…

Személyes véleménynyilvánítások résztvevői lettek testközelből.


Táblákkal, dudákkal, sípokkal, kamerákkal felszerelt véleménynyilvánítók várták már 16:30-tól a bálozókat.


A merev állami gépezet miatt a taxik nem mehettek a Nemzeti Galéria bejáratáig. A Hunyadi udvarban ki kellett tenni az utasokat. A macskakövön, tiltakozók gyűrűjében kellett eltipegniük a sötét alagúton keresztül kordonok mellett, biztonsági szolgálat kíséretében az áruló bálozóknak a bejáratig.

A felvilágosítás megtörtént.
Néhányan megpróbáltak kiskapukat keresni. Miután meglátták a tiltakozókat, megnézték a személyzeti bejáratot, és más lehetőségeket. Nem jött össze. Mindenütt volt pár ember táblával, dudával. Mert –mint kiderült – sokan végeztek az akció előtt terepszemlét. A bejutási lehetőségekről az információ a jelenlévők körében futótűzként terjedt.

Voltak tiltakozók az alagút előtt, az alagút után, az alagútban. De többen felderítették a Szent György teret is, és a hátsó lépcsőn vagy a garázson keresztüli bejutás lehetőségét is.

Érdekes volt látni, hogy sok bátor jogász férfi előre sietett, miközben hölgy partnerét hátrahagyta, és kitette a véleménynyilvánítók szózuhatagának. (Láttunk azért néhány lovagiasan viselkedő személyt is)


Meg egy büdös parasztot is, aki tettlegesen bántalmazott egy idős hölgyet. Erről részleteket később teszünk közzé. Ekkor még nem voltak ott a rendőrök.
Aztán megérkeztek. Mármint a rendőrök. Na nem a bántalmazás miatt, hanem a véleménynyilvánítók miatt. És tették a dolgukat. Őrizték a rendet, vigyázták az alapvető jogok érvényesülését. Megfigyelték több helyszínen is, hogy az egyik alapvető jog gyakorlása, nem korlátozza-e egy másik alapvető jog gyakorlását aránytalanul. Természetesen készek voltak beavatkozni. Nem kellett. Mert több kicsi, békés véleménynyilvánítás volt, aminek tanúi lehettek. Jól végezték a munkájukat. Nem avatkoztak be egyik oldalon sem. Nagyon helyesen csak arra figyeltek, hogy jogsértés ne történjen.


Egyre többször tapasztalom, hogy a rendőrség törvények szerint jár el véleménynyilvánítás terén.
Felmerül a kérdés, – mint ahogyan felmerül sokszor, amikor politikusok, bankvezérek házainál nyilvánítunk véleményt – hogy szabad-e ilyent csinálni. Szabad-e megzavarni bálba igyekvő embereket? Hiszen az oda igyekvők nagy része elvileg nem tehet erről a súlyos társadalmi válságról.


Én úgy gondolom, hogy de igen. Mind tehetnek, és mindenki tehet arról, hogy százezrek feje fölött lebeg a kilakoltatás réme. És mindenki tehet arról, hogy akik látszólag megmenekültek állami segítséggel, azok nagy része az adófizetők pénzéből szabadult, és nem a károkozó bankárokéból.

Mert amíg helyet biztosítunk olyanoknak közöttünk, akik 1 000 Milliárdot elvettek tisztességtelenül, addig mi magunk is bűnösök vagyunk. Ennyi erővel a teljes Magyar alvilágot is meg lehetett volna hívni a bálba. Mert eddig még senki nem vett el 1 000 milliárdot az emberektől, csak a bankárok.
Ebből adódóan lehet, hogy a teljes Magyar alvilág ott volt bálban? Vagy legalábbis a listán rajta volt?

A valódi alvilág?
Mátyás Király, aki maga is előszeretettel élvezte a Budavári Palota pompáját így beszélt az egyik monda szerint a Jogász – és bankárbálról:


„Hiszen osztozik a bűnnel, aki vak rá.”
Hajrá!
(PL)

Big szerint:
2017-02-04 - 16:56
Gondnok-gyámja még a nyugdíját sem folyósította neki. Ez zsidó privilégium,ők kezelik és lopják a gondozottak pénzét.Az ilyen történések miatt leszünk nácik??,antiszemetek??
Válasz
Balázs szerint:
2017-02-04 - 21:06
Nem.
Egy rokkant nyugdíjas hajléktalan illetékének lenyúlása nekik nem tétel,
ezért én bizonyíték nélkül ezt a verziót nem hiszem el.
A jogos kritikára szorítkozva(van hozzá elég hiteles forrás) lehet csak változást elérni. Azt kéne feszegetni inkább, hogy kik húztak hasznot a svájci frank “alapú” hitelekből és kik helyezték a végrehajtókat az ember fölé.
A cigányok azt mondják, hogy a bőrük szine miatt utálják őket…hát nem!
Felőlem lehetnének lilák is, de mivel a börtön lakók 80%-a cigány…valószínűleg más lehet a népszerűtlenségük oka.
A bank szakmában a górék 80%-a pedig nem eszkimó.
Egyébként igen sokat hallanánk az “anti-eszkimóizmusról”.
De ugye nem ez folyik a csapból is…(.)
Válasz
Big szerint:
2017-02-04 - 22:12
Semmit sem tudsz!Sok kicsi sokra megy,a húsos fazékhoz sem mindenki fér hozzá,
Válasz
akárki szerint:
2017-02-04 - 22:44
sok kicsi sokra megy. balázska.
Válasz
Hun szerint:
2017-02-04 - 22:11
+1. Adolf Hitler is kis miska a zsidók nácizmusához képest 🙂
Válasz
Edmond szerint:
2017-02-05 - 18:25
+1
Válasz
zls-179 szerint:
2017-02-04 - 18:32
Gondnok-gyámjának ugyanaz legyen a sorsa mint az elhunytnak,aki nyugodjon békében!
Válasz
Balázs szerint:
2017-02-04 - 20:52
+1
Válasz
Hun szerint:
2017-02-05 - 08:18
+1
Válasz
vitorla123 szerint:
2017-02-05 - 09:46
Így működik a nácivadászat mintájára a kommunista vadászat!Ez országos politika szintjére emelve.Bűnünk az,hogy 5 órás munkanapot akarunk! Sztálin után szabadon.
Válasz

Nyílt levél Gundel Takács Gábornak, a Jogász – és bankárbál műsorvezetőjének.

Mivel Ő lesz a Jogász – és bankárbál műsorvezetője, Őt is megszólítanám.


(Sajnos nincs hozzá elérhetőségem. Valaki el tudja juttatni neki? Ha gondolod, oszd meg minél több felé, hátha a következő pár nap elég lesz ahhoz, hogy olvassa. Ha valakinek van kedve, akkor a fellépőknek, és a Gundel étteremnek is lehet írni hasonló leveleket.)

Nem adom a házamat fényképe. Nem adom a házamat fényképe.

„Tisztelt Gundel Takács Gábor Úr!

Műsorvezető munkásságát nagyra becsülöm. Különösen a napokban felröppent hírek alapján, miszerint megalkuvás helyett volt bátorsága egy olyan döntést hozni, hogy gyermekei szemébe tudjon nézni.

Felhívom a figyelmét, hogy 2017. február 11-én egy olyan bál műsorvezetője lesz, – a bál hivatalos oldala szerint – ahol két díszvendég miatt már többen lettek öngyilkosok. Ezrek veszítették el miattuk az otthonaikat, és százezrek lehetnek hamarosan földönfutók, ha folytathatják aljas tevékenységüket.

Ezek az emberek jogerős bírósági döntések alapján a haverjaikkal 1 000 Milliárd Forintot vettek el az emberektől tisztességtelenül.

Emiatt felelősségre vonásukat sem a bál fővédnöke, az mnb elnöke, sem a bál tiszteletbeli fővédnöke, a legfőbb ügyész nem kezdeményezte. Inkább együtt buliznak.
Ez a két ember, a két bankár, becsei és kovilevi, főbírákat utasítanak perekben való döntésekre, politikusokat vesznek rá, hogy a bankok számára kedvező törvényeket hozzanak.

Talán ezeket nem tudta. Most már tudja.

Bár nem voltam még soha ilyen bálon, – ilyen bűnöző társaságban nem is szeretnék – de el tudom képzelni, hogy Önnek ott feladata lesz köszönteni, méltatni, esetleg bemutatni a díszvendégeket, védnököket.

Mit fog róluk mondani?

– Aljas gyilkosok?

– Csalók?

– Kifosztók?

– Árulók?

Vagy most meg fog alkudni, és szemet huny a felett, hogy az egyik legsúlyosabb társadalmi probléma okozóit kell méltatnia? És… felolvassa, amit odaírtak Önnek?

Eszébe fog-e jutni a felkonferálás közben annak a két hajléktalannak a tekintete, akit utoljára látott? Elgondolkodik-e azon, hogy jóllehet, ezek miatt kerültek utcára?

Az Ön családja által készített ételek illata el fogja-e nyomni az aluljárókban érzett bűzt? Mert az ott élő emberek nagy része is az Ön által köszönteni, magasztalni tervezett díszvendégek, védnökök miatt került oda.

Én ott leszek 11-én. Na nem bent, hanem kint. Táblákkal, feliratokkal, dudával, hangosítással, Sárgapólóban. Úgy hallottam, mások is terveznek hasonlót.

Még az is lehet, hogy a bálra igyekezve szembetalálja magát egy „Gyilkosok!” felirattal.

Akár gondolhatja, vagy meg is írhatja nekem, hogy „Engem miért…?” – csak elvállata a felkérést, és nem foglalkozott a vendégek társadalmi, vagy gazdasági szerepével. Így tett az egyik védnök is, az ügyvédi kamra elnöke. (poltot, és matolcsyt már levélre sem méltatom. Azok teljesen lepaktáltak a bankárokkal)

Dédi mamám az esetlegesen a fentiek szerint felmerülő gondolataira az alábbit mondaná: „Aki korpa közé keveredik, megeszik a disznók.”

Mátyás Király a híres mondában ezt mondta hasonló helyzetre: „Osztozik a bűnnel, aki vak rá.”

Én a bankár díszvendégek miatt, jelen társadalmi helyzetben méltatlannak tartom a bált arra, hogy Ön legyen a műsorvezetője.

Tisztelettel: Póka László

0630-931-9802

pokalaszlo@nemadomahazamat.hu”

Megtisztelt Gundel Úr azzal, hogy válaszolt. Csakúgy, mint Dr. Bánáti János.

Nem adom a házamat fényképe.Nem adom a házamat fényképe.


Gundel Takács Gábor válasza:

„Tisztelt Póka László Úr!

Én ennek az eseménynek a műsorvezetését még tavaly novemberben vállaltam, akkor, amikor még szó sem volt arról, hogy kik lesznek a védnökök és a díszvendégek. Eszembe se jutott ezzel foglalkozni mostanáig, mert nem gondoltam, hogy politikai jelentősége lenne ennek a bálnak.

A felsorolt emberek minősítéséhez nem rendelkezem elég ismerettel, mint ahogy azt sem tudom megítélni, hogy az Önnel kapcsolatos sajtóhírek igazak-e, vagy sem. Igyekszem a politikától távol tartani magam, mint ahogy most is egy bál és nem egy politikai gyűlés műsorvezetője leszek, amitől most már szerződéses kötelezettség okán nem tudok eltekinteni.

Szombat este sem fogok politizálni és kérem, hogy Ön se akarjon a saját politikai céljai elérésének eszközévé tenni!

Üdvözlettel

Gundel Takács Gábor”

Mai válaszom:

„Tisztelt Gundel Takács Gábor Úr!

Köszönöm válaszát.

Kíváncsi vagyok, hogy mely híresztelések alapján tart attól, hogy Önt politikai céljaim megvalósítására akarnám Önt felhasználni.

HA az politikai cél, hogy:

– segítsek elkerülni százezrek számára a jogtalan követelések miatti kilakoltatást,

– kártérítését követeljek az átvert SeVizakárosultaknak,

– felemeljem a szavam egy épülő diktatúra ellenében,

– kritizáljam, hogy a hatalmi ágak egy irányítás alá kerültek,

– tegyek a politikusok, bankárok felelősségre vonásáért, ez esetben büszkén vállalom, hogy politikai céljaim vannak.

Azt viszont tudni kell, hogy számomra mindegy, hogy a célomat miként jellemzik.

Így a cél elérése érdekében alkalmazott eszközökben sem vagyok finnyás.

Bármi elfogadható a cél érdekében.

Szombaton látjuk egymást.

Bízom benne a zenekar lejátssza a díszvendégek tiszteletére az alábbi dalt is: Deák Bill Gyula – Kilakoltatás

Tisztelettel: Póka László”

Lecsukni, minden bankárt, vagyonát elvenni!
Bejelentkezés
Felhasználónév

JelszóMég nem regisztráltál?
Regisztráció

Elfelejtetted jelszavad?
Új jelszó kérése