Hunok Nagy Szövetsége

Navigáció

Felhasználók

-> Online vendégek: 3

-> Online tagok: 0

-> Regisztráltak: 535
-> Legújabb tag: Gergely36

Bejelentkezés

Felhasználónév

JelszóMég nem regisztráltál?
Regisztráció

Elfelejtetted jelszavad?
Új jelszó kérése

Akikre igazán büszkék lehetünk...!

Hírek EMLÉKEZZ ÉS VÉGY PÉLDÁT A MAGYAR ÕSÖKRÕL! EMLÉKEZZ! A POZSONYI CSATÁRA - 907. JÚLIUS 4 -7. - A HUNMAGYAR NÉP HATALMAS GYÕZELMÉRE, AMI A LEGNAGYOBB NEMZETI ÜNNEPÜNKNEK KELLENE LENNIE! EMLÉKEZZ! Mert a 907- ben az akkor ellenünk támadó hatalom utódai által létrehozott mai rendszerben az ügynökeikbõl álló, nemzetvesztõ, helytartó kormányaink elhallgatják ezt a nagy gyõzelmünket , mert félnek a Hun-Magyarság elnyomást, alárendeltséget, megalkuvást, szipolyozást nem tûrõ szellemiségétõl! EMLÉKEZZ! A HUN - MAGYAR- AVAR VÉRSZÖVETSÉG HATALMAS EREJÉRE ÉS VEZÉRÉRE, A HONEGYESÍTÉS NAGYFEJEDELMÉRE, AKI NIMRÓDNAK,… BENDEGÚZNAK,… ATILLÁNAK,… CSABÁNAK, … ÁLMOSNAK, DICSÕ HUNMAGYAR VÉRE, - ÁRPÁD. network.hu 907. július 3. napját megelõzõen Nyugat- Európában 100 000 fõt meghaladó különleges erõt, álig felfegyverzett, vérszomjas hadsereget, hajóhadat állított össze a ma német - rómainak is nevezett, lényegében asszír - latin- zs… nemzetközi bûnszövetkezet, hogy irigységük, félelmük tárgyát, a parazita megszállásnak ellenálló, erõs, független, virágzó Hunmagyarországot megszüntessék, nemeslelkületû, büszke hunmagyarjait egy szálig felkoncolják, („Ugros eliminandos esse…”- azaz elrendeljük, hogy a magyarok KIÍRTASSANAK!) a maradékot feudális rabságba kényszerítsék. De roppant mód rajta vesztettek! Kifinomult eszközökkel ma is folyik a magyarság irtása. A hunmagyarság ellen támadó hatalom vezetõ rétege nem másokból állott, mint akik mára az USA, Izrel, EU bábhüvelyébe bújtak és gyarmatosítják, uralják a világot. Az akkori katonaságuk feladata sok tekintetben egyezõ volt a mai NATO-éval. Az akkori helytartóik és feladatuk lényegileg a mai kormányainkkal, pártjainkkal és feladatukkal egyezõ: Az úrnépek, a hunmagyarok rabszolgasorban tartása, szellemiségének kiirtása és genetikájának felülírása. Természetesen a módszerek tára az évszázadok során bõvült: körmönfontabb, sokszor megtévesztõbb lett. Ma a demokrácia védelmének ürügyén támadnak, belülrõl, s ha nem úgy megy, akkor kívülrõl is. Elõszeretettel alkalmazzák az évszázadok alatt beépített, idegenlelkületû ügynökeik és a média által az erkölcs, a nemzeti érzület, a kultúra lezüllesztését, a történelemhamisítást, a honvédõ lelkület helyett a pénzlesõ megalkuvásra nevelést. Nagy hangsúlyt fektetnek, arra, hogy a természetmaterialista, nemes lélekre, mindig gondolkozó és résen lévõ, tiszta észre támaszkodó õskeresztény hit, vagyis inkább gondolkozás, ne hódítson újból teret. Helyette az elnyomást, idegen uralmat jól viselõ judeo-„kereszténység”és hasonló indíttatású, vak hit, vallás, szekták, ügynöki és helytartó papsággal irányított egyházak gyengítsék a nemzetek ellenállását. 907- ben a magyarság még a hunmagyar vérszövetség alapján, nemes lelkület által vezérelve, õsi szokásjogának, és alkotmányának - Szent Koronánk íratlan eszmeiségének rendje, õsi hite szerint gondolkozott és cselekedett. Minden hunmagyar ember, A - tól- Z- ig öntudatos, gondolkozó, nemes ember volt, nemes céllal. Akkor még nem volt feudális alárendeltség, idegen és önös érdekû nemesség, miként az István- i idõkben, a megszállók beszivárgásától kezdve már lett. Tehát volt mitõl tartani a hunmagyarságnak, ezért jóval kisebb létszáma ellenére is roppant erõt, akaratot mutatott, és rettenetes megsemmisítõ vereséget mért a 40 000 fõnyi, négy tümen /tömény magyarság a kb. háromszoros túlerõre. A 904- ben Kurszán- Kendét és kíséretét orvul tõrbecsaló és legyilkoló Liutpold õrgróf is a fûbe harapott. Egy tüment, 10 000 fõt, Árpád vezetett, a többi a vezetését fiaira, a 43 éves Tarhosra, a 41 éves Üllõre, a 35 éves Jutasra bízta. Az elsõ napon az ellenség hadtápot is szállító hajóhadát pusztították el, a 12- 15000 fõs megszálló, légiós, idegen csapattal egyetemben. Közben a Duna innensõ, déli oldalán, talán ezer fõbõl álló csapattal, a kerecsensólyom ügyességével, gyorsaságával és az oroszlán erejével támadó, majd visszavonuló lovasrohamokkal fogyasztották az ellenséget. Másnap maradéktalanul megsemmisítették az innensõ parton lévõ 40 000 fõt, majd harmadnap éjjel, virradatra 35 000 lovas fõvel, nagy csendben átúsztattak a Dunát és a hajnali nappal kelõ, sokszor 35 000, acélhegyû nyílból álló, meglepetés- nyílzápor után, öldöklõ küzdelemben, a menekülõ csapatokat is befogva és szétverve 2 nap alatt végeztek az 50 000 fõs, kiváló ellensereggel. A történet befejezõdéseként az üldözõ magyar lovasság levágta a menekülõket, majd 7-én az Ennsburg várához érve a bajor tartalék sereg elõtt színleg megfutott. A vár õrsége lépre ment, és ellentámadásra indult. A visszaforduló magyar lovasság a nyílzáporával, majd újbóli támadással megsemmisítette ezt a bajor seregtestet is. A menekülõ Gyermek Lajos keleti frank király a magmaradtakkal is csak nehezen jutott el Passauig. A döntõ gyõzelem után az új határokat az Enns folyónál húzták meg. Zárójelbe szükséges tennünk a szomorú tényt, hogy az ellenünk besorozott katonák zöme, miként a nyugat szinte teljes köznépe is, egykoron hunmagyar származású, de az asszír- latin - zs… nemzetköziek által uralt, agymosott, õsi tudását, kultúráját, nagyban jellemét is vesztett, nyelvükben is átformált, fel és kihasznált emberek voltak. A gyõzelmes csata után 130 évig nem támadták fegyveresen a hunmagyarságot. Természetesen aljasabb, belülrõl használható módszereknek alapoztak meg, miként a 973- as, csõbehúzó békeszerzõdéssel, majd a gyerek I. István átnevelésével (Sajnos István késõn jött rá, hogy rossz ügyet szolgáltattak vele.), a judeo- „kereszténység” és a pénzvilág, az idegen kultúra terjesztésével, míg mára teljes mértékben megszálltak minket. A gyõzelmet, amit ezzel a csatával megnyertünk, 1000 év alatt el is veszítettük, mert nem tartottuk magunkat az õsi szellemiségünkhöz és erkölcsünkhöz. De lássuk az elõzményeket és a jövõ lehetõségét, hogy megértsük a nagy összefüggéseket! Tácsi István, A pozsonyi csata margójára címû írása nyomán.: Az események gyújtópontja néhány évvel e csata elõtti idõpontra tehetõ. Pontosan 885-890-re, az etelközi magyar VÉRSZERZÕDÉS idejére. Európában, ez idõ tájt már tetõpontjára hágott a Nyugat-európai Császárság hódító háborúinak gyakorlata. Az európai úrnépi- hunmagyar õslakosság teljes megsemmisítése irányában. Jelen írásunkban a szintén szemita és hódító Kelet-római Császárság terveirõl nem szólunk, mint a római katolikus keresztény vallástérítésrõl sem. A nyugat-európai úrnépi õslakosság eddigre már elveszett magyarnak lenni, gondoljunk Gallia franciává válására, a szemita Anglia megalakulására, meg a szászok csonthalmain megalakuló német nemzetre stb. Már csak egyedül a Kárpát-medencében éltek akkortájt színtiszta hunmagyari népek, igazában több úrnépi államocskába szervezõdve. Ezek a kis törzsi államok, külön: a szkíták, a hunok, az avarok, a morva-magyarok (nem tótok/szlovákok!!!) stb., nem voltak képesek katonailag teljes körûen szembeszállni a hódító frank és római hatalommal. Természetes megnyilvánulásként, a még létezõ testvéri hunmagyar Kazár Birodalomhoz fordultak segítségért, az eredményes önvédõ harcuk sikeres megvívásának érdekében. Ezért rögzítsük, hogy a Kazár Birodalom egyáltalán nem azonos egy zsidó országgal. Az igaz, hogy Kazária, mint egy egységes hunmagyar birodalom, csak nem hun, hanem kazár- magyar uralkodóház vezetésével – az iszlám arabok által 736-737-ig tartó rablóháborúja következtében elszenvedett súlyos veszteségei okán, kénytelenvolt zsidó törzset is befogadni országába. Az is igaz, hogy ezek a betelepült zsidók beépültek a kazár hatalmi rendszerbe, de még ez sem jelentette azt, hogy ekkortól Kazária zsidó országgá lett volna. Hiszen ebben a birodalomban éltek még akkor a Levédia és Maeotisz körzeti hunok, az Etelközben a szkíta és avar-magyar törzsek, együtt a szavárdokkal. Részletesebben errõl „A magyarok istene, az õsi Napisten újra fénylik” címû könyvben lehet olvasni. A magyar honegyesítés megkezdéséhez vezetõ események is az iszlám arab hódító háborúknak a következményei. Ugyanis Izmail ibn Ahmed arab vezér 892-ben, az újabb arab hódítás során tönkreveri a Kazár Birodalom keleti tartományait, az Aral-tó körzetét lakó és védõ besenyõ, kun és úz törzsek hadseregét. Óriási pusztítást okozva e további kazár-magyaroknak. Akik e vereségük következtében a megélhetésüket jelentõ, szinte a teljes állatállományukat elvesztve, fejvesztve menekültek nyugati irányba, a Kazár Birodalom belseje felé. Ennek következtében felborult a birodalom addigi rendje, ezeket a menekülõ törzseket a kazár- magyar Kagánnak újra le kellett valahol telepíteni. Mivel nem volt már szabad hely, politikailag kellett helyet teremteni. Elõtte még a kazárok támogatásával az Etelközben élõ magyari törzsek 885-ben megválasztották Álmost fõfejedelemnek. Azzal a céllal, hogy testvéri segítséggel nyugaton visszaverik az egyre jobban kibontakozó asszír -frank hódítást, és a Kárpát-medencébe az ottani hunmagyar õslakosság mellé települve, egy katonailag erõs Közép-európai hatalmat hozzanak létre, Hungária = Magyarország megnevezéssel. A felgyorsuló események hozták azt, hogy az Etelközbõl kivonuló magyari törzsek helyébe a kazár Kagán meg betelepítette az elõzõleg vereséget elszenvedõ besenyõket, Levédiába pedig a kunokat és az úzokat. Most jutottunk vissza oda, ahogy kezdtük írásunkat. Az Etelközi vérszerzõdés a kiindulópontja a dicsõséges eseményeknek,… 890- tõl a vezérek megkezdték a felkészülést a nagy HONEGYESÍTÕ feladatra, amely a Kárpát- medencébõl induló diplomáciai egyeztetés egyik következménye. 894- re felkészülten megkezdték az akadályokat elhárító harcokat és az elõörsök ez év õszén a Tisza keleti partjáig jutottak. 895- ben már Árpád vezetésével kb. 500 000 fõ a átvonult Kárpátokon és egyesült az itt élõ, mintegy 1,5 millió hunmagyarral. 900-902- re már virágzó, jól szervezett formában, magas fokú erkölcsiséggel, Európa legerõsebb államként mûködött a Kárpát- medencei HUNGÁRIA= MAGYARORSZÁG, amely alapjaiban a hunmagyarságot mindig kisegítõ hunmagyar vérszövetségnek köszönhetõ. Európa asszír- latin- zs… vezetése viszont megkezdte a piszkos munkát: 904- ben diplomáciai tárgyalás ürügyén tõrbe csalták Kurszán - Kendét és kíséretével együtt orvul legyilkolták. Árpád nem támadt, mert építette a nemzetet, a hírszerzéssel figyeltette a nyugatot és felkészült, hogy kivárja a támadást, mely 907. július 4-7. között a nyugati ellenséges államok csúfos vereségével végzõdött. Fontos tény, hogy a HONEGYESÍTÉS utáni az un. kalandozások nem egyszerû rabló hadjáratok voltak, hanem egyrészt az asszir- frank hatalom által 100 évvel korábban elrabolt hunmagyar- avar kincsek, közte a Szent Koronánk felkutatása és visszaszerzése irányult, valamint az ellenünk katonai fejlesztést végzõ központokra mért csapásokkal a gyengítõ megelõzés. Már csak akkor juttatták vissza a magyar koronát és hunmagyar- avar fejedelmi jelvényeket II. Szilveszter, római pápa által, amikorra elérték tervüket. Ravasz politikai diplomáciával, közvetlen és közvetett erõszakkal, lassan, de biztosan roncsoló lúggal, a judeo- „kerszeténység”hit- eszközével és a nyugat szemita - szemléletének lassan terjedõ mérgével beoltották az egyébként még erõs hunmagyarságot. A méreg mára fokozatosan megtette a hatását, leigáztak minket! De a látszat ellenére van esély, a lelkekben és számtalan hunmagyar ember tiszta elméjében remény a
https://www.youtube.com/watch?v=75E7LvlLEU4

Hozzászólások

265 #1 Kelsata
- 2020. janur 28. 06:38:18
Cephalexin And Cramping cialis Prevacid Online Pharmacy <a href=http://buycialisuss.com>Cialis</a> Keflex And Utis
265 #2 Kelsata
- 2020. janur 28. 14:35:49
Ortho buy generic cialis online Propecia Effects On Women Oral <a href=http://cialisjh.com>cialis cheapest online prices</a> Progesterone In Internet Cheap

Hozzászólás küldése

Hozzászólás küldéséhez be kell jelentkezni.

Értékelés

Csak regisztrált tagok értékelhetnek.

Kérjük jelentkezz be vagy regisztrálj.

Még nem értékelték
Generálási idő: 2.12 másodperc
6,880,807 egyedi látogató