Hunok Nagy Szövetsége

Navigáció

Felhasználók

-> Online vendégek: 5

-> Online tagok: 0

-> Regisztráltak: 535
-> Legújabb tag: Gergely36

Bejelentkezés

Felhasználónév

JelszóMég nem regisztráltál?
Regisztráció

Elfelejtetted jelszavad?
Új jelszó kérése

Jézus már közöttünk van!

Hírek
Jézus nem azért volt közöttünk, hogy a bûneinket elvigye! Ezt a hazugságot a gyilkosai találták ki!
Azért volt közöttünk, hogy a reménytelenségben, a kilátástalanságban utat mutasson. Kivezessen
a fényre a sötétségbõl, ahová az Istentelenek terelték a népet! Ezért nevezik a pápát isten földi
helytartójának. Istenhez semmi köze! Sátáni az õ minden tette!

Intelem a magyarokhoz a végidõkben

Inspirációt kaptam, ami egy tõlem nem meg­szokott témájú esszé meg­írására késztet. Persze régóta érik már bennem is a gon­do­lat, hogy megpróbáljak valami keresztény, ezen be­lül speciá­li­san magyar fogód­zót nyújtani a magyaroknak ezekben a vészterhes idõk­ben. Amikor a népesség jelentõs hányadában vagy a keresztény, vagy a ma­gyar gyö­kerek kerülnek, vagy-vagy alapon, indokolatlanul elõtérbe a másik önazonosság kvázi rovására. Vagy – ami a még rosszabb eset – mindkettõ meg­kér­dõjelezõdik. Vagy – ami pedig a legrosszabb eset – eredeti gyökereinket gyáván megtagadva, „átállunk” vala­mi áruló (pl. ál-liberális, kozmopolita), de kényel­mes „mimikri vagy rejtõz­ködõ” szemléletmódra, ami ugyan teljességgel idegen tõlünk, de „pillanat­nyi­lag” elõnyösnek, jövedelmezõnek vagy legalábbis ké­nyel­mesnek látszik.

Magyarok, tudjatok és higgyetek legyetek türelmesek!

Legyetek szelídek, mint a ga­­­lam­bok, de okosak, mint a kígyók! Röviden: em­lé­kezzünk Jézus Krisztus in­­tel­meire, nehogy akaratgyengeségbõl vagy végsõ két­ségbeesésünkben elté­ve­lyedjünk. Mert amint vala­melyik testvérünk elve­szí­ti béketûrését, keresz­tény sze­lídségét, netán megtagadja magyar gyökereit, és ezzel minden lénye­ges önazonosságát, akkor végképp kiszolgáltatottá válik minden ellenséges erõ­vel szemben. Megmaradásunk legfontosabb záloga ön­azonosságunk hiánytalan és töretlen megõrzése. (Egyik nyáron Bösztör­pusz­tán, a MSZ országos rendezvényén már igyekeztem meghatározni, mik is a ma­gyar önazonosság leg­fontosabb ismérvei.) Megindokolom, miért szükséges a türelem.

A világmagyarság döntõ hányada még ma is a Kárpát-medencében él. Lehet, hogy a szétszóratásban élõ magyarok – vagy az eredetileg magyar gyökerûek, ami sajnos nem ugyanaz – lélekszáma 2-3 millió, de az anyaországban és a trianoni határokon kívül rekedt honfitársaink létszáma meghatározóan több ennél, minimum 13 millió. Mármost korábban a „rendszerváltás” naiv vagy ál-naiv kormányzatai sûrûn, mint mantrát ismételgették, hogy nekünk a be­lépés után az Eu­ró­pai Únió lesz az új hazánk, amelyben majd minden ma­gyarnak született magyar végre újra egymásra találhat, és hogy ebben a kö­zös „úniós polgárságban”, ennek túláradó örömérzésében majd feloldódik, lé­nyegtelenné válik „az a kis különbség”, hogy valaki éppen Magyarországon, Szlová­kiá­ban, Szerbiában, Ukrajnában vagy Erdélyben született, dolgozik, lakik és él. Nos, nem így történt. Azoknak a jóelõre „huhogóknak” lett iga­zuk, akik megjósolták, hogy az EU nem egyéb, mint egy második, nagyobb karám, amelybe minket is (titeket is) betoltak, mivel a modern világ tulajdonképpen ilyen „matrjoskababaszerû”, egymásba tolható karámokból áll, amelyeknek a világon semmi hasznuk, csupán a bezártság-érzetet duplikálják. Ebbõl áll u­gyan­­is a gyökértelen plutokrata világpolgárok nagy szabadsága, ami valójá­ban semmi más, mint hatványozott bezártság-érzet. Nem az történt ugyanis, hogy a határokat lebontották, hanem az, hogy a meglévõ, sok bezárt kis ket­rec köré – biztonsági okokból? – felhúztak egy közös nagyobbat, erõsebbet.

(Megjegyzem: most megint, egymás közé is újból csak kerítéseket építünk; igaz, nem egymással szemben, hanem a migrációs áradat feltartóztatására. Lehetséges, hogy egész Magyarországot hat méter magas betonkerítéssel kell majd körülvenni, kapukkal és védõbástyákkal - ha minden kötél elszakad.) Az, hogy a szél a réseken „szabadon” jár be és ki, ne tévesszen meg senkit, attól a ka­rám csak karám maradt, ahol csak teljes (és dupla) kiszolgál­ta­tottságban él­hetsz, csökkenõ életszínvonal alatt. Amirõl történetesen most is be­szélünk, az a Roth­schildok – és kapcsolódó vonzataik - által kiválóan me­nedzselt, FED­ezetlen USA-dollárra épülõ atlanti Világ­állam, amely értelem­sze­rûen jól egymásra zárható (stílszerûen: egymásra vakolt) ka­rá­mokból épül fel. Amelyet egységes pénz, egységes szabadkõmûves világvallás (ökumenia), uniformizált hollywoodi médiumok illuminált egyenmûsora és egységes (adó-) jogszabályok segítségével, egységes erõszakszervezettel (NATO), befagyasztott reálbér-szinten kormányoznak, és amelyet a DÖNMEH helyi végrehajtó szer­ve­zete, a Bilderberg-csoport felügyel. Árgus szemekkel és állandó megszorí­tá­sokkal vigyáznak arra, nehogy valamelyik barakkban a stagnálásnál maga­sabb ütemû GDP-növe­ke­dés üsse fel a fejét, mert egy effajta virulens járvány súlyosan megfertõzhetné a nyugodt apátiába süllyedt munkanélküli régiók életúnt (betört) lakosságát, kibillentve egyensúlyából valamelyik, nem­zetinek cseppet sem nevezhetõ jogi karámot.

Bizony egyre inkább érvényes John Lennon híres mondása: „Elmebeteg em­ber­ek irányítják világunkat elmebeteg célokkal. És az egészben az a leg­elmebetegebb, hogy aki errõl beszél, azt azonnal elmebeteggé nyíl­vá­nítják.”

Említettem, viseljük nehéz birka-sorsunkat birka-türelemmel! Ez azért fon­tos, nehogy túlbecsüljük lehetõségeinket és erõinket, s elõvigyázatlanul bele­sza­ladjunk egy felénk egyenesen kitartott tõrbe, aminek semmi értelme nem lenne. Ugyanis olyan erõk munkálkodnak a magyarok tönkretételén, ame­lyekkel már csak Jézus Krisztus tud megbirkózni, amikor másodszor is eljön a Földre; immáron nem azért, hogy keresztre feszítsék a bûneinkért, hanem már dicsõséges királyként, „leszüretelni a fügefa termését”, vagyis begyûjteni a Hozzá hû maradt, állhatatos lelkeket, s ítéletet mondani eleve­nek és holtak felett. A Világállam - Luciferrel az élen - az Illuminátusok egységes uralkodó gé­pezete a világ felett, minden élõ felett a Végidõkben, a végsõ szociális ka­tak­­lizma beköszöntésekor. Arról van szó, hogy mivel a jólét kizárólag az at­lan­ti elit privilégiuma – sem Kína, sem India lakossága nem érheti el soha -, természetszerûleg oly’ mértékben szükséges az okkult pénzhatalmat kon­cent­­rálni és centralizálni, hogy már semmilyen tömeglázadás vagy világ­for­ra­da­lom (lásd még: Petõfi) ne lehessen képes az illuminált mestertervek va­lóra vál­tásának megakadályozására, míg a világ egymásba kasztlizott fa­lan­­sz­tere­i­nek bégetõ birkanyájait fel nem hajtják egy „humánus” vágóhídra – vö. euthanasia -, miáltal sikerül a birkák lélekszámát a jelenleginek mintegy 1/7-ére leszállítani. Hogy a kabbalista-luciferiánus világelit biztosítsa saját ma­ga számára a zavarta­lan, „örök” földi jólétet, ahhoz a tervek szerint elég cca. 1 milliárd rabszolga is.

Lucifer eme végsõ uralmát – ha úgy tetszik agóniáját – megtörni nem képes sem­milyen forradalom vagy világforradalom. Csak Jézus Krisztus… Arról az „apróságról” sem szabad megfeledkezni, hogy a világtörténelem eddigi összes forradalmát kivétel nélkül – bizony, „az is” beletartozik! – szabadkõmûvesek szervezték. Eddig minden korabeli uralkodó osztály – hûbérurak, királyok, dinasztiák, polgárok, stb. – hatalmának megdöntéséhez szabadkõmûves (tit­kos társasági) összeesküvésre volt szükség. Minden ún. polgári és szocialista forradalom mögött a szabadkõmûves páholyok álltak. Ám mostanra a világ­helyzet gyökerestül megváltozott. Az idõközben lázas sietséggel felépített sza­badkõmûves (illuminátus) világrend lényegében megszerezte a világuralmat. Magyarán: ahhoz, hogy a szabadkõmûves (luciferiánus) világuralmat erõ­szak­ útján, a siker reményével megdönthessük, szabadkõmûves (világ)forradalom­ra lenne szükség, ami nyilvánvalóan fából vaskarika – képtelenség. Manap­ság már a mi lánglel­kû Petõfi Sándorunk sem lelkendezne világforradalomról – ami ellen mellesleg mentora, a szabadkõmûves Bem apó is élénken tilta­koz­­na! -, inkább „beéri azzal”, hogy buzgó magyar templomosok kapargatják a sírját – vagy ki tudja, kiét? – a messzibériai Barguzinban…

De nézzük most egy kicsit a probléma szakrális, lelki oldalát. Mindenesetre azt, amit a Katolikus Egyház, a Vatikán e tekintetben megtestesít. Idõszerû, hogy errõl a kérdésrõl is szót ejtsünk, s nem csak azért, mert a keresztény ember akkor sem nyúl nyílt erõszakhoz, ha a magyarságát közvetlen veszély fenyegeti, illetve ha azt történetesen tûzzel-vassal korlátozzák. Ha megütik a jobb orcádat, nyújtsd oda a balt! – tanította Jézus Krisztus az Evangé­li­um­ban, s szeretet-törvényében elõírta: „Szeresd felebarátodat, mint önma­gadat!” -, mely parancsot úgy kell érteni, hogy az ellenségeink is fele­bará­taink. (Az apokrif Tamás evangéliumában Jézus még hozzátette: „…, de ne bízz senkiben, csak énbennem!”.) Épp’ azt a korszakváltó pillanatot éljük, amikor végérvényessé válik, hogy az emberi történelem konvergens, vagyis az ún. „célokság elve” vezérli. Megmagyarázom. A „célokság elve” azt jelenti, hogy a cél húzza, az ok pedig tolja valamely esemény bekövetkezését. Az em­beri történelem, mint „oksági láncolat” tolja maga elõtt a próféták által meg­jö­vendölt – úgyis bekövetkezõ – jövõt; a cél, ti. az isteni kinyilatkoztatás szerinti jövõ elérése (értsd pl.: a Sátán Zsinagógája – Jelenések 2.9) pedig húzza maga felé az események determinált láncolatát, ezért mondjuk, hogy az em­be­ri történelem Isten irányában konvergens. Mert az egész történelem arra a szent (szakrális) isteni célra van mintegy felfûzve, hogy Isten akarata, a Te­remtés, a Gondviselés, a Megváltás, az Utolsó ítélet, a Feltámadás és az Üd­vö­zülés isteni terve, a Kinyilatkoztatás maradéktalanul betelje­sed­jék. A Sátán sorsa már régen eldöntetett – letaszíttatott és örökre lelán­col­tatott… Az Úr már jó régen így rendelkezett, csak egy kicsit hadd kísértsen még, ezt is már csak végsõ kétségbeesésében teszi… A lényeg az, hogy ne le­gyünk kicsinyhitûek, ne hõs­ködjünk, bízzuk a jövõt Jézus Krisztusra, aki bi­zonyosan újra eljön – „Talál-e az Emberfia hitet még a Földön, amikor új­ra eljön?” -, s dicsõséges királyként végleg a – Sion hegye mögötti – szaka­dékba löki a Sátánt, mindörökre. Épp’ azt a sorsfordító pillanatot éljük, ami­kor a Malakiás próféta által megjövendölt pápai „névsor” véget ért. XVI. Be­ne­dek volt az utolsó pápa. Több pápa nem lesz. Ám ne felejtsük el a vatikáni fõ-exorcista (ördögûzõ), Gabriele Amorth atya immáron legalább 12-15 éves pró­­fétai sza­va­it: „A Vatikánban már a Sátán füst­je terjeng.” Amit most már úgy is értelmezhe­tünk, hogy ez a füst fehér füst képében jelent meg a Vati­kán kéményébõl, jelezvén, hogy a mai bíborosi konklávé szabadkõmûves tagjai „fü­­­tyül­nek” Ma­la­ki­ás jövendöléseire, és problémamentesen megválasztották a le­­­mondatott legitim pápa helyére „új pápának” az illegitim Hamis Prófétát, aki pedig nekilátott „fõfeladata” beteljesítésének, ami az Antikrisztus földi ha­talomátvételének elõkészítése, a Jézus képében tetszelgõ ócska kók­ler, az Antikrisztus felsegítése a Világállam trónjára. A világ­poli­ti­kai hely­zet rendkívül kedvezõnek ígérkezik a dicstelen feladat végrehajtására, hi­szen – úgy néz ki – addigra kitör(t?) a III. Világháború, ezért is jött a nagy „békecsináló”, hogy rendkívüli tehetségével elcsitítsa az éledõ Armageddont. Úgy tûnik, ma már – vagy lappangva mindig is így volt? – nem Róma a ke­reszténység letéteményese, útmutató központja, sokkal inkább Bizánc…

Az Antikrisztus hatalomra lépésekor visszatér a Földre Énokh és Illés, akiket – mint szentéletû ószövetségi prófétákat – Isten élve elvitt magával-magához, sok száz évvel ezelõtt. Énokh és Illés mártírok lesznek, az Antikrisztus kivé­gezteti mindkettõjüket. Szomorú, és legyen is elég, ha õk mártírhalált halnak érettünk. Nem kell szaporítanunk a várható számos áldozat létszámát…

Magyar Testvéreim! Ne akarjatok hát kvázi „Istenként” elõítélkezni! Ne akar­játok a Benneteket, szeretteiteket még annyira fenyegetõ ellenséget sem „meg­rendszabályozni”, ne felejtsétek: Istené a harc joga, Istené az ítélet joga, Isten, aki majd igazságot szolgáltat minden népnek. Isten az egyedüli, aki le­gyõzheti a Sátánt, a bukott angyalt; Jézus Krisztus és édesanyja, Szûz Mária joga és feladata, hogy megvédjenek bennünket az Antikrisztus támadásától, s végül együtt véget vessenek a Sátán földi tombolásának.

De mégis mi lehet a magyarság szakrális küldetése a végidõkben? Mi lehet az összetartó erõ és hit, amely bennünket, magyarokat „megkülönböztet” más népektõl, más népek sorsától? A hit. Nem tudhatjuk, talál-e még hitet az Em­ber­fia, ha majd visszatér a Földre, ítélni eleveneket és holtakat. De te­gyünk meg ezért mindent, legyünk bizonyosak abban, hogy minket, magya­rokat megtalál majd! A magyarok isteni küldetése, hogy mint nép, meg­õrizzük az Ég és a Föld közötti párbeszédet, imáinkkal ápoljuk a szakrális kapcsolatot; az istenhitet egy hitetlenné vált Európában, s az egész Földön. Szûz Mária Nagyboldogasszonyunk segítségével, és a Szent Korona szelle­mé­ben, Isten di­csõségére. Hiszem, hogy valami isteni titok folytán nemcsak az egyé­ni üdvösség létezik, de a kollek­tív is, amelyben elnyeri végsõ igazságát a népek Krisztusa, a sokat szenvedett, feldarabolt, mégis irgalomra méltó, ál­dott Magyarország.

Most pedig határozzuk meg, hogy ebben a mai, nagyon is konkrét helyzetben hol is van a világ magyarságának a helye, mi is a történelmi és szak­rális szerepe, mi is a konkrét isteni küldetésünk, és mit is kell, cél­szerûen és racionálisan tennünk azért, hogy megfelelhessünk Mária és Jézus terveinek; mi is az a várható közeljövõ, amelyre közösen, együttesen kell felkészülnünk, testben és lélekben egyaránt. Mert azt már mindenki tisz­tán látja, hogy nyakunkon a végsõ, megsemmisítõ veszedelem, amelyben az Antikrisztus felemelkedik, amelyben a „nagyra becsült” atlanti civilizáció ön­ként és dalolva mindenfajta migránsokkal, hús-vér özönvízként árasztja el Európát; jól láthatóan azzal, az egyenesen az USÁ-ból importált sunyi, a né­peket hasba-akasztó ördögi praktikával, ami már a WTC-tornyok öngyilkos le­dön­té­sekor is tökéletesen mûködött, hogy ti. saját magát kergeti „látszólag” vég­veszélybe, hogy erre a végveszélyre hivatkozva, a népek pánik-reakciójára apellálva az utolsó utáni pillanatban kihirdethesse a „szükségállapotot”, és annak feloldására létrehozhassa az Európai Egyesült Államokat, ami a végsõ szociális kataklizma és következményeinek elõidézé­sére a jól bevált, legmeg­felelõbb globál-fasiszta megoldás. Rá kellett döbbennünk arra, hogy itt már nem a „gazdasági és demokratikus felzárkózásunk” forog kockán a leggazda­gabb nyugati kultúrákhoz, hanem a magyarok puszta fennmaradása a tét. (Ha nem vigyázunk eléggé, úgy Szulejmán Szigetvárról, egy tévésorozatból ki­lépve-reinkarnálódva, muzulmán sárija-diktatúrát vezet be Európában, vagy mindjárt Magyarországon…) Nem a gazdasági és politikai felzárkózás a tét, amiben talán még a miniszterelnökünk sem hitt soha, hanem az a reális ve­szély, hogy a Rhodes-alapítványokban világuralomra kinevelt 2 Clinton, a Soros-alapítvány, az Európai Únió brüsszeli Bizottsága a Hamis Pró­féta álsá­gos eszmei támogatásával fel akarja számolni Magyarország füg­get­lenségét, hogy a továbbiakban esélye se maradjon isteni küldetésének be­tel­jesítésére. Látnunk kell, hogy az Antikrisztus felemelkedése útjában ma még Magyarország a legkeményebb akadály, amelyet a Sátán semmiképpen nem kerülhet meg. Csak úgy mozdíthatja el az útból, ha végképp megbénítja.

Jövendölés Mike Evans: Jeruzsálem elárulása nyomán

A végidõk eseményeit Mike Evans a "Jeruzsálem elárulása" címû könyvében foglalta össze, amely jövõképe tökéletes összhangban van Albert Pike ame­rikai tábornok - aki Adam Weishaupt után az Illuminátusok elnöke lett - III. világháborús tervével.

Ez a III. világháború kb. 25-30 éve tart, és a célja, hogy a politikai cioniz­mus és az iszlám egymást semmisítsék meg. (Vö. "Jeruzsálem elárulása".) Mike Evans lényegében nem tett mást, minthogy Dániel próféta végidõkre vonatkozó egészen konkrét jövendöléseit összefésülte a Jelenések Könyvével, a Bibliával és a valós történelmi, illetve az aktuális világpolitikai esemé­nyek­kel. Továbbfejlesztve Evans következtetéseit, ez jött/jön ki belõle:

1. Az atlanti civilizáció lényegében egyenlõ/azonos az Antikrisztus birodal­mával, amely­nek egyik fedõ-írányító szerve pl. az ENSZ.

2. Az Antikrisztus középkorú férfi (lehetséges, hogy Davide de Rothschild).

3. Az Európai Únió a tervek szerint hamarosan Európai Egyesült Államok lesz - perszonálúnió, prezidenciális (vö. Antikrisztus) rendszerben.

4. Az Antikrisztus fellépését megelõzi a Hamis Próféta. (Õ = Bergoglio, argen­tin jezsuita bíboros. Nyilván ezért áll ki nap, mint nap a migráció mellett is.)

5. Az Antikrisztus, miután megválasztják az Európai Egyesült Államok el­nö­kének, csellel megszerzi a pápai trónt is, hogy látszólag hely­reállítsa az Ég és a Föld régvolt szakrális egységét (Bergoglio ebben is segíteni fogja).

6. A Mórija-hegyen, a mai Al-Aksza mecset helyén, az egykori Jeruzsálemi Temp­­lom romján újjáépül a régi Templom, mert az ortodox zsidók ebben fo­gadják majd a Messiásukat. (Ma már az összes õsi szertartás naprakészen, csak gombnyomásra vár.)

7. Az Antikrisztus elmegy Jeruzsálembe, csellel elfoglalja, majd az új Temp­lomban elõadja, hogy õ Jézus Krisztus - a Második Eljövetel, „aki egyben a zsi­dók várva-várt Messiása is” -, és ott, azonnal Istennek kiáltja ki magát. A meg­tévesztett zsidók - és mindenki más is - leborulva imádják.

8. Eközben összeáll egy erõs koalíció az Antikrisztus ellen, amelynek tagjai: Kína, Oroszország, néhány más keleti ország, talán India, Pakisztán, Japán – és egy meghatározó európai ország.

9. Visszatér a Földre Illés és Énoch próféta, akiket az Úr egykor élve elraga­dott. Meg­­próbálják az Antikrisztust megállítani, de az kivégezteti õket. Sok lesz az ártatlan vértanú áldozat.

10. Az Armageddon úgy indul, hogy az Úr Angyala hatalmas tûzzel kiszárítja a Tigris-Eufrátesz folyamrendszerét, hogy a kínai tankhadosztályok szárazon érkezhessenek meg a bibliai Armageddon helyszínére, ahol elõbb lezajlik az emberi történelem legemlékezetesebb tankcsatája, amelyet az izraeli atom­bom­bák öngyilkos felrobbantása, illetve globális atomháború követ. Az Anti­krisztus-ellenes tankok összesítve 20 millió lóerõvel dübörögnek... (Vö. az Apokalipszis lovasai a sivatagból jönnek...)

11. Az Armageddon az izraeli Jeruzsálem melletti Megiddó síkságon zajlik majd le. Az Antikrisztus totális vereséget szenved. Ezt követi az izraeli atom­bombák öngyilkos felrobbantása. Amikor ugyanis Izrael megérti, hogy az An­ti­krisztus nem a beígért zsidó Messiás, tehát jól átverte õket is; végrehajtja a kutatók által már ma is ismert öngyilkos tervet, felrobbantja bombáit.

12. Az izraeli szuicídium globális atomháborúvá terebélyesedik, a világ láng­ba borul; a totális világégés az emberiség kétharmadának pusztulását ered­ményezi.

13. A megmaradt egyharmad sem jár sokkal jobban, a sugárfertõzés okán. A megmaradt emberiségen a végsõ kétségbeesés lesz úrrá.

14. Ekkor angyalai kíséretében alászáll az égbõl Jézus Krisztus, a Messiás, immáron nem mint szenvedõ megváltó, hanem mint gyõzedelmes király.

15. Megkezdõdik a békés konszolidáció, Jézus Krisztus ezeréves királysága.

A leírt végidõk-történet egy látomás, egy lázálom, János-Dániel-Evans folyta­tó­lagos lázál­ma, ami viszont nagyon könnyen, talán már holnap véres való­sággá vál­hat. Akár pont így lesz, akár nem – a jóslatnak megvan a maga lét­fontosságú tanul­sága. Elsõ olvasatra, elsõ hallásra aligha tûnik fel bárkinek, pedig annyira kézenfekvõ és logikus. Mi a magyarság végsõ küldetése? A Jézusba vetett hit, Jézus Krisztus tanításának megõrzése. A keresztény hit megõrzése egy olyan elvadult világban, amelyben a Sátán szabadon tob­zó­dik, amelyben az ál-libe­ra­lizmus, az ál-humánum, a normális, transzcen­dens értékrend elutasítása, az ostoba emberi ál-tudományba vetett vakhit, a sátánizmus, a buddhizmus, a protestantizmus, a szabad­kõ­mû­ves fél­reveze­tés, a dezinformáció, a farizeus álszenteskedés az uralkodó esz­me. A magyar­ság­nak távol kell tartania magát mindezektõl a hamis tévta­noktól. A ma­gyar­ság küldetése a végidõkben, hogy sértetlenül megõrizze a hit láng­ját; a lán­got, amelyben a visszatérõ Jézus Krisztus meglátja a mara­dék hitet ezen a mindenestül pogánnyá vált szerencsétlen Földön.

Az Antikrisztus seregei, és a velük szemben gyõzedelmeskedõ haderõk meg­vívják a maguk bibliai Armageddonját. Hadd tegyék! Tudjuk, hogy egyik ol­dalon sem Jézus Krisztus seregei harcolnak. Jézus nem vív csatát földi erõk­kel, sem pro, sem kontra, csak felhasználja az egymással harcoló pogány se­regeket, saját szent céljai megvalósításának elõremozdítása érdekében.

Tehát mindezek alapján, mi is a végkövetkeztetés?

A magyar nép, a világ magyarsága, a népek Krisztusa, Magyarország; nem vehet részt a földi erõk végküzdelmében, mert a természete és küldetése nem evilági, ha­nem szakrális. Nem tartozhatunk, nem tartozunk egyik földi „ol­dal­­hoz” sem! Mi Jézus Krisztus és Szûz Mária népe vagyunk! Nem harco­lunk, mert ha bármelyik ellenfél haderejéhez csatlakozunk, elvesz­tünk. De mi, az Õrzõk, nem veszhetünk el! Nem szennyezzük be a kezünket senki fi­ának a vérével, mert mi ártatlanok va­gyunk. Mi csak Krisztus Urunk ke­gyel­mére vagyunk utalva, Õ a mi erõnk, és csak Õbenne bízunk, csakis Õhozzá tar­tozunk.

A magyarság küldetése a végidõkben tehát a végsõ engesztelés.

A végsõ földi szenvedés felvállalása, minden embertársunk üdvösségéért.

„Ha engem követtek, veletek is úgy bánnak el, mint énvelem.” – jöven­dölte meg Jézus. Legyen úgy! Hagyjuk, hogy megtörténjen! Mi tudjuk, hogy Jézus Krisztus az út, az igazság és az élet. És a magyaroknak nem kell ennél több babér. Mert a magyarok nem árulják el Jézust holmi földi hívságokért!

Mi valamennyien együtt követjük Õt, bárhová is menjen.Azért kapták az õseink a Szent Koronát és a Szent Fokost, hogy õrizzék adják tovább, föld-ég között kötött szövetséget, tudást az utókornak.

Hozzászólások

265 #1 Kelsata
- 2020. janur 23. 06:16:17
Propecia On Sale Cialis Usato Levitra 10 Mg <a href=http://cialibuy.com>Cialis</a> Can I Get Lithium Over The Counter
265 #2 Kelsata
- 2020. janur 24. 17:25:25
Viagra Kaufen Holland Rezeptfrei Buy Cialis Purchase Doxycycline Without Rx <a href=http://cialibuy.com>Buy Cialis</a> Low Price Viagra Pills For Sale

Hozzászólás küldése

Hozzászólás küldéséhez be kell jelentkezni.

Értékelés

Csak regisztrált tagok értékelhetnek.

Kérjük jelentkezz be vagy regisztrálj.

Még nem értékelték
Generálási idő: 2.25 másodperc
8,064,813 egyedi látogató