Hunok Nagy Szövetsége

Navigáció

Felhasználók

-> Online vendégek: 2

-> Online tagok: 0

-> Regisztráltak: 355
-> Legújabb tag: AndrewInsum

Bejelentkezés

Felhasználónév

JelszóMég nem regisztráltál?
Regisztráció

Elfelejtetted jelszavad?
Új jelszó kérése

Jézus már közöttünk van!

Hírek
Jézus nem azért volt közöttünk, hogy a bûneinket elvigye! Ezt a hazugságot a gyilkosai találták ki!
Azért volt közöttünk, hogy a reménytelenségben, a kilátástalanságban utat mutasson. Kivezessen
a fényre a sötétségbõl, ahová az Istentelenek terelték a népet! Ezért nevezik a pápát isten földi
helytartójának. Istenhez semmi köze! Sátáni az õ minden tette!

Intelem a magyarokhoz a végidõkben

Inspirációt kaptam, ami egy tõlem nem meg­szokott témájú esszé meg­írására késztet. Persze régóta érik már bennem is a gon­do­lat, hogy megpróbáljak valami keresztény, ezen be­lül speciá­li­san magyar fogód­zót nyújtani a magyaroknak ezekben a vészterhes idõk­ben. Amikor a népesség jelentõs hányadában vagy a keresztény, vagy a ma­gyar gyö­kerek kerülnek, vagy-vagy alapon, indokolatlanul elõtérbe a másik önazonosság kvázi rovására. Vagy – ami a még rosszabb eset – mindkettõ meg­kér­dõjelezõdik. Vagy – ami pedig a legrosszabb eset – eredeti gyökereinket gyáván megtagadva, „átállunk” vala­mi áruló (pl. ál-liberális, kozmopolita), de kényel­mes „mimikri vagy rejtõz­ködõ” szemléletmódra, ami ugyan teljességgel idegen tõlünk, de „pillanat­nyi­lag” elõnyösnek, jövedelmezõnek vagy legalábbis ké­nyel­mesnek látszik.

Magyarok, tudjatok és higgyetek legyetek türelmesek!

Legyetek szelídek, mint a ga­­­lam­bok, de okosak, mint a kígyók! Röviden: em­lé­kezzünk Jézus Krisztus in­­tel­meire, nehogy akaratgyengeségbõl vagy végsõ két­ségbeesésünkben elté­ve­lyedjünk. Mert amint vala­melyik testvérünk elve­szí­ti béketûrését, keresz­tény sze­lídségét, netán megtagadja magyar gyökereit, és ezzel minden lénye­ges önazonosságát, akkor végképp kiszolgáltatottá válik minden ellenséges erõ­vel szemben. Megmaradásunk legfontosabb záloga ön­azonosságunk hiánytalan és töretlen megõrzése. (Egyik nyáron Bösztör­pusz­tán, a MSZ országos rendezvényén már igyekeztem meghatározni, mik is a ma­gyar önazonosság leg­fontosabb ismérvei.) Megindokolom, miért szükséges a türelem.

A világmagyarság döntõ hányada még ma is a Kárpát-medencében él. Lehet, hogy a szétszóratásban élõ magyarok – vagy az eredetileg magyar gyökerûek, ami sajnos nem ugyanaz – lélekszáma 2-3 millió, de az anyaországban és a trianoni határokon kívül rekedt honfitársaink létszáma meghatározóan több ennél, minimum 13 millió. Mármost korábban a „rendszerváltás” naiv vagy ál-naiv kormányzatai sûrûn, mint mantrát ismételgették, hogy nekünk a be­lépés után az Eu­ró­pai Únió lesz az új hazánk, amelyben majd minden ma­gyarnak született magyar végre újra egymásra találhat, és hogy ebben a kö­zös „úniós polgárságban”, ennek túláradó örömérzésében majd feloldódik, lé­nyegtelenné válik „az a kis különbség”, hogy valaki éppen Magyarországon, Szlová­kiá­ban, Szerbiában, Ukrajnában vagy Erdélyben született, dolgozik, lakik és él. Nos, nem így történt. Azoknak a jóelõre „huhogóknak” lett iga­zuk, akik megjósolták, hogy az EU nem egyéb, mint egy második, nagyobb karám, amelybe minket is (titeket is) betoltak, mivel a modern világ tulajdonképpen ilyen „matrjoskababaszerû”, egymásba tolható karámokból áll, amelyeknek a világon semmi hasznuk, csupán a bezártság-érzetet duplikálják. Ebbõl áll u­gyan­­is a gyökértelen plutokrata világpolgárok nagy szabadsága, ami valójá­ban semmi más, mint hatványozott bezártság-érzet. Nem az történt ugyanis, hogy a határokat lebontották, hanem az, hogy a meglévõ, sok bezárt kis ket­rec köré – biztonsági okokból? – felhúztak egy közös nagyobbat, erõsebbet.

(Megjegyzem: most megint, egymás közé is újból csak kerítéseket építünk; igaz, nem egymással szemben, hanem a migrációs áradat feltartóztatására. Lehetséges, hogy egész Magyarországot hat méter magas betonkerítéssel kell majd körülvenni, kapukkal és védõbástyákkal - ha minden kötél elszakad.) Az, hogy a szél a réseken „szabadon” jár be és ki, ne tévesszen meg senkit, attól a ka­rám csak karám maradt, ahol csak teljes (és dupla) kiszolgál­ta­tottságban él­hetsz, csökkenõ életszínvonal alatt. Amirõl történetesen most is be­szélünk, az a Roth­schildok – és kapcsolódó vonzataik - által kiválóan me­nedzselt, FED­ezetlen USA-dollárra épülõ atlanti Világ­állam, amely értelem­sze­rûen jól egymásra zárható (stílszerûen: egymásra vakolt) ka­rá­mokból épül fel. Amelyet egységes pénz, egységes szabadkõmûves világvallás (ökumenia), uniformizált hollywoodi médiumok illuminált egyenmûsora és egységes (adó-) jogszabályok segítségével, egységes erõszakszervezettel (NATO), befagyasztott reálbér-szinten kormányoznak, és amelyet a DÖNMEH helyi végrehajtó szer­ve­zete, a Bilderberg-csoport felügyel. Árgus szemekkel és állandó megszorí­tá­sokkal vigyáznak arra, nehogy valamelyik barakkban a stagnálásnál maga­sabb ütemû GDP-növe­ke­dés üsse fel a fejét, mert egy effajta virulens járvány súlyosan megfertõzhetné a nyugodt apátiába süllyedt munkanélküli régiók életúnt (betört) lakosságát, kibillentve egyensúlyából valamelyik, nem­zetinek cseppet sem nevezhetõ jogi karámot.

Bizony egyre inkább érvényes John Lennon híres mondása: „Elmebeteg em­ber­ek irányítják világunkat elmebeteg célokkal. És az egészben az a leg­elmebetegebb, hogy aki errõl beszél, azt azonnal elmebeteggé nyíl­vá­nítják.”

Említettem, viseljük nehéz birka-sorsunkat birka-türelemmel! Ez azért fon­tos, nehogy túlbecsüljük lehetõségeinket és erõinket, s elõvigyázatlanul bele­sza­ladjunk egy felénk egyenesen kitartott tõrbe, aminek semmi értelme nem lenne. Ugyanis olyan erõk munkálkodnak a magyarok tönkretételén, ame­lyekkel már csak Jézus Krisztus tud megbirkózni, amikor másodszor is eljön a Földre; immáron nem azért, hogy keresztre feszítsék a bûneinkért, hanem már dicsõséges királyként, „leszüretelni a fügefa termését”, vagyis begyûjteni a Hozzá hû maradt, állhatatos lelkeket, s ítéletet mondani eleve­nek és holtak felett. A Világállam - Luciferrel az élen - az Illuminátusok egységes uralkodó gé­pezete a világ felett, minden élõ felett a Végidõkben, a végsõ szociális ka­tak­­lizma beköszöntésekor. Arról van szó, hogy mivel a jólét kizárólag az at­lan­ti elit privilégiuma – sem Kína, sem India lakossága nem érheti el soha -, természetszerûleg oly’ mértékben szükséges az okkult pénzhatalmat kon­cent­­rálni és centralizálni, hogy már semmilyen tömeglázadás vagy világ­for­ra­da­lom (lásd még: Petõfi) ne lehessen képes az illuminált mestertervek va­lóra vál­tásának megakadályozására, míg a világ egymásba kasztlizott fa­lan­­sz­tere­i­nek bégetõ birkanyájait fel nem hajtják egy „humánus” vágóhídra – vö. euthanasia -, miáltal sikerül a birkák lélekszámát a jelenleginek mintegy 1/7-ére leszállítani. Hogy a kabbalista-luciferiánus világelit biztosítsa saját ma­ga számára a zavarta­lan, „örök” földi jólétet, ahhoz a tervek szerint elég cca. 1 milliárd rabszolga is.

Lucifer eme végsõ uralmát – ha úgy tetszik agóniáját – megtörni nem képes sem­milyen forradalom vagy világforradalom. Csak Jézus Krisztus… Arról az „apróságról” sem szabad megfeledkezni, hogy a világtörténelem eddigi összes forradalmát kivétel nélkül – bizony, „az is” beletartozik! – szabadkõmûvesek szervezték. Eddig minden korabeli uralkodó osztály – hûbérurak, királyok, dinasztiák, polgárok, stb. – hatalmának megdöntéséhez szabadkõmûves (tit­kos társasági) összeesküvésre volt szükség. Minden ún. polgári és szocialista forradalom mögött a szabadkõmûves páholyok álltak. Ám mostanra a világ­helyzet gyökerestül megváltozott. Az idõközben lázas sietséggel felépített sza­badkõmûves (illuminátus) világrend lényegében megszerezte a világuralmat. Magyarán: ahhoz, hogy a szabadkõmûves (luciferiánus) világuralmat erõ­szak­ útján, a siker reményével megdönthessük, szabadkõmûves (világ)forradalom­ra lenne szükség, ami nyilvánvalóan fából vaskarika – képtelenség. Manap­ság már a mi lánglel­kû Petõfi Sándorunk sem lelkendezne világforradalomról – ami ellen mellesleg mentora, a szabadkõmûves Bem apó is élénken tilta­koz­­na! -, inkább „beéri azzal”, hogy buzgó magyar templomosok kapargatják a sírját – vagy ki tudja, kiét? – a messzibériai Barguzinban…

De nézzük most egy kicsit a probléma szakrális, lelki oldalát. Mindenesetre azt, amit a Katolikus Egyház, a Vatikán e tekintetben megtestesít. Idõszerû, hogy errõl a kérdésrõl is szót ejtsünk, s nem csak azért, mert a keresztény ember akkor sem nyúl nyílt erõszakhoz, ha a magyarságát közvetlen veszély fenyegeti, illetve ha azt történetesen tûzzel-vassal korlátozzák. Ha megütik a jobb orcádat, nyújtsd oda a balt! – tanította Jézus Krisztus az Evangé­li­um­ban, s szeretet-törvényében elõírta: „Szeresd felebarátodat, mint önma­gadat!” -, mely parancsot úgy kell érteni, hogy az ellenségeink is fele­bará­taink. (Az apokrif Tamás evangéliumában Jézus még hozzátette: „…, de ne bízz senkiben, csak énbennem!”.) Épp’ azt a korszakváltó pillanatot éljük, amikor végérvényessé válik, hogy az emberi történelem konvergens, vagyis az ún. „célokság elve” vezérli. Megmagyarázom. A „célokság elve” azt jelenti, hogy a cél húzza, az ok pedig tolja valamely esemény bekövetkezését. Az em­beri történelem, mint „oksági láncolat” tolja maga elõtt a próféták által meg­jö­vendölt – úgyis bekövetkezõ – jövõt; a cél, ti. az isteni kinyilatkoztatás szerinti jövõ elérése (értsd pl.: a Sátán Zsinagógája – Jelenések 2.9) pedig húzza maga felé az események determinált láncolatát, ezért mondjuk, hogy az em­be­ri történelem Isten irányában konvergens. Mert az egész történelem arra a szent (szakrális) isteni célra van mintegy felfûzve, hogy Isten akarata, a Te­remtés, a Gondviselés, a Megváltás, az Utolsó ítélet, a Feltámadás és az Üd­vö­zülés isteni terve, a Kinyilatkoztatás maradéktalanul betelje­sed­jék. A Sátán sorsa már régen eldöntetett – letaszíttatott és örökre lelán­col­tatott… Az Úr már jó régen így rendelkezett, csak egy kicsit hadd kísértsen még, ezt is már csak végsõ kétségbeesésében teszi… A lényeg az, hogy ne le­gyünk kicsinyhitûek, ne hõs­ködjünk, bízzuk a jövõt Jézus Krisztusra, aki bi­zonyosan újra eljön – „Talál-e az Emberfia hitet még a Földön, amikor új­ra eljön?” -, s dicsõséges királyként végleg a – Sion hegye mögötti – szaka­dékba löki a Sátánt, mindörökre. Épp’ azt a sorsfordító pillanatot éljük, ami­kor a Malakiás próféta által megjövendölt pápai „névsor” véget ért. XVI. Be­ne­dek volt az utolsó pápa. Több pápa nem lesz. Ám ne felejtsük el a vatikáni fõ-exorcista (ördögûzõ), Gabriele Amorth atya immáron legalább 12-15 éves pró­­fétai sza­va­it: „A Vatikánban már a Sátán füst­je terjeng.” Amit most már úgy is értelmezhe­tünk, hogy ez a füst fehér füst képében jelent meg a Vati­kán kéményébõl, jelezvén, hogy a mai bíborosi konklávé szabadkõmûves tagjai „fü­­­tyül­nek” Ma­la­ki­ás jövendöléseire, és problémamentesen megválasztották a le­­­mondatott legitim pápa helyére „új pápának” az illegitim Hamis Prófétát, aki pedig nekilátott „fõfeladata” beteljesítésének, ami az Antikrisztus földi ha­talomátvételének elõkészítése, a Jézus képében tetszelgõ ócska kók­ler, az Antikrisztus felsegítése a Világállam trónjára. A világ­poli­ti­kai hely­zet rendkívül kedvezõnek ígérkezik a dicstelen feladat végrehajtására, hi­szen – úgy néz ki – addigra kitör(t?) a III. Világháború, ezért is jött a nagy „békecsináló”, hogy rendkívüli tehetségével elcsitítsa az éledõ Armageddont. Úgy tûnik, ma már – vagy lappangva mindig is így volt? – nem Róma a ke­reszténység letéteményese, útmutató központja, sokkal inkább Bizánc…

Az Antikrisztus hatalomra lépésekor visszatér a Földre Énokh és Illés, akiket – mint szentéletû ószövetségi prófétákat – Isten élve elvitt magával-magához, sok száz évvel ezelõtt. Énokh és Illés mártírok lesznek, az Antikrisztus kivé­gezteti mindkettõjüket. Szomorú, és legyen is elég, ha õk mártírhalált halnak érettünk. Nem kell szaporítanunk a várható számos áldozat létszámát…

Magyar Testvéreim! Ne akarjatok hát kvázi „Istenként” elõítélkezni! Ne akar­játok a Benneteket, szeretteiteket még annyira fenyegetõ ellenséget sem „meg­rendszabályozni”, ne felejtsétek: Istené a harc joga, Istené az ítélet joga, Isten, aki majd igazságot szolgáltat minden népnek. Isten az egyedüli, aki le­gyõzheti a Sátánt, a bukott angyalt; Jézus Krisztus és édesanyja, Szûz Mária joga és feladata, hogy megvédjenek bennünket az Antikrisztus támadásától, s végül együtt véget vessenek a Sátán földi tombolásának.

De mégis mi lehet a magyarság szakrális küldetése a végidõkben? Mi lehet az összetartó erõ és hit, amely bennünket, magyarokat „megkülönböztet” más népektõl, más népek sorsától? A hit. Nem tudhatjuk, talál-e még hitet az Em­ber­fia, ha majd visszatér a Földre, ítélni eleveneket és holtakat. De te­gyünk meg ezért mindent, legyünk bizonyosak abban, hogy minket, magya­rokat megtalál majd! A magyarok isteni küldetése, hogy mint nép, meg­õrizzük az Ég és a Föld közötti párbeszédet, imáinkkal ápoljuk a szakrális kapcsolatot; az istenhitet egy hitetlenné vált Európában, s az egész Földön. Szûz Mária Nagyboldogasszonyunk segítségével, és a Szent Korona szelle­mé­ben, Isten di­csõségére. Hiszem, hogy valami isteni titok folytán nemcsak az egyé­ni üdvösség létezik, de a kollek­tív is, amelyben elnyeri végsõ igazságát a népek Krisztusa, a sokat szenvedett, feldarabolt, mégis irgalomra méltó, ál­dott Magyarország.

Most pedig határozzuk meg, hogy ebben a mai, nagyon is konkrét helyzetben hol is van a világ magyarságának a helye, mi is a történelmi és szak­rális szerepe, mi is a konkrét isteni küldetésünk, és mit is kell, cél­szerûen és racionálisan tennünk azért, hogy megfelelhessünk Mária és Jézus terveinek; mi is az a várható közeljövõ, amelyre közösen, együttesen kell felkészülnünk, testben és lélekben egyaránt. Mert azt már mindenki tisz­tán látja, hogy nyakunkon a végsõ, megsemmisítõ veszedelem, amelyben az Antikrisztus felemelkedik, amelyben a „nagyra becsült” atlanti civilizáció ön­ként és dalolva mindenfajta migránsokkal, hús-vér özönvízként árasztja el Európát; jól láthatóan azzal, az egyenesen az USÁ-ból importált sunyi, a né­peket hasba-akasztó ördögi praktikával, ami már a WTC-tornyok öngyilkos le­dön­té­sekor is tökéletesen mûködött, hogy ti. saját magát kergeti „látszólag” vég­veszélybe, hogy erre a végveszélyre hivatkozva, a népek pánik-reakciójára apellálva az utolsó utáni pillanatban kihirdethesse a „szükségállapotot”, és annak feloldására létrehozhassa az Európai Egyesült Államokat, ami a végsõ szociális kataklizma és következményeinek elõidézé­sére a jól bevált, legmeg­felelõbb globál-fasiszta megoldás. Rá kellett döbbennünk arra, hogy itt már nem a „gazdasági és demokratikus felzárkózásunk” forog kockán a leggazda­gabb nyugati kultúrákhoz, hanem a magyarok puszta fennmaradása a tét. (Ha nem vigyázunk eléggé, úgy Szulejmán Szigetvárról, egy tévésorozatból ki­lépve-reinkarnálódva, muzulmán sárija-diktatúrát vezet be Európában, vagy mindjárt Magyarországon…) Nem a gazdasági és politikai felzárkózás a tét, amiben talán még a miniszterelnökünk sem hitt soha, hanem az a reális ve­szély, hogy a Rhodes-alapítványokban világuralomra kinevelt 2 Clinton, a Soros-alapítvány, az Európai Únió brüsszeli Bizottsága a Hamis Pró­féta álsá­gos eszmei támogatásával fel akarja számolni Magyarország füg­get­lenségét, hogy a továbbiakban esélye se maradjon isteni küldetésének be­tel­jesítésére. Látnunk kell, hogy az Antikrisztus felemelkedése útjában ma még Magyarország a legkeményebb akadály, amelyet a Sátán semmiképpen nem kerülhet meg. Csak úgy mozdíthatja el az útból, ha végképp megbénítja.

Jövendölés Mike Evans: Jeruzsálem elárulása nyomán

A végidõk eseményeit Mike Evans a "Jeruzsálem elárulása" címû könyvében foglalta össze, amely jövõképe tökéletes összhangban van Albert Pike ame­rikai tábornok - aki Adam Weishaupt után az Illuminátusok elnöke lett - III. világháborús tervével.

Ez a III. világháború kb. 25-30 éve tart, és a célja, hogy a politikai cioniz­mus és az iszlám egymást semmisítsék meg. (Vö. "Jeruzsálem elárulása".) Mike Evans lényegében nem tett mást, minthogy Dániel próféta végidõkre vonatkozó egészen konkrét jövendöléseit összefésülte a Jelenések Könyvével, a Bibliával és a valós történelmi, illetve az aktuális világpolitikai esemé­nyek­kel. Továbbfejlesztve Evans következtetéseit, ez jött/jön ki belõle:

1. Az atlanti civilizáció lényegében egyenlõ/azonos az Antikrisztus birodal­mával, amely­nek egyik fedõ-írányító szerve pl. az ENSZ.

2. Az Antikrisztus középkorú férfi (lehetséges, hogy Davide de Rothschild).

3. Az Európai Únió a tervek szerint hamarosan Európai Egyesült Államok lesz - perszonálúnió, prezidenciális (vö. Antikrisztus) rendszerben.

4. Az Antikrisztus fellépését megelõzi a Hamis Próféta. (Õ = Bergoglio, argen­tin jezsuita bíboros. Nyilván ezért áll ki nap, mint nap a migráció mellett is.)

5. Az Antikrisztus, miután megválasztják az Európai Egyesült Államok el­nö­kének, csellel megszerzi a pápai trónt is, hogy látszólag hely­reállítsa az Ég és a Föld régvolt szakrális egységét (Bergoglio ebben is segíteni fogja).

6. A Mórija-hegyen, a mai Al-Aksza mecset helyén, az egykori Jeruzsálemi Temp­­lom romján újjáépül a régi Templom, mert az ortodox zsidók ebben fo­gadják majd a Messiásukat. (Ma már az összes õsi szertartás naprakészen, csak gombnyomásra vár.)

7. Az Antikrisztus elmegy Jeruzsálembe, csellel elfoglalja, majd az új Temp­lomban elõadja, hogy õ Jézus Krisztus - a Második Eljövetel, „aki egyben a zsi­dók várva-várt Messiása is” -, és ott, azonnal Istennek kiáltja ki magát. A meg­tévesztett zsidók - és mindenki más is - leborulva imádják.

8. Eközben összeáll egy erõs koalíció az Antikrisztus ellen, amelynek tagjai: Kína, Oroszország, néhány más keleti ország, talán India, Pakisztán, Japán – és egy meghatározó európai ország.

9. Visszatér a Földre Illés és Énoch próféta, akiket az Úr egykor élve elraga­dott. Meg­­próbálják az Antikrisztust megállítani, de az kivégezteti õket. Sok lesz az ártatlan vértanú áldozat.

10. Az Armageddon úgy indul, hogy az Úr Angyala hatalmas tûzzel kiszárítja a Tigris-Eufrátesz folyamrendszerét, hogy a kínai tankhadosztályok szárazon érkezhessenek meg a bibliai Armageddon helyszínére, ahol elõbb lezajlik az emberi történelem legemlékezetesebb tankcsatája, amelyet az izraeli atom­bom­bák öngyilkos felrobbantása, illetve globális atomháború követ. Az Anti­krisztus-ellenes tankok összesítve 20 millió lóerõvel dübörögnek... (Vö. az Apokalipszis lovasai a sivatagból jönnek...)

11. Az Armageddon az izraeli Jeruzsálem melletti Megiddó síkságon zajlik majd le. Az Antikrisztus totális vereséget szenved. Ezt követi az izraeli atom­bombák öngyilkos felrobbantása. Amikor ugyanis Izrael megérti, hogy az An­ti­krisztus nem a beígért zsidó Messiás, tehát jól átverte õket is; végrehajtja a kutatók által már ma is ismert öngyilkos tervet, felrobbantja bombáit.

12. Az izraeli szuicídium globális atomháborúvá terebélyesedik, a világ láng­ba borul; a totális világégés az emberiség kétharmadának pusztulását ered­ményezi.

13. A megmaradt egyharmad sem jár sokkal jobban, a sugárfertõzés okán. A megmaradt emberiségen a végsõ kétségbeesés lesz úrrá.

14. Ekkor angyalai kíséretében alászáll az égbõl Jézus Krisztus, a Messiás, immáron nem mint szenvedõ megváltó, hanem mint gyõzedelmes király.

15. Megkezdõdik a békés konszolidáció, Jézus Krisztus ezeréves királysága.

A leírt végidõk-történet egy látomás, egy lázálom, János-Dániel-Evans folyta­tó­lagos lázál­ma, ami viszont nagyon könnyen, talán már holnap véres való­sággá vál­hat. Akár pont így lesz, akár nem – a jóslatnak megvan a maga lét­fontosságú tanul­sága. Elsõ olvasatra, elsõ hallásra aligha tûnik fel bárkinek, pedig annyira kézenfekvõ és logikus. Mi a magyarság végsõ küldetése? A Jézusba vetett hit, Jézus Krisztus tanításának megõrzése. A keresztény hit megõrzése egy olyan elvadult világban, amelyben a Sátán szabadon tob­zó­dik, amelyben az ál-libe­ra­lizmus, az ál-humánum, a normális, transzcen­dens értékrend elutasítása, az ostoba emberi ál-tudományba vetett vakhit, a sátánizmus, a buddhizmus, a protestantizmus, a szabad­kõ­mû­ves fél­reveze­tés, a dezinformáció, a farizeus álszenteskedés az uralkodó esz­me. A magyar­ság­nak távol kell tartania magát mindezektõl a hamis tévta­noktól. A ma­gyar­ság küldetése a végidõkben, hogy sértetlenül megõrizze a hit láng­ját; a lán­got, amelyben a visszatérõ Jézus Krisztus meglátja a mara­dék hitet ezen a mindenestül pogánnyá vált szerencsétlen Földön.

Az Antikrisztus seregei, és a velük szemben gyõzedelmeskedõ haderõk meg­vívják a maguk bibliai Armageddonját. Hadd tegyék! Tudjuk, hogy egyik ol­dalon sem Jézus Krisztus seregei harcolnak. Jézus nem vív csatát földi erõk­kel, sem pro, sem kontra, csak felhasználja az egymással harcoló pogány se­regeket, saját szent céljai megvalósításának elõremozdítása érdekében.

Tehát mindezek alapján, mi is a végkövetkeztetés?

A magyar nép, a világ magyarsága, a népek Krisztusa, Magyarország; nem vehet részt a földi erõk végküzdelmében, mert a természete és küldetése nem evilági, ha­nem szakrális. Nem tartozhatunk, nem tartozunk egyik földi „ol­dal­­hoz” sem! Mi Jézus Krisztus és Szûz Mária népe vagyunk! Nem harco­lunk, mert ha bármelyik ellenfél haderejéhez csatlakozunk, elvesz­tünk. De mi, az Õrzõk, nem veszhetünk el! Nem szennyezzük be a kezünket senki fi­ának a vérével, mert mi ártatlanok va­gyunk. Mi csak Krisztus Urunk ke­gyel­mére vagyunk utalva, Õ a mi erõnk, és csak Õbenne bízunk, csakis Õhozzá tar­tozunk.

A magyarság küldetése a végidõkben tehát a végsõ engesztelés.

A végsõ földi szenvedés felvállalása, minden embertársunk üdvösségéért.

„Ha engem követtek, veletek is úgy bánnak el, mint énvelem.” – jöven­dölte meg Jézus. Legyen úgy! Hagyjuk, hogy megtörténjen! Mi tudjuk, hogy Jézus Krisztus az út, az igazság és az élet. És a magyaroknak nem kell ennél több babér. Mert a magyarok nem árulják el Jézust holmi földi hívságokért!

Mi valamennyien együtt követjük Õt, bárhová is menjen.Azért kapták az õseink a Szent Koronát és a Szent Fokost, hogy õrizzék adják tovább, föld-ég között kötött szövetséget, tudást az utókornak.

Hozzászólások

Még nem küldtek hozzászólást

Hozzászólás küldése

Hozzászólás küldéséhez be kell jelentkezni.

Értékelés

Csak regisztrált tagok értékelhetnek.

Kérjük jelentkezz be vagy regisztrálj.

Még nem értékelték
Generálási idő: 1.99 másodperc
3,333,452 egyedi látogató