Hunok Nagy Szövetsége

Navigáció

Felhasználók

-> Online vendégek: 3

-> Online tagok: 0

-> Regisztráltak: 535
-> Legújabb tag: Gergely36

Bejelentkezés

Felhasználónév

JelszóMég nem regisztráltál?
Regisztráció

Elfelejtetted jelszavad?
Új jelszó kérése

Atilla Nagy Király Európa Ura volt...6, De lesz ismét!

HírekATILLA A HUNOK NAGY KIRÁLYA
Eredményesek voltak a nép áttelepítések? A központi hadvezetés szempontjából nézve igen eredményesek voltak, mert iszonyú nagy római haderõt kötöttek le. Nem kell mást említenünk, csak pl. a Rómában ma is létezõ Trajánus Oszlopot, melyen a jazig lovas harcosok felvonulása látható. Vagy azt a történelmi adatot, hogy az i.sz.-i 160. évben Marcus Aurelius római császár hadjáratot vezet Dácia ellen, és bár a római történészek azt írják, hogy elpusztította a dákokat, a rómaiaknak mégis ki kellett üríteni ezt a területet, és áttelepültek Moesiába ahol megalakították a Duna jobb partján DÁCIA AURELIANA provinciát. Léteztek-e még ezek a pártos hadvezetés által áttelepített népek Atilla idejében? Hogyne léteztek volna? Hiszen Atilla egyik címe a dákok és massagéták királya volt. Különösen a dák néven ismert Magyari népségnek a régi írók oly hatalmas erõt és létszámot tulajdonítottak, hogy pl. Strabo így ír róluk: A Kaszpi-tenger környéki dákok, akik Párthiát is elözönlötték, a médekkel egyesültek, és hamarosan megalakították a Pártos Birodalmat. Vagyis a dákok is pártosok és a pártosok médek és dákok. Tehát e nevek alatt szereplõ népek mind egy és azonos nemzetséget alkotnak? Ahogy az elõbb már mondtam. Mind a Hatalmas Tudós Nemzetség a HUN-MAH-GAR-RI-ES tagjai voltak. De az összetartozásukat már a nagy-nak nevezett Macedón Sándor is felfedezte i.e. 330-ban, aki a következõ szavakkkal figyelmezteti hadait: Sogdiani, Dahae Sacae, Masagetae sui juris sunt, omnes hi simul si terga nostra viderint sequentur, illi, enim ejusdem nationis sunt. Vagyis Magyar fordításban így: Sogdianik, dahák, szakák, maszagéták saját joghatóságuk alatt vannak együtt, ha a mi hátunkat látják, akkor üldöznek minket, azok ugyanis egy nemzethez tartoznak (egyazonos nemzetiségûek). Meg volt-e még e népi azonosság Atilla idejében? Kétségtelen, hogy megvolt, hiszen éppen ez a népi azonosság biztosította Atilla hatalmas Hun Birodalmának az erejét. Ugyanis másképpen nem tudta volna kormányozni és diadalra vinni népét annyira, hogy legyõzte mindkét római birodalmat. Ha nem lett volna meg a népi egység még Atilla sem lett volna képes ekkora kiterjedésû Hun Birodalmat kormányozni. Mi volt a különbség Atilla uralmi rendszere és a rómaiak uralkodása között? A rómaiak idegen népeket igáztak le, idegen zsoldos hadsereggel. Módszerük a kegyetlenség és a terror volt. Ezzel szemben Atilla azonos fajú népek királya volt. Hadserege egynyelvû testvérnemzetek fiaiból tevõdött össze, akiknek összetartó és indító ereje a nemzeti öntudat volt. Idegen népekkel érdekszövetségbe lépett a Hunok nagy királya. Ez pedig azt eredményezte, hogy az idegen népek (gótok, vandálok) érdekbõl voltak szövetségesei. Másszóval mondva e népek életlehetõségét Atilla államszervezete biztosította, és nagyon jól ismerjük a történelembõl azt hogy a vad és barbár germán törzseket Atilla szervezi törzsszövetségbe. Õ adja meg nekik így a létezésükhöz és fennmaradásukhoz szükséges szervezetet. Ezért szerepel a Hunok nagy királya Atilla a germán néphagyományban és õstörténetben ETZEL néven a legnagyobb mítoszi hõsként. Sajnos halála után éppen az általa megszervezett gótok és egyéb germán törzsek fordulnak fegyverrel utódai ellen, és a gót Ildikó itatja meg vele a méregpoharat a nászéjszakáján, mely egyben a Hunok nagy királyának örök éjszakájává lett. Hogyan emlékeznek Atilláról a Magyar történelmi kútfõk? Miután nagyrészben mind egyházi személyek által íródott, Atilla alakja nem Magyar, hanem idegen íz szerint kerül bemutatásra. Helytelen kronológia, téves adatok és gúnyos, majdnem rosszakaratú írások ezek. Köztük ma igen ismert és Budapesten 1981-ben újra kiadott könyv: Heltai Gáspár: Krónika az Magyaroknak Dolgairól c. munka. (Magyar Helikon 1981.) Lapozzunk csak bele és nézzük, hogy miként írja le Atilla halálát: Atillának számtalan sok asszonyállati valának. Mikoron pedig Atilla immár nagy gazdagon szörzett vólna menyekezõt, és nagy vígan lakott vólna az vendégekkel, és duskát ivutt vólna vélek, beméne az ágyasházba az menyasszonnyal, és lefekivék. És minek utána a sok erõs bortól és az új házasságnak szertelen munkáitól igen meghevült vólna, elaluvék hanyattan. És álmába elerede az orra vére, és a torkába méne allá, és megtöllék a torka véle, és az önen vérében megfullada. Lõn ez, mikoron írnának Krisztus Urunknak születése után 445., az Magyaroknak Scíthiából kijövéseknek utána hetvenkét esztendõvel, az Atilla hercegségének pedig 44. esztendejében. És a Magyarok eltemeték az Atilla herceget nagy tisztességgel az fellyül megmondott márványoszlopnál, a több kapitányok és hadnagyok közükbe, és erõssen sirattyák vala õtet. Vala kedig Atilla, hogy meghala, százhuszonnégy esztendõs. Miért nevezi Heltai Gáspár Atillát hercegnek, amikor õ volt a Hunok nagy királya? Sajnos ez a Heltai az i.sz. 1550-es évek körül éppen olyan munkát végez a Hunok történelmének írásában, mint nagy elõdje Jordanes tette jó ezer évvel õ elõtte. Mind a kettõ ugyanis gótofil. Vagyis nem a Magyar, hanem a germán ügy szolgálói. Heltai igazi neve HELTH és 1526 után Michelsbergben mint katolikus plébános mûködött, és csak németül beszélt. Miután a református, majd unitárius hitre tért, 1536-ban megtanult Magyarul és Erdélyben mûködött. Keresztény volt a pogányokkal szemben, protestáns a pápistákkal szemben, antitrinitárius a protestánsok között, Erdélyi ha a Magyarság dolgairól van szó, de német ha a barbár Magyarokhoz hasonlítja magát. A törökkel szemben Magyar, az urakkal szemben polgár, a jobbágyokhoz képest úr, az együgyûek tanítója, de a tanítóknak engedelmes tanítványa minden Magyari érzés nélkül. Hitvalló, jámbor prédikátor, de körmönfont ravaszságú üzletember, akit legfõképpen a haszon érdekel. Ilyeneknek és hasonlóknak írásait õrzi még ma is a Magyar történelemtudomány. Miként írja le Heltai az Atilla halála utáni Hun történetet? Helytelenül és igaz adatok nélkül. Mintha a mende-monda lenne rögzítve írásában és nem a történelem. Így ír: Minekutánna immár az Atilla nagy herceg meghólt vólna, marada két kiváltképpen való fia Atillának a birodalomba. Egyik vala az a Csaba, ki egy görög asszontól született vala néki. A másik vala az Aladár, ki egy német hercegnek leányától született vala. Ezek ketten egybevesszének végre az birodalmon, és mindenek ezek közzül pártosi valának. Az Aladárral pedig nemcsak Magyarok valának, hanem az veronai Dietrich is, és egyéb sok német urak. Végre a két fia megvívának egymással, melly viadalban igen sok nép elvesze. De végre diadalmos lõn az Aladár, az Dietrich úr és a több német uraknak segítségével. Az viadalnak utánna Csaba mellé véve tizenötezer Magyarokat és az õ hatvan öccseit, kik minnyájan az Atilla fiai valának, és beméne azzokkkal a görög császárhoz, Honoriushoz, az õ rokonához. Az Honorius császár pedig igen nagy örömmel látá és fogadá õtet, és lakék Csaba nálla tizenhárom esztendeig. És tizenhárom esztendõ múlva eluná magát. Felkele ez okaért az õ népével és visszatére Scíthiába. És mind egy egész esztendeig méne még hazamehete Scíthiába. Mikoron kedig Scíthiába jutott volna, megházasula, és vén asszonyi állatot a kokusmannokból, kik a scíthiáknak szomszédi valának. Ebbõl az asszonyi állatból nemzé két fiát Edemert és Edet. De soha nem felejtheti vala a Pannonia zsíros és jó termõföldjét. Azonközbe Adarik az gepidáknak királya hadat indíta az Aladar ellen, az Atilla fia ellen. És ütközének egymással, és az Adarik király diadalmos lõn az Magyarok ellen, és igen sok Magyarok veszének az viadalban. Sõt Aladar is õ maga odavesze az ütközetben. A diadalom után az Adarik király elfoglalá magának Pannoniának nagyobbik részét, és bírá aszt annak utánna. Honnan tudjuk meg az igazságot az Atilla halálát követõ történelmi eseményekre vonatkozólag? A történelmi igazságot csak úgy ismerjük meg, ha kiértékeljük a ténylegesen megtörtént és bizonyítható eseményeket. Talán jo lesz, ha felsoroljuk itt a legfontosabbakat: 1. II. Theodosius keletrómai császár meghal 450-ben. Utóda Marcianus (450-458) lesz. 2. Két Pannonia létezik Alsó-Pannonia: a Dráva és a Száva között és Pannonia-Valeria a mai Dunántúl. 3. Pannonia-Valeriát Atilla birodalmába kebelezi be trónralépésének elsõ esztendeiben. Innen minden római népesség kitelepült. 4. A mai Szombathely környékén lévõ SICAMBRIA Atilla városa lett. 5. Marcianus keletrómai császár megtagadja annak a Hun adónak a fizetését, amit elõdje II. Theodosius szerzõdésben vállalt. 6. I.sz. 452-ben Atilla követeli ennek az adónak a megfizetését Konstantinápolyba küldött követei útján. Marcianus az üzeni, hogy nem fizet, s ha Atilla követeli az adót, jöjjön el érte. 7. Erre a kihívásra Atilla i.sz. 452-ben keleti hadjáratra készül, bár kémei által értesülve van arról, hogy Marcian császár néhány gót törzsfõnöknek értékes ajándékokat küldött a Hun adó fizetése helyett, és ezeket vesztegette meg, hogy Atilla ellen forduljanak. A keletrómai udvar ismét az intrika és árulás titkos fegyvereit használja, és ezúttal eredményesen, mert Atillát megmérgezi a gót királyleány Ildikó akivel nászát ülte. Atilla meghal i.sz. 453-ban. 8. Atilla hirtelen halálával a szövetséges gótok is két részre szakadnak. Egy részük tartja a Hun szövetséget, a másik részük a keletrómai udvarral történt megállapodás szerint a Hunok ellen fordul. 9. 454-ben III. Valentianus nyugatrómai császár megöleti Aetiust. 10. 454-ben, vagy 455-ben Sicambriát (mai Szombathely) és környékét egy hatalmas földrengés elpusztítja.
https://www.youtube.com/watch?v=75E7LvlLEU4 https://www.youtube.com/watch?v=Ac8JOAhVC9k&feature=iv&src_vid=kkV0gXG3qWs&annotation_id=54ca8a1b-0000-2b4f-81d5-001a1140b364

A nép árulói?

erékgyártó László
Nektek, akik még most is azt mondjátok, hogy MAJD A JOBBIK.
Tibor Geri
1 órája ·
JOBBIK és a HAZAÁRULÁS:
(Máté Tamás és Geri Tibor írásai alapján)
A Fidesz megalkotta az Alaptörvényt, de nem alkotta meg hozzá azt a törvényt, amivel hatályba tudott lépni, hiszen az Alaptörvénynek semmi köze nincs az alkotmányhoz, ezért önmaga nem elég ahhoz, hogy hatályon kívül lehetett volna helyezni vele az alkotmányt. Kellett egy hatályba léptetõ átmeneti rendelkezés - ez volt Magyarország Alaptörvényének Átmeneti Rendelkezései nevû törvény. Ezzel helyezték 2011. december 30-án alkotmányellenesen hatályon kívül az alkotmányt, mert ha az alkotmány hatályban marad, akkor az alaptörvény vagy érvénytelen vagy alkotmány ellenes lenne.
Vagyis ezen törvény nélkül - amit a Jobbik 29 képviselõje megszavazott - nem léphetett volna hatályba az Alaptörvény. Tehát a Jobbik - miközben nem lett volna szükség a szavazatára - demonstratívan megszavazta az
alkotmányellenes, ezért érvénytelen módon megalkotott törvényt, amivel hatályon kívül akarták helyezni az alkotmányt.
Vagyis a Jobbik a többi ellenzéki párthoz hasonlóan nem ELTÛRTE az Alaptörvény megalkotását, hanem RÉSZT VETT annak megalkotásában!!!
Különbséget csak azok tudnak tenni, aki értik a büntetõjog bûnösségi alakzatai közt a különbséget.
Mert míg az ellenzéki pártok csak belenyugodtak egy bûncselekmény bekövetkeztébe (amit meg tudtak volna akadályozni) addig a Fidesz és a Jobbik képviselõi - egyenes szándékkal (dolus direkt) - elõre megfontoltan, csoportosan követték el a magyar történelem politikus által elkövethetõ legsúlyosabb tettét.
Meg akarták szüntetni egy nép ezer éves államát és alkotmányos rendjét!
Nem az Alaptörvény a lényeg. Mert az önmagában egy érvénytelen jog, nem alkalmas arra, hogy jogi erejénél fogva hatályon kívül helyezzen egy alkotmányt.
Az igazi aljasság az Átmeneti Rendelkezések volt, mert a képviselõnek nem csak ahhoz nincs joga, hogy ÚJ alkotmányt alkosson, de ahhoz se, hogy alkotmányt megszüntessen.
Márpedig a Fidesz és a Jobbik képviselõi EZT TETTÉK.
Miközben azt hazudják magukról, hogy õk a magyarok (és az alaptörvény zárószavazásakor "Áruló nem leszek!" feliratú transzparenssel csinálták a "cirkuszt a népnek"), létrehoztak egy pénzügyi magánhatalom által irányított diktatúrát Magyarország névvel.
Ez a két törvény EGYÜTT eredményezte a diktatúra létrejöttét. Aminek a második - fontosabb - felvonásában a Jobbik is RÉSZT VETT.
A Fidesz és a Jobbik hozták létre a diktatúrát, és ezzel tettesként elkövették az esküszegést és a hazaárulást.
A többi képviselõ meg ezt eltûrte, és ezzel társtettessé vált a hazaárulásban.
Magyarország Alaptörvényének Átmeneti
Rendelkezéseinek megszavazása
2011.12.30.12:06:00
JOBBIKOS IGEN SZAVAZATOK:
Balczó Zoltán Jobbik
Balla Gergõ Jobbik
Bana Tibor Jobbik
Baráth Zsolt Jobbik
Bertha Szilvia Jobbik
Bödecs Barna Jobbik
Endrésik Zsolt Jobbik
Farkas Gergely Jobbik
Gyöngyösi Márton Jobbik
Hegedûs Lorántné Jobbik
Hegedûs Tamás Jobbik
Jámbor Nándor Jobbik
Kepli Lajos Jobbik
Dr. Kiss Sándor Jobbik
Korondi Miklós Jobbik
Kulcsár Gergely Jobbik
Dr. Lenhardt Balázs Jobbik
Mirkóczki Ádám Jobbik
Németh Zsolt Jobbik
Dr. Nyikos László Jobbik
Rubi Gergely Jobbik
Schön Péter Jobbik
Dr. Staudt Gábor Jobbik
Szabó Gábor Jobbik
Szilágyi György Jobbik
Varga Géza Jobbik
Volner János Jobbik
Vona Gábor Jobbik
Zagyva György Gyula Jobbik
http://www.parlament.hu/.../plsql/ogy_szav.szav_lap_egy...
Szavazás adatai
Ez az alkalmazás HTML kereteket használ, amelyeket az Ön böngészõje nem támogat. Az alkalmazás használatához frissítenie kell a böngészõt.
PARLAMENT.HU
11.12.30.12

Gy András Nagy
Gy András Nagy Méghogy jobbik.Esküszegés hazaárulás,most ehhez még hozzájött a prostitució(Simicska ku....i)
Tetszik · április 26., 9:54
Gyula Bényey
Gyula Bényey Te jó ég! Ki az aki még mindig nem látja, hogy semmi különbség, nincs fidesz, vagy jobbik. Amit mi látunk, csak színjáték. Fölöslegesen ne fordítsunk már végre több energiát. Vannak fontosabb, és sürgõsebb tenni valóink ennél.
Tetszik · 1 · április 26., 12:42
Józsefné Kaszala
Józsefné Kaszala eeezz igen.. álmomban sem gondoltam volna ezt.
Tetszik · április 26., 22:03
Várkuti Antal
Várkuti Antal Sajnos, a legtöbb képviselõnek fogalma sincs arról, hogy mit is szavaz meg. Pedig, a választópolgár azért képviselteti magát a parlamentben képviselõk által, mert elvileg nagyon helyesen úgy gondolja, hogy az õ képviselõje jobban érti a törvényalkotást...Bõvebben
Tetszik · 1 · Tegnap, 1:33 · Szerkesztve
Pintér Antal
Pintér Antal A fideszesek is csak annyira utálják az mszpseket ,hogy hétvégén együtt járnak shoppingolni. :) Az az igazság ,hogy nagyon jó színészek! Mind.
Tisztelt Sorstársak!

A tegnapi debreceni kilakoltatás rengeteg kérdést indított el bennem.
Mennyi részletnek kell összeállnia, hogy egy ilyen megtörténhessen?!
Egy kicsit részletezem:
-Kell hozzá egy ember, aki megbízott egy bankban és kölcsönt kért, de nem azt kapott. /Vajon hol volt az évek óta zajló tüntetésekrõl?! Azt gondolta, hogy nem kerül rá a sor?! /
-Kellenek hozzá a lányukat mindennél jobban szeretõ szülõk, akik szegények nincsenek tisztában a mai kifosztó, sem Istent, sem Embert nem ismerõ világban uralkodó farkastörvényekkel.
-Kell hozzá jogász, aki nem áll a helyzete magaslatán és "elfelejti" a fedezet ingatlant is megvédeni a végrehajtástól.
-Kell hozzá egy mocsok, szemét, pénzéhes, semmit sem tisztelõ kibaszott végrehajtó.
-Kellenek hozzá a szomszédok, akik csak állnak és végig nézik, ahogy az évtizedek óta mellettük lakó embereket megölik.
-Kell hozzá egy kétkezi munkás, egy lakatos, aki 2 forintért az anyját is eladná.
-Kell hozzá a rendõrparancsnok, aki régen elfelejtette már a magyar nép elõtt tett esküjét és akinek nem lett volna szabad népellenes parancsot kiadni.
-Kell hozzá a közrendõr /kovács II. tizedes/ aki gond nélkül teljesíti a népellenes parancsot /kötelezõ lenne megtagadnia és ezért felelõsségre sem vonhatnák az Alkotmány értelmében/, lelkiismeret furdalás nélkül gázspray-vel lefúj egy 80 éves embert és nem jut eszébe, hogy a saját apja lehet, hogy fiatalabb ennél az embernél. Nem jut eszébe, hogy valószínûleg ez az ember egy átdolgozott élet után kerül az utcára, ahol ebbe belehalhat. Nem jut eszébe, hogy a tettével közönséges gyilkossá válhat.
A sok emberbõl ha csak egy nincs, nem történik meg ez a szörnyûség.
Az emberek ismernék a jogaikat, akkor sem történik meg ez a szörnyûség.
És a többi, a tegnapi, meg a holnapi ilyen sem.
Tisztelt társadalom, résztvevõk!
TESSÉK GONDOLKODNI EGY KICSIT!
Hozzászólások

265 #1 Kelsata
- 2020. janur 21. 23:28:21
Caida De Pelo Propecia Finasteride Buy Cialis Propecia Con Como Preparar <a href=http://cialibuy.com>Cialis</a> Methylprednisolone Urinary Infection
265 #2 Kelsata
- 2020. janur 25. 03:12:53
Donde Comprar Cialis Soft Buy Cialis Erectile Dysfunction Drugs Canada <a href=http://cialibuy.com>Cialis</a> Doxycycline 20mg For Sale
265 #3 Kelsata
- 2020. janur 27. 01:41:13
Can I Buy Synthroid Online cialis prices Generic Levaquin Tavanic Tablet <a href=http://cheapcialisir.com>Buy Cialis</a> Dostinex Mg

Hozzászólás küldése

Hozzászólás küldéséhez be kell jelentkezni.

Értékelés

Csak regisztrált tagok értékelhetnek.

Kérjük jelentkezz be vagy regisztrálj.

Még nem értékelték
Generálási idő: 2.09 másodperc
6,928,664 egyedi látogató