Hunok Nagy Szövetsége

Navigáció

Felhasználók

-> Online vendégek: 3

-> Online tagok: 0

-> Regisztráltak: 535
-> Legújabb tag: Gergely36

Bejelentkezés

Felhasználónév

JelszóMég nem regisztráltál?
Regisztráció

Elfelejtetted jelszavad?
Új jelszó kérése

Jövõ a Szent Korona õsi elvein

HírekIgaz, hogy a (Könyvbemutató beszélgetés 2009-11-17-én, a Szegedi Közéleti Kávéházban. Rövidített és szerkesztett változat.)
Vendég Tácsi István magyarságkutató, a kétkötetes mû szerzõje. Házigazda és kérdezõ vitéz Siklósi András költõ, író, a Tárogató fõszerkesztõje, s a HunHír.Hu munkatársa.

A Magyarok Istene, az õsi Napisten újra fénylik I-II.

Kedves István! Mielõtt terjedelmes, lényeges problémákat megvilágító, gondolatgazdag mûveddel foglalkoznánk, légy szíves mutatkozz be röviden a Közéleti Kávéház közönségének, hiszen aligha tudnak rólad bármit is. Ki vagy, milyen környezetben élsz, milyen iskolákat jártál, honnan merítetted azokat az ismereteket, amelyek felhasználásával nekifogtál e vaskos két kötet megírásához. Voltak-e ennek elõzményei munkásságodban, pl. publikált tanulmányok, más hasonló könyvek, vagy ez az elsõ ilyen jellegû alkotásod? Bármit elmondhatsz magadról, amit fontosnak érzel, ill. a jelenlevõket érdekelheti.

Tácsi István, 63 éves vaskúti lakos vagyok; agráregyetemet végeztem, családi gazdaságunkból mentem nyugdíjba; hobbiként a társadalomtudományi magánkutatást és az írást mûvelem. Édesapám erdélyi, Temesvár körzetébõl származik, édesanyám délvidéki magyar, én már Vaskúton születtem. Életem nagy része tele volt ellentmondásokkal, amelyek feloldása próbára tette logikai képességeimet fiatal éveimben. Egyre érzékenyebbé váltam a diszharmóniára, a disszonáns szófolyamokra. Az addig csodált tudományos élet bármennyire is próbálta a jelenkor tudáshibáit elrejteni szép öndicsérõ szólamai mögé, ezek logikailag felismerhetõvé váltak elõttem. A megoldás már csak írói munkásságom idõigényességétõl függött, s ez év tavaszára öltött testet a kétkötetes fõmûvemben.

Lényegében a III. ezredfordulóra érlelõdött meg bennem gondolataim rendezésének igénye, s a könyv 9 évnyi írói gyakorlás után ez év (2009) tavaszán jelent meg, magán-próbakiadásban. Természetesen az ember elsõként rövidebb írásokkal, úgynevezett tanulmányokkal próbálja ki képességeit. Sajnos a magyar médiumok a kezdetektõl elzárkóztak ezek közlésétõl, és csak kisebb sikereket tudtam elérni e téren. Az írások zöme a honlapomon (http://www.fiberweb.hu/taara/): „Alternatíva a társadalomtudományok özönvizén” címen és az I. kötet tanulmányfejezetében vált leginkább olvashatóvá.

Próbáltam több tudományos intézménytõl segítséget kérni az általam feltárt tudományos hibák megoldásaira, ugyanígy a könyv lektorálására is, szintén sikertelenül. Így magamra maradva, csakis a saját képességeimben bízva, teljesen egyedül írtam meg a majd ezer oldalas mûvemet. Felvállalva minden feltárt igazságának tudományos megvédését bárki felé. A jelenlegi helyzet az, hogy a könyvemet továbbra is teljes médiacsend jellemzi, de azzal a furcsa kitétellel, hogy eddig még senki sem próbálta megcáfolni az állításaimat, sem magán-, sem tudományos módszerekkel. Egyre inkább az a véleményem kezd megszilárdulni a mûvem tökéletes elhallgatásáról, hogy a feltárt igazságaim cáfolhatatlanok a tudomány szintjén, mert ellenkezõ esetben a lebecsmérlésem napi ténykérdéssé vált volna. Félelmetesen tökéletes a magyar tudomány (és a hatalom) cenzúrázási gyakorlata, egyedül képtelenség annak az áttörése.

Miképpen végezted kutatásaidat, s az anyaggyûjtésben inkább olvasmányaidra, vagy személyes tapasztalataidra, meglátásaidra alapoztál? Akik valamennyire tudatában vannak a magyar õstörténet páratlan voltának, azok nyilván anyanyelvünk rendkívüli gazdagságát sem vonják kétségbe. Úgy is mondhatnám, hogy minden valamirevaló õstörténészünk többé-kevésbé nyelvünk (mely egyben a világ õsnyelvének máig legtökéletesebben fennmaradt élõ öröksége!) titkaiban is igyekszik elmélyülni, hiszen enélkül igazából a régmúltunk sem tárható fel. Konkrétabban, milyen szerepe volt a magyar nyelvnek a te történelmi vizsgálódásaidban?

Egy magánkutató nem dúskálhat a kutatási módszerekben, ugyanis nincs mögötte intézményes háttér. Természetesen az anyaggyûjtésben mindenki a tanulmányaira és az olvasmányaira alapozhat. Történelmi érdeklõdésû emberként minden ilyen vonatkozású könyvet szívesen forgattam a kezemben. De ezekben is hamar felfedeztem a logikai hiányosságokat. A hivatalos kiadványok ugyanarról az eseményrõl sokszor könyvenként eltérõ leírásokat tartalmaznak, így alig nevezhetõk tudományos mûveknek. Az úgynevezett magánkutatóknál pedig felismertem, hogy ezek a könyvek is inkább csak epizód-történelmi mûvek, önkényes tudományos alappal, sokszor még megbízható felépítménnyel sem rendelkeznek. Vagyis a XX. század könyvei logikailag nem állják meg a kritika próbáját.

1990-ig, az ún. rendszerváltásig nem tudtam a tájékozódásomban elõre haladni, de utána is csak lassan tisztult az elködösített történelmi kép elõttem. Erre az utóbbi idõszakra esett a családi gazdaságom létrehozásának eseménye, mely során a megélt személyes tapasztalataim sokban segítettek az emberiség jövõképének a kidolgozásában. Mûvemben így leginkább a saját meglátásaimra hagyatkoztam, ugyanis nem létezik a piacon valódi, igaz alapmû, talán egy kivétellel (Baráth Tibor: A magyar népek õstörténete); mert ha létezne, akkor nekem se kellett volna a könyvem megírásához hozzáfogni. Legfeljebb a sok-sok kiadvány mindegyikében megtalálható igazságszeletekbõl lehet némileg válogatni.

A kutató elõdeim munkáira alapozva nekem is rá kellett jönnöm, hogy sokak véleményével ellentétben, az emberiség õsnyelve nem halhatott ki. Ez egyszerûen logikailag nem is lehetséges, hiszen mi emberek mindannyian az õsnyelv valamilyen származékát beszéljük napjainkban. Ezért kell lennie egy olyan nyelvnek, mely egyenes ági leszármazottjaként, vagyis még a legtisztábban hordozza az emberi õsnyelv jellegzetességeit. Nem volt nehéz rájönnöm, mivel csak egy nyelv tér el alapjaiban Indoeurópa földrajzi területének más nyelveitõl, és ez a magyar nyelv. Ezért, a kutatásaim szerint, csak a magyar nyelv lehet az emberiség legtisztábban fennmaradt õsnyelve nagytérségünkben, ebbõl meg logikailag következik, hogy akkor a magyar nemzet az emberiség (egyik!) egyenes ági õsnemzete. Ez a felismerés aztán kinyitotta elõttem a történelem, a társadalomtudományok és a természettudományok titkos ajtóit is. Sõt, megmutatta nekem a történettudomány Janus-arcúságát is, mivelhogy a történelem idõsorai kutathatóak, és elfogadhatóan pontosak. Vele ellentétben a történelmi események leírásait a dogmák vezérlik, ezért nemigen kutathatóak, vagyis a könyvek ilyetén hamis tartalmai homlok-egyenesen a valóság ellen hatnak.

És láss csodát! Minden fontosabb esemény megfejthetõvé vált, és minden mozaik a helyére került. A mai magyar nyelv segítségével, az általam kidolgozott: „A nyelvtörténet új tudományos módszertana” c. tanulmányom segítségével az emberiség minden eddigi lényeges tudományos titkát meg lehet, meg lehetett fejteni. Hiszen már egyre többen tudjuk, hogy az emberiség történetében az ókor végéig (Kr. u. 476.), de inkább az új idõszámítás kezdetéig (Jézus születéséig), minden fontos emberi esemény az emberiség õsnyelvén keletkezett, és a megfejtése még mindig csakis a magyar nyelv anyanyelvi szintû ismeretében végrehajtható feladat. Ezért nem tudják a mai indoeurópai tudósok a saját származéknyelveikkel megfejteni a pontos értelmét az ókori nyelvemlékeinknek. De lehet, hogy nem is nagyon akarják.

Minden nép, de különösen a magyarság históriájának egyik megkerülhetetlen fundamentuma az õshaza, vagy õshazák kérdése. Neked mi errõl az álláspontod, s hova helyeznéd eleink elsõ szállásterületeit? A mitológia s a vallástörténet szintén sok mindent elárul nemzetünkrõl. Miben hittek az õsmagyarok, megfelel-e a valóságnak, ha azt állítjuk, hogy mi voltunk a világ elsõ egyistenhívõ népe, jóval korábban, mint a zsidók, vagy mint a judeo-keresztények? Ma a legtöbb nép, így mi is patriarchális (apajogú, férfiak vezette) társadalomban élünk, sajnos egy eléggé békétlen, harcias, igazságtalanságokkal és bûnökkel terhes világban. Vajon élhetõbb s jobb volt-e ennél a matriarchális (anyajogú) berendezkedés, amely nemcsak az õsembert, hanem szerinted az õsmagyarságot is jellemezte? Meddig léteztünk ebben a formában, s mikor vették át a férfiak végleg az uralmat? Sõt arra is kíváncsi lennék, hogy esetleg látsz-e lehetõséget arra, hogy visszatérjünk ezen õsibb, kedvezõbb rendszerhez?

A magyarság históriáját elsõsorban a feudális Magyar Királyság 1000-ik évi megvalósításáig hatóan dolgozom fel, és egy társadalmi jövõképpel fejezem be a könyvet. Itt ismertetném „A Magyarok Istene, az õsi Napisten újra fénylik” címû mûvem fõ fejezeteit:
I. kötet: 1. Vallástörténet: a Napisten-hit feldolgozása;
2. Társadalomtörténet: a magyar és az egyetemes világtörténet új alapjai;
3. Tanulmányfejezet: fontos történeti értelmezõ írásaim.
II. kötet: 1. A filozófia megújítási kísérlete: a fenntartható élet alaptörvényei;
2. Az evolúció kvantumelmélete: szakítás a teljesen téves darwini evolúciós tannal;
3. A természeti világgazdaság kézikönyve: az emberiség jövõképének feldolgozása.

A magyar õshaza kérdésében könyvemben a hangsúlyt bizonyító erejûen a Biblia soraira tettem. Mégpedig az Éden, a Nagy-Éden fogalmára, mely az emberiség bölcsõjébõl indul. Helyesen magában foglalja a Nílus medencéjét és Mezopotámia egészét, a két termékeny félhold területeit. Az õseink így teljes mértékben azonosak a négy emberi rassz közül az europid embertípusnak a Nílus medencéjében észak felé hatoló õsiségével. Ebbõl egyértelmûen következik, hogy a nemzetségeink, a RÉ fiai (magnépek, a piramisépítõk népei) mindig is egyistenhitûek voltak. Ez az állításom a legeklatánsabb módon Egyiptom fogalmának etimológiájával bizonyítható: Egyiptom = Egy-isten-hona (magyar nyelven értelmezve), mégpedig az ATUM = Õsmama (Nagyboldogasszony) által megszült õsanyagból a teremtõ erõvel megáldott egy fia, a Napisten, vagyis a Nap égitest képében. Tehát az õshazánk, ez az Éden fogalmából következik, nem a Kárpát-medence, mert ide is déli irányból, a jégmentes évezredekben költöztek be õseink, és innen a jégkorszakokban visszahúzódtak délebbre. Ezért, akik a magyarság õshazájának kiáltják ki a Kárpát-medencét, és innen visszafelé vélik benépesíteni a Közel-Keletet, azok szerintem pontatlanul látják a folyamatot.

Az õsközösségben, egészen a felbomlásáig (Kr. e. 3000 körül), az elsõ történelmi embertípus kiteljesedéséig az emberi faj matriarchális társadalmi és vallásformában élt. Az emberiség aranykorát felváltó, és attól máig ható patriarchális társadalmi és vallásformákat a ma szemita (militarista) népeknek nevezett – általam a második történelmi – embertípus a katonai hódításra és rablásra szövetkezett, a rabszolga-társadalmakat és a pénzhatalmat kialakító arisztokráciája hozta létre. Õk elsõbb a sokistenhitet gyakorolták (pl. latin Róma), majd redukálódva létrehozták a Jehova, Isten, Allah stb. idealista monoteizmusaikat.

Megállapításaim szerint a ma uralkodó hím-soviniszta patriarchális társadalmi és vallásformák (pogányság), a fenntartható fejlõdésük hazug ideológiájával nem természet-kompatibilis formációk. Ezért el kell tûnniük az élet süllyesztõjében, és el is fognak tûnni, sokkal hamarabb, mint gondoljuk. Hogy ez milyen formában valósul majd meg, az még a kezünkben lehetne, ha megfogadná az emberiség akár e könyv tanításait is. Ha legalább részben fennmarad az emberiség a magára szabadított környezeti és gradációs (a populáció egyedszámának hirtelen, ugrásszerû növekedése!) katasztrófából, akkor az csak a matriarchális renddel, vagy a magyarság jól ismert kettõshatalmi berendezkedésével lesz lehetséges [Kende = kendõs (a nõ), Gyula = gyújtó láng (a férfi)]. Mégpedig a természeti világgazdaság és világtársadalom keretein belül.

Mely nációk tartoznak rajtunk kívül az ún. úrnépekhez, s miben áll e fogalom tartalma? Bizonyára sokan hallottak már az elsüllyedt õskontinensekrõl, pl. Mu, Atlantisz és egyebek. A fennmaradt legendákon, mondákon túl mennyi ezeknek a valóságalapja, milyen fajú és kultúrájú népek éltek ott, s elképzelhetõ-e, hogy földönkívüli civilizációkkal is kapcsolatokat ápoltak? Nekünk, magyaroknak mi közünk lehet e hajdan virágzó õsföldrészekhez, s a te értelmezésedben mit jelent az, hogy mi vagyunk a Tudás és a Fény hordozói, ill. a világ nemzeteinek gyógyítói és tanítómesterei? Mostanában fedezték fel a boszniai, ill. nem sokkal korábban az Északnyugat-Kínában, azaz a ferdeszemûek által meghódított Ujguriában levõ piramisokat, melyek közt akadnak nagyobbak és õsibbek is, mint a híresebb egyiptomi és dél-amerikai társaik. Közös vonásuk, hogy valamennyien a magyarság, ill. a rokon-népeink által lakott területeken épültek. Õseinknek mi közük volt ezekhez, s a kézenfekvõ temetkezési célokon túl mi egyebet üzennek még ezek a monumentális alkotások a kései utókornak?

A könyvem megírásáig a történelem már minden ismert fogalmat elvett az õsnépek közös jellemzésére. Így a szemita fogalom is elsõrendûen a mezopotámiai magyar nyelvû népekrõl, fogalomrablás útján szállt át az akkád, asszír és utódnépeik (latin, perzsa, germán, szláv) megnevezésére. Viszont adódott egy fogalom, mely a sumer Úr városa magyar nevébõl egyetemes történelmi fogalommá tehetõ, amely képes egybefoglalni az elsõ történelmi embertípus minden nációját, ez az ÚRNÉPEK fogalma (más nyelvre lefordítási tilalommal!). Az úrnépek közé tartozó, egykor ómagyarul beszélõ fõbb nemzetségeink felsorolva: kõkörök és megalitok népei, Körös kultúra népei, kelták, szkíták, arameusok, jászok, hunok, avarok, kazárok, morvák, bolgárok, magyarok, besenyõk, kunok, úzok, és idõben távolabbi rokonokként a finnugorok. Hogy miért csak egy magyar nevû törzsszövetséget találunk az úrnépek között, annak az a magyarázata, hogy ez a fogalom, mint eredetében mag-úr és mágus, elsõsorban vallási fogalomként keletkezett. Vagyis minden úrnép a mágusvallást hitte, de eltérõ törzsneveken ismerték õket. Bizony e történészi meglátásból szándékosan hamisították meg õstörténelmünket a nem mágusvallás hívei. A ma összefoglalóan úrnépinek nevezett nemzetségeinkrõl megjegyzem, hogy törzsfejlõdésileg három alap-népágból állnak, úgymint: vörös magyarok = hunok; fehér magyarok = szabirok (szkíták, avarok); az etiópbarna bõrszínû fekete magyarok = kusok (kazárok, morvák). Mi magyarok, mint a legutolsónak fennmaradt úrnépi törzsszövetség, genetikailag mindhárom népágat tartalmazzuk.

A könyvem fõ mondanivalója a természet-materialista világnézet felállítása, mely az õskereszténységbõl eredeztethetõ, és semmi tudományos közössége sincs a dialektikus álmaterializmus lejáratódott idealizmusával. Ennél fogva, de egyébként valódi geológiai alapja sincs az elmúlt százezer évben kontinensek eltûnésének, én ilyen nem létezõ szellemtudati tévelygésekben, mint pl. a Mu kontinens eltûnésében, nem hiszek, nemhogy a földönkívüli civilizációkban. Az evolúció kvantumelméletében kimondom: a bioszféránk egyedi és megismételhetetlen az Univerzumban, ami nem zárja ki máshol más típusú élet lehetõségeit. Egyedül az Özönvíz bibliai leírásában, vagyis a tizenegyezer évvel ezelõtti történelmi özönvíz valóságában kell bíznunk, ami csak árvizeket okozott (Atlantisz elöntését, majd kiszáradását), és nem kontinensek eltûnését jelenti õseink fejlõdésében.

A magyari úrnépek az Édenben alakultak ki, és a fentiek szerint ágaztak nemzetségekké, majd a Nílus medencéjében az özönvíz elõtt kifejlõdõ Atlantiszban alkották meg a modern emberiség (Homo sapiens sapiens) õskultúráját, és azt az özönvizet követõ mezopotámiai és észak-nílusi térségekben tették tejjel-vajjal és mézzel folyó Kánaánokká. Majd ezt a gazdag életteret s kultúrát foglalták el a szemita hódító, pogány és cudar, nomád népek, hogy õk is szerezhessenek (nem építsenek!) egy ilyen világot maguknak. Mivel mi magyarok vagyunk a piramisépítõk egyenes ági leszármazottai, ezért nekem nem kell tovább bizonygatnom, hogy a mi úrnépeink voltak a tudás és a fény (Napisten fénye a fia = Hórusz, Turul), vagyis az anyagelvû õsmaterializmus hordozói. A monumentális alkotások szerintem nem elsõsorban temetkezési célokat szolgáltak. Inkább csillagászati objektumok, és legfõképpen a felbomló õsközösségi társadalmunkban az összetartozás, a nemzetté kovácsolódás vallási, tárgyi emlékei. Akik ilyen alkotásokra képesek voltak, azok társadalmai bizony összetartozó, boldog és egymást szeretõ õskeresztény emberekbõl állottak. Szemben a szemiták mai toronyházaival, melyek az elidegenedés, a pazarlás és a szeretethiány megalitjai.

Egyik legfontosabb nemzeti jelképünk, s folyamatos tiszteletünk tárgya a Szent Korona, mely bizonyos értelemben a piramisokkal s a Szfinxszel is kapcsolatba hozható. Elsõ lépésben azt firtatnám, hogy hol és mikor készült ez az egységes egészet jelentõ, szakrális nemzeti kincsünk? Milyen szimbólumokat, jelképeket tartalmaz, miért épp ezek az ékkövek, zománcképek díszítik, mit jelent az alsó körabroncs s a felsõ keresztpántos korona, milyen kapcsolatokat találhatunk rajta pl. az aranymetszéssel, a bolygókkal és a csillagokkal, tehát a kozmosszal? Valóban Atilla koronája is volt már, hiszen ha ezt igazolni tudnánk, az egyben azt is bizonyítaná, hogy a szkíták, hunok, avarok s a magyarok is – jóval a Szent István-i térítés elõtt – már az eredeti jézusi kereszténység követõi (és közvetítõi) voltak. Ennek nyilván nem örvendenének túlzottan egyházi és akadémikus körökben, hiszen ezzel halomra dõlnének a „pogány és barbár” magyarságról terjesztett tévtanaik; de ez legyen az õ bajuk, minket kizárólag az igazság érdekel. Koronánk önmagában is elég viharos történelemmel bír: többször ellopták, elzálogosították, külföldre menekítették, elásták, egyes képeit kicserélték, sõt el is akarták adni stb. Bizonyos liberálbolsevista hatalmi tényezõknek ma is a bögyében van, s legszívesebben örökre eltüntetnék az életünkbõl. A Korona története elég jól dokumentált, mégis arra kérlek, hogy idézd fel ennek néhány érdekesebb mozzanatát.

A magyarok Szent Koronája szintén igen izgalmas történelmi kérdésköre az utóbbi kétezer év félhazug világának. A dominanciára szert tett római patriarchális (pogány, judaista) kereszténység Európában minden olyan történelmi bizonyítékot megsemmisített, amelyek megkérdõjelezhetetlenül igazolnák a koronánk eredetét. De azért nincs minden elveszve. Közvetett módszerekkel, és egy új tudományág létrehozásával, az élõ magyar nyelv (õsnyelv) történelmi-tudományos bizonyítékká tételével, a régészet és más tudományágak mellett, hitelesen feltárható a koronánk minden titka. A kérdéshalomból fõként azt emelném ki, hogy ki fejére készülhetett: a Menny és a Föld uraként a tudás koronája?

A magánkutatásaim pontosan feltárták e folyamatot. A háromszázas években, a Parthus Birodalom 226. évi bukása után, ismét megerõsödött a hun uralkodócsalád, és új államhatalmi központot keresett magának. Ázsiai hatalmukkal párhuzamosan, Európát is szerették volna ismét az úrnépi hatalom alatt összefogni, hangsúlyozottan magyar nyelven, azaz újraegyesíteni az addigra nyugaton már sok helyen szemita elnyomás alatt sínylõdõ testvérnépeiket. Vagyis az Európai Unió eszmeisége sem másoktól, mint a hun uralkodó családtól eredeztethetõ, amely eszmét is ellopták a mai szemita népek hatalmi központjai (csak most nem magyar nyelven valósítják meg Atilla király álmát).

A koronánk Kr. u. 445-re készült el, a hunok Kaukázus feletti fõvárosában (Derbenttõl északabbra), amely Varachan néven (mint a fény fõvárosa) maradt fenn, de mi Varsányként olvashatjuk. Lényegében a mai Csecsenföld területén volt található, így lehet, hogy a csecsenek a hunok királyi utódnépe, a testvéreink, és most épp a szláv szemitizmus akarja végleg eltörölni õket is. Máris megcáfolható az a lejárató nemzetközi vélekedés, hogy a hunok nem tudtak volna (a piramisépítõk örököseiként!) kõházakat, várakat építeni. A kor legjobb aranymûvesei, a legteljesebb õskeresztény vallástudat s a tudás népének útmutatásai alapján (Jézus hitében) készítették a koronát. Mégpedig politikai megrendelésre. A meggyengült Római Birodalmat katonai erõvel már képesek voltak meghódítani, de szükségét látták a hun uralkodó családban, hogy egy a római mintán felépülõ és azt felülíró patriarchális uralkodói státusszal, a királyság bevezetésével adjanak szakrális jogalapot Európa újraegyesítésére. Ennek szellemében készült a Szent Korona, a mindennél rangosabb ég és föld urának, a megkoronázandó hun egyeduralkodónak szánva. Megjegyezve, hogy a hun társadalom 445-ig a kettõshatalmi fejedelemség szerint mûködött.

A korona tehát 445-ben készült el, s ekkor Mundzuk, másként Bendegúz fiai, Atilla és Bleda (Buda) társfejedelmek uralkodtak a hunoknál, s mint említettem, nem királyokként. A hunoknak választani kellett egy egyeduralkodó királyt európai politikai törekvéseik végrehajtására. Bizonyos alkalmassági szempontok alapján Atilla mellett döntöttek. Így (elsõ ízben az úrnépeknél?) a Hun Birodalomban létrejött a még anyatiszteletû, de már patriarchális királyi intézmény, aminek a feladatkörét már ismertettem. Itt szeretném elhárítani azt a szintén méltánytalan vádat Atilla feje fölül, hogy Bledát, a testvérét bármi formában megölték volna. Egy magyar nyelvi fordulatot a szemita utókor rosszhiszemûen melléfordított. Ugyanis Bleda csak a korona számára vált „holt emberré”, mert nem õrá esett a választás. Õ, mint Atilla testvére és fejedelemtársa, visszatért a kelet-európai, a kaukázusi tartományok vezetõjének, és minden bizonnyal ott is halt meg, természetes halállal.

Idõhiány miatt mellõzni kell a korona részletesebb ismertetését. Jelképeirõl csak annyit, hogy a keresztpántok nyolc apostolképe és az abroncs további nyolc szentjének képelhelyezése a sumer kultúrkörbõl táplálkozik, a sumer nyolcágú csillag leképezésében, de már Jézus Krisztus idõszakának megfelelõen. A korona tetején található egyenlõszárú kereszt a népeink, de a világ népeinek az egyenlõségét is jelenti, szemben a hosszúszárú katolikus kereszten a Megfeszítettel, amely már a fenyegetés és az elnyomatás jelképe. A kereszt ferdesége pedig egy csillagászati jelenség, a Föld precessziós mozgásának az ábrázolását jeleníti meg (a Föld tengelye és az ekliptika síkja közötti nyílásszöget, amely 23,5 fokot tesz ki). Még a korona etimológiájáról egy gondolat: a „róna országa”, körország, napország jelentésû szavunk. Valóban a magyar Szent Korona szentháromsága a matriarchális õsvallásból, az Atlantisz, Sumeria és Egyiptom õskereszténységének hitvilágából eredezik, így évezredekkel megelõzte a Szent-István korabeli katolikus keresztény (patriarchális) kényszertérítést. Bizonyítsuk a leírtakat az õsi Szentháromság keresztvetésének feltárt mondatával: „Az Anyának, az Atyának és a Gyermeknek nevében. Úgy legyen!”,– amit a korona Pantokrátor (visszafelé olvasva, pan = Napisten), a fiú (Jézus) és a titkon lecserélt Szûz Mária képek foglaltak eszmei egységbe. Az elõzõekbõl remélem, pontosan megérthetjük, hogy miért pont a Szûz Mária = Nagyboldogasszony zománcképét cserélték le sunyi módon a Habsburgok a koronánkról.

Koronánk ún. „beavató korona” is, vagyis népünk csak azokat az uralkodókat fogadta el, akiket ezzel megkoronáztak. Misztikus, tehát isteni jellegén túl (a Teremtõ küldte valódi „választott népének”, s angyalok hozták az égbõl a hagyomány szerint!) azonban a legfõbb közjogi méltóság is a Kárpát-medencében, azaz törvényességünk és alkotmányos rendünk megbecsült õrzõje. Hogyan alakult ki, s mit jelent a Szentkorona-eszme, ill. ennek gyakorlati leképezõdése, a Szentkorona-tan? Igaz-e, hogy ez a Korona a világon egyedül nem csupán egy csodálatos, ámde halott mûtárgy, hanem egy élõlény, a magyar örökkévalóság mennyei „garanciájának” megtestesítõje, vagyis a magyar megmaradás záloga? Sokunk szilárd meggyõzõdése, hogy a reménybeli tényleges rendszerváltás utáni régi-új Alkotmányunknak a Szent Koronán kell alapulnia, mert minden egyéb „jogállamiság” eleve elvetélt kísérlet lehet csak. Ha csupán az utolsó 1000 évet nézzük, akkor is nyilvánvaló a Korona integráló és államszervezõ ereje. Azonban ennél is tovább menve megkockáztatnám, hogy egész Európának is mintául szolgálhat a tartós és szerves állami stabilitásra, a fenntartható társadalmi-politikai rendre. Különösen lényeges ez azért is, mert a kommunizmus után immár a népeket egy nemzetközi pénzuralmi maffiának alárendelõ globalizáció s az áldemokrácia is mindenütt megbukott, viszont ebbõl a káoszból és csõdhalmazból kiutat egyedül a hármas kiterjedésû Szentkorona-eszme s a szintén hármas felépítésû Szentkorona-tan képes mutatni. Mit jelent ez a hármasság, s az égi Szentháromság mellett létezik talán egy földi szentháromság is?

A misztikusság mai felfogásában valóban a magyar õsnyelvû, a Napisten kiválasztott úrnépének angyalok hozták az égbõl a koronánkat. Ezért csak mi lehetünk az Isten (Napisten) kiválasztott népe, aminek hitvilágát szintén elrabolták tõlünk. Szemben a zsidósággal, akik a történelmi igazság szerint, már csak a szemitává váló asszír földi királyok kiválasztott népei! Ezért az õskeresztény világ mitológiája szerint, a Napisten fénye által teremtett földi életben keletkezett a koronánk eszmeisége, majd a fizikai megvalósulása. Valóban az angyalok hozták el Atillának a megkoronázásához. De milyen angyalok? Az õskereszténységben az angyal = hírvivõ jelentésû fogalom. Mégpedig azokat az élõ szakrális vezetõket és küldöttségeiket jelentette, akik ilyetén vallási feladatokkal járták az elsõdleges Indomediterránia úrnépeinek hatalmas birodalmait. Az õsmaterialista hitelv felfogásában az angyalok még élõ földi vallási személyek voltak, nõk vagy férfiak, akik majd csak az idealista, szemita vallásformákban válnak túlvilági hírvivõkké.

A gyakorlatban a Szentkorona-eszme a fenti kultúrfejlõdés szülötte. Mégpedig kiteljesedésében három elkülönülõ, de mégis összetartozó oldalból áll:

1. A korona tudástartama: a Jézus Krisztus õskeresztény hitelvébõl ered, a népeink apostoli szerepét és a fenntartható élet tudását fejezi ki;
2. A korona íratlan alkotmányossága: az ezredik év elõtti õskereszténységnek az ókori Szentkorona-tana, mely a nemzetségeink egyenlõségére épül, mindenki nemes ember és tulajdonnal rendelkezõ, önfenntartó polgára hazájának, továbbá a kettõshatalmi (anyatiszteletû) életforma tanán nyugszik;
3. A korona írott alkotmányossága: I. (Szent) István által létesült királyságunknak már írásban is fennmaradt patriarchális alkotmánytudata. Ez az oldal a feudalizmus jobbágysága (rabszolgasága) bevezetésének, és a nemzetünknek az idegen vallás ráerõszakolása által történõ elpusztításának vált a tanává. Bár megjegyzendõ, hogy a királyság, mint katonai hatalom, az ország területi egységét is szolgálta, de úgy, mint már írtam, hogy a nemzetre egy ezer éves, szinte elviselhetetlen kizsákmányolás és szenvedés (népirtás) terhét zúdította.

A Szentkorona-tan ugyancsak hármas felépülést mutat:
1. A Magyarok Istenének a mítosza: az õskorból eredõ alkotmányosságunk alapja;
2. A Szentkorona tana: a Napisten tudati alapjára épülõ nemzettudatunk felépítménye;
3. A magyar állam alkotmánytudata: a mindenkori államvezetés által alkalmazott, az elõzõ kettõre alapuló államtudatunk napi megjelenési formája.

A fenti elemzés szerint nagyon nem mindegy, hogy a jövõben az elpusztításunkra irányuló középkori, vagy a fennmaradásunkat hordozó ókori Szentkorona-tant alkalmazzuk leendõ új alkotmányunk fõ vezérlõ elvének.

Ha sokan szilárdan hisszük, hogy nemzetünket a Szentkorona-eszme vezetheti el a jövõ felé, akkor már csak azt kell hozzátenni, hogy vajon melyik oldala volt a perspektivikusabb. Ha feltesszük a következõ kérdést: vajon a korona eszmeisége melyik oldalának érvényesülése hordozta a legdicsõbb és leghaladóbb államformákat nemzetségeink életében? – akkor csakis az ókori íratlan államiságunknak a rekonstrukciója jöhet szóba. Hiszen ismernünk kell, hogy úrnépeink legdicsõbb államalakulatai csakis Atilla és Árpád uralkodása idejére tehetõk, és ez a nemzetségi államformánk létében tételesen is bizonyítható. Elemezve, ezek az államformák az ókori vegyes tulajdonú, szakszóval az egyenrangú polisz társadalmi formái között élt anyatiszteletû magyarságra voltak jellemzõk, és csak ez a rendszer volt versenyképesebb a Nyugat-Európában akkor elterjedõ feudalizmus kizsákmányolásánál. Akkor milyen államformával vertük miszlikbe, anno egész Európát? Bizony, az ókori önfenntartó nemzetségi társadalmunk erejével. Ám hozzá kell tenni, a kizsákmányolás pénzhatalma, az ördög csábítása, idõlegesen mégis mindig hatékonyabb lett, de csak katonai téren. Ezért nem a Napistentõl való vétek ismét elõvenni: a minden magyar ember nemes ember elvét, és a Szent Korona által behatárolt élettér valódi tulajdonosaivá tenni népünket.

Szent Koronánk a valóságban mégiscsak egy fizikai tárgy, amely már csak a szellemünkben válhat élõ testté. Ha minden magyar ember úgy gondolja, és úgy tanulja, hogy a mi koronánk a belékódolt társadalmi tudásunk élõ megjelenésében válik a magyar megmaradás zálogává, akkor valóban SZEMÉLYISÉGGEL bíró tárgyunkká válhat. Kifejezheti a nemzet közös akaratát. A Szentkorona tanának hármas felépülése valóban kapcsolható az õskereszténység Szentháromsága tiszteletéhez. Értsük rajta, hogy az õsvallásban minden földi esemény egyben egy égi kivetülését is jelenti: a „miképpen a mennyben, azonképpen itt a földön is” imádság idézete szerint. Ha a természet-materializmus régi/új világnézete szerint tekintünk a kérdésre, akkor a földi szentháromság imádása és megvalósítása lenne a jövõnk legelemibb feladata (a családok megmentése!).

A múlt és a jelen kérdéseinek taglalása után befejezésül nézzünk egy kicsit a jövõbe is. Elõször az érdekelne, hogy mik a személyes terveid a következõ évekre? Folytatod-e a kutatást, s ha igen, elõreláthatólag születnek-e további könyveid a magyar történelemrõl és kulturális örökségünkrõl? Arról is szólhatnál, hogy a most bemutatott két köteted alacsony példányszáma dacára kiváltott-e valamilyen (akár pozitív, akár negatív) visszhangot szakmai és olvasói körökben, vagy nem sikerült áttörnöd vele a közöny s az elhallgatás falait? Végül pedig szeretném, ha röviden fölvázolnál egy magyar jövõképet. Úgy gondolom, senki számára sem lehet közömbös, hogy ennyi kudarc, szenvedés, történelmi tragédia és elpusztításunkra irányuló törekvés után milyen lesz nemzetünk sorsa. Van-e remény, érdemes-e még küzdenünk a boldog föltámadásért, avagy törõdjünk bele a közelítõ szomorú végzetbe, hiszen úgysem tehetünk ellene semmit?

Ami a terveimet illeti? A kétkötetes mûvemben kiírtam magamból mindazt, amit a régmúltból táplálkozó emberiség jövõképének a megalkotásához szükségesnek láttam. Feltöltöttem az „alternatíva a társadalomtudományokban” szlogen teljes tudástárát, és beletekintettem a természettudományok igazságaiba is. Lényegében e témakörökben nem látom további könyveim megjelenésének a realitását. Ezután inkább rövidebb lélegzetû tanulmányokat, novellaszerû írásokat szeretnék még alkotni. Tervbe vettem például a „Jászon és az Aranygyapjú” görög mitológia úrnépi kapcsolatainak a felderítését, ugyanígy a „Szép Heléna mítoszának magyar vonatkozásai” leírását.

A könyvem próbakiadása eddig gyakorlatilag semminemû visszhangot sem váltott ki a közvéleményben. Jó, ha százegynéhány olvasóhoz eljutott az elsõ kötet, a második meg néhány tucathoz. Minden szerzõnek fáj, ha írását elhallgatják, és érdemtelenül a tudományos cenzúra és a hatalmi játszmák áldozata lesz. Mindhiába kértem segítséget minden jelentõs tudományos intézettõl, azonban az egyszemélyes küzdelmemet, amíg tehetem, mégsem adom fel. Tudom, hogy ilyen jellegû egyetemes emberi jövõkép jelenleg nincs a könyvkínálatban, ezért érthetetlen számomra, hogy a kollaboráns, vagy a nemzetinek mondott értelmiségünk (ha van ilyen?), miért nem karolja fel? A közel 1000 oldal anyagát e könyvismertetõnkben sem tudom teljességgel bemutatni. A most következõ összefoglaló sorokat ez okból mindenki a saját tudattartamai, világnézete szerint próbálja értelmezni.

A globalizált fogyasztói társadalmak önpusztító magatartását már senki és semmi sem tudja megállítani. Az emberi faj rohan a közeli környezeti és gradációs katasztrófájába. Hogy lesznek-e túlélõi a tudását fennen hangoztató szemitizmus természetellenes idealizmusa önpusztításának? – reméljük igen. Ha nemzetünkben az igazi értelmiség felnõne a feladathoz, és a segítségével elhitethetnénk, hogy népünk képes túlélni a ránk váró katasztrófák sorát, akkor igen, még van remény, érdemes a fennmaradásért harcolni. A feladat nagyságának az érzékeltetéseként azért egy egyszerû bizonyítást be kell mutassak. Az elõzõekben szó volt róla, hogy az õskori Indomediterránia nagytérségében az elsõ történelmi embertípus úrnépei legalább 99/1 arányban, de inkább 100 %-ban lakták a szállásterületeiket, az 5 ezer éve kialakuló és betörõ második történelmi embertípussal, az ún. szemita népekkel szemben. Az õsnépekre rárontó hódító szemiták a háborúk korának 5 ezer éve alatt, vagyis mára a katonai hatékonyságukkal megfordították ezt az arányt az úrnépek kárára 1/99-re, így a szemita világhatalom ma 99-szeres túlerõben van az egyedüli úrnépként magára maradt magyarokkal szemben (Európa és Észak-Amerika nem magyar népei ≈ 1 milliárd fõ). Megjegyzem, hogy az emberiség nyugati történelemtudata nem másról, mint az úrnépek és a szemiták 5 ezer éves élethalálharcáról szól, a nyugatiak dicsõségében tálalva.

A magyar nép õsi eredetû bölcsességét mutatja, hogy tudat alatt is tisztában van a nemzetközi erõviszonyokkal, és tudomásul vette, hogy a magyar katonai virtus már a múlté. Az 56-os forradalomból ezt a következtetést vonta le, de még egy reménye mindig maradt. Ha az igaz magyar tudás, a régi/új fenntartható élet tudásának a felélesztése és felhasználása a szemita önpusztítás megállítására sikeres lesz, akkor még fennmaradhatunk a történelem színpadán. Sokan mondják, és én is velük értek egyet, hogy magyar emberek még vannak, de magyar nemzet már nincs, mert az ellenségeink teljesen szétverték azt az elmúlt 60 évben. Ugyanis a nemzet fogalmának a kiterjesztése az önfenntartás, a megmaradás képességét jelenti. És ez a tudás, a fenntartható élet tudása a Szent Korona eszméjének helyes felfogásában, közelebbrõl az úrnépek õskereszténységében van kódolva, ill. a piramisok, a kõkörök, a nagy Szfinx alkotásaiban, és így tovább. Ezért bátran kijelenthetjük, hogy a technikai civilizációnk bukása mégis a Szentkorona-tantól függõ valóság. Ha még most, a világ sorsának rosszabbra fordulása elõtt azonnal visszatérnénk a Szent Korona ókori íratlan tanaihoz: az emberi „egyenlõség” közelítõ megvalósításához, a nemzetségi társadalmi formához, a természet-materialista világnézethez, a matriarchális társadalom és vallásforma kettõshatalmi rendjéhez; ahol a Kende = nõ és a Gyula = férfi hatalommegosztása törvényszerûség; akkor egy nagyfokú önkorlátozással és a militarizmus feladásával még sok mindent megnyerhetnénk fajunk fennmaradásához.

Ha már a szemita világhatalom nem képes felfogni, hogy vesztettek, és nem adják át hím-soviniszta vezetõik önként a korlátlan világhatalmat a magyar Szent Korona õsi elveinek megfelelõen, akkor minden emberi vívmány össze fog omlani, és embermilliárdok természetellenes és kegyetlen halálát fogja követelni a szemita idealizmus sátáni egyeduralma. Bizony ezt már tudják a szemiták kiszolgálói is. Mit gondolnak, miért készítenek Nyugaton egyre több katasztrófa- meg háborús filmet? Sajnos a legtöbbjük hatványozottan be is fog következni, de azzal, hogy most már a világunk elrontói is az áldozatok között lesznek, ám mégsem adják fel a mesterkedéseiket.
Befejezésül szeretném nyomatékosítani, hogy a hím-soviniszta uralom, világuralom, a velejéig hamis fenntartható fejlõdés ideológiájának a globalista ránk erõltetésével nem természet-kompatibilis eleme evolúciónknak. Vagy tudatosan a legközelebbi idõkben (szinte azonnal) megszabadulunk tõle, vagy a kártékonyságával el fogja pusztítani az egész emberiséget. Azt is mindenki tudja, hogy a történelem kereke nem forgatható vissza. De azzal is tisztában kell lennünk, hogy a kellõ alapossággal feltárt történelmi igazságokhoz visszanyúlhatunk az idõben, és alkalmazhatjuk mindenkori társadalmunk javára. A feladat adott: irány a Szentkorona-tan ókori íratlan alkotmánytudatának a rekonstrukciója, mely az emberiség megmentésének egyetlen és még mûködõ eszmeisége!

(A bemutatott két kötet megrendelhetõ Tácsi Istvánnál, telefonon (0620/552-4504) és e-mailben (taacsiistvan@fibermail.hu).)

A Szent Korona mutatja a fennmaradásunkhoz vezetõ utat az emberiségnek.A magyarság nem három tenger, hanem HÁROM ÓCEÁN határolta õsnép

Nem tudom, a több éves magánkutatói tevékenységem után lesz-e aki elolvassa ezt a sorsfordító feldolgozásomat. Ugyanis azt még talán tanították az iskolákban Nagy Lajos király idejébõl, hogy a Magyar Királyság dicsõségében a partjait három tenger mosta: Balti-tenger, Fekete-tenger, Adriai-tenger.
De azt tudják-e a magyarok, hogy mint Indoeurópa õsnépeként egykor, ötezer éve, de még a világ legnagyobb Hun Birodalma idején, Atilla korában is 1600 éve, három világ óceán határolta a hatalmas hunmagyar népek lakóterületeit? Úgymint: keleten Mandzsúria területén a CSENDES-óceán, délen a Közép-keleten és Afrika keleti vidékén az INDIAI-óceán, és nyugaton a Brit-szigeteken az ATLANTI-óceán mosta õslakói területeinket. A tengerekrõl itt nem szólva. Ráadásul 5 ezer éve még egyedül és elsõdlegesen laktuk ezt a három kontinensre kiterjedõ életterünket.
Ha valaki elgondolkodik az állításomról, e három kontinens és óceán kérdéskörrõl, vajon felvetõdik e a tudatában, mégis mi lett ezekkel a hatalmas és dicsõ hunmagyar népekkel? Hogyan lehet az, hogy manapság csak egy kis Közép-Európai országnak maradtunk meg, és a szomszédaink még talán ezt is irigylik tõlünk?
Nincs itt valami elemi és egyetemes ellentmondás, ami megmagyarázná a dilemmánkat: miért történt mindaz, hogy ma már imádkoznunk kell az utolsó élõhelyünk, Magyarország megmaradásáért is?

Hozzászólások

265 #1 Kelsata
- 2020. janur 24. 11:58:33
20 Mg Vs 40 Mg Cialis Cialis Cialis Preis <a href=http://cialibuy.com>Cialis</a> Sale Elocon In Germany
265 #2 Kelsata
- 2020. janur 25. 04:22:53
Order Discount Direct Fluoxetine Secure Online Cheapeast Reno Cialis Baclofene Douleur <a href=http://cialibuy.com>Buy Cialis</a> Viagra 100 Vidal

Hozzászólás küldése

Hozzászólás küldéséhez be kell jelentkezni.

Értékelés

Csak regisztrált tagok értékelhetnek.

Kérjük jelentkezz be vagy regisztrálj.

Még nem értékelték
Generálási idő: 2.71 másodperc
8,064,524 egyedi látogató