Hunok Nagy Szövetsége

Navigáció

Felhasználók

-> Online vendégek: 5

-> Online tagok: 0

-> Regisztráltak: 535
-> Legújabb tag: Gergely36

Bejelentkezés

Felhasználónév

JelszóMég nem regisztráltál?
Regisztráció

Elfelejtetted jelszavad?
Új jelszó kérése

Elõzmény a vérszerzõdés

Hírek


A vérszerzõdéskötés idejében (Kr.u. 890. év idõszakában) Etelközben, a Kijev
körzetében még létezett hét szabad hunmagyar törzs, akik igaz ellenséges
kényszerûségbõl, de felvállalták a Kárpát-medence I. évezredi, immár sokadszor
(sorban a hatodik) az újabb úrnépi HONEGYESÍTÉS végrehajtását. Mert
errõl volt szó a hétvezérek között, és nem új honfoglalásról. Az etelközi vérszerzõdés
hagyományairól csak dicsõségesen szólva, amelyben a vezérek vérü-
ket csepegtették egy bort tartalmazó kehelybe, majd egyenként szájukra emelve
szentesítették az eskütételüket. Ez az eskü bátran nevezhetõ a világ elsõ fennmaradt
íratlan alkotmánynak, pontosabban a vérszerzõdés a magyar kultúra
által példamutató alkotmányozási elve lett a korunknak. A kazár fõfejedelem
tanácsára a hunmagyar törzsfõk egy fõvezért választottak maguk közül, akinek
mindenki hûséget fogadott. Azért említsük meg, hogy a Kazár Birodalomnak a
nyugati oldalán a hunmagyarok voltak a legfontosabb és legerõsebb népeik.
Megesküdtek:
1. amíg élnek, vezért mindig Álmos nemzetségébõl választanak;
2. a munkából és eredményébõl közösen részesednek;
3. méltóságviselésbõl a vérszerzõdõket és utódaikat sohase rekeszthessék ki;
4. hûtlenséget elkövetõnek a vére ontassék;
5. ellenállási záradék.
A vérszerzõdõ hét törzs vezetõje a hagyomány és Anonymus szerint: Álmos,
Elõd, Ond, Kond, Tas, Huba, Töhötöm. Míg a hét törzs neve: Tarján, Jenõ, Kér,
Keszi, Nyék, Megyer, Kürtgyarmat.
A vérszerzõdés folyamatát Anonymus alapján írjuk le. A szertartás megköté-
seként Álmos a vezéri pajzsra lépett, majd a hétvezérek a pajzson magosan a
fejük fölé emelték. Ekkor az ünnepség táltosa, aki az õseink mágusvallásának
vezetõje volt, kimondta:
– A mai naptól kezdve, minden hunmagyar egy nemzetté váljék, mint ahogy
eggyé vált a vérük ebben a kupában.
Utolsónak a megválasztott Álmos nagyfejedelem szólt:
– Én, és minden leszármazottam tiszteletben kell tartsa testvéri vérszerzõdé-
sünket. Ha magam vagy bármely utódom megszegné ezt az eskünket, testét ne
fogadja be a föld, lelkét tagadja meg az Ég!
– Úgy legyen! Mondta a táltos.
Annak érdekében, hogy minden magyar és nem magyar ember értse a teljesen
meghamisított fehér ló mondánk történelmi valóságát, elsõként az iménti
vérszerzõdés történelmi környezetérõl kell szót ejtenünk. Aki ismeri az igaz
történetét, vagy nem szereti a történelmi leírásokat olvasni, akár át is ugorhatja
az elõzményekbõl ezt és a következõ alfejezetet.
A Szkítia középsõ tartományaiban – értsük rajta Etelközt – kiteljesedõ
hunmagyar uralkodócsalád, Ügyek és Álmos dinasztiája, a kaukázusi úrnépek
9. századi törzseibõl szervezõdõ hatalmi csoportosulásának az utolsó szabad
ága volt. Fõ feladatukká vált, hogy az észak-keletrõl terjeszkedõ szlávok, a
délrõl támadó arabok, a délnyugati bizánciak elõl és legfontosabbként a nyugati
frankok ellen egy biztos és jól védhetõ országba költöztessék népeiket. Erre a
célra az indoeurópai ellenséges törzsek terjeszkedésének általánossá válásával
már csak egy terület, a Kárpát-medence volt még alkalmas. De azt is tudták,
hogy a medence testvéri úrnépek által lakott, ezért a beköltözésük csak az ott
élõk közé, egy egységes Magyarország megvalósításával lehetséges. A középkori
krónikáink ezt pontosan vissza is adják, arról nem a szerzõik tehetnek,
hogy a történelemhamisítás okán a ma történészei nem veszik figyelembe az
igazságukat. A legfontosabb mondanivalója e krónikáknak, hogy a Kárpátmedencében
895-ben nem honfoglalás, hanem az akkor itt élõ ómagyar kiskirályok
hatalmának a megtörésével és a folyamatában, egy történelmileg valódi
honegyesítés zajlott le. Mégpedig a Kr.u. I évezredben már legalább három
ismert (félkövér betûs), és három nemzetségileg nem ismert folyamatában. A
helyes történelemszemléletünk szerint, ismételjük meg õket a felsorolásunkban:
1. Yazigia: Kr.e. 100-tól Kr.u. 379-ig, a fehér nemzeti színû jászmagyarok és
szkíták vezetésével;
2. Hunnia: Kr.u. 379-453-ig, a vörös nemzeti színû hunmagyarok vezetésé-
vel;
3. Sikulia vagy Gepídia: Kr.u. 453-567-ig, a vörös nemzeti színû hunmagyar
gepidák és a székelyek vezetésével;
4. Avaria: Kr.u. 567-814-ig, a fehér nemzeti színû avarmagyarok vezetésé-
vel;
5. Bulgária (Észak-Bulgária): Kr.u. 814-895-ig, a vörös-fehér nemzeti színû
bolgárok vezetésével;
6. Magyarország: Kr.u. 895-tõl napjainkig, az utolsóként megmaradt vörösfehér
hunmagyarok vezetése mellett.
A felsoroláshoz csak egy megjegyzés kívánkozik. Mégpedig az, amint az ország
nevekbõl látható, a Kárpát-medencét az I évezredben is végig hunmagyar
népek lakták és többségében uralták. Miként az alábbi térképünk is mutatja.
Legfeljebb a területébõl példaként a rómaiak Pannóniát hódítják meg, de az
alapnépességet ott is, és máshol is mindig a hunmagyarok adták. Egy percig
sem volt ez a földrajzi egység idegen népek õshazája. Kr.e. pedig szkíta, kelta
és más õsi úrnépi nemzetségek élõhelyeként tartható számon ez a terület.
A korabeli világpolitikai helyzetben, a Kelet-római Birodalom (Bizánc) és a
Karoling Nagy Károlynak egyik utóda, az Arnulf császár fémjelezte Keletifrank
Birodalom indogermánjai, a késõbbi Német-római Császárság, továbbá
észak-keletrõl az indoszláv terjeszkedés halálos ölelése vette célba, a Kárpátmedence
mindeddig tiszta etnikai felépülésének a szétrombolását. Ellenlépésként
a vérszerzõdés politikai szándékát tett követi, és a 894. évvel elkezdõdött a
sorban az utolsó honegyesítés folyamat, amiben egy friss, szakrálisan megalko-
tott új úrnépi katonai hatalom, a hunmagyar hét törzs ereje egyesítette az elkü-
lönülõ tájegységek kiskirályságait Hungária, vagyis Magyarország néven.
3. térkép: Árpád Nagy-Magyarországa

Elsõként néhány nagyon fontos történelmi tévedés és hamisítás pontosítását
kell elvégeznünk, hogy megérthessük a honegyesítés igazságait. Nézzük milyen
hunmagyar államalakulatok találhatók 895-ben a Kárpát-medencében:
1. Északnyugaton a Morva fejedelemség Morava fõvárosával, Marót fia, I.
Szvatopluk (871-894) vezetésével morvák, benne a Kisalföldig pedig Nyitra
városi székhellyel a Zubur (Az-avar) vezérrel avar nemzetrész él;
2. Északon Nyitra városa felett a hegyek védelmében a feketemagyarok (kazárok)
mauri (mór) állama, Trencsén és Kassa körzetében;
3. Északkeleten a Karpodárok (Karpok), másként Ungvár városközponttal a
Laborc vezette hunok (gepidák maradványai), bolgár fennhatóság alatt;
4. Keleten a Mén Marót vezette bihari fejedelemség a kusánok (kazárok) ide
kötözött feketemagyarok törzsei Szabolcs körül;
5. Délkeleten az Erdélybe átvonult hunok itt maradt királyi székhely õrzõ
törzse, maguk a székelyek, akik várták vissza a hun testvéreiket, Gyulafehérvár
körül.
6. Erdély nyugati felén, a Maros folyó medencéjében pedig Galád uralkodik
Temesben;
7. A Déli-Kárpátokban és alatta a Szörénységben szintén a bolgárok felügyelte
erdélyi és havasalföldi területeken, Orsova központtal Gyalu vezér;
8. A Duna-Tisza déli közén avar, hun és jász lakossággal, a Duna alsó oldalá-
ról elõre húzódó szláv alánok (szarmaták bolgár szolgálatban) a Titel várá-
ban székelõ Zalán (Salán) vezérükkel és hódító szándékkal;
9. Az ország közepén az Alföldön szkíta, jász, hun és avar lakosság él,
Csongrád és Kalocsa körül;
10. Délnyugaton a Dráva-Száva medencében a Braszlav hercegség szkíta, hun,
avar, horvát és kisebb szarmata kevert etnikuma Zágráb körzetében;
11. A Dunántúl nyugati felén a Pribina és Kocel keleti frank hercegsége található,
de a lakossága úrnépi pannon kelták, avarok és vendek nemzetségeivel,
Zalavár központtal.
12. A Dunántúl keleti felén Pécs körzetében Baranya, Somogy és Tolna megyékben
sumer és szkíta õslakosság él.
Már ebbõl a felsorolásból is pontosan látható, hogy a Kárpát medencében
895-re vonatkoztatva legalább 12 külön álló úrnépi fejedelemség kiskirályságai
uralták a területét. A felsorolással azt is szerettem volna érzékeltetni, hogy ez a
tizenkét tartomány egytõl-egyig úrnyelvû (ómagyar) nyelvû lakosságot jelent,
vagyis ugyanennyi úrnépi államocskát. Nagyon fontos kiemelni, hogy minden
eddigi indoeurópai történészi vélekedéssel szemben: a Száva folyó medencéjét
is beleértve, a Kárpát-medencében az Árpád-féle honegyesítés idejében
nem él idegen nemzetségû nép semmilyen államalakulata.
Magyarázatként említve, hogy a dunántúli Pribina hercegségekben is csak az
uralkodó hatalom keleti frank, ugyanúgy a Dráva menti Braszlav hercegségben
meg az indoszláv szarmata, de a népességük döntõen a jelzett nemzetségekbõl
áll. A titeli Zalán szláv alán nemzetsége is bolgár segédhadakat jelentettek
akkoriban, ezért õk sem itt lakók. Tudniillik csak ez idõszakban szerettek volna
állandó hont foglalni a délszlávok az avarok Alföldjén, amit épp Árpád hadai
akadályoztak meg. A legalább tizenkét körzetre felosztható magyar nyelvû
õsnép többségében a fehér és vörösmagyarok népágba tartoztak (szkíták, kelták,
jászok, hunok, karpok stb.), és kisebb részben feketemagyarok (kazárok) a
bihari és morvai részeken. Szeretnénk itt is kihangsúlyozni, hogy ebben a mû-
ben az avarok és a fehérmagyarok azok egy és ugyanazon népeknek tekintendõk,
csupán két eltérõ földrajzi hely szülöttei. Az avarok a dél-kaukázusi
szavárdok, míg a fehérmagyarok pedig felsõ-egyiptomi eredetû, és Mezopotá-
miából a Kaukázus északi oldalára költözött sumer szkíták, vagyis szabírok.
Bármelyik fogalmat használjuk, mindig fehérmagyarokat kell érteni rajtuk, így
az avarokon, a szkítákon, és a jászokon is. A hunok is valójában fehérmagyarok,
csak nekik a nemzeti színük a vörös (piros) lett, emiatt különböztetjük
meg az elõzõektõl. A Kárpát-medence nemzetségi és törzsi viszonyaira épülõ
államocskák csoportosulásai nem voltak képesek egységesen fellépni, miként
az ógörögök sem, ha a medencét ellenséges hatalom támadása érte. Pedig a
kereszténység terjedésével ez a támadás a keleti frankok, a késõbbi németek és
a szlávok, továbbá Bizánc részérõl bármely pillanatban várható volt.
Tácsi István
Folyt:
Hozzászólások

265 #1 Kelsata
- 2020. janur 25. 16:11:33
Propecia Malattia cialis cheapest online prices Amoxicillin Reconstitution <a href=http://cialibuy.com>Buy Cialis</a> Effet Viagra Sur Jeune

Hozzászólás küldése

Hozzászólás küldéséhez be kell jelentkezni.

Értékelés

Csak regisztrált tagok értékelhetnek.

Kérjük jelentkezz be vagy regisztrálj.

Még nem értékelték
Generálási idő: 2.00 másodperc
6,881,256 egyedi látogató