Hunok Nagy Szövetsége

Navigáció

Felhasználók

-> Online vendégek: 2

-> Online tagok: 0

-> Regisztráltak: 360
-> Legújabb tag: Bmwemum

Bejelentkezés

Felhasználónév

JelszóMég nem regisztráltál?
Regisztráció

Elfelejtetted jelszavad?
Új jelszó kérése

Kezdetben

Hírek


1. Kezdetben létezett a Szellem, a Lélek és az Erõ8
. A nagy „Egy”-ben élt a
Minden felett. Leírhatatlan, kifejezhetetlen és elérhetetlen hatalmasságnak
hitük. Neve: ÍZ9
2. Íz „volt” a Kezdetben és „van” örökké a Minden felett.
3. ÍZ alatt nyugodott a Csend. Mozdulatlanságban hordta az õsanyagot. Az
õsanyagában – az õs vizet. Az õsvízben – az Élet ígéretét. E három egységét is
hittük. Neve: TEN10
.
4. Így lett nekünk a „Kezdet”: ÍZ-TEN11
.
A lélek teremtése

1. ÍZ-TEN – végtelen ködökben rejtõzõ – erejébõl villámként12 vált ki a
Fény, de nem tûnt el, mint a lecsapó villám, hanem lett Világossággá és örök
maradt.
2. ÍZ-TEN „elsõje” a Világosság. Elsõ akarata, elsõ teremtménye az örökké-
valóságban. Mielõtt élet „lett”, Világosság „VAN”.
3. Égi, örök tûz, tisztaság és igazság lakozik a Világosságban – ÍZ-TEN elsõ
gyermekében.
4. A Teremtõ így lesz egy teremtményével, hisz a Világosság az ÍZ-TEN
megnyilatkozása.
5. A Világosság – ÍZ-TEN örök titkaként lakozik a Lélekben.
6. Tartalmat ad az életnek, meleggé teszi azt és benne él ÍZ-TEN lehelete is.
7. Maga ÍZ-TEN – az Õ hatalmas erejével – él a Lélekben. Ezért hívjuk ÍZTEN-t
– a Lélek szerint és a Lélek által – így: ÉN-LÉLEK13 (ÉN-LIL).

8 Értsük rajta: szellem = a tudással; lélek = az élettel; erõ = az élni akarással (biológiai
erõ).
9
IZ a kaldeusoknál Igi-Zent értelmében, mint õsteremtõ erõ azonos az egyiptomi ÍZ-ISZ
vagy ÍSIS „Égkirálynõ” nevével és mitológiájával. Továbbá azonos Szûz Mária, Istennek
szent Anyjával, ezért adta neki az ortodox kereszténység az efezusi zsinaton (Kr.u.
431) az ISIS = Égkirálynõ méltóságnevet.
10
TEN = teremtõ anya (nõ).
11 ÍZ-TEN mozaikszava: Ígi-szent-teremtõ-anya szóképébõl eredõ ÕSMAMA = ÕSANYA
(tésasszony), az aláhúzott betûk szerint. Azonos az egyiptomi ATUM mitológiá-
jával, innen a magyarok Nagyboldogasszonya hitvilágával.
12 Villámként vált ki a fény, mint Zeusz görög fõistennél, aki villámokat szór. Fontos
bizonyíték arra, hogy a görögök Zeusz vallásfelfogása is a kaldeus kultúrkörbõl ered, de
már az indoeurópai sokistenhit szerint.
13 ÍZ-TEN teremtése az ÉN-LIL pedig azonos a világossággal, vagyis átvitt értelemben
a Napistennel, aki meg azonos az ATYA-val.
8. Azért teremtette ÍZ-TEN a Lelket, hogy benne mindenütt és mindenkoron
lakozzék. Az élõ Lélek – ÍZ-TEN hajléka. És így van ez jól!

Az élet teremtése

1. ÍZ-TEN a végtelenekben sûrítette össze az Erõt14. Az Erõbõl pattant ki a
Fény és lett Világosság.
2. A Fény melege vízzé váltóztatta a végtelenek ködét és a Fény – mint ÍZTEN
magja – behatolt a vizek mélységébe.
3. ÍZ-TEN úgy akarta, hogy a vizek mélységébõl virágként fakadjon az Élet,
és úgy lett.
4. Az õsvíz így lett az Anya-Erõ, mely Életet szül.
5. AMA-PALIL-nak (Õsanyának) neveztük õt.
6. Elsõ magzat-virága NIN-TI15 lett, ki az Élet folytonosítója.
7. Benne él az „egek anyja” – Dingir IL-AMA16
– is, mert életadó ereje az
egektõl a földekig és a földektõl az egekig ért.
8. Mert csak egek voltak a földek elõtt és azután teremtettek a földek az egek
között.
9. NIN-TI az égig érõ életfa is, földi gyökér-nedvét az egek erejébõl kapja.
10. Az égig érõ üveghegy is õ. Rajta keresztül tündököl a földre az égi fényben
ragyogó tisztaság, hûség és makulátlanság igazsága.
11. Ezért neveztük õt az „égig érõ Nagyasszony”-nak – NIN-KURSÁG-nak.
12. Így teremtette ÍZ-TEN NIN-TI-t, az Élet adóját és szûzi érintetlen valósá-
gából – belõle – általa – az Életet, és jól tette.

A világok, földek és az ember teremtése

1. ÍZ-TEN örök tüzet gerjesztett, melynek ereje KI-áradt. Az örök tûzbõl lettek
a napok és éltetik a Világosság világait ÍZ-TEN nagy akarata szerint.
2. A Napból árad minden KI-re ÍZ-TEN örök tüzének fénye és éltetõ melege.

14 A teremtõ õserõ, mely azonos a nõi nemiséggel, az elsõdleges princípiummal. Csak a
nõiség lehet az, aki képes szülni, így megteremteni az anyagi világot. A szülési fázisban
AMA-PALIL-nak nevezi a Biblia.
15 NIN-TI = teremtõ anya, az élet folytonosítója, aki már nem szûzen, hanem természetes
megtermékenyüléssel szüli meg az életet. Mai megfelelõje a nemzetségeket szülõ
Boldogasszony kifejezésünk= Édes-ANYA.
16 Dingir IL-AMA = mai kiejtéssel ILONA, Tündér Ilona.
3. Anyaggá lett így a KI, melyet ÍZ-TEN akarata bolygókká, földekké gyúrt
egybe és ezek ûzik, hajtják egymást a Nap erejében – ÍZ-TEN nagy rendje
szerint. És ez a nagy Rend – ÍZ-TEN örök törvénye.
4. ÉN-KI17 nevet adtunk ÍZ-TEN – anyagban rejtett – örök erejének, mely teremtett
minden anyagot és minden testet.
5. Ahogyan ÉN-LIL (Atya) a Lélek ereje, ura és elosztója, úgy ÉN-KI
(Gyermek, a fény képében) minden anyag teremtõje és titkos ereje.
6. Lepkeszárnyon szállt rá ÉN-KI az élet vizébõl fakadt NIN-TI (Anya) élõ
virág szirmára.
7. Az élõ lepke hímpora termékenyítette meg azt és éledt belõle LIL-I-AM, a
Lelkek Anyja, NIN-TI életet adó virágának nyolc virág-ágával (sumer csillag).
8. A nyolcból „hét” virág lett az Élet Ígérete. A nyolcadikban életre kelt maga
az Élet anyja – a legkisebb – a kis NIN-TI.
9. A LIL-I-AM – a hét virágával sokasította be az egeket az égilakó szellemekkel,
akik a világok õrei és vigyázói lettek.
10. Amikor aztán minden égi rendnek már meg volt a saját vigyázója, így
szóltak egymáshoz az égilakók: „Teremtsünk embert, hogy legyen a földeknek
is vigyázója.”
11. ÉN-KI-hez ért ez az óhaj és ÍZ-TEN – ÉN-KI (a fény) ereje által – egyik
földporát keverte össze az Élet Vizével és formált belõle embert – a maga képé-
re.
12. És amikor ÉN-KI megformálta azt, AMA-PALI-t hívta így: „AMA, hatá-
rozd meg a sorsát ennek az újszülöttnek”.
13. Akkor AMA – aki az ÕS-TEN volt maga, nagy garral lendült mozgásba.
A TEN-GÁR-ja, mely a minden élet vize loccsant a testben lévõ emberre és
megnyíltak a világosságra szemei. ÍZ-TEN leheletét szívta magába. A lehelet
Lélekké lett benne.
14. Életre kelt és az élet kisebbik anyja – a kis NIN-TI fogta õt kézen.
15. Így teremtette ÍZ-TEN az embert az égi-lakók között. És élt az ember
testben ÍZ-TEN egyik erejeként.
16. És lett az ember ÍZ-TEN gyermeke a jóság, szépség, igazság és ÍZ-TEN
örök törvénye szerint.
17. A Föld porából gyúrt teste ÍZ-TEN tökéletességének mása és e tökéletes
testben lakozó Lélek tükrében ÍZ-TEN maga mutatkozik.
18. És akkor történt, hogy ÍZ-TEN elsõ szülöttje – ÉN-LIL – elválasztotta az
eget a földtõl. A szent fokossal vágta ketté azt abban az idõben, amikor a Föld
Napja (kozmikus hónapjában) a KOS csillagképén át ragyogott.

17 ÉN-KI a Napból kiáradó fény, mint a Napisten fia, aki viszont az egyiptomi mitológiában a
HÓRUSZ néven ismert, a GYERMEK. Az egyiptomi vallás egyik szentháromság-hitének a fel-
épülése: Ízisz az Isten-anya akinek a jelképe a Szíriusz csillag, férje Ozirisz akinek jelképe az Orion
csillagkép, és gyermekük a fény fia Hórusz aki a Napból érkezett. Az õsi Egyiptom „Fény H
19. A Föld porából formált ember így került az égi világból arra a földre,
amelynek porát testében hordta. De nem volt egyedül a Földön, mert vele hullott
a Földre a kezét tartó kis NIN-TI, LIL-I-AM legkisebbik ága, aki testet
öltött és lett a Földön az Égi HÉV SZÜZE. Ezért lett a neve is HÉVE (ÉVA).
Így érkezett a földre az EM-BAR, ami az „Istenasszonyt” (EM) és párját (BAR)
jelenti. De ÍZ-TEN úgy rendelte, hogy „amikor az Ég elválasztódott a Földtõl, a
Föld eltávolodott az Égtõl s az EMBAR hatalma gerjedt abba, az Ég Fénye lett
a Világ Világossága, mely a Földön is tündökölt, mint ’Én Lélek’.” Így lett az
Ég Fénye az EM-BAR lelke.
20. De velük együtt hullott a Földre a Kezdet Világából, a KOS CSILLAG
KÉPÉBÕL18, a szárnyas égi ÉGI KOS is, akit ÍZ-TEN rendelt melléjük az élet
kezdetének irányítójául.
21. Így álltak a Földön hárman. NIN-TI, az Élet Anyja, a KOS világból földre
rendelt ember és a KOS Világ égi, szárnyas kosa. Elindultak hárman a földön.
Elõl az égi KOS és mögötte az Ember és Asszonya, akikben NIN-TI az
Élet Tavának legszebb virága, az égi Szûzanya vált testté.
Tácsi IstvánHozzászólások

265 #1 Kelsata
- 2020. janur 18. 11:07:33
Amoxil Medication generic cialis overnight delivery Prix Cialis Tunisie Amoxicillin Safe With Metamucil
265 #2 Kelsata
- 2020. janur 30. 03:04:18
Costo Cialis Da 5 Cialis My Health 24 <a href=http://buyciaonlinex.com>cialis online</a> Acide Clavulanique Grossesse

Hozzászólás küldése

Hozzászólás küldéséhez be kell jelentkezni.

Értékelés

Csak regisztrált tagok értékelhetnek.

Kérjük jelentkezz be vagy regisztrálj.

Még nem értékelték
Generálási idő: 1.52 másodperc
3,746,854 egyedi látogató