Hunok Nagy Szövetsége

Navigáció

Felhasználók

-> Online vendégek: 2

-> Online tagok: 0

-> Regisztráltak: 535
-> Legújabb tag: Gergely36

Bejelentkezés

Felhasználónév

JelszóMég nem regisztráltál?
Regisztráció

Elfelejtetted jelszavad?
Új jelszó kérése

Kezdetben

Hírek


1. Kezdetben létezett a Szellem, a Lélek és az Erõ8
. A nagy „Egy”-ben élt a
Minden felett. Leírhatatlan, kifejezhetetlen és elérhetetlen hatalmasságnak
hitük. Neve: ÍZ9
2. Íz „volt” a Kezdetben és „van” örökké a Minden felett.
3. ÍZ alatt nyugodott a Csend. Mozdulatlanságban hordta az õsanyagot. Az
õsanyagában – az õs vizet. Az õsvízben – az Élet ígéretét. E három egységét is
hittük. Neve: TEN10
.
4. Így lett nekünk a „Kezdet”: ÍZ-TEN11
.
A lélek teremtése

1. ÍZ-TEN – végtelen ködökben rejtõzõ – erejébõl villámként12 vált ki a
Fény, de nem tûnt el, mint a lecsapó villám, hanem lett Világossággá és örök
maradt.
2. ÍZ-TEN „elsõje” a Világosság. Elsõ akarata, elsõ teremtménye az örökké-
valóságban. Mielõtt élet „lett”, Világosság „VAN”.
3. Égi, örök tûz, tisztaság és igazság lakozik a Világosságban – ÍZ-TEN elsõ
gyermekében.
4. A Teremtõ így lesz egy teremtményével, hisz a Világosság az ÍZ-TEN
megnyilatkozása.
5. A Világosság – ÍZ-TEN örök titkaként lakozik a Lélekben.
6. Tartalmat ad az életnek, meleggé teszi azt és benne él ÍZ-TEN lehelete is.
7. Maga ÍZ-TEN – az Õ hatalmas erejével – él a Lélekben. Ezért hívjuk ÍZTEN-t
– a Lélek szerint és a Lélek által – így: ÉN-LÉLEK13 (ÉN-LIL).

8 Értsük rajta: szellem = a tudással; lélek = az élettel; erõ = az élni akarással (biológiai
erõ).
9
IZ a kaldeusoknál Igi-Zent értelmében, mint õsteremtõ erõ azonos az egyiptomi ÍZ-ISZ
vagy ÍSIS „Égkirálynõ” nevével és mitológiájával. Továbbá azonos Szûz Mária, Istennek
szent Anyjával, ezért adta neki az ortodox kereszténység az efezusi zsinaton (Kr.u.
431) az ISIS = Égkirálynõ méltóságnevet.
10
TEN = teremtõ anya (nõ).
11 ÍZ-TEN mozaikszava: Ígi-szent-teremtõ-anya szóképébõl eredõ ÕSMAMA = ÕSANYA
(tésasszony), az aláhúzott betûk szerint. Azonos az egyiptomi ATUM mitológiá-
jával, innen a magyarok Nagyboldogasszonya hitvilágával.
12 Villámként vált ki a fény, mint Zeusz görög fõistennél, aki villámokat szór. Fontos
bizonyíték arra, hogy a görögök Zeusz vallásfelfogása is a kaldeus kultúrkörbõl ered, de
már az indoeurópai sokistenhit szerint.
13 ÍZ-TEN teremtése az ÉN-LIL pedig azonos a világossággal, vagyis átvitt értelemben
a Napistennel, aki meg azonos az ATYA-val.
8. Azért teremtette ÍZ-TEN a Lelket, hogy benne mindenütt és mindenkoron
lakozzék. Az élõ Lélek – ÍZ-TEN hajléka. És így van ez jól!

Az élet teremtése

1. ÍZ-TEN a végtelenekben sûrítette össze az Erõt14. Az Erõbõl pattant ki a
Fény és lett Világosság.
2. A Fény melege vízzé váltóztatta a végtelenek ködét és a Fény – mint ÍZTEN
magja – behatolt a vizek mélységébe.
3. ÍZ-TEN úgy akarta, hogy a vizek mélységébõl virágként fakadjon az Élet,
és úgy lett.
4. Az õsvíz így lett az Anya-Erõ, mely Életet szül.
5. AMA-PALIL-nak (Õsanyának) neveztük õt.
6. Elsõ magzat-virága NIN-TI15 lett, ki az Élet folytonosítója.
7. Benne él az „egek anyja” – Dingir IL-AMA16
– is, mert életadó ereje az
egektõl a földekig és a földektõl az egekig ért.
8. Mert csak egek voltak a földek elõtt és azután teremtettek a földek az egek
között.
9. NIN-TI az égig érõ életfa is, földi gyökér-nedvét az egek erejébõl kapja.
10. Az égig érõ üveghegy is õ. Rajta keresztül tündököl a földre az égi fényben
ragyogó tisztaság, hûség és makulátlanság igazsága.
11. Ezért neveztük õt az „égig érõ Nagyasszony”-nak – NIN-KURSÁG-nak.
12. Így teremtette ÍZ-TEN NIN-TI-t, az Élet adóját és szûzi érintetlen valósá-
gából – belõle – általa – az Életet, és jól tette.

A világok, földek és az ember teremtése

1. ÍZ-TEN örök tüzet gerjesztett, melynek ereje KI-áradt. Az örök tûzbõl lettek
a napok és éltetik a Világosság világait ÍZ-TEN nagy akarata szerint.
2. A Napból árad minden KI-re ÍZ-TEN örök tüzének fénye és éltetõ melege.

14 A teremtõ õserõ, mely azonos a nõi nemiséggel, az elsõdleges princípiummal. Csak a
nõiség lehet az, aki képes szülni, így megteremteni az anyagi világot. A szülési fázisban
AMA-PALIL-nak nevezi a Biblia.
15 NIN-TI = teremtõ anya, az élet folytonosítója, aki már nem szûzen, hanem természetes
megtermékenyüléssel szüli meg az életet. Mai megfelelõje a nemzetségeket szülõ
Boldogasszony kifejezésünk= Édes-ANYA.
16 Dingir IL-AMA = mai kiejtéssel ILONA, Tündér Ilona.
3. Anyaggá lett így a KI, melyet ÍZ-TEN akarata bolygókká, földekké gyúrt
egybe és ezek ûzik, hajtják egymást a Nap erejében – ÍZ-TEN nagy rendje
szerint. És ez a nagy Rend – ÍZ-TEN örök törvénye.
4. ÉN-KI17 nevet adtunk ÍZ-TEN – anyagban rejtett – örök erejének, mely teremtett
minden anyagot és minden testet.
5. Ahogyan ÉN-LIL (Atya) a Lélek ereje, ura és elosztója, úgy ÉN-KI
(Gyermek, a fény képében) minden anyag teremtõje és titkos ereje.
6. Lepkeszárnyon szállt rá ÉN-KI az élet vizébõl fakadt NIN-TI (Anya) élõ
virág szirmára.
7. Az élõ lepke hímpora termékenyítette meg azt és éledt belõle LIL-I-AM, a
Lelkek Anyja, NIN-TI életet adó virágának nyolc virág-ágával (sumer csillag).
8. A nyolcból „hét” virág lett az Élet Ígérete. A nyolcadikban életre kelt maga
az Élet anyja – a legkisebb – a kis NIN-TI.
9. A LIL-I-AM – a hét virágával sokasította be az egeket az égilakó szellemekkel,
akik a világok õrei és vigyázói lettek.
10. Amikor aztán minden égi rendnek már meg volt a saját vigyázója, így
szóltak egymáshoz az égilakók: „Teremtsünk embert, hogy legyen a földeknek
is vigyázója.”
11. ÉN-KI-hez ért ez az óhaj és ÍZ-TEN – ÉN-KI (a fény) ereje által – egyik
földporát keverte össze az Élet Vizével és formált belõle embert – a maga képé-
re.
12. És amikor ÉN-KI megformálta azt, AMA-PALI-t hívta így: „AMA, hatá-
rozd meg a sorsát ennek az újszülöttnek”.
13. Akkor AMA – aki az ÕS-TEN volt maga, nagy garral lendült mozgásba.
A TEN-GÁR-ja, mely a minden élet vize loccsant a testben lévõ emberre és
megnyíltak a világosságra szemei. ÍZ-TEN leheletét szívta magába. A lehelet
Lélekké lett benne.
14. Életre kelt és az élet kisebbik anyja – a kis NIN-TI fogta õt kézen.
15. Így teremtette ÍZ-TEN az embert az égi-lakók között. És élt az ember
testben ÍZ-TEN egyik erejeként.
16. És lett az ember ÍZ-TEN gyermeke a jóság, szépség, igazság és ÍZ-TEN
örök törvénye szerint.
17. A Föld porából gyúrt teste ÍZ-TEN tökéletességének mása és e tökéletes
testben lakozó Lélek tükrében ÍZ-TEN maga mutatkozik.
18. És akkor történt, hogy ÍZ-TEN elsõ szülöttje – ÉN-LIL – elválasztotta az
eget a földtõl. A szent fokossal vágta ketté azt abban az idõben, amikor a Föld
Napja (kozmikus hónapjában) a KOS csillagképén át ragyogott.

17 ÉN-KI a Napból kiáradó fény, mint a Napisten fia, aki viszont az egyiptomi mitológiában a
HÓRUSZ néven ismert, a GYERMEK. Az egyiptomi vallás egyik szentháromság-hitének a fel-
épülése: Ízisz az Isten-anya akinek a jelképe a Szíriusz csillag, férje Ozirisz akinek jelképe az Orion
csillagkép, és gyermekük a fény fia Hórusz aki a Napból érkezett. Az õsi Egyiptom „Fény H
19. A Föld porából formált ember így került az égi világból arra a földre,
amelynek porát testében hordta. De nem volt egyedül a Földön, mert vele hullott
a Földre a kezét tartó kis NIN-TI, LIL-I-AM legkisebbik ága, aki testet
öltött és lett a Földön az Égi HÉV SZÜZE. Ezért lett a neve is HÉVE (ÉVA).
Így érkezett a földre az EM-BAR, ami az „Istenasszonyt” (EM) és párját (BAR)
jelenti. De ÍZ-TEN úgy rendelte, hogy „amikor az Ég elválasztódott a Földtõl, a
Föld eltávolodott az Égtõl s az EMBAR hatalma gerjedt abba, az Ég Fénye lett
a Világ Világossága, mely a Földön is tündökölt, mint ’Én Lélek’.” Így lett az
Ég Fénye az EM-BAR lelke.
20. De velük együtt hullott a Földre a Kezdet Világából, a KOS CSILLAG
KÉPÉBÕL18, a szárnyas égi ÉGI KOS is, akit ÍZ-TEN rendelt melléjük az élet
kezdetének irányítójául.
21. Így álltak a Földön hárman. NIN-TI, az Élet Anyja, a KOS világból földre
rendelt ember és a KOS Világ égi, szárnyas kosa. Elindultak hárman a földön.
Elõl az égi KOS és mögötte az Ember és Asszonya, akikben NIN-TI az
Élet Tavának legszebb virága, az égi Szûzanya vált testté.
Tácsi IstvánHozzászólások

Hozzászólás küldése

Hozzászólás küldéséhez be kell jelentkezni.

Értékelés

Csak regisztrált tagok értékelhetnek.

Kérjük jelentkezz be vagy regisztrálj.

Még nem értékelték
Generálási idő: 2.47 másodperc
6,910,911 egyedi látogató