Hunok Nagy Szövetsége

Navigáció

Felhasználók

-> Online vendégek: 4

-> Online tagok: 1
MichaelMoB

-> Regisztráltak: 232
-> Legújabb tag: JudyHoife

Bejelentkezés

Felhasználónév

JelszóMég nem regisztráltál?
Regisztráció

Elfelejtetted jelszavad?
Új jelszó kérése

Az aranykor nemzedéke

Hírek


Időszaka: kezdetektől Kr.e. 2369-ig, a sumeriai Úr városának az akkádok általi
elfoglalásáig tart. Az emberiség öt korszakából az első, az aranykorának
megfogalmazott őskőkori ősközösségét azért lehet e jelzővel kiemelni, mert
valóban az is volt. De Graves megfogalmazásától eltérően, az emberiség arany-
kora nem csak azt jelenti: „Alalkomeneusz és társai voltak az úgynevezett
aranykor nemzedéke”. Hanem a szabatos megfogalmazásában, az Alalkomeneusz
és társai (Zeusz kora) nemzedékei még csak nem is léteztek az emberiség
aranykorában. Így nem is általuk keletkezett, ezért nem is ővelük ért véget
az emberiség aranykora. Hanem pont akkor ért véget ez az aranykor, amikor az
idézőjelben megfogalmazott nemzedék elsőként megalakult az akkádok létrehozta
Óasszír Birodalom területén. Az is igaz, hogy az Alalkomeneusz nemzedék
az asszírok első regnálása idején indítja el azt az úrnépi vándorlást 2369-
től, ami prehellénekként eljut az Égei-tenger vidékére is, de elsőként csak az
aranykornak az ezüstkora változását idézi elő.
A szóhasználatunkból adódóan, a prehellének fogalma még az akkádok által
első ízben menekülésre késztetett sumer eredetű törzseket jelentik. Őket követi
majd a második és szintén sumer eredetű hellén vándorlás, de időrendben csak
a Középasszír Birodalom regnálása idejében. Kicsit pontosítva az emberiség
aranykora a kezdetektől tartott, a fajunk kifejlődésétől (évmilliókkal azelőttről)
egészen az Alalkomeneusz nemzedékének asszíriai megjelenéséig. Amely
generáció hatalma épp azáltal nyer teret, de teljességében majd csak az általunk
vaskori nemzedéknek írtak idejében, amikor az asszírok első terjeszkedése
idején, mint prehellén vándor pásztornépekként elérnek az Égei-tenger vidéké-
re, még kis létszámban és első ízben beköltöznek az ógörögök közé.
Az ismertetés elején térjünk ki arra, hogy miért pontos az aranykor nemzedé-
keinek a nyelvi megfogalmazása? Jelentsük ki, nem azért, mintha az arany,
mint kultikus fémtárgy az ősközösségben valami ismeretlen anyagi gazdagság
hordozója lett volna. Hanem az őskőkor szellemi tisztasága az, amit az arany,
mint fém természetes valóságába, a kitörölhetetlen ragyogásával az életük bearanyozásába
kódoltak. Az őseink e természeti tisztaságot hordozó vallási kifejeződésére
épült fel az arany kultuszvilága, mely bizony a természetes valósá-
gában, a legnagyobb tiszteletben állt a kőkori ember hitvilágában. Ugyanis az
arany, mint a legcsillogóbb fém, kifejezte a hitvilágukat, mégpedig a teremtő
erővel felruházott Napisten mítoszát. Ragyogott, mint a Nap.
Ők még nem az arany értékmérő jelenségét tisztelték e fémben, amivé az aszszír
imperializmus és arisztokrata utódai e sajátos érték alapú civilizációjukban
lealacsonyították, hanem az ősi társadalmaik összetartozásának a szimbólumát,
társadalmuk közös eszmerendszerének tudati alapját jelentette. Akik szerették a
Napistenüket, azok az aranytárgyaik megszemélyesítésével is kifejezték imádatukat
feléje. Ennek érdekében szebbnél szebb kultikus műtárgyakat, emblémá-
kat készítettek a soha sem el nem pusztuló anyagból. Majd az arany értékmérő
tulajdonságait felismerő és ezt kihasználó hódítók lesznek azok, akik e fém
elrablásával egy új világnézetet, a pénz és a vagyon hatalmát alkotják meg
maguknak. A megfordított világképük szerint, az ősnép elsődleges anyatiszteletére
épülő másodlagos princípiumú Napisten hitből formáltak, egy elsődleges
princípiumú pogány (apatiszteletű), felépülésében hamis, de mégis egy saját
hím isteni elvet maguknak (Jahve, Úristen és Allah), a Pénzisten, vagy Hadisten
idealizmusa képében.
Próbálta már valaki leírni a mondáink alapjául szolgáló aranykort megélt emberi
kultúra pillanatképét? Gondolom, még nem. Azért nem, mert bár mindenkinek
pontosan tudnia kellene, miszerint a mai történelemtudományunk a Janus-arcúsága
szerint, tartalmában egy hamis tudomány. Azért hamis, mert
ugyan a történések idősorai megfelelnek a tudományosság kritériumának, de a
hozzá rendelt magyarázatok nagy részben hazugok, meghamisítottak. Ennek
okán, hiába is próbálta, esetünkben Graves helyesen leírni a görög mítoszok
történelmi motivációit, nem tudhatta, mert előtte pontosan újra kellett volna
írnia neki is az egész világtörténelmet az igazság tanára.
De ha az írónk ezt nem tette, nem tehette meg, akkor nekünk kell megpróbálni,
a Tisztelt Olvasóval közösen, az újra gondolt világtörténelem szerint, akár e
könyv segítségével is. Miként az előző, vázlatszerű történelmi felsorolásból is
kitűnik, az emberiség aranykora nem akkor zajlott, ahogy a mítoszában Graves
írja, hanem egy korszakkal hamarabb. A korszakváltás kiváltó oka, amikor
Kr.e. 2369-ben, az Óasszír Birodalom először szerzi meg a társadalmi hatalmat
Mezopotámiában és utána a Földközi-tenger keleti medencéjében.
A témakörünk kifejtéséhez elengedhetetlen, hogy valamiképpen megpróbáljuk
rekonstruálni azt az életformát, amelyben őseink életét a boldog aranykorral
jellemezhetjük. Induljunk ki abból a fejlődéstörvényi tényből, hogy fajunk a
kezdetektől kizárólagosan csakis matriarchális életformában volt képes fenntartani
sikeres evolúcióját. Hiszen mi jellemzi minden fajnak az életfenntartását?
Bizony az anyák, és az általuk szült utódok mindenek feletti védelme. Ha ez
nem így lett volna az embernél is, akkor mi ki sem fejlődhettünk volna önálló
fajjá, modern emberré, mert már rég kihaltunk volna. Mindezt nagyon jól látja
és írja le nekünk Graves e kiemelt mítoszában. Csak azt nem értem, miért nem
karolta fel az Ő ez irányú tiszta világlátását a kora szakirodalma a 20. században?
Nézzük, hogyan is élhetett az őskőkori emberiség? Úgy, hogy a hordaszülő
anya, nevezzük a MAMA ősszavunk után matrónának, volt a mindenkori, ké-
sőbb már családoknak nevezett emberi közösségek valódi vezetője. Megjegyezve,
hogy a matróna görögkeleti vallási megfelelője a mátriárka (fonetikusan)
vagyis az Ősanya, és ennek a hímnemű változata a pátriárka (görögkeleti
egyház főpapja, ahol már szintén megfordult az uralmi rend). Nagyon fontos,
hogy a matróna általa kiválasztott vezérhím pedig mindenkor a horda teremtője
és védelmezője. Könnyen érthető, hiszen a hordaalapító anya szülte az egész
hordát, ezért a leánygyermekei és/vagy közeli nőrokonai és azok leszármazottai
alkották a hordaközösségüket, és követték őt a hordarangsorban. Így alkották
meg, szakszóval a matrilineáris leszármazási vonalukat.
Ha megértettük a matriarchális társadalom lényegét, miszerint az ősközössé-
gekben az utódok nem a férfi patrilineáris leszármazása szerint kerültek megnevezésre,
hanem az egyes ősanyák leszármazási vonalai szerint, akkor elérkez-
tünk az egyik legfontosabb történelmi igazságunkhoz. Miszerint mindazon
származási vonalak, amelyeket ősi férfi leszármazási vonalakként ismerünk
meg például az öt világvallásban, már mind-mind történelmileg hamis, irodalmilag
képzett névsorok. Vagyis megsemmisítették és eltagadják a helyükben
létezett anyai leszármazás névsorait. Azt nem lehet ugyan bizonyítani, hogy
ilyen nevű férfiak ne léteztek volna 3-4 ezer év előtt, mint például Uranosz
vagy Kronosz. Viszont az is természettörvényi tény, hogy akkoriban a családokat,
a nemzetségeket szülő ősanyák alapján különböztették meg az emberi kö-
zösségekben. Például az ezüstkorban említve az aiol és ión törzseket, akik az Ió
= Holdistennőtől eredeztették önmagukat, miként Gaia gyermekeinél láttuk.
De hol is van a férfiak helye a hordaközösségekben? A természettörvények
szerint, az ivaros szaporodásban, a káros beltenyészet elkerülése okán, úgy
teljesült a fenti tételünk, ha minden esetben egy idegen, távoli rokonsági fokban,
egy erre alkalmas legerősebb hímet fogad be a matróna, a teremtői feladatok
és a védelem érdekében. Vagyis már az őskori szerelmek is a távoli, vagyis
a nem rokon hímek irányába mutatkoztak. Pontosítva, a körkörösen szétterjedő,
rokonalapú nagy közös élettérben élő ősi hordaközösségekben a párválasztást a
nők, a matrónák irányították, hogy a genetikailag a legalkalmasabb, és a védelem
érdekében a legerősebb férfit fogadják be a közösségükbe. Megjegyezve, a
kezdetekben talán csak egy-egy évre (mint a pünkösdi királyok hagyományá-
ban), míg a görög királyságokban már akár 8 vagy 19 évre is korlátozva. A
többi kevésbé alkalmas férfi, a legősibb hordaközösségek idején, talán jó szóval
jellemezve hím galerikbe csoportosulva, alkották a hordaközösségek külső
védelmi vonalait, az akkor még sok és nagytestű természetes ellenségeik felé.
Bizony az ősidőkben e külső védelmi vonalban a ragadozók elleni harcban igen
sok ifjú hím veszette, áldozta életét az anyaközpontú hordák védelmében. Csak
a legszerencsésebb, a legerősebb férfiak maradtak így fenn, hogy majd egyszer
más-más hordaközösségnek a vezérhímjévé válhassanak.
Ha már a szerelemnél tartunk, említsük meg, hogy minden ilyen természetű
szavunk még abból az ősközösségi úrnépi kultúrkorból eredt, amikor a matróna
volt a horda vezetője. Gondoljunk csak arra, hogy az anyajogú magyar ősnyelv
milyen sokszínűen tudja kifejezni a szerelmet? Vele szemben az indoeurópai
népek apajogú nyelveiben szinte csak a szex fogalmát ismerik. Hiszen akkor
még a hímek voltak azok, akik be akartak költözni a horda udvarába = lakóterü-
letébe. Innen ered az udvarlás fogalma, és hatalmas nyelvi hagyatéka. Miként a
feleség fogalma is a fele-ősiség jelentéséből keletkezett. Bizony akkoriban
minden esetben a férfiak költöztek be az úrnőhöz, az ő életközösségébe, a benősül
fogalma szerint, vagy alakítottak új hordaközösséget a szerelmükkel.
Egyszerűen nincs is szava az ősnyelvnek a „nő benősülésére” a férfihoz. Már a
későbbi korokban, a vegyeshatalmi viszonyokban alakulhat ki a házasság fogalma,
a hordaanya számára épített ólba (előtte barlangba), házba való beköltö-
zésként. Majd csak a hímuralmú pogány világban fordul meg a trend, és a már
alávetett nők költöznek a férjük így-úgy megszerzett magántulajdonú házába.
Tácsi István

Hunok vagyunk, sólyom népe
Ereinkben sólyom vére.
Ősatyánkat sólyom szülte,
Ősanyánkat Isten küldte.
Királyaink koronáján
Aranysólyom fényesen áll.
Feje türkiz, teste arany
Szellemében nap fénye van.
Ősök lelke szellemlénye,
Aranysólymunk szent rejtélye.
Nap madara fény hírnöke,
nemzetünknek égi jele.
Hunok vagyunk a Nap népe
Sólyomlelkek összessége.
/Cey-Bert Róbert Gyula/Hozzászólások

Még nem küldtek hozzászólást

Hozzászólás küldése

Hozzászólás küldéséhez be kell jelentkezni.

Értékelés

Csak regisztrált tagok értékelhetnek.

Kérjük jelentkezz be vagy regisztrálj.

Még nem értékelték
Generálási idő: 0.26 másodperc
1,348,966 egyedi látogató