Hunok Nagy Szövetsége

Navigáció

Felhasználók

-> Online vendégek: 3

-> Online tagok: 0

-> Regisztráltak: 535
-> Legújabb tag: Gergely36

Bejelentkezés

Felhasználónév

JelszóMég nem regisztráltál?
Regisztráció

Elfelejtetted jelszavad?
Új jelszó kérése

Az ezüstkor nemzedéke 2

Hírek


Az ógörög ezüstkor végével érkeztünk el oda, ahol a magyar és a görög regék
történelmileg szétágazódtak egymástól. Bizonyítva ezzel, hogy közös történelmi
alapban gyökereztek. Ugyanis elõtte teljes kulturális egységben élte az úrnépi
népesség a maga életét. A görög törzsek a Balkánon és az Égei-tenger
körül, addig az úrnépi magyar nyelvû törzsek Közép-Ázsia, Észak-Afrika és
Európa többi részén, az asszírok megjelenéséig egyöntetûen és száz százalékban.
Ha kissé a vallástörténet szerint vázolom fel az arany és ezüstkor nemzedékeit,
akkor õk elsõként a Nagy Éden területét (Indomediterránia) tették
kultúrtájjá, ahol mind a göröggé, mind a magyarrá váló törzsek is éltek. Majd
ez a kultúra terült szét az akkori Európában.
Ha kissé a kultúra szerint tekintünk a regék keletkezésére, akkor az aranykorban,
de még az ezüstkorban sem képzõdhettek a ma ismert újgörög mítoszok,
mert nem volt meg hozzájuk a kiváltó történelmi környezet. Miként írtam, népi
mítoszok csak akkor keletkeznek, ha történelmi katarzisok érik a társadalmat.
Ilyen katarzis volt az özönvíz, amit minden õsrege ismer. Utána következõen
már csak a réz és bronzkori nemzedékek katasztrófája vált ki egy újabb mítoszképzõdési
folyamatot. Mert ez a társadalmi katarzis éppúgy elérte a telepes
görögöket, mint a mezopotámiai letelepült magyarságot. Együtt, egy idõben,
azonos módon, és hasonlóan is reagálva rája.
Megszületnek az ógörög történetek, amelyek a nép száján vagy a regösök dalaiban
továbbélnek, és amibõl a késõbbi írók és költõk saját feldolgozásokat
képeznek. Megszületnek a magyar mondák is, fejlõdnek, de az eltérõ történelmi
közeg miatt sajátosan. A közös eredet szétágazása során még azonos módon, a
hódítók által mind a görög, mind a magyar õsmondák nagy része megsemmisül.
A két nép új rege és mondakultúrája az elágazódás miatt a továbbiakban már
eltérõ módon fejlõdik. Az ógörög mondák helyébe az újgörög politeizmus
hatására a mondáik mítoszokká nõnek ki. Addig a magyar mondák megmaradnak
valódi regéknek vagy mondáknak, nem szövik át teljesen a mítoszok vilá-
ga. Sajnos az ismert módon az írott magyar mondák nagy része megsemmisül a
keresztény hittérítés során, ezért csak töredékeiben a nép száján maradhatott
fenn az õsiségük. Ráadásul erõszakos módon, hasonlóan az 500 walesi bárd
elpusztításához, a regöseink, táltosaink, mágusaink is a tudásukkal együtt kihalnak.

A sajátos fejlõdésük szerint, a görög sötétkor utáni irodalmi fellendülés
eredményeként az újgörög mítoszok azok, amelyek nagy részben fennmaradnak,
de ezek a történetek meg az indoeurópai kulturális fordulattal szenvednek
el 180 fokos módosulást. Ugyanis a görögök sötét társadalmi korában, az õsné-
pi katasztrófák elbeszélései is a hódítók dicsõítésére váltanak át. Már nem az
õsvilág katarzisait mesélik el, hanem megfordítva, a szemita görögség sokistenhitre
váltásának történetei válnak dicsõséges mondai elemekké. De miként
már érintettük, az újgörög dicshimnuszokba azért az õsnépi elkötelezett szerzõk,
igaz kódoltan, de beleszõtték az óvilág elpusztítását is, csak dekódolni
kellett a történeteiket.
A görög példamítoszokból láthattuk, hogy pontosan helyre lehet állítani belõ-
lük az eredeti õstörténeti mondanivalójukat. Addig a magyar mondákat csak
töredékeibõl lehetett rekonstruálni, több-kevesebb sikerrel. A teljes felújításukra
eddig nem is nagyon vállalkozhatott rá író, mert már napjainkban senki sem
ismeri a magyar nemzetté válás igazi történelmi titkait. Elfelejttették velünk a
hazug tanítóink. De az emberi elme azért egy különleges szerve fajunknak.
Képes az egységes õskultúra nyomaiból rekonstruálni az elveszett õsi tudást.
Általa pedig az ellenségeink dicsõségérõl zengõ hamis mondai elemek sorai
mögött rejlõ értelmezésekbõl, egy második olvasatban az õsi gondolkodással
képesek vagyunk feldolgozni a hiányzó elemeket.
Talán nem kellett sokban magyaráznunk, hogy az õsközösségi életforma, az
aranykor évmilliókig tartott az emberiség életében. Vele szemben az ezüstkor
már csak alig ezer évig tart, Kr.e. 2368-1318 között. Ez az idõszak vált a viharsebesen
felgyorsuló társadalmi átalakulások kezdeteivé, amelyek során az õsnép
anyatiszteletû életformája átmeneti állapotba kerül. Hogy majd átadja helyét
a rézkor nemzedékeinek, általuk pedig a szétágazódás szerint képzõdõ
egyeduralmi vagy kettõshatalmi társadalmi rendszereknek.
Az ezüstkor nemzedékeinek kora az asszírok második, vagyis a Középasszír
Birodalom hatalomra jutásával ér véget. De ugyanezzel az évszámmal, Kr.e.
1318-al kezdõdõen, elérkezünk a göröghon rézkor nemzedékeinek a korszakába
is. Ettõl az idõponttól számítva, már nemcsak õsnépi testvérnépek vándorolnak
az ógörög élettérbe. A második történelmi embertípus a megjelenésével és a
katonai betöréseivel véget vet az ezüstkornak a görög területeken, sorra meghódítva
az õsnép életterét, az ellenállókat pedig szó szerint megsemmisítve,
aminek mitikus kivetítése a titánok háborúja, a Titanomachia.
Ha már említettük a titánok harcát, kicsit elõreszaladva a görög rézkor eseményeinek
leírásában, nézzük meg mit is jelent számunkra ez a küzdelem.
Elsõként elemezzük, hogy mit jelez nekünk az õsnyelven a titán fogalma. Mivel
már a történeteikben csak az indoeurópaivá váló újgörög nyelven maradt fenn a
nevük, az elemzéséhez próbáljuk meg kiegészíteni az indoeurópai hatásra az
õsnyelvbõl esetleg kiesett betûivel. Ha a titán szó elé odaírjuk a névelõjét, kapjuk:
ATITÁN fogalmat. Ebbõl már azonnal nyilvánvaló lett, hogy a titánok
nem mások, mint a Kis-Ázsia mitológiájának szülöttei, Attis (Attés, Atys) és
belõle a hun Atilla király, de még Alexandrosz (Nagy Sándor) nevének az eredettörténete
is kikerekedik. Mintaszerûen bizonyítva, hogy a titánok az eredetükben
nem mások, mint a kis-ázsiai hurriták és utódiak, a hettiták leszármazottai
voltak, akik egyszer a göröghonban Makedónia õslakóiként, és másszor a
beköltözõ hellénekként is szerepelnek. A titánok háborújában az asszír-dór
Zeusz, pontosan az ellene harcoló hun titánokat gyõzi le a 10 éves háborújában.
A Pallasz Nagylexikon szerint, Attis frigiai (kis-ázsiai) istenség, mely kultusz
Lüdiában is elterjedt, nem máshol, mint az ógörögökkel szomszédos rokonaik
(vagyis önnön maguk) vallásában keletkezett. Röviden a hitvilágáról. A frigiai
anyaistennõ, Kybelé (magyarul értsd: „Ki-belé” szerelmes) beleszeret egy szép
frigiai ifjúba, Attisba, akit a temploma papjává is tesz. Értsük: az anyaistennõ
szolgálatába helyezi. De elõtte megfogadtatta vele, hogy a hozzá való szerelmét
és hûségét soha nem szegi meg. Egy darabig szépen élnek, de akkor jön a fordulat.
Attis egy gyönyörû hódító nimfa, Sagarité (felismerhetõ a nevében a
Sarrukín királyi leszármazottság) kedvéért elfeledkezik fogadalmáról. És itt jön
képbe, a matriarchális viszonyokban az akkori nõi hatalom nagysága. Kybelé a
féltékenységében megöli a nimfát (képletesen a nimfa szerelmét!), amitõl meg
Attis tébolyodik meg, s a Dindymon hegyén megcsonkítja önmagát. Utána már
keseregve keresi kedvesét az anyaistennõ, így õ is boldogtalanná válik. Csodá-
latos mítoszi történet az õsnép és a hódítók hatalmi harcáról, az õsnép meghódí-
tásának szinte kifejezhetetlen mélységû lelki szenvedéseirõl szól, mert mindig a
hódítók gyõznek. A történet alapja az a természetvallási felfogás, hogy minden
tavasszal háromnapos ünnepen köszöntik az élet megtermékenyülését, és siratják
annak bárminemû elmaradását, a meddõ virágok elszáradását, a terméketlenséget.
Kis-Ázsiában tehát Attis a tavasz istensége, a Napisten, míg Kybelé a termé-
kenységé, a Holdistennõ. Addig a viharistenük már Tesub fõisten (Su, az egyiptomi
szélisten), mint ahogy a görögöknél majd Zeusz néven válik azzá. De a
mitológiában tovább is terjedve, Attis a minden nap meghaló és újjászületõ
isteni elv, maga a Napisten, aki minden este lenyugodva már ismét „meghal”,
hogy a ciklus mindörökké folytatódhasson. E rövid történetbõl pontosan meg-
érthetõ, hogy kik is voltak a prehellének, de a hellének elsõ bevándorló csoportjai
is az Ió = Holdistennõ (Kybelé) imádó népek, az aiolok és az ionok népnevekben
feloldódva. Viszont az akhájok = a hajósok népe a vörös
Napistenhívõk, már a kissé délebbi föníciai ország lakók leszármazottai, a
Földközi-tenger keleti medencéjében. Mégpedig azok a híres hajósnépek, akik
szintén jelentõs beköltözõ törzseket alkottak a Balkánon.
De csaknem az egész Földközi-tenger medencéjét lakják a föníciaiak, miként
Karthágót. Azontúl a hajósaik a folyókon felvándorolva a kontinens belsejét is
elérik. Így jutnak el a Dunán felhajózva a magyarországi Pannóniába, ahol a
pannonok (fennek) nemzetségei is õket jelentik egykor beköltözött lakókként.
A Pan (Pán) már megfordított hangalakú indoeurópai szó, visszafordítva a Nap
fogalmából keletkezett. Miként a népnevük is: föníciaiak = fiai-õsi-napistenholdistennõ
házasságának (nic = Nap, aia = hajnal, Holdistennõ) jelentésû szó-
összetétel. Míg más, az önmagukról eredõ névképzésben, a fennekben (finnekben
is) a fény hívei nevet hangzósítja meg felénk magyarul. Föníciában is megtalálható
a Baal = világosság istene és Baaltisz = termékenység istennõje (Báltiszta,
Bál-nõje), továbbá Gebál = tavaszisten (Geb, egyiptomi fõisten), Moloch
(meleg) a tûzisten, Astarte = szerelem (As-tarte = Õs-tartó) és a Baalat = az
elmúlás (Ba-alatt, vagyis föld-alatti) istenségei. Csak megemlítve, hogy a görög
Aphrodité = szerelem istennõje is szíriai eredetû, a hódítók által átvett és az
úrnépek ellenségévé, dórrá változtatott istennõ (mint a Ménrót – Nimród eseté-
ben, csak fordított hangrendben).
Tácsi István

Hunok vagyunk, sólyom népe
Ereinkben sólyom vére.
Õsatyánkat sólyom szülte,
Õsanyánkat Isten küldte.
Királyaink koronáján
Aranysólyom fényesen áll.
Feje türkiz, teste arany
Szellemében nap fénye van.
Õsök lelke szellemlénye,
Aranysólymunk szent rejtélye.
Nap madara fény hírnöke,
nemzetünknek égi jele.
Hunok vagyunk a Nap népe
Sólyomlelkek összessége.
/Cey-Bert Róbert Gyula/Hozzászólások

Még nem küldtek hozzászólást

Hozzászólás küldése

Hozzászólás küldéséhez be kell jelentkezni.

Értékelés

Csak regisztrált tagok értékelhetnek.

Kérjük jelentkezz be vagy regisztrálj.

Még nem értékelték
Generálási idő: 2.24 másodperc
6,927,879 egyedi látogató