Hunok Nagy Szövetsége

Navigáció

Felhasználók

-> Online vendégek: 7

-> Online tagok: 0

-> Regisztráltak: 535
-> Legújabb tag: Gergely36

Bejelentkezés

Felhasználónév

JelszóMég nem regisztráltál?
Regisztráció

Elfelejtetted jelszavad?
Új jelszó kérése

Befejezésül

Hírek


A könyv befejezését sem lehetne szebb gondolatokkal elkezdeni, mint hazánk
egyik nagy szumirológusa feldolgozásával:
„Dr. Bobula Ida: Szumír- Hunghar- Mahgar Õshimnusz

Országok országa Törvénytudás népe,
Napkelet s Nyugat közt A világnak fénye,
Nagy a te nemzeted, Nagy a te végzeted,
Oly messze magasztos, Hogy föl sem érheted

Mint a magas menny s ég, Szíved mérhetetlen,
Életed gyökere Szent és sérthetetlen,
Hegyek, árnyas erdõk, Hõs föld büszke
népe, Ez a te végzeted Õsi öröksége:

Erõs, gazdag vár vagy, De az örök törvényt,
Amit Isten rád rótt, Vállalnod kell önként,
Hogy beteljesüljön Gyõzelmes végzeted:
Úr oltára te vagy, Emeld fel a fejed!”

A kutatónõ azon kevesek közé tartozott, akik elsõk között próbálták megértetni
a világgal, hogy a magyar nemzet bizony egyenes ági leszármazottja a sumé-
reknek. De tegyük hozzá gyorsan, hogy általuk mi mai hunmagyarok magunk
vagyunk azonosak a világ õsnemzetével, és nyelvünk is az emberiség õsnyelvével.
Mivel ezeket a kutatásokat mégsem fogadta be a hamis indoeurópai
tudomány, ez már jellemzõ az õ világukra. Az is a természetes fejlõdés velejá-
rója, hogy a kutatónõ egynéhány véleményét talán már túlhaladta az idõ kereke.
De a legújabb kutatások eredményeit, amelyeket ez a könyv is próbál terjeszteni,
még annyira sem ismerik el az indoeurópai kultúránkban, mint Borbula
Idáét egy nemzedékkel ezelõtt. Lehet, hogy teljesen megfordult a mai hivatásos
tudománymûvelõk iránytûje, és az elõre felé irányuk valójában, náluk a sehova
sem vezetõ zsákutca felé mutatja a fejlõdés irányát? Ha nem változik meg
gyorsan ez a fordított világképük, annak káros hatásait hamarosan, egy újabb
nemzedékváltás során fogja az emberi faj megélni.
A görög és a magyar kontinuitás valóságát az eddigi magyarázatokra építve a
leglátványosabban és egy közös eredetû megdönthetetlen szakrális jelképpel,
Görögország nemzeti zászlójának az eredettörténetével illõ befejezni. A mellé-
kelt kép a nyomtatás miatt nem színes. A jelenlegi görög zászló eredetiben

10. kép: Görögország zászlaja
fehér alapon öt égkék színû
sávból, és a bal felsõ sarká-
ban egy kék alapon álló
fehér kereszt rajzolatból áll.
Ha képzeletben mellé helyezzük
a magyar nemzeti
zászlót, egy azonosság biztosan
szembetûnik. Mind a
görög, mind a magyar zászlóban
elõfordul a fehér szín.
A különbség pedig az, hogy
a görögnél a kék szín dominál
és veszi körül a fehér keresztet és a négy fehér sávot. Addig a magyarnál a
fehér sáv középen védve található a piros és a zöld sávok által.
A görög zászló motívumairól az elfogadott tétel, hogy a fehér kereszt jelenti
a görög ortodox keresztény vallási hitet. Viszont a négy fehér sáv jelentésérõl
már megoszlanak a vélemények. Gondoljuk csak végig, milyen emblémán
jelenik meg még a négy fehér (ezüst) sáv szimbolikája? Bizony a Magyar Cí-
meren. Nem belemerülve a magyarázatokba, ez a négy fehér sáv az õsi tudás
szimbólumaként keletkezett, mégpedig a filozófia õsi négy elem tanából: föld,
levegõ, víz és a tûz õselemek ábrázolásaként. Akik ismerték ezeket a motívumokat
azok a tudás népe, vagyis az úrnépek közé tartoztak. A négy elem taná-
nak továbbfejlõdésében még arra kell kitérnünk, hogy a tudás szférából a négy
folyó bibliai tételébõl eredõen, az ismeret négy folyama áradt ki. Így érthetjük
meg a magyar címer négy fehér sávjának tudati összekapcsolódását a négy
folyóhoz való elméletében. Csak azt kellene tudatosítani mindenkiben, hogy a
négy folyó csak szimbólumaként jelképezi a tudás kiáramlását az emberiség
bölcsõjébõl. Tehát, aki azt gondolja, hogy a magyar címer négy folyója a Duna,
Tisza, Dráva Száva, az csak hasonlítja a Kárpát-medencét az emberiség õshazá-
jához. Mert mindenkinek tudni illene, hogy csak ilyen, már elfelejtett jelképes
összefüggésben beszélhetünk e terület õshazai megfelelõjérõl. Ugyanis az emberiség
õshazája, bölcsõje, miként írtuk, az egyenlítõi Keletközép-afrikai Nagytavak
vidéke. Ezért a valódi négy folyama a kultúránknak a Biblia által meghatározott
Havilá négy folyója: a Fehér-Nílus (Pisón), a Fekete-Nílus vagy Atbara
(Gihón), a Tigris (Hiddekel) és az Eufrátesz, a mai ismert folyóneveik szerint.
Máris a Nagy Édenben találtuk magunkat.
A görög zászlóban tehát a négy fehér sáv motívuma azonos a magyar címer
négy fehér sávjának motívumával. Még a fehér egyenlõszárú kereszt jelentõsé-
gérõl kell néhány mondatot váltanunk. Elsõként, miért nem a római hosszúszá-
rú kereszt, a feszület emblémáját jelenítették meg általa? Azért mert a görög
ortodoxia még tudja, hogy a valódi kereszténység az, bizony az úrnépek õske-
resztény hitvilágából ered. Ahol az egyenlõ szárak azt jelentik, hogy minden
alája tartozó nép egyenlõ a másikkal. A fehér színe pedig egyezik a magyarok
fehér ló mondájában azzal a meggondolással, hogy a fehérmagyar anyatiszteletû,
vagyis a matriarchális vallásformához tartoztak egykoron az egyenlõszárú
keresztet (sokszor arany vagy réz fémbõl) hordozó népek. Hiszen a magyar
Szentkorona tetején is egyenlõszárú szentkereszt található. Újabb egyezõségként
a két nép azonos hitvilágának eredetében.
Már csak a görög zászló kék sávjainak a színeredetére szeretnék kitérni. Ezt a
nemzeti színt használták a római latinok is. Minden nyugati típusú latin és
indoszláv állam zászlajában megjelenik a kék szín. Eredete az égnek a kék
színébõl származik. Most nem részletezve, az asszír népek is átveszik a közép-
ázsiai úrnépektõl a kék kupolás õsi kerektemplomok színhasználatát. A kerek
és a görög szavak közeli rokonságát jelentve. A pásztornépek Akkádba érve
tapasztalták az arany tisztelet sárga színének a megjelenését is a mezopotámiai
úrnépek templomaiban. Az akkádokból asszírrá váló népek e két szín összetételével
megalkotják a sajátos kék-sárga uralkodói jelképüket. Miként az asszír
mûvészetben az aranysárga és a kék jelenti a népi hagyományaikat. Innen
származik a görögök kék színe is a zászlójukon. Ugyanis e két nemzeti színelembõl,
az asszírok dór, latin és indoszláv ága a kék nemzeti színt, addig az
indogermánok már a sárga színt hozzák magukkal Európába. Miként a német
zászlóban is megjelenik a sárga sáv a trikolórjuk alján.
Megismételve a fentieket, a görög zászló négy fehér sávja és keresztje mutatja
a népük fehérmagyar eredetét. Addig a kék csíkok pedig már az asszír dór
népek beolvadását jelentik a görögségbe, és a kék nemzeti színû dórok általi
összeolvadásukat meséli el az utókornak. A motívum egybeesések pontosan
bizonyítják, hogy a görögök is a Nagy Éden lakóiként kerültek egykor a Balkán-félszigetre.
Továbbá ugyanúgy a hunmagyarok fehér anyatiszteletû népei
közé tartoztak. A testvérnépi származásukat, ha akarnák, sem tudnák letagadni.
Az esetleg már más kérdés, hogy a legerõsebb hímhatalomhoz törekvés szempontjai
mintájára, ez idõ szerint talán kissé kényelmetlennek éreznék a rokonságukat,
a mára kicsinnyé vált magyarokkal.
A természetmaterialista világképbõl egyenesen következik az a tudományos
elv, hogy a fejlõdés menete sohasem lehet lineáris, vagyis a végtelenig fejlõdõ
egyenes szakasz. Lásd az alábbi képen. Ugyanis a természet – az élet dialektikája
– mozgásviszonyai minden esetben egy körpályán zajlanak. Ezt az elvet
görög és a magyar mondák azonos kifejlõdésének példáján keresztül is megérthetjük.
Az õsember matriarchális hitvilága évmilliók alatt abból a természettörvénybõl
alakult ki, hogy az anyák és az új nemzedék megvédése a férfiakkal közö-
sen, a fajuk fennmaradásának egyetlen követendõ feladata. Mindannyian tudjuk,
hogy az õseink ezt a feladatot kitûnõen oldották meg – nevezzük ezt a
szakaszt a körfolyamat elsõ negyedének –, mert az emberi faj a bioszférában
exponenciálisan gyorsuló fejlõdésbe kezdett. Az evolúció körfejlõdés elméleté-
hez még annyi magyarázatot tartozik, hogy az egyes körnegyedeken ne a kör
szabályos mértani arányát értsük, hanem az egyes fajokhoz tartozó eltérõ nagyságú
életszakaszokat, de aminek a negyedik negyed végén visszatérve a kezdõ-
pontja mellé, úgy az egyed, mint a faja halálában kell végzõdni
Tácsi István

Hunok vagyunk, sólyom népe
Ereinkben sólyom vére.
Õsatyánkat sólyom szülte,
Õsanyánkat Isten küldte.
Királyaink koronáján
Aranysólyom fényesen áll.
Feje türkiz, teste arany
Szellemében nap fénye van.
Õsök lelke szellemlénye,
Aranysólymunk szent rejtélye.
Nap madara fény hírnöke,
nemzetünknek égi jele.
Hunok vagyunk a Nap népe
Sólyomlelkek összessége.
/Cey-Bert Róbert Gyula/
Hozzászólások

Még nem küldtek hozzászólást

Hozzászólás küldése

Hozzászólás küldéséhez be kell jelentkezni.

Értékelés

Csak regisztrált tagok értékelhetnek.

Kérjük jelentkezz be vagy regisztrálj.

Még nem értékelték
Generálási idő: 2.58 másodperc
6,941,615 egyedi látogató