Hunok Nagy Szövetsége

Navigáció

Felhasználók

-> Online vendégek: 3

-> Online tagok: 0

-> Regisztráltak: 535
-> Legújabb tag: Gergely36

Bejelentkezés

Felhasználónév

JelszóMég nem regisztráltál?
Regisztráció

Elfelejtetted jelszavad?
Új jelszó kérése

Miért "biblia"

Hírek


Bi....bi... li...a

A világosság beszéde

Bi....bi....li....a

A bölcs szó ügyelõje

Bi....bi....li....a

Az égi tudás beszéde

Bi....bi....li....a

A mennyei bölcsesség szava

Ezért használtuk a Biblia nevet a káldeusok írása és hite szerint

Általában úgy tanítják, hogy a „biblia” a görög nyelv „biblos” vagy „biblon”
szavának többes számú kifejezése és jelentése „könyvek” lenne. Azonban sem
a „biblos”, sem a „biblon” görög szónak nincs ilyen többes számú esete. A
görög nyelvet tanító ismertetések a „biblia” szót görögbõl átfejtett (etimologizált)
latin szónak mondják, viszont a latin nyelvnek nincs „biblia” szava. Így a
„biblos”, „biblon” és a „biblia” szavaknak eredetét a káldeusoknál kereshetjük,
már csak azért is, mert a görögök – a „klasszikusnak” nevezett tudásuk legnagyobb
részét a káldeusok hagyatékából sajátították ki. A „BIBLIA” szónak
három féle változatát láthatjuk a káldeus ékiratok szerint:

A Magyar Biblia

Magyar Bibliánkban igazságokat és a Mah-Gar1
nép történetét – a világ teremtésétõl
kezdve – a Káldeusok irták meg legelõször, mert õk az „írás feltalá-
lói”.
Az õ országuk – az özönvíz elõtt – hatalmas volt és nagy tudásukkal uralkodtak
mind azokon a testvérnépeken, akik – a mai történelmi elnevezések szerint
– Szkítiában, Sarmatiában2
, Médiában és Egyiptomban laktak.
A datolya pálmákkal teli folyamközben, a meleg éghajlaton, hatalmas városaik
voltak a két folyó mentén, ahol az egyik folyó neve BARANA3
és a másik
INDIGNA4
volt régen.
Mind a két folyam az Ar-Ar5
hegységbõl ered. Arról a vidékrõl, amit a héberek
bibliája KUS FÖLDJÉNEK6
nevez. Nagy királyuk NIMRUD7
volt, aki
városaikat építette és a tudományt, és a tûzet az égbõl hozta magával.

1 Mah Gar sumer nyelven = magyar, de írják Mag-har formában is.
2
Szarmatia egy igen tág fogalom. Eredetében az asszír szemiták katonai segédnépeit, az
Elámból származó jászmagyarokat jelentette, akik addigra az asszírok rabszolgái lettek.
Csak a jász részük jelenti az úrnépeinket, az alán-szarmaták elszlávosodnak.
3 Az Eufrátesz folyó õsi neve Mezopotámiában, sumérül: Buranunú = Barana; akkádul:
Purattu; görögül: Perat. Pontosan érthetõ, hogy a Barana folyónévbõl keletkezett Magyarországon
a Baranya megye névtörténete, az onnan ideköltözöttek révén.
4 A Tigris folyó õsi neve Mezopotámiában; sumérül: Idi-gin = Idigna (a „folyton áradó
folyó” jelentésébõl).
5 Ar-Ar hegység = Ararát-hegysége a Dél-Kaukázusban.
6 A kus, kusiták népének, összefoglalóan a feketemagyarok (etiópbarna bõrszínû nemzetségek)
az egyik ókori szállásterülete. Mári õsi Eufrátesz melléki városállamból a
maurik, Ekbanata körzetébõl (Kelet-Mezopotámia) pedig a kasszíták költöztek Babilon
körzetébe a Kr.e. II. évezredben.
7 Nimrud csillagképe az Orion, így azonos az egyiptomi Ozírisz mitológiájával. A babiloni
magyar mondákban Menróth feledelem regéjébõl asszír átvétel során keletkezik. A
kaldeus-sumer ékírásban az asszír Nimrud = NIM-ÚR, Mennyei-úr, a párduc hõs, a Nap
párduca, a vállra vetett pettyes párducbõr viselete a fõpapi hatalmat is jelentette. A
honegyesítõ Árpád vezér hatalmi jelképei között is megjelenik Kr.u. 895-ben.

Kezdetben

1. Kezdetben létezett a Szellem, a Lélek és az Erõ8
. A nagy „Egy”-ben élt a
Minden felett. Leírhatatlan, kifejezhetetlen és elérhetetlen hatalmasságnak
hitük. Neve: ÍZ9
2. Íz „volt” a Kezdetben és „van” örökké a Minden felett.
3. ÍZ alatt nyugodott a Csend. Mozdulatlanságban hordta az õsanyagot. Az
õsanyagában – az õs vizet. Az õsvízben – az Élet ígéretét. E három egységét is
hittük. Neve: TEN10
.
4. Így lett nekünk a „Kezdet”: ÍZ-TEN11

A lélek teremtése

8 Értsük rajta: szellem = a tudással; lélek = az élettel; erõ = az élni akarással (biológiai
erõ).
9
IZ a kaldeusoknál Igi-Zent értelmében, mint õsteremtõ erõ azonos az egyiptomi ÍZ-ISZ
vagy ÍSIS „Égkirálynõ” nevével és mitológiájával. Továbbá azonos Szûz Mária, Istennek
szent Anyjával, ezért adta neki az ortodox kereszténység az efezusi zsinaton (Kr.u.
431) az ISIS = Égkirálynõ méltóságnevet.
10
TEN = teremtõ anya (nõ).
11 ÍZ-TEN mozaikszava: Ígi-szent-teremtõ-anya szóképébõl eredõ ÕSMAMA = ÕSANYA
(tésasszony), az aláhúzott betûk szerint. Azonos az egyiptomi ATUM mitológiá-
jával, innen a magyarok Nagyboldogasszonya hitvilágával.
12 Villámként vált ki a fény, mint Zeusz görög fõistennél, aki villámokat szór. Fontos
bizonyíték arra, hogy a görögök Zeusz vallásfelfogása is a kaldeus kultúrkörbõl ered, de
már az indoeurópai sokistenhit szerint.
13 ÍZ-TEN teremtése az ÉN-LIL pedig azonos a világossággal, vagyis átvitt értelemben a
Napistennel, aki meg azonos az ATYA-val.
8. Azért teremtette ÍZ-TEN a Lelket, hogy benne mindenütt és mindenkoron
lakozzék. Az élõ Lélek – ÍZ-TEN hajléka. És így van ez jól!

Az élet teremtése

1. ÍZ-TEN a végtelenekben sûrítette össze az Erõt14. Az Erõbõl pattant ki a
Fény és lett Világosság.
2. A Fény melege vízzé váltóztatta a végtelenek ködét és a Fény – mint ÍZTEN
magja – behatolt a vizek mélységébe.
3. ÍZ-TEN úgy akarta, hogy a vizek mélységébõl virágként fakadjon az Élet,
és úgy lett.
4. Az õsvíz így lett az Anya-Erõ, mely Életet szül.
5. AMA-PALIL-nak (Õsanyának) neveztük õt.
6. Elsõ magzat-virága NIN-TI15 lett, ki az Élet folytonosítója.
7. Benne él az „egek anyja” – Dingir IL-AMA16
– is, mert életadó ereje az
egektõl a földekig és a földektõl az egekig ért.
8. Mert csak egek voltak a földek elõtt és azután teremtettek a földek az egek
között.
9. NIN-TI az égig érõ életfa is, földi gyökér-nedvét az egek erejébõl kapja.
10. Az égig érõ üveghegy is õ. Rajta keresztül tündököl a földre az égi fényben
ragyogó tisztaság, hûség és makulátlanság igazsága.
11. Ezért neveztük õt az „égig érõ Nagyasszony”-nak – NIN-KURSÁG-nak.
12. Így teremtette ÍZ-TEN NIN-TI-t, az Élet adóját és szûzi érintetlen valósá-
gából – belõle – általa – az Életet, és jól tette.

A világok és a földek teremtése

1. ÍZ-TEN örök tüzet gerjesztett, melynek ereje KI-áradt. Az örök tûzbõl lettek
a napok és éltetik a Világosság világait ÍZ-TEN nagy akarata szerint.
2. A Napból árad minden KI-re ÍZ-TEN örök tüzének fénye és éltetõ melege.

14 A teremtõ õserõ, mely azonos a nõi nemiséggel, az elsõdleges princípiummal. Csak a
nõiség lehet az, aki képes szülni, így megteremteni az anyagi világot. A szülési fázisban
AMA-PALIL-nak nevezi a Biblia.
15 NIN-TI = teremtõ anya, az élet folytonosítója, aki már nem szûzen, hanem természetes
megtermékenyüléssel szüli meg az életet. Mai megfelelõje a nemzetségeket szülõ
Boldogasszony kifejezésünk= Édes-ANYA.
16 Dingir IL-AMA = mai kiejtéssel ILONA, Tündér Ilona

3. Anyaggá lett így a KI, melyet ÍZ-TEN akarata bolygókká, földekké gyúrt
egybe és ezek ûzik, hajtják egymást a Nap erejében – ÍZ-TEN nagy rendje
szerint. És ez a nagy Rend – ÍZ-TEN örök törvénye.
4. ÉN-KI17 nevet adtunk ÍZ-TEN – anyagban rejtett – örök erejének, mely teremtett
minden anyagot és minden testet.
5. Ahogyan ÉN-LIL (Atya) a Lélek ereje, ura és elosztója, úgy ÉN-KI
(Gyermek, a fény képében) minden anyag teremtõje és titkos ereje.
6. Lepkeszárnyon szállt rá ÉN-KI az élet vizébõl fakadt NIN-TI (Anya) élõ
virág szirmára.
7. Az élõ lepke hímpora termékenyítette meg azt és éledt belõle LIL-I-AM, a
Lelkek Anyja, NIN-TI életet adó virágának nyolc virág-ágával (sumer csillag).
8. A nyolcból „hét” virág lett az Élet Ígérete. A nyolcadikban életre kelt maga
az Élet anyja – a legkisebb – a kis NIN-TI.
9. A LIL-I-AM – a hét virágával sokasította be az egeket az égilakó szellemekkel,
akik a világok õrei és vigyázói lettek.
10. Amikor aztán minden égi rendnek már meg volt a saját vigyázója, így
szóltak egymáshoz az égilakók: „Teremtsünk embert, hogy legyen a földeknek
is vigyázója.”
11. ÉN-KI-hez ért ez az óhaj és ÍZ-TEN – ÉN-KI (a fény) ereje által – egyik
földporát keverte össze az Élet Vizével és formált belõle embert – a maga képé-
re.
12. És amikor ÉN-KI megformálta azt, AMA-PALI-t hívta így: „AMA, hatá-
rozd meg a sorsát ennek az újszülöttnek”.
13. Akkor AMA – aki az ÕS-TEN volt maga, nagy garral lendült mozgásba.
A TEN-GÁR-ja, mely a minden élet vize loccsant a testben lévõ emberre és
megnyíltak a világosságra szemei. ÍZ-TEN leheletét szívta magába. A lehelet
Lélekké lett benne.
14. Életre kelt és az élet kisebbik anyja – a kis NIN-TI fogta õt kézen.
15. Így teremtette ÍZ-TEN az embert az égi-lakók között. És élt az ember
testben ÍZ-TEN egyik erejeként.
16. És lett az ember ÍZ-TEN gyermeke a jóság, szépség, igazság és ÍZ-TEN
örök törvénye szerint.
17. A Föld porából gyúrt teste ÍZ-TEN tökéletességének mása és e tökéletes
testben lakozó Lélek tükrében ÍZ-TEN maga mutatkozik.
18. És akkor történt, hogy ÍZ-TEN elsõ szülöttje – ÉN-LIL – elválasztotta az
eget a földtõl. A szent fokossal vágta ketté azt abban az idõben, amikor a Föld
Napja (kozmikus hónapjában) a KOS csillagképén át ragyogott.

17 ÉN-KI a Napból kiáradó fény, mint a Napisten fia, aki viszont az egyiptomi mitológiában a
HÓRUSZ néven ismert, a GYERMEK. Az egyiptomi vallás egyik szentháromság-hitének a fel-
épülése: Ízisz az Isten-anya akinek a jelképe a Szíriusz csillag, férje Ozirisz akinek jelképe az Orion
csillagkép, és gyermekük a fény fia Hórusz aki a Napból érkezett. Az õsi Egyiptom „Fény Hármassága”:
Ízisz-Ozirisz-Hórusz, a csillagrendjében a Szíriusz-Orion-Nap fényében tündökölt

19. A Föld porából formált ember így került az égi világból arra a földre,
amelynek porát testében hordta. De nem volt egyedül a Földön, mert vele hullott
a Földre a kezét tartó kis NIN-TI, LIL-I-AM legkisebbik ága, aki testet
öltött és lett a Földön az Égi HÉV SZÜZE. Ezért lett a neve is HÉVE (ÉVA).
Így érkezett a földre az EM-BAR, ami az „Istenasszonyt” (EM) és párját (BAR)
jelenti. De ÍZ-TEN úgy rendelte, hogy „amikor az Ég elválasztódott a Földtõl, a
Föld eltávolodott az Égtõl s az EMBAR hatalma gerjedt abba, az Ég Fénye lett
a Világ Világossága, mely a Földön is tündökölt, mint ’Én Lélek’.” Így lett az
Ég Fénye az EM-BAR lelke.
20. De velük együtt hullott a Földre a Kezdet Világából, a KOS CSILLAG
KÉPÉBÕL18, a szárnyas égi ÉGI KOS is, akit ÍZ-TEN rendelt melléjük az élet
kezdetének irányítójául.
21. Így álltak a Földön hárman. NIN-TI, az Élet Anyja, a KOS világból földre
rendelt ember és a KOS Világ égi, szárnyas kosa. Elindultak hárman a földön.
Elõl az égi KOS és mögötte az Ember és Asszonya, akikben NIN-TI az
Élet Tavának legszebb virága, az égi Szûzanya vált testté.

A szövetség

1. ÍZ-TEN tökéletes alkotásában, az Õ változtathatatlan akarata szerint, ÉN-LIL
elválasztotta az Eget a Földtõl, és messzire távolodott a Föld attól.
2. ÉN-LIL kiásta a MAG-ot a Föld belsejébõl,
hogy majd kalász fakadjon belõle – a Rendeltetés szerint. 3. Az Ég és a Föld szövetségévé19 a
kost avatta, a Fokos és a Nádkosár sául pedig a MUNKÁT rendelte.

18 A Kos csillagkép a Kr.e. idõszámításban a 2160-0. évek között ragyogott a Nap
heliákus kelésekor a Nap elõtt, a mindenkori tavaszi napéj-egyenlõség idején. A Föld
kozmikus idõszámításában a Zodiákus ciklusnak egy kozmikus éve kereken 26000 évet
tesz ki, amely idõtartam felosztható a 12 csillagképe szerint 12 kozmikus hónapra. Ezért
pontosan mondja el a Magyar Biblia története, hogy az Égi Kost legfeljebb Kr.e. 2160-
tól rendelhette az ember mellé az élet kezdetének = újrakezdésének érdekében, a leírt
népmozgásokban egy új haza felépítéséhez. Ugyanis az akkádok által elfoglalt õsi Sumér
Birodalom (Kr.e. 2368-2200) megszállásának a vége majdnem pontosan egybeesik
a Föld egy új kozmikus hónapjának kezdetével, a Kos csillagkép uralkodásával az égen.
A szárnyas Égi Kosra való utalás a csillagmitológiában egyben a kus nemzetségek hatalmának
a visszaszerzését is jelenti az akkádoktól, amely folyamat a kaldeus kultúra
újra szervezõdésében ölt testet.

4. Így magasztalta fel ÉN-LIL a Fokos20
-t. Aranyból lett az Õ Fokosa és
ezüstbõl annak tokja. Feje lazúrkõ és foka erõs, mint a gátakat döntõ Égi Bika.
5. Amikor ÉN-LIL megteremtette így a Fokost és annak sorsát is megszabta,
fején ékeskedõ Szent Koronáját annak az EM-BAR-nak fejére illesztette, akiket
már elõbb a Földre küldött, és most kegyes szemmel nézett rájuk.
6. Az Ég lakói mind köréje sereglettek, és ÉN-LIL elibük tette a Szent Fokost.

7. Imával hódoltak ÉN-LIL-nek az Ég lakói és aztán – égi szózat kíséretében
– átadták ÉN-LIL Szent Fokosát a földi EM-BAR-nak, hogy a rávetett sors
szerint használja azt.
8. Az Ég lakóinak szózata pedig ez volt: „Vegyétek ÉN-LIL Szent Fokosát
örök szövetségül. Mert szövetséget állapítunk meg miközöttünk és ti közöttetek
és a ti magotokból utánatok jövõ nemzedékek között.
9. ÍZ-TEN – ÉN-LIL által – tinéktek és nemzedékeiteknek adta a Földet, a
Tudás Fájával – örök birtokul. Telepedjetek és gyarapodjatok a négy folyók
gazdag vidékein.
10. A Szent Fokos ama szövetségnek jele, melyet meg kell tartanotok mikö-
zöttünk és ti közöttetek, akik majd a földi helyeken – a MUNKA erejével –
felépítitek ÍZ-TEN földi birodalmát. E Szent Fokos Szövetsége adja meg nektek
a Föld birtoklásának hatalmát.
11. Azért rendeljük, hogy nemzedékeitek fiainak mindegyike éljen és munkálkodjon
e Szövetség Fokosának erejével. A kezében tartsa és jól használja azt
ÉN-LIL dicsõségére.”
12. És – amikor ÉN-LIL arany fokosát a földre szállt EM-BAR kezében látta,
villámfényt szórt arra és mennydörgésként így hallatszott szava a Földre: „Szö-
vetséget kötöttem veled kosi EM-BAR a fokos erejével. A Föld ura lész mindaddig,
míg hûséggel szolgálod és megtartod Szövetségemet.”
13. Az Ég lakói pedig jól segítették a földi kosaikat a Szövetség szerint. Bõ-
ség és boldogság fakadt a földön a Fokos erejével.
14. Városokat épített a Fokos és a Fokos Háza lett az Igazság Szentélye, de a
Szövetség ellen lázadó házat, az engedetlenség otthonát is a Fokos dönti romba.
15. Lemetszi a gonoszság fejét. Letöri koronáját és kivágja a gyökerét, de segítõje
és oltalmazója a Jóság virágát termõ Életfának.
16. ÉN-LIL Atya meghatározta a Fokos hivatását, és az Ég és a Föld között
kötött Szövetség ereje által pedig mind örökre rendelte azt, hogy: „A Fokos
dicsértessék.”

19 Fontos! A kaldeusok Istennel történt szövetségét a továbbiakban ne keverjük össze a
zsidók Ószövetség könyvének a kiválasztottságával. A Magyar Biblia pontosan leírja a
3. pontja szerint, hogy az Ég és a Föld isteni szövetségének az alapjául a munkát rendelik.
Ez a kaldeus szerzõdéskötés a fenntartható élet tudásáramlásának az isteni elve,
amivel képesek lettek a saját életfolyamataikat munkával biztosítani, hogy ne a más
népek meghódításával és kirablásával kelljen azt megszerezni. Mivel EN-LIL, a Napisten
a kaldeusokkal köt elsõként szövetséget, értelemszerûen a zsidó vallással már nem
tehette meg ugyanezt. Ennek okán az Ószövetségében a zsidók már nem az Istennel
kötnek szövetséget, hanem csak egy földi „istenkirállyal”, mégpedig Sarrukín akkád
uralkodó Kr.e. 1274-1245. közötti, I. Sulmánu-asarídu nevû utódával. Mely arra köttetik,
hogy egy nekik idegen ország, esetünkben a „tejben, vajban és mézben úszó” Kána-
ánnak, a kaldeusok rokonainak, mégpedig az asszír szemiták és zsidók szövetségével
történõ elfoglalására. Jól érzékelhetõ, micsoda különbség van a két szerzõdés tartama
között? Bizony ez azaz óriási ideológiai különbség, amiért a középkori inkvizíciónak el
kellett pusztítania a magyar teremtésmítoszokat.
20 A fokos mint jelkép, mely azonos a jogar õsiségével, ami a magyar koronázási jelvé-
nyek közé került, a középkorban elsõként tollas fejûvé módosul, majd a középkor végé-
tõl a ma ismeretes gömbfejû jogarrá.

17. Az Ég lakói jól teljesítették a Szövetséget. Mert ahogy a földi EM-BAR
testében él a Lélek Fénye és annak ereje által uralja, formálja az anyagot –
folytatva IS-TEN akarata szerint a Teremtés munkáját – ugyanúgy az Ég lakói
között ÉN-KI volt az, aki a Lélek – ÉN-LIL – ereje által teremtett tovább minden
anyagot és testet.
18. ÉN-KI áldotta meg – a Szövetség szerint – a Tudás Fájának országát –
fákkal, növényekkel, madarakkal és álatokkal sokasítva meg azt a Föld színén,
és aranyat, ezüstöt, rezet, és mindenféle ércet rejtett annak belsejébe. Az Ég
lakói közül IS-KUR lett ezek gondozója, mert õ hozta az aranyat és ezüstöt az
Égbõl a Földre.
19. Aztán a négy folyó vizeit gazdagította ÉN-KI bõséggel és halak sokasá-
gával. A vizek vigyázójául EN-BI-LULU-t rendelte az Égbõl.
20. Az EM-BAR fiai pedig – a Tudás Fájának erejével – ekét és igát szerkesztettek.
A Fokossal formálták azt. Elvetették ÉN-LIL által a Földre adott
magvakat, és kalászba szökkent gazdag termés ékesítette a földi mezõket. Öntözõ
csatornákat is épített a Fokos, és ezek gondozójául ÉN-KI az égi lakó ÉNKIM-DU-t
tette.
21. Bõség és öröm lakozott a Földön. Házak építésébe is kezdtek és a téglavetésre,
a téglavetõformák készítésére az égi lakó KABTA tanította meg a
KUSOK nemzetségét.
22. Az állatok is megszaporodtak, istállókat építettek nekik. Tejüket lefejték.
ÉN-KI úgy akarta, hogy DUMUZZI – az Ég hû pásztora – tanítsa meg ÉN-LIL
népét az állatokkal való bánásmódra és tejük felhasználására. Így tartották,
õrizték az Égiek a földi Kusokkal ÉN-LIL Szent Fokosának népével kötött
Szövetséget.
Tácsi István

Hunok vagyunk, sólyom népe
Ereinkben sólyom vére.
Õsatyánkat sólyom szülte,
Õsanyánkat Isten küldte.
Királyaink koronáján
Aranysólyom fényesen áll.
Feje türkiz, teste arany
Szellemében nap fénye van.
Õsök lelke szellemlénye,
Aranysólymunk szent rejtélye.
Nap madara fény hírnöke,
nemzetünknek égi jele.
Hunok vagyunk a Nap népe
Sólyomlelkek összessége.
/Cey-Bert Róbert Gyula/

Országok országa Törvénytudás népe,
Napkelet s Nyugat közt A világnak fénye,
Nagy a te nemzeted, Nagy a te végzeted,
Oly messze magasztos, Hogy föl sem érheted

Mint a magas menny s ég, Szíved mérhetetlen,
Életed gyökere Szent és sérthetetlen,
Hegyek, árnyas erdõk, Hõs föld büszke
népe, Ez a te végzeted Õsi öröksége:

Erõs, gazdag vár vagy, De az örök törvényt,
Amit Isten rád rótt, Vállalnod kell önként,
Hogy beteljesüljön Gyõzelmes végzeted:
Úr oltára te vagy, Emeld fel a fejed!”Hozzászólások

265 #1 Kelsata
- 2020. janur 16. 06:45:45
Cialis Mg Strength Viagra 30 Anni Buy Cialis Sex Pills Like Viagra 294 Cheap Prevacid Online

Hozzászólás küldése

Hozzászólás küldéséhez be kell jelentkezni.

Értékelés

Csak regisztrált tagok értékelhetnek.

Kérjük jelentkezz be vagy regisztrálj.

Még nem értékelték
Generálási idő: 1.97 másodperc
6,911,240 egyedi látogató