Hunok Nagy Szövetsége

Navigáció

Felhasználók

-> Online vendégek: 2

-> Online tagok: 1
AnnaHoife

-> Regisztráltak: 535
-> Legújabb tag: Gergely36

Bejelentkezés

Felhasználónév

JelszóMég nem regisztráltál?
Regisztráció

Elfelejtetted jelszavad?
Új jelszó kérése

Az argonauták hazaérkezése 2

Hírek


Kiderül a mítosz további fejleményeibõl, hogy a korinthoszi trón joga, az
elõzõekben ott uralkodó királyé, a Kolkhiszba visszavándorolt Aiétész apjáé
volt. Ugyanis a szárazföldön csak Korinthosz volt Héliosznak, egyikeként a
tizenkét fõs olümposzi istencsalád tagjának egyedüli tulajdona. Õ után a leszármazottai
örökölhették a trónját. A korinthosziak, mármint hellén bevándorlók
eredetileg a Napistent tisztelték a legfõbb istenükként. Így Hélioszé volt az
Akro-korinthosz magasba szökkenõ csúcsa, õ engedte át a fellegvárat Aphroditének,
a várost védõ istennõnek. Az akkori hagyományok és a korinthoszi jog
szerint, a megüresedett trónra a városalapító Héliosz királynak a gyermeke,
vagy leszármazottai voltak a jogosultak, eszerint a Iászon események idejében
már az unokájaként Médeia. Amikor Héliosz fia, Aiétész már Thébai királyként
Görögországból visszavándorol Kolkhiszba, hogy visszaszerezze az ottani
hatalmat a szintén behatoló szarmatáktól az országban, a maga helyébe egy
bizonyos Bunoszt nevez ki régensnek a városban. Itt kissé homályossá válik a
trónigénylés kérdése. Mert más elbeszélõk szerint akkor már Marathón fia, a
trónbitorló Korinthosz a király, aki a várossal azonos nevû uralkodóként (rá-
adásul Zeusz fiának tartotta magát) Korinthoszban a városállam királya. Láthatjuk,
a dórok már szemet vetettek erre a városra is. De mivel ez a király örököst

63 Érdekességként, Rámájana indiai Föld-istennõ szintén kígyóvontatta kocsin járt.
Iászon és családjának az elûzése a iolkoszi trónról azt a folyamatot jeleníti meg, ahogy
ebben az országban a patriarchális hatalmi rendszer mégis gyõzedelmeskedett, a Médeia
képviselte anyajogú hatalmi rendszer felett.

nem hagy maga után, halálával a trónja megüresedett. Ez idõben Aiétésznek a
gyermekei közül már csak Médeia élt, ennek tudatában a királylány bejelentette
trónigényét, amit a korintosziak elfogadtak, és Iaszónt a királyukká tették64
.
Miután így tíz, sikerekben gazdag és boldog éven át uralkodott itt Iaszón, gyanút
fogott, hogy Médeia a nevében, a Korinthosz nevû király megmérgezésével
szerezte meg számára a trónt. Elhatározta, hogy elválik tõle, és a Thébai
Glaukét, az akkor ott uralkodó Kreón (hatalmas jelentésû) király lányát veszi el
helyette65
.
Médeia nem tagadta a gaztettet, de emlékeztette Iaszónt az esküjére, hogy
sohasem hagyja el. Erre Iászon azzal válaszolt – a kényszerhelyzetben tett eskü
nem érvényes. Médeia azt válaszolja – a korinthoszi trónt is neki köszönheti.
Valóban, mondta Iaszón, de a korinthosziak megtanulták, hogy jobban tiszteljenek
engem, mint téged. Mivel Iaszón hajthatatlan maradt, Médeia is úgy tett,
mint aki meghajolna az akarata elõtt, de közben egy varázslatot tervezett. Nászajándékot
küldött Glaukénak a hercegekkel – ugyanis hét fiút és hét lányt szült
Iaszónnak (értsd rajta: a holdhónapban 14 nap, két hét a holdfelkelte és ugyanannyi
a holdnyugta napjai) – éspedig egy aranykoronát meg egy hosszú fehér
ruhát. De alig vette magára õket Glauké, kiolthatatlan lángok csaptak fel belõ-
lük, s nem csak Galukét emésztették el – noha bevetette magát a palota szökõ-
kútjába – hanem Kreón királyt és minden thébai elõkelõt, akik a palotában
összegyûltek. Csak Iaszón menekült meg, mert kiugrott egy emeleti ablakon.
Fontos történelmi bizonyítékokat rejtettek el a mítoszt elbeszélõk az elõbbi
bekezdésben. Elsõként, miért pont hét fiút és hét lányt szült Médeia Iaszónnak?
Ismerete, hogy a hetes számmisztika az elsõdleges úrnépek vallási rendszerét
jelenti, ahogy az elõzõ zárójelben is értelmeztük, a halandók szerint. Továbbá
Egyiptomból terjedt szét ez a mítosz, mely a hét csakra, és az addig megismert
hét bolygó mitológiájára épült, miként a titánoknál volt szó róla. Másodikként a
Glaukénak küldött ajándékokban, az aranykorona a Napisten jelképe, ami a hite
ellen való törekvéseket akár a fényenergiájában kódolva töri meg. Esetünkben
meseszerûen elégette az ellene vétõket, vagyis a lázadók megölték az új Zeuszvallás
híveit. Jászon is csak azért menekült meg a lázadóktól, mert õ még eredetében
Napisten vallásúként az õsnép fia volt. A mesélõk egyszerûen megoldják
a hitértelmezéseket, kiugratják az ablakon. Mely ország címerében található
meg az aranykorona? Bizony Magyarország címerében.
Ugyancsak a „fehér ruha” is árulkodó jelkép, ahol a fehér színen van a fogalom
hangsúlya. Nézzük milyen vallásformára és nemzetségekre jellemzõ a
fehér (ezüst) szín: elsõként Felsõ-Egyiptom, a Théba fõvárosuk körül létezõ

64 Jól érzékelhetõ, hogy ekkor még Korinthosz trónján az õsi anyajogú, de inkább a
kettõshatalmi rendszer volt a jellemzõ, ugyanis Médeiának volt származásilag joga a
trónra (anyakirálynõ), de a ténylegesen uralkodó király már csak a férje, a házastársa
lehetett az állandósuló belháborúk miatt.
65 Értsd rajta: így akar megszabadulni az akkor már Iászonnak is (a többi királyságok
példáján) kedvezõtlenné és teherré váló matriarchális társadalmi viszonyoktól.

fehér-magyarok nemzetségeire, akik az anyajogú vallásformájukban, a Holdistennõ
ezüst (ezüsttükör a lélek tükre), másként a tisztaság igaz hite és fehér
színére esküdtek. Akiknek egyenes ági leszármazottaik nem mások, mint a
magyarok fehér ló mondája szerint, Árpád vezér által 895. évben elkezdett
magyar honegyesítési harcainak törzsszövetsége. Egész egyszerûen, mítoszi
környezetbe helyezéssel egy Thébai õsnépi hatalom visszavételének regeszerû
leírását ismerhettük meg e jelenetben.
Hova is menekül elõször Médeia a korinthoszi sikertelen uralkodásuk után?
Nem máshova, mint a görög Thébai városába, Héraklészhez, aki épp ott tartózkodik
(visszaszerezni a dór hatalmat!) és egykor megígérte neki, hogy oltalmá-
ba veszi, ha Iaszón hûtlen lesz hozzá. Médeia viszonzásul kigyógyította az
õrületébõl, amely arra késztette Héraklészt, hogy megölje gyermekeit66. Az
elõzõekhez azonban hozzá tartozik, hogy Zeusz, aki csodálattal figyelte Médeia
bátorságát, szintén beleszeretett. Talán így szerette volna a királynõ hatalmát a
maga javára fordítani, de a királynõ visszautasította minden közeledését. Héra,
Zeusz felesége hálás volt érte, és megígérte Médeiának, hogy ezért a gyermekeidet
halhatatlanná teszem, mondotta – ha az áldozati oltárra fekteted õket a
templomomban. Médeia ezt megcselekedte, aztán egy szárnyas kígyó vontatta
kocsin, amelyet nagyapjától, Héliosztól kapott kölcsön, elmenekült, miután a
királyságot Korinthoszban Sziszüphoszra, Iászon rokonára hagyta.
Médeia és Iaszón gyermekei közül egy lány neve maradt fenn, Eriopiszé, és a
legidõsebb fiú maradt életben, Médeiosz vagy másként Polüxenosz, akit a mí-
tosz szerint szintén Kheirón nevelt fel a Pélion hegyén, aki késõbb a mezopotámiai
Méd Birodalom uralkodójává válik. A többi fiút a Kreón királyi család
meggyilkolása miatt elfogják a korinthosziak (ellenforradalmárok), és halálra
kövezik õket (asszír kivégzési mód). E bûnükért azóta is vezekelniük kell: hét
leány és hét fiú minden évben egy egész esztendõt tölt fekete ruhában, kopaszra
borotvált fejjel, a Magasságok Hérájának templomában, ahol a gyilkosságot
elkövették. Médeia gyermekeinek a lelkei azonban Héra ígérete szerint halhatatlanok
lettek. Az öt megölt fiú neve: Mermerosz, Pherész, Alkimédész,
Tiszandrosz és Argosz; az egy leány, Eriopiszé kivételével a többiek neve még
csak nem is ismert (a hallhatatlanságukról ennyit). Bár megemlíthetõ, hogy
talán a hetedik fiú, Thesszalosz mégis megmenekült és Iolkosz királya (az apja
születési helyén) lett belõle. A fiú valószínûleg Thesszália tartományról kapta a
nevét. Van, aki arról regélt, hogy egy másik fiú is megmenekült, Pherész, akinek
a fia szintén Mermerosz nevû, örökölte Médeia méregkeverõ tudományát.
A thébaiak Héraklész meggyógyítása ellenére sem mentek bele abba, hogy
Médeia náluk telepedjen le, mert Kreón, akit varázslásával meggyilkolt, az õ

66 A gyermekek megölésének többször elõforduló jelensége, annak mítosza összefüggésben
lehet egyszer a Napisten fényének a kihunyásával (Napfogyatkozás), de esetünkben
inkább a holdciklus második két hetében a holdfogyatkozással az illetõ szülõ hatalmának
az elvesztésével.

királyuk volt. Így aztán Athénba költözött, ahol Aigeusz király boldogan vette
feleségül67. Azt is beszélik, hogy Aigeusztól szülte Médeiosz (Médosz) nevû
fiát, és amikor a visszatérõ Thészeusz átvette nevelõapjától a trónt, akkor
Athénból is számûzték, mert meg akarta mérgezni mostohafiát, a dór (isteni
apja Poszeidón volt) Thészeuszt. Ekkor visszatérnek keletre, és a fia Médosz
lesz Média névadója. Mások szerint, elõtte még áthajózott Itáliába, ahol a
marrubiusok (úrnépek) még ma is imádják, mint Angitia istennõt. Egy rövid
thesszáliai látogatás (fia iolkoszi megkoronázása) után férjhez ment egy ázsiai
(mezopotámiai) királyhoz, akinek a neve nem maradt fenn, de állítólag õ volt
Medeiosz igazi apja (Méd király!). Végül mikor meghallotta, hogy apját,
Aiétészt, a kolkhiszi trónjáról a nagybátyja Perszész (Kreiosz titán fia) a féldór
letaszította (mert elvesztette az aranygyapjat), akkor Médeiosz társaságában
visszaköltözött hazájába, Kolkhiszba a születési helyére Aiába, ahol Médeiosz
megölte a trónbitorlót, viszahelyezte Aiétészt a trónra, és Kolkhiszhoz csatolta
Médiát, a mezopotámiai Tigris-folyó keleti oldalán létrejött Méd Birodalmat68
.
De talán inkább fordítva!. Médeia halhatatlan lévén, az istenvilágban a mítosz
végén férjhez megy Akhilleuszhoz, a trójai háborúban meghalt hõshöz, akivel
az Elíziumi Mezõkön uralkodtak mindörökre. Ahol egyes írói ellenvélemények
ellenére, mégis õ ment nõül Akhilleuszhoz, s nem Helené69
.
A történet valódi befejezéseként mások úgy is mondták, hogy Médeia kibé-
kült még Iaszónnal is, akit magával vitt Kolkhiszba, visszaszerezni apja hatalmát.
Megint mások szerint Médeia Akhilleusszal uralkodva az Elíziumi Mezõ-
kön, mindenütt szentélyeket állítottak Iaszón tiszteletére, amerre az Argonauták
megfordultak. Valójában a hihetõbb történet az, hogy Iaszón halandóként
kegyvesztett lett az isteneknél, amiért hiába vette nevüket szájára és hûtlen lett
Médeiához. Ezen vétségek miatt hontalanul bolyongott városról városra, s
mindenki irtózott tõle70
.
Öregkorára visszatért Korinthoszba, leült a parton korhadó Argó árnyékába,
visszaemlékezett és elbúsult szerencsétlen sorsán. Már éppen föl akarta kötni
magát a hajó orrára, amikor az, hirtelen elõrezuhant a beszélõ fával együtt, és
megölte a hõsünket. A hajó tatját, amely nem volt részese Iaszón halálában,
ezért Poszeidón késõbb a csillagok közé emelte.

67 Athénban ismét gyõzõtt, vagyis az õsnépi kettõs hatalmi rendszer jutott újra hatalomba.
68 Megjegyzendõ, hogy a mítosz e jelenete megismétli a Iolkoszban történteket, az õsné-
pi hatalom visszaállítási kísérletét.
69 Menelaosz felesége, akit Parisz rabolt el a trójai háborúban.
70 Vélhetõen e befejezés képletesen a mitológia nyelvén azt meséli el, hogy az õslakók
görögsége a patriarchális invázió után kiegyezett a hódítókkal, és a városállamokban
valaminõ kettõshatalmi (királyi-királynõi) rendszerben stabilizálódtak a hatalmi viszonyok.
Az istenek elõtti kegyvesztés meg azt mondja el, hogy az istenek nevében uralkodó
valós földi királyok elõtt vált a hõsünk igenis nemkívánatos személlyé, vesztessé (a
dóroknál haszontalan trónkövetelõvé).
Tácsi István

Hunok vagyunk, sólyom népe
Ereinkben sólyom vére.
Õsatyánkat sólyom szülte,
Õsanyánkat Isten küldte.
Királyaink koronáján
Aranysólyom fényesen áll.
Feje türkiz, teste arany
Szellemében nap fénye van.
Õsök lelke szellemlénye,
Aranysólymunk szent rejtélye.
Nap madara fény hírnöke,
nemzetünknek égi jele.
Hunok vagyunk a Nap népe
Sólyomlelkek összessége.
/Cey-Bert Róbert Gyula/

Országok országa Törvénytudás népe,
Napkelet s Nyugat közt A világnak fénye,
Nagy a te nemzeted, Nagy a te végzeted,
Oly messze magasztos, Hogy föl sem érheted

Mint a magas menny s ég, Szíved mérhetetlen,
Életed gyökere Szent és sérthetetlen,
Hegyek, árnyas erdõk, Hõs föld büszke
népe, Ez a te végzeted Õsi öröksége:

Erõs, gazdag vár vagy, De az örök törvényt,
Amit Isten rád rótt, Vállalnod kell önként,
Hogy beteljesüljön Gyõzelmes végzeted:
Úr oltára te vagy, Emeld fel a fejed!

Hozzászólások

265 #1 Kelsata
- 2020. janur 18. 12:44:23
El Cialis Es Mejor Levitra Affitto Cialis Venta En Farmacias Cialis Viagra Pericoloso How Long Does It Take For Zithromax To Cure Chlamydia

Hozzászólás küldése

Hozzászólás küldéséhez be kell jelentkezni.

Értékelés

Csak regisztrált tagok értékelhetnek.

Kérjük jelentkezz be vagy regisztrálj.

Még nem értékelték
Generálási idő: 2.19 másodperc
6,927,762 egyedi látogató