Hunok Nagy Szövetsége

Navigáció

Felhasználók

-> Online vendégek: 6

-> Online tagok: 2
JimHoife, CarlHoife

-> Regisztráltak: 535
-> Legújabb tag: Gergely36

Bejelentkezés

Felhasználónév

JelszóMég nem regisztráltál?
Regisztráció

Elfelejtetted jelszavad?
Új jelszó kérése

Trójai háború eszmeisége 2

Hírek


A háború

A trójai háború Homérosz szerint kilenc évig tartott váltakozó sikerrel, majd
a tizedikben gyõznek a görögök. De a regeírók szerint nem is egy, hanem két
háborút vívnak a görög héroszok Kis-Ázsia partjai mentén. A történet logikailag
úgy értelmezhetõ, hogy a trójai hídfõállásukból kiinduló asszír-dórok terjeszkedési
politikáját felismerik a mükénéi görögök. A hódítók törekvéseinek
ellenálló Mükénéi kultúra, akkor még a Peloponnészoszon egységes tömböt
alkotott. Miként már megismertük, ez a kultúra a hellén bevándorlók és az
ógörög pelaszgok összeolvadásából keletkezett. Felfogták, ha nem tesznek
valamit a trójai terjeszkedés ellen, akkor rövidesen mind a tengeri hajózási
útvonalakat, mind a keleti testvérnépeikkel való kapcsolatot elvesztik. Ezáltal
gyarmataivá válnak az asszíroknak. Továbbá szabaddá vált volna az út az asszír
szemitizmus közvetlen világhódító célja elõtt, mégpedig Európa további õsi
testvérnépeinek a leigázására. Mükéné úrnépi vezetõ ereje ezt nem nézhette
tétlenül. Fel kellett tenniük a kérdést: szabadok maradjunk, vagy meghódoljunk?
A mükénéi uralkodó hatalom az elõbbit választotta.
Tudnunk kell, hogy az asszír támadás több fronton is zajlott. Második hullá-
maként kirobban a Földközi-tenger keleti medencéjében az úgynevezett tengeri
népek háborúja. Amelynek elsõdleges célja, az ógörög szigetvilág meghódítá-
sával megakadályozni egy sikeres szárazföldi mükénéi ellentámadás indítását a
jelentõs tengeri erejükkel. Miként a szárazföldi támadók feletti gyõztes trójai
háborúban azt megismerjük. A tengeri népek támadásának második és valódi
célja az Égei-tenger körüli ógörög szigetvilág elfoglalása mellett, a Földközitenger
keleti medencéjének a teljes meghódítása. Itt elsõsorban Kánaán, Fönícia
és végül Egyiptom meghódítására gondoljunk.
Végsõ célként az asszír királyság tervei között az a terjeszkedési politika hú-
zódik meg, hogyha sikeres az elõbbi két hódító háborújuk, akkor a meghódított
területekrõl kiindulva a támadás végcélja az Egyiptomi Birodalom szétzúzása.
Az asszírok legnagyobb ellenségének a két tûz közé szorításával, annak katonai
elfoglalása, kirablása és elpusztítása. Egyrészt keleti irányból a Kánaán felõl
szárazföldi hadsereggel támadva. Másrészt a tengeri népek által a Földközi
tenger felõl, a Nílus torkolatán keresztül megtámadva Egyiptomot. A történé-
szek rendre elfelejtik, hogy a Földközi-tenger keleti medencéjében akkoriban
még szilárdan Egyiptom az õsnépi kultúra szellemi központja. Katonailag tekintve
a politikai helyzet az, hogy az itt lakó õsnépek mégsem elszigetelten és
önmagukra maradva harcolnak az invázió ellen. Ugyanis a kor egyiptomi fáraói
a testvérnépi kapcsolataikon keresztül az egész térség védelmét szervezik és
vezetik. Vagyis idejekorán eljuttatják az információkat a szövetséges nemzettársaikhoz.
Az egyiptomi szereppel oda akarok kilyukadni, hogy a mükénéi, vagyis az
akháj szövetség sem önmagában, hanem Egyiptom integrációjában közösen és
egységesen lépnek fel a trójai dórok és a szintén dór tengeri népek támadásainak
az elhárításában. Az igaz, hogy a hatalmas földrajzi távolságok okán minden
õsnépi tábor a saját módján harcol az ellenséggel. De az idõzítés szervezett,
mert az északi fronton szinte egy idõben eredményesen védekeznek a görögök
az Égei-tenger körzetében a trójai gyõzelmükkel. A középsõ Levantei fronton a
kánaániták Babilon vezetésével verik vissza a szárazföldi támadást, és Egyiptom
a megsegítésükre további menekülõ úrnépeket költöztet oda, akiket
filiszteusokként ismerünk.

2. térkép: Égei-tenger Kr.e. 1000-ben

Magyarázatok:
1. A szürkeárnyas nyomtatási képen is pontosan látszik, hogy a Dorisch
(Dórisz) tartományok a déli oldalon teljesen körbeveszik magát a görög félszigetet.
2. Az Aolisch jelenti az aiólok, az Ionisch pedig az iónok területeit Anatóliában.
3. A Böotisch, Thessalisch és a Nord-westgr. (észak-nyugati görögök)
pedig a betelepült hellének, a bójok és más, vagyis a jászok kelta úrnépi törzseinek
tartományai.
4. Az Attisch pedig az Attika: sumer, trák (északon) és arameus eredetû
úrnépeit jelöli.
5. Az Arkadisch (Árkádia) pedig az akhájok tartományait mutatja be.

Addig a déli fronton, Egyiptom a Nílus deltában megvívott tengeri csatában
veri vissza a tengeri népek összehangolt támadását. Egyedül az úgynevezett
Dór-szigetvilágban tudnak további hódításokat elérni az asszírok, az elfoglalt
déli szigetvilág megnevezésébõl adódóan, a dór tengeri hódítók által. Akik az
elért kezdeti sikereiken felbuzdulva (a trójai háborút követõen) majd betörnek a
Peloponnészosz félsziget déli görög területeire is. Spárta város elfoglalásával
megtörik a további lendületük, megállítják õket a görög hadak. De a támadókat
nem tudják már kiûzni, mert közben szétesik az addig eredményes mükénéi
szövetség. Sajnos itt sem lesz más módjuk az ógörögöknek, mint a behatoló
dórok beolvasztási gyakorlata. Csakhogy a Peloponnészoszon majd ezer év
alatt zajlik le az a folyamat, ami a Thesszáliai oldalon Kr.e. 800-ig tart. Amikorra
is, a kisebb létszámú támadók beolvadnak a nagyobb létszámú õsnépbe,
létrehozva az újgörög nemzet klasszikus korszakát.
Mindez a térségrõl bemutatott térképrõl jól nyomon követhetõ. Az elsõ hadjáratról
Kerényi Károly alapján a Télephosz (Télephanész: a messze világító)
címû elbeszélésébõl számolunk be. Amennyire fontos eseménye ez a háborús
idõszaknak, a történészek alig ismerik a témakörét. Az elsõ sereg már Szép
Helené „elrablását” követõ évében összegyûlt Auliszban, és a hajóhad elindult
Trója felé. De egy vihar miatt eltévesztették az útirányt, és nem Phrügiában,
Priamos birodalmában kötöttek ki. Hanem tévedésük miatt valamivel délebbre,
Müszia partvidékén, amely terület legjelentõsebb városát ekkor Teuthrasz királyról
Teuthraniának nevezték, ma Pergamon. A görögök itt a keleten maradt
hellén rokonaikkal kerültek szembe, akik akkor már dór uralom alatt szenvedtek,
de Télephanész (messze világító) vagy rövidebben Télephosz (Héraklész
fia) vezérükkel sikeresen feltartóztatták õket.
A görög hajóhad, az elszenvedett vereségük következtében hanyatt homlok
menekült a kisázsiai partokról, ráadásul a hajóikat egy újabb vihar még széjjel
is szórta, így a megmaradtak külön-külön hazahajóztak. Télephosz bár kemény
harcokban visszaverte a görögöket, õ is súlyosan megsebesült a combján, és a
mítosz szerint a sebe sehogyan sem akart gyógyulni. A jóslat szerint a vezér
sebét csak az gyógyíthatja meg, aki okozta, ezért hosszú vándorlással felkeresi
Akhilleuszt, aki addig az ellensége volt. Kérte, hogy gyógyíts meg a sebét. A
sikeres gyógyítás eredményeként a görögök összebarátkoztak a távoli rokonaikkal,
és állítólag a következõ hadjáratban Télephosz már együtt harcolt a gö-
rögökkel Trója ellen, vagy legalábbis megmutatta nekik az odavezetõ utat.
Megjegyezve, mintha a görögök nem ismerték volna a tengerük útvonalait. E
kételkedés okán is tekintsünk el attól a tudat alatt settenkedõ gondolattól, hogy
Télephosz mégis inkább felderíteni járt Akhilleusznál?
Télephosz történetében ismét egy allegorikus jelenettel állunk szemben. Ami
azt jelenti, hogy nem egy sebesülés az, ami nem akart begyógyulni, hanem a
keleten maradt õsnépnek a testvérekkel szembeni harcának lelki bûntudata az,
ami valójában nem akart gyógyulni. Igaz, hogy a vezérük Héraklész fiaként

már a dórokhoz húzó vegyes vérvonalú hadvezér. De még nála is jelentkezhetett
azaz önvád, amiért egymás ellen kellett harcolni a két rokon nemzetnek.
Ennek az önvádnak a mitikus feldolgozása, hogy az elszenvedett seb, ami inkább
lelki sebesülésnek tekinthetõ, nem akart begyógyulni. A történet szerint
azért tudta csak az okozója begyógyítani a sebet, mert így a két népcsoport
ismét rendezni tudta a rokoni kapcsolatait. Amely újrabarátkozás sikeres volt,
értsd rajta: a phrügök lerázták az asszír hódítók uralmát. Mert a következõ
hadjáratban már nem küzdöttek egymás ellen. Így a görögök esélyei nõttek a
trójai hadak ellen.
A második hadjáratig eltelt nyolcévnyi idõ, immár az akhájok radikálisabb
katonai felkészülésével és az úgynevezett hadiállapot fenntartásával telik el. Ez
idõ alatt újraszervezik a mükénéiek a hadsereget, és közben minkét fél az akcióival
jobb pozíciók elérésére törekedik. Talán nyolc évre rá, mások szerint
Télephosz meggyógyulása után, újra összehívták a görög hajóhadat Aulisz
kikötõjébe. Ha pontosan szeretnénk meghatározni a trójai háború idõrendjét,
akkor legmegbízhatóbban az elsõ és a második hadjárat közötti egy + nyolc
évet együtt vehetjük a mítosz szerinti eredménytelen kilenc háborús évnek,
illetve a hadiállapotra való teljes felkészülés éveinek. Majd a gyõzelem kivívá-
sát a hadjárat tízedik évének.
Vajon miért kezdõdik Homérosznál a trójai háborút leíró Iliász mûve, a háború
utolsó, a gyõzelem évével? Azért, mert abban a korban, amikor Homérosz
alkotott, még pontosan tudták a két görög hadjárat kilenc éves elkülönülését,
amit a mai mitológusok már nem képesek logikailag összepárosítani! Ugyanis
abban a korban nehogy 10, de még 1 évet sem lehetett folyamatos háborúzással
tölteni. A seregek utánpótlásának az akkori megoldhatatlansága okán, tavasszal
(március idusán!) indultak a háborúba, de õszre már be is kellett fejezniük az
akcióikat. Lényegében így meghatározottá téve az idõtartamát, csak a 10 éves
görög-trójai hadiállapotot vehetjük tételesen bizonyítottnak. Benne az elsõ évet
az 1. hadjárat kudarcával, majd nyolc év újabb felkészülést, és az utolsó évet a
második hadjárattal, a gyõzelem évének. Így jön ki: az 1 + 8 + 1 = 10 éves
trójai háború idõtartama.
A tíz éves trójai hadiállapot felosztásához az ógörög idõszámítás is pontos
adatokkal szolgál. Ismeretes, hogy Kr.e. 11. században még az éves kronológiá-
jukban a 13 holdhónapos évet + 1 nap, amely az évkezdés napja, használták
idõmérésre (Robert Graves, I. 16. oldal). Ez az ünnepnap általában a téli napfordulóval
(legrövidebb nappal) egybeesõ legfõbb ünnepnapjuk is volt. Amely
szinonim lehet a mindennapjaink mai Karácsony ünnepével. Ezen a napon
választotta ki a törzs matriarchája – amikor a trónöröklés még nõi ágon történt
– a következõ év férfi uralkodóját, aki sokszor az ünnepi spotrendezvények (az
Olimpia eszmeisége ide is mutat) gyõztesei közül került kiválasztásra. Ugyanez
a vallási gyakorlat, vagyis a legfõbb ünnepnap, például Egyiptomban a Szíriusz
csillag heliákus kelésének napjára (július 19.), másként a Szóthisz ciklusba, a
Nílus áradásának ünnepnapjára helyezõdött. A Balkán-félszigeten a 13. század-
ban elkezdõdött dór inváziónak az az okozata, hogy az õsi matrilineáris hagyományt
kezdi felváltani a patrilineáris irányzat, vagyis az apai ágon való
trónöröklés új szabályai. A férfiuralkodót az õsidõben, sok esetben csak egyegy
évre választják a szakrális Úrnõ mellé, hogy az éve utolsó napján a vallás
által feláldozva (természetesen csak névlegesen), minden évben új vezért (férjet)
nevezzenek ki az úrnõjük mellé.
A háború társadalmi korszaka eléri az ógörögöket is, amely a férfi katonai
hatalom megerõsödésével járt. Az õsi egyéves királyválasztás idõszakát megváltoztatva,
erre az idõszámítás szentségét felhasználva, elõször az uralkodás
idejét kitolják 8 évre. Mégpedig a sziderikus (28 napos) 104 holdhónap + 8
ünnepnap + 2 szökõnap = 2922 nap, vagyis egy 8 tropikus éves ciklussá, a
Nagyévvé, görögül az Oktaetérisszé. Amelyben a tropikus napév és a holdfázisok
eltérései, e ciklus végén ismét majdnem azonos napra estek a kezdõév
változásainak napjaival. Példaként a téli napforduló napja és ugyanarra a napra
esõ telehold egybeesésének napjával kezdhették az új ciklust, amely idõszakban
nyolc év múlva újra majdnem egy napra esett a két nevezetes csillagászati esemény.
A változástól a férfiuralkodó – nevezzük innentõl királynak – így már
nyolc évig maradhatott hatalomban az Úrnõ (istennõ, nimfa) mellett.
De az ógörögök ellenében a hódítók, babiloni eredettel hoztak magukkal egy
új naptárszámolási ciklust, amit bevezetnek a pogány vallás terjedésével. Babiloni
csillagászok észrevették, hogy túl a görög Nagyév ciklusán, a tropikus
napévek ciklusában a holdfázisok mintegy 19 évenként, a késõbbi nevén a
Meton-ciklus szerint, pontosan ugyanarra a napra esnek a Hold fényváltozásaiból
a telihold és a téli napforduló, mint az elsõ évben. Bár a babiloni csillagá-
szok már felváltva a 29 és 30 napos szinodikus holdhónapokkal (12 hónap/év)
számoltak, ezért 7 szökõhónapot kellett beilleszteniük a ciklusba a Nap és a
Hold keringési eltéréseinek a kiegyenlítésére. Ezáltal megalkotják a nyolcéves
Nagyévbõl a tizenkilenc éves Nagyobb-évet, ami a 6. századi babiloni csillagász
nevérõl majd Meton-ciklusként vált közismertté. Így még a nõi hatalom
állandósága mellett, egy férfi király már akár tizenkilenc évig uralkodhatott,
amikor is új választásra került a sor.
A naptárszámítás fenti levezetésébõl sajnos az nem számítható ki, hogy melyik
nap lehetett akkoriban az évkezdés ünnepnapja. Ilyen leírással még nem
találkoztam. Vagyis azt nem lehet bizonyítani e csillagászati módszerrel, hogy
mégis melyik év volt a trójai háború elsõ éve, vagy a gyõzelem éve. De a modern
csillagászati számításokkal pontosan meghatározható, hogy a görögök
Oktaetérisz ciklusa és a babiloniak Meton-ciklusa pontosan mûködött abban a
korban is. Tehát csak az akkori ciklusok pontos kezdõ évét és napját nem lehet
e módszerrel meghatározni.
Az esetünkben a mítoszok sem szögezik le, hogy mely években volt a Nagyév
ciklusok kezdõ évei. Amikor a téli napforduló állandó napja és az ugyanaznap
bekövetkezõ holdtölte napja egybeestek egymással, hogy majd a nyolc év
múlva bekövetkezõ újabb együttállás idejében érjen véget. Akár a nyári napforduló ünnepnapján is kezdhették az újévet.
Tácsi István

Hunok vagyunk, sólyom népe
Ereinkben sólyom vére.
Õsatyánkat sólyom szülte,
Õsanyánkat Isten küldte.
Királyaink koronáján
Aranysólyom fényesen áll.
Feje türkiz, teste arany
Szellemében nap fénye van.
Õsök lelke szellemlénye,
Aranysólymunk szent rejtélye.
Nap madara fény hírnöke,
nemzetünknek égi jele.
Hunok vagyunk a Nap népe
Sólyomlelkek összessége.
/Cey-Bert Róbert Gyula/

Országok országa Törvénytudás népe,
Napkelet s Nyugat közt A világnak fénye,
Nagy a te nemzeted, Nagy a te végzeted,
Oly messze magasztos, Hogy föl sem érheted

Mint a magas menny s ég, Szíved mérhetetlen,
Életed gyökere Szent és sérthetetlen,
Hegyek, árnyas erdõk, Hõs föld büszke
népe, Ez a te végzeted Õsi öröksége:

Erõs, gazdag vár vagy, De az örök törvényt,
Amit Isten rád rótt, Vállalnod kell önként,
Hogy beteljesüljön Gyõzelmes végzeted:
Úr oltára te vagy, Emeld fel a fejed!http://www.bokorkatalin.hu/

Hozzászólások

Még nem küldtek hozzászólást

Hozzászólás küldése

Hozzászólás küldéséhez be kell jelentkezni.

Értékelés

Csak regisztrált tagok értékelhetnek.

Kérjük jelentkezz be vagy regisztrálj.

Még nem értékelték
Generálási idő: 2.04 másodperc
6,910,869 egyedi látogató