Hunok Nagy Szövetsége

Navigáció

Felhasználók

-> Online vendégek: 6

-> Online tagok: 1
MiaHoife

-> Regisztráltak: 535
-> Legújabb tag: Gergely36

Bejelentkezés

Felhasználónév

JelszóMég nem regisztráltál?
Regisztráció

Elfelejtetted jelszavad?
Új jelszó kérése

Minden hatalom a népé!

HírekMinden hatalom a népé! Mindenki érti, hogy ez mit takar, mit jelent?

Mivel visszaérkezett a tértivevény, így ígéretemhez híven közzéteszem a további levelezésem a NAV-val. A korábbi levelemre annyira érdemtelen választ kaptam, (korábban elküldött levelem itt megtaláljátok) hogy nem is érdemes megosztani, foglalkozni vele, viszont erre a semmitmondó levélre ment be ez a levelem! Használjátok egészséggel... (adataim törlöm)

Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Gy?r-Moson-Sopron Megyei Adó- és Vámigazgatósága
Jogi koordinációs és Törvényességi Osztály
ügyszám: XXXXXXXXXX

Tisztelt dr. Zemlényi Andrea osztályvezet? asszony!

Tájékoztató levelét 2019. június 28.-án átvettem.
Sajnálatos módon tapasztaltam, hogy a korábbi levelemb?l semmire nem kaptam választ, miközben hivatkozni tetszik olyan törvényekre, melyek az érvényes államunkban nincsenek.
Mivel korábban is kértem megnevezni azt az államot, mely nevében eljárnak, ezt 2017 óta nem teszik meg, de elvárják, hogy egy valamilyen, nem tudni, mely nemzet államának fizessek, mellyel semmilyen jogviszonyban nem állok! Senki nem kötelezhet arra, hogy egy idegen nemzet államának adózzam, nincs fizetési kötelezettségem. Önök az Alaptörvényb?l eredeztetik a többi jogszabályt, így bizony kötelessége lett volna már korábban is vizsgálni!
Mi az alkotmány?
Az Alkotmány az állam alaptörvénye, a legmagasabb szint? jogi norma, amely tartalmazza a társadalmi berendezkedés alapjait, meghatározza a társadalom és az állam viszonyát, megállapítja és biztosítja a személyes szabadságjogokat, a jogegyenl?séget, szabályozza az államszervezet felépítését és m?ködését.
Az alkotmány a jogforrási rangsor csúcsán elhelyezked?, a többi jogszabály, jogi norma fölé rendelt alaptörvény, ezért nem lehet egyetlen más részletez? és kiegészít? szabály rendelkezése ellentétes azzal. Ez a törvényalkotót is köti.
„Egy alkotmány és egy alaptörvény között az a különbség, hogy míg egy alkotmány egy államba szervez?d? embercsoport, egy társadalom közös alapértékeit, m?ködésének alapelveit deklarálja, addig egy alaptörvény az államnak az ezeknek az alapértékeknek és alapelveknek megfelel? m?ködéséhez szükséges szervezetrendszerét és ennek legf?bb m?ködési szabályait határozza meg.
A Magyar Köztársaság Alkotmánya esetében egyértelm? ennek a jogszabálynak a jogszabályi hierarchiában betöltött helyzete, mert a Magyar Köztársaság Alkotmányának 77. § (1) bekezdése kimondja, hogy az Alkotmány egyben a Magyar Köztársaság alaptörvénye is.”
A törvényes Magyar Állam a Magyar Köztársaság. A Magyar Állam alkotmánya pedig az 1989. évi ideiglenes (és nem módosított) alkotmánya, azaz a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény. EZ AZ ÉRVÉNYES ÉS HATÁLYOS MAGYAR ÁLLAM JOGA! Ez a Magyar Állam alaptörvénye! (77. § (1) Az Alkotmány a Magyar Köztársaság alaptörvénye.

Nem óhajtom ismételni magam, továbbra is várom tételesen az el?z? levelemben is és korábban, 2017-ben is feltett kérdéseimre a választ mellébeszélés nélkül! Egyenesen, ahogy emberek közt szokás!
Most már feltételeznem kell, mivel korábban is volt közöttünk levélváltás, hogy tudja, mi zajlik hazánkban, a magyar emberekkel. A személyes felel?sség a továbbiakban bizonyítható, f?leg azért, mert Ön, kedves dr. Zemlényi Andrea jogot végzett, s feltételezem, fel is kellett esküdnie az Alkotmányra, illetve korábban is volt közöttünk levélváltás. Csak remélni tudom, hogy egy becsületes embernek nem fér bele az értékrendjébe, hogy mindig másra esküszik fel, tudásával visszaél azokkal szemben, akik a jogot kevésbé ismerik, értik!
Továbbá Ön, tisztelt dr. Zemlényi Andrea osztályvezet? asszony hivatkozik arra, hogy akkor kellene joghatóságot vizsgálnia, ha állam m?ködne az államban. Amíg nem vizsgálja, addig nem is tudja megállapítani, mert…
Magyar Közlöny 2011.évi 166. számában (2011.12.30) olvasható, hogy megszüntette a JOGFOLYTONOSSÁGOT a Magyar Köztársasággal. Ugyanez olvasható az alaptörvény Preambulumában is, hogy a jogfolytonosság megszünt. Józan paraszt ész, ha nem jogfolytonos, akkor értelemszerüen egy másik, ÚJ állam jött létre! Ha jogilag a nép nélkül nem lehet megszüntetni a Magyar Köztársaságot, akkor csak elhitetik az emberekkel, hogy ez az új állam az érvényes. De ahhoz, hogy ennek az új államnak legyenek „állampolgárai és területe”, ahhoz is legalább az embereket személyesen meg kellett volna kérdezni, akar-e ennek az államnak az állampolgára lenni. Ezt úgy hívják jogi nyelven, OPTÁLÁS! Err?l sincs tudomásom, így maradok az elidegeníthetetlen, emberi jogaimnál, melyet senki nem kérd?jelezhet meg.
Önnek kell bizonyítania, hogy rám, mint él? emberre vonatkoztathatóak ennek, vagy bármely más államnak a jogszabályai!
A továbbiakban a velem szemben történ? bármilyen eljárás, végrehajtás addig b?ncselekménynek min?sül, amíg nem tudja bizonyítani – és nem a fikcióra épül? NAV – hanem a felel?sséggel tartozó, ott dolgozó, ügyemben eljáró személyek, hogy mi ennek az államnak a tulajdonneve, és amíg a kérdéseimre nem kapok megfelel? választ!
Természetes erkölcsi törvény

"3. A ~ egyetemes. Az alapvet? erkölcsi normákat elméletileg a pogány világban is az emberhez tartozó követelményeknek tartották. Különösen, amikor az emberek úgy érezték, hogy a pozitív törvényhozás embervoltukban fenyegeti ?ket, a [természetes erkölcsi törvény]~hez menekültek, mely minden emberi törv. felett áll és az emberi törv-hozó is köteles figyelembe venni."

Minden embernek nem csak joga, hanem kötelessége a ma is érvényes alkotmányunk – és nem a 2012.01.01 óta ránk er?szakolt érvénytelen alaptörvény szerint – megvédeni a jogait.
1993. évi XXXI. törvény az emberi jogok és az alapvet? szabadságok védelmér?l szóló, Rómában, 1950. november 4-én kelt Egyezmény és az ahhoz tartozó nyolc kiegészít? jegyz?könyv kihirdetésér?l…
Egyébként az Önök által alkalmazott Alaptörvény is elismeri az emberi jogokat. Kötelességei csak az állampolgárnak vannak, mely szintén fikcióra épül.
Mi a jogi fikció?
Abban való hit, vagy feltételezés, hogy valami igaz, ami nem igaz. Jogi érvelésben használják a törvénnyel szemben felmerül? kényes helyzetek elkerülésére, megváltoztatva a törvény alkalmazását, de a szövegét nem.

A további eljárást a felel?sségre vonás terhével és er?szakkal tudják csak végrehajtani, mely az érvényes államunk jogszabályai szerint hazaárulás, az emberi jogaimnál fogva népirtás, jogtiprás, rabszolgásítás!
Felhívom a figyelmét – mint korábban is tettem – így már a személyes felel?sség dr. Zemlényi Andrea osztályvezet? asszonyt és az ügyemben eljáró embereket is súlyosan terheli.
Velem szemben ennek a nem megnevezett nemzet nemzeti adóhivatalának semmilyen eljárási jogköre nincs, illetve részemre semmilyen, korábban megkötött, általam aláírt közös megállapodást nem küldött, mely bizonyító erej? lenne.
Mivel nekem nem az adó alól való menekülés, kihátrálás a célom, mert az érdekemben m?köd?, jogaimat és tulajdonomat véd?, ennek érdekében az egyéni szuverén jogomról esetlegesen lemondó állam m?ködéséhez, a saját érdekemben is szívesen gazdagítanám a közös vagyonunkat, de senki, még egyszer írom, senki, sem idegen cég, jogi személy és semmilyen más, idegen állam nem kötelezhet adók befizetésére anélkül, hogy bizonyítaná, van köztünk valamilyen kapcsolat, (üzleti, megbízási, stb.) így az adó megfizetését köteles vagyok megtagadni ennek a nem tisztázott „entitásnak”! Senki zsebét nem vagyok hajlandó akaratommal szemben tömni!!! Nem adós vagyok, hanem károsult, az összes honfitársammal együtt!
Továbbá, ha ön, dr. Zemlényi Andrea osztályvezet? asszony úgy tudja, hogy a NAVnak nem kell joghatóságot vizsgálnia, - nyilván akkor bárki utasítását végre is hajtja – akkor felhívom a figyelmét. hogy a Magyar Köztársaság államában, Magyarország területén él? emberként – ezt egyébként a lakcímkártyám is bizonyít - a következ? vizsgálat lefolytatását várom azokkal szemben, akik az elmúlt 30 évben a magyar emberek hozzájárulása nélkül kiárusították az országot, a területét, a javait, mivel erre sem a ma is egyébként él? Alkotmányunk nem engedélyezi, sem a képvisel?knek nem volt erre felhatalmazása!
Azon pártok „embereivel” szemben indítson vizsgálatot az érvényes államunk jogai szerint, anyagi-, erkölcsi- és büntet?jogi felel?sségre vonás terhe mellett, akik az emberek elidegeníthetetlen jogait sárba tiporva, átverve a részarányos saját tulajdonaikat magánkezekbe játszották.
Mellékelten megküldöm (2017-es adatok alapján, azóta csak romlott a helyzet) id?rendi sorrendben, kiken kell végrehajtani és visszaadni a tulajdonaikat, anyagi javaikat embertársaim és magam részére részarányosan, hisz az állam és „képvisel?k” csak ennek kezelésére volt felhatalmazva, megbízva! A hatáskörük átlépése szintén b?ncselekmény! Továbbá a kártérítési igény nem megkerülhet?!

Kedves dr. Zemlényi Andrea osztályvezet? asszony!
Ha a feladatát teljesíteni szeretné, akkor ez az! Meg?rizni az értékeket és biztosítani azoknak a Magyarország területén született emberek részére való tisztességes m?ködését!
A jog nem tudása nem mentesít a felel?sség alól, mondják ezt a jogtudósok. A jog félremagyarázása, félretájékoztatás pedig b?ncselekmény. A jog kett?s nyelvezetének megértésének hiánya pedig azt feltételezi, hogy tudatos a félrevezetés, így megkérem, a továbbiakban azon a magyar nyelven érthet? módon levelezzünk, mely nem kétértelm?, úgy értend?, ahogy az eredeti magyar nyelv értelmez? szótára jelzi.
A paragrafusokat nem sorolom újból, hisz korábbi leveleimben minden benne van. Az emberek értékrendje pedig nem más, mint a tisztességen, erkölcsön, igazságosságon, becsületen, élni és élni hagyni elvén – és még sorolhatnám – alapul.
Ha bármilyen jogszabály ezen értékeket nem veszi figyelembe, azt nem köteles az ember elfogadni, mivel az állam az él? ember alatt helyezkedik el. Az ember érdekében m?ködhet. Ha ez nem így m?ködik, azt úgy nevezik, megszállás, diktatúra, egyéni maffia, stb.
A Magyar Köztársaság Alkotmánya, ami hatályban van, mert egy alkotmányt a nép megkérdezése nélkül nem lehet megváltoztatni, f?ként akkor, ha visszakapta benne az önrendelkezését, szabad döntését az élete felett, azt köteles mindenki betartani. Ezt is tartalmazza. Természetesen az elmúlt 30 év politikai maffia ezzel igyekszik a felel?sségét palástolni, de a magyar emberek nem adják hozzájárulásuk nélkül a javaikat, földjeiket, országukat. (hazaárulás, népirás) Írásbeli hozzájárulás, népszavazás, stb nélkül…
Tisztelettel kérem, mérlegelje egyéni felel?sségét az eljárásaiban, mert utasításra sem követhet el b?ncselekményt.
A továbbiakban minden levelét, vagy a NAV megbízásából bármely alkalmazott által megküldött leveleket üzleti ajánlatként tekintem, mivel nincs közöttünk semmilyen megállapodás, költségeimet Önökre terhelem. Id?, levelezési ktg-ek, mint postai díj, nyomtatás, stb…
Továbbá felhívom a tisztelt dr. Zemlényi Andrea osztályvezet? asszony figyelmét, hogy a levelezéseinket továbbra is közzé teszem!

Gy?r, 2019-06-28

Maradok tisztelettel
hédi (szabó) ember

melléklet:
1. Orbán Viktor vagyonosodása
2. Fidesz pénzszórása
3. Az elmúlt 30 év felel?tlen politikai kormányzás pénzszórása, hazaárulása
4. A ma is érvényes Alkotmányunk

Hozzászólások

Még nem küldtek hozzászólást

Hozzászólás küldése

Hozzászólás küldéséhez be kell jelentkezni.

Értékelés

Csak regisztrált tagok értékelhetnek.

Kérjük jelentkezz be vagy regisztrálj.

Még nem értékelték
Generálási idő: 2.02 másodperc
6,881,341 egyedi látogató