Hunok Nagy Szövetsége

Navigáció

Felhasználók

-> Online vendégek: 4

-> Online tagok: 0

-> Regisztráltak: 535
-> Legújabb tag: Gergely36

Bejelentkezés

Felhasználónév

JelszóMég nem regisztráltál?
Regisztráció

Elfelejtetted jelszavad?
Új jelszó kérése

Kényszer oltások jöhetnek

HírekTöbben is rám írtatok hogy a kényszeroltási tervezetet vagy törvényt ki hogy hívja juttassam már el.
Tessék:
1997. évi CLIV. törvény [ Eütv. ] módosítása
Hatály: 2021.I.1. - 2021.V.25.
Járványügy
56. § (1) A járványügyi tevékenység célja a fert?z? megbetegedések, a járványok megel?zése és leküzdése, valamint az emberi szervezet fert?z? betegségekkel szembeni ellenállóképességének fokozása.
(2) Az (1) bekezdésben foglaltak megvalósítása érdekében
a) * az egészségügyi államigazgatási szerv
aa) az egyén személyes szabadsághoz való jogainak gyakorlását az e törvényben foglaltak szerint korlátozhatja,
ab) a betegek jogait az e törvényben foglaltak szerint korlátozhatja,
ac) a természetes és jogi személyeket, továbbá a jogi személyiséggel nem rendelkez? szervezeteket az e törvényben meghatározott intézkedések t?résére, illetve megtételére kötelezheti;
b) a kötelez? járványügyi intézkedést foganatosító egészségügyi szolgáltató a betegek jogait az e törvényben foglaltak szerint korlátozhatja.
(3) Kötelez? járványügyi intézkedés foganatosításához nincs szükség a beteg beleegyezésére, azonban a beteget - az eset körülményeihez képest - ekkor is megilleti a tájékoztatáshoz való jog.
(4) * Az 57-74. §-ok alkalmazásában fert?z? betegen a fert?z? betegségre gyanús személyt is érteni kell. Fert?z? betegségre gyanús személy az, aki a miniszter rendeletében meghatározott fert?z? betegségben szenved? személlyel, annak használati eszközével, váladékával érintkezett, illetve a fert?zés terjedési módjából adódóan feltételezhet?, hogy a fert?z? betegség kórokozója a szervezetébe került.
(5) * A 44-52. § és 56-74. § alkalmazásában a (4) bekezdésben említett miniszteri rendeletben meghatározott fert?z? betegséggel azonos tekintet alá esik az Egészségügyi Világszervezet 2009. évi XCI. törvénnyel kihirdetett Nemzetközi Egészségügyi Rendszabályai (a továbbiakban: NER) rendelkezéseire tekintettel nemzetközi horderej? közegészségügyi-járványügyi szükséghelyzet el?idézésére képes, korábban ismeretlen vagy szokatlanul súlyos formában, illetve a megszokottnál lényegesen nagyobb gyakorisággal, járványosan el?forduló betegség vagy állapot is.
(6) * A NER végrehajtása érdekében az egészségügyi államigazgatási szerv ellátja a nemzeti NER tájékoztatási központ feladatait.
Véd?oltások
57. § (1) A véd?oltás célja a fert?z? betegségekkel szembeni aktív, illetve passzív védettség kialakítása.
(2) * A miniszter rendeletben határozza meg azokat a fert?z? betegségeket, amelyek esetében
a) életkorhoz kötötten,
b) megbetegedési veszély esetén, illet?leg
c) külföldre történ? kiutazás esetén a kiutazó költségén
kötelez? véd?oltás elrendelésének van helye. *
(3) * A miniszter egyes munkakörökben való foglalkoztatás feltételeként a munkáltató költségére véd?oltási kötelezettséget írhat el?. *
(4) A véd?oltásra nem kötelezett személy kérésére - kiskorú esetében törvényes képvisel?je hozzájárulásával - orvosilag indokolt esetben véd?oltásban részesíthet?.
(5) A véd?oltással egy tekintet alá esik az egyes fert?z? betegségek esetén alkalmazott megel?z? gyógyszeres kezelés.
(6) * Véd?oltás kizárólag az egészségügyi államigazgatási szerv által engedélyezett oltóanyaggal és az engedélyez? okiratban szerepl? céllal és feltételekkel végezhet?.
(7) Az oltóanyagok és egyéb immunbiológiai készítmények el?állítására, forgalomba hozatalára és hatósági ellen?rzésére külön jogszabály rendelkezései az irányadóak.
58. § (1) * A kezel?orvos a kötelez? véd?oltás elhalasztásáról dönt, ha
a) a véd?oltásban részesítés a beteg egészségi állapota miatt nem lehetséges, vagy a véd?oltás a beteg egészségét vagy meglév? betegségét várhatóan károsan befolyásolná és
b) a véd?oltás beadásához f?z?d? közegészségügyi érdeket nem veszélyeztet? id?n belül az a) pont szerinti körülmény olyan változása várható, amely a beteg véd?oltásban részesítését lehet?vé teheti.
(2) * Az elhalasztott kötelez? véd?oltást a halasztásra okot adó körülmény megsz?nését követ?en haladéktalanul pótolni kell.
(2a) * Az (1) és (2) bekezdésben foglaltakról a kezel?orvos az egészségügyi államigazgatási szervet írásban értesíti.
(3) * A kezel?orvos, a beteg vagy a beteg törvényes képvisel?je a beteg lakóhelye szerint illetékes egészségügyi államigazgatási szervnél kérelmezheti a véd?oltás alóli mentesítést, ha
a) a véd?oltásban részesítés a beteg egészségi állapota miatt nem lehetséges, vagy a véd?oltás a beteg egészségét vagy meglév? betegségét várhatóan károsan befolyásolná, és
b) az a) pont szerinti körülmény változása belátható id?n belül nem várható.
(3a) * A (3) bekezdés szerinti kérelemhez csatolni kell a mentesítés indokoltságát alátámasztó, a kezel?orvos által adott szakvéleményt.
(4) * A (3) bekezdés szerinti eljárás alatt - annak véglegessé vált döntéssel történ? befejezéséig - az adott véd?oltás vonatkozásában a (7) bekezdés szerinti írásbeli felszólításnak vagy az adott véd?oltás elrendelésének nincs helye. Ha a véd?oltást korábban már elrendelték, és ezen véd?oltás vonatkozásában eljárás indul a (3) bekezdés alapján, akkor a mentesítési eljárás véglegessé vált döntéssel történ? befejezéséig a véd?oltást elrendel? határozat nem hajtható végre. A mentesítési eljárásban a kezel?orvos külön vizsgálat nélkül ügyfélnek min?sül.
(5) * A véd?oltásra kötelezett és a véd?oltásban részesített személyekr?l nyilvántartást kell vezetni.
(6) * A véd?oltás módjáról, céljáról, helyér?l és idejér?l a véd?oltásra kötelezett személyt, illetve törvényes képvisel?jét értesíteni kell. A véd?oltásra kötelezett kiskorú személy megjelenésér?l a törvényes képvisel? köteles gondoskodni.
(7) * Ha a véd?oltás igénybevételére köteles személy e kötelezettségének írásbeli felszólításra sem tesz eleget, az egészségügyi államigazgatási szerv a véd?oltást elrendeli. Az egészségügyi államigazgatási szerv közvetlen járványveszély fennállása esetén - a veszélyhelyzet szerint meghatározott véd?oltások köre tekintetében - a határozatot azonnal végrehajthatóvá nyilváníthatja.
(8) * A véd?oltás megtörténtér?l igazolást kell adni.
(9) * A véd?oltás hatékonyságának megállapítása céljából a beoltott személy orvosi vizsgálata és vizsgálati anyag szolgáltatása rendelhet? el.
(10) * Ha a véd?oltásra kötelezett személy a véd?oltás adásával összefüggésben súlyos egészségkárosodást szenved, megrokkan vagy meghal, ?t, illetve általa eltartott hozzátartozóját az állam kártalanítja.
(11) * A (7) bekezdés alkalmazásában közvetlen járványveszélynek min?sül, ha az 57. § (2) bekezdésének b) pontja szerinti véd?oltás késedelme mások életét vagy testi épségét tömegesen, közvetlenül és súlyosan veszélyeztetné.Hozzászólások

Még nem küldtek hozzászólást

Hozzászólás küldése

Hozzászólás küldéséhez be kell jelentkezni.

Értékelés

Csak regisztrált tagok értékelhetnek.

Kérjük jelentkezz be vagy regisztrálj.

Még nem értékelték
Generálási idő: 1.93 másodperc
6,911,268 egyedi látogató