Hunok Nagy Szövetsége

Navigáció

Felhasználók

-> Online vendégek: 1

-> Online tagok: 0

-> Regisztráltak: 535
-> Legújabb tag: Gergely36

Bejelentkezés

Felhasználónév

JelszóMég nem regisztráltál?
Regisztráció

Elfelejtetted jelszavad?
Új jelszó kérése

A pedagógusok büntet?jogi felel?ssége

HírekKedves tagintézmény vezet?k, kedves pedagógusok!
Figyelmükbe ajánlom a következ? paragrafusokat!
Remélem elkezdik értelmezni, és vállalni a felel?sséget a tetteikért!
"a jog nemismerése, nem mentesít..."
Btk. 208. § Kiskorú veszélyeztetése
208. § (1) A kiskorú nevelésére, felügyeletére vagy gondozására köteles személy – ideértve a szül?i felügyeletet gyakorló szül?, illetve gyám élettársát, továbbá a szül?i felügyeleti jogától megfosztott szül?t is, ha a kiskorúval közös háztartásban vagy egy lakásban él –, aki e feladatából ered? kötelességét súlyosan megszegi, és ezzel a kiskorú testi, értelmi, erkölcsi vagy érzelmi fejl?dését veszélyezteti, b?ntett miatt egy évt?l öt évig terjed? szabadságvesztéssel büntetend?.
(2) Ha súlyosabb b?ncselekmény nem valósul meg, az (1) bekezdés szerint büntetend? az a tizennyolcadik életévét betöltött személy, aki tizennyolcadik életévét be nem töltött személyt
a) b?ncselekmény vagy szabálysértés elkövetésére, illetve züllött életmód folytatására rábír vagy rábírni törekszik,
b) b?ncselekmény elkövetéséhez felajánl.
A Btk. XX. fejezete a gyermekek érdekeit sért? és a család elleni b?ncselekményeket szabályozza. A család és a gyermekek védelme érdekében a büntet?jog csak másodlagos eszköz, els?sorban a magánjog, közigazgatási jog, tb jog eszközei biztosítják a társadalmi bázist. Az Alaptörvény is rögzíti, hogy minden gyermeknek joga van a megfelel? testi, szellemi és erkölcsi fejl?déshez, védelemhez és gondoskodáshoz. Fontos megjegyezni, hogy a Be. értelmében a kiskorú sérelmére elkövetett, a gyermek érdekét sért? és a család elleni b?ncselekmények miatt indított büntet?eljárást soron kívül kell lefojtatni.
Kényszerítés Btk. 195.
195. § Aki mást er?szakkal vagy fenyegetéssel arra kényszerít, hogy valamit tegyen, ne tegyen vagy elt?rjön, és ezzel jelent?s érdeksérelmet okoz, ha más b?ncselekmény nem valósul meg, b?ntett miatt három évig terjed? szabadságvesztéssel büntetend?.
Btk. 165. § Foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés
Foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés
165. § (1) Aki foglalkozási szabály megszegésével más vagy mások életét, testi épségét vagy egészségét gondatlanságból közvetlen veszélynek teszi ki, vagy testi sértést okoz, vétség: 1 év.
(2) A büntetés
a) 3 év: maradandó fogyatékosságot, súlyos egészségromlást vagy tömegszerencsétlenséget,
b) 1-5 év: halált,
c) 2-8 év: 2-nél több ember halálát okozza, vagy halálos tömegszerencsétlenséget okoz.
(3) Ha az elkövet? a közvetlen veszélyt szándékosan idézi el?: (1): 3 év, (2): 1-5 év, 2-8 év, 5-10 év.
(4) E § alkalmazásában foglalkozási szabály a l?fegyver, a robbantószer és a robbanóanyag használatára és kezelésére vonatkozó szabály is.
Az emberi élet, a testi épség és az egészség védelme kiemelked? fontosságú, ezért nemcsak ezeknek a sérelmével, hanem az ezeket a jogtárgyakat veszélyeztet? cselekményekkel szemben is indokolt büntet?jogi védelmet biztosítani.
A foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés b?ncselekménynek az elkövet?je az lehet, aki valamely meghatározott foglalkozási szabály hatálya alatt áll, a bcs. elkövetési magatartása a foglalkozási szabályszegés. Nem lényeges, hogy az elkövet? a tevékenységet hatósági engedély alapján, f?foglalkozásként, keresetszerzésként ?zi-e vagy pedig alkalomszer?en. Jelent?sége annak van, hogy írott vagy íratlan szabályok körvonalazzák a tevékenységet, amit folytat.
Az értelmez? rendelkezés kiterjeszti a foglalkozási szabályok alkalmazásának a körét olyan területekre is, amelyek egyébként nem esnének valamely foglalkozás sz?kebb értelemben vett fogalma alá.
Btk. 305. § Hivatali visszaélés
305. § Az a hivatalos személy, aki azért, hogy jogtalan hátrányt okozzon vagy jogtalan el?nyt szerezzen
a) hivatali kötelességét megszegi,
b) hivatali hatáskörét túllépi, vagy
c) hivatali helyzetével egyébként visszaél,
b?ntett miatt három évig terjed? szabadságvesztéssel büntetend?.
A hivatali visszaélés b?ntettének jogi tárgya az államapparátus törvényes, szabályszer? m?ködésébe, valamint az állami szervekbe és hivatalos személyekbe vetett bizalom. A hivatalos személyeket a jogalkotó a hivatali tevékenységük végzésének tartamára, az államszervezet feladatainak az ellátása érdekében fokozott védelemben részesíti.
A b?ncselekmény elkövetési magatartásai – amelyeket a törvény a könnyebb áttekinthet?ség érdekében pontokba szedve tartalmaz – a hivatali kötelesség megszegése a hivatali hatáskör túllépése (amikor a hivatalos személy olyan tevékenységet fejt ki, amely hatáskörén kívül esik, amelynek végzésére nincs joga), vagy a hivatali helyzettel való egyébkénti visszaélés. Ez utóbbi alatt a hivatalos min?séghez kapcsolódó jogosítványok tudatosan, a társadalmi rendeltetésükkel ellentétesen, szabályellenesen, alakilag törvényesnek t?n? eljárás keretében történ? gyakorlása értend?. A fenti magatartással a hivatalos személyek – vagy mások – jogtalan el?nyhöz jutnak, vagy másoknak jogtalan hátrányt okoznak. Az el?ny vagy a hátrány lehet anyagi természet?, de felmerülhet ezen kívül más, így erkölcsi, személyi természet? el?ny megszerzése, vagy hátrány okozása is. A hátrányt az elkövet?t?l eltér?, más személynek kell elszenvednie, az el?ny akár a tettesnél is, akár más személynél is megjelenhet.
A b?ncselekmény alanya tettesként csak hivatalos személy lehet. A b?ncselekmény csak egyenes szándékkal követhet? el, a törvény a szándékon túl a célzatot is megköveteli.
Btk. 194. § – Személyi szabadság megsértése
194. § (1) Aki mást személyi szabadságától megfoszt, b?ntett miatt három évig terjed? szabadságvesztéssel büntetend?.
(2) A büntetés egy évt?l öt évig terjed? szabadságvesztés, ha a személyi szabadság megsértését
a) tizennyolcadik életévét be nem töltött személy sérelmére,
b) aljas indokból vagy célból,
c) a sértett sanyargatásával,
d) védekezésre képtelen személy sérelmére,
e) fegyveresen,
f) felfegyverkezve,
g) jelent?s érdeksérelmet okozva vagy
h) hivatalos eljárás színlelésével
követik el.
(3) A büntetés két évt?l nyolc évig terjed? szabadságvesztés, ha a tizennyolcadik életévét be nem töltött személy sérelmére elkövetett b?ncselekmény a (2) bekezdés b) vagy c) pontja szerint is min?sül.

Neurológus a maszk használatáról
HírekÉs ezt az írást: Szül?i csoportból, orvosi vélemény.
Ezt a Btk. 208-hoz, ha valaki arra indulna el.A doktorn?t levélben megkerestem ma, megkértem, hogy mindezt hivatalosan is írja le nekünk."A kilélegzett leveg?nk újbóli belélegzése kétségkívül oxigénhiányt és visszaáramló szén-dioxidot okoz. Tudjuk, hogy az emberi agy nagyon érzékeny az oxigénhiányra . Vannak idegsejtek például a hippokampuszban, amelyek nem lehetnek 3 percnél hosszabb ideig oxigén nélkül – mert azt már nem élik túl. Az akut figyelmeztet? tünetek: fejfájás, álmosság, szédülés, koncentrációs problémák, reakcióid? lelassulása - a kognitív rendszer reakciói. Ha azonban már krónikus oxigénhiányban szenvedünk, ezek a tünetek mind megsz?nnek, mert a szervezet hozzászokik. De a hatékonysága tovább romlik, és az agyban az oxigénellátás is tovább akadozik.” Tudjuk, hogy a neurodegeneratív betegségek kialakulása évekig, évtizedekig tart. Aki ma elfelejti a telefonszámát, annál az agy hibás m?ködése már 20 vagy 30 évvel ezel?tt elkezd?dött. A másik súlyos probléma az, hogy az agy idegsejtjei nem képesek regenerálódni. Tehát abban az esetben, ha leveszi az ember az arcmaszkot és ismét szabadon oxigénhez jut, az elveszett idegsejtek már nem fognak regenerálódni. Ami elment, az elt?nt. ”Nem viselek álarcot, gondolkodáshoz szükségem van az agyamra. Tiszta fejjel akarok lenni, amikor a pácienseimmel foglalkozom, és nem állok szén-dioxid által kiváltott hatás alatt.” Az oxigénhiány mindenki agyára egyformán veszélyes. Minden embernek szabadon kell tehát döntést hoznia arról, hogy akar-e egy olyan maszkot viselni, amely abszolút hatástalan a vírusok elleni védekezésben. Gyermekek és serdül?k számára a maszkok használata abszolút tilos. A gyermekek és serdül?k rendkívül aktív és adaptív immunrendszerrel rendelkeznek, és állandó kölcsönhatásra van szükségük a Föld mikrobiomjával. Az agyuk is hihetetlenül aktív, mivel annyi mindent meg kell tanulnia. A gyermek agya vagy a fiatalok agya szomjazik az oxigénre. Minél aktívabb metabolikusabban a szerv, annál több oxigénre van szüksége. Gyermekeknél és serdül?knél pedig minden szerv metabolikusan aktív. A gyermek vagy a serdül? agyának oxigént?l való megfosztása, vagy bármilyen módon történ? korlátozása nemcsak veszélyes az egészségre, hanem teljes mértékben b?ncselekmény is. Az oxigénhiány gátolja ugyanis az agy fejl?dését, és az ennek következtében bekövetkezett károsodás NEM fordítható vissza. A gyermek agya tanuló fázisban van, rengeteg oxigénre van szüksége a m?ködéséhez. Ennek igazolásához nincs szükség klinikai vizsgálatra. Ez egyszer?, vitathatatlan fiziológia. A tudatosan és szándékosan kiváltott oxigénhiány szándékos egészségügyi károkozás, és orvosilag teljesen ellenjavallt. Amikor tíz év múlva a demencia ugrásszer?en növekszik, és a fiatalabb generációk nem tudják elérni az eredetileg el?ttük álló lehet?ségeket,akkor már nem segít, ha azt mondják, hogy "nem volt szükségünk a maszkokra". Tudom, mennyire káros az agyra az oxigénhiány, a kardiológusok tudják, mennyire káros a szívre, a tüd?gyógyászok tudják, mennyire káros a tüd?re.Az oxigénhiány minden egyes szervet károsít ."

Ez pedig az ide ill? jogszabály:
A maszk szabadtéri viselésének kötelezettségét eltörölte az Emberi Jogok Európai Bírósága (CEDO)! Az alkalmazott bírságok törvénytelenek!
A maszk szabad térben való viselésének kötelezettségét sem az 55., sem a 136. törvény nem írja el?.
Ennek a kötelezettségnek kormányhatározat vagy más alacsonyabb rend? jogszabály általi megállapítását tiltja a jogszabályok hierarchiájának elve, de az Alkotmány 53. cikke is, amely szerint a jogok és szabadságok korlátozását csak a törvény, mint a parlament jogi aktusa szabhatja meg – mondta Gheorghe Piperea ügyvéd egy héttel ezel?tt.
Az Emberi Jogok Európai Bírósága ugyanezt mondta augusztusban. Az EJEB szerint a véd?maszk kültéri viselésének kötelezettsége sérti az állampolgárok alapvet? jogait és szabadságait.
Következésképpen az 55-ös törvény szövegét, amely kihágásként nevezi meg a maszk kültéri viselésének hiányát, az Alkotmánybíróság alkotmányellenesnek nyilvánítja, pontosít Piperea ügyvéd: „jelenleg virtuálisan hatályon kívül helyezik, mert eltelt a 45 nap az alkalmazhatóság felfüggesztését?l és még nem módosították annak érdekében, hogy összhangban legyen az Alkotmánybíróság határozatával.
Tehát a maszk kültéri viselésének megtagadásáért illegális a bírság alkalmazása, amely büntetések könnyedén megszüntethet?k szabálysértési panasz eljárásával.”
A maszk viselésének kötelezettsége valójában ajánlás, véli Gheorghe Piperea.
Azt, hogy a hatóságok által elrendelt intézkedések visszaélések,
és jogi alapot nélkülöznek, nemcsak a panaszosok állítják, hanem az Emberi Jogok Európai Bírósága is, amelyik nekik ad igazat. ."

Ma reggel ezt a levelet küldtem el Orbán Viktor hivatali e-mail címére:
Tisztelt Miniszterelnök Úr!
El?re szeretném bocsátani, hogy sem vírus-, sem járványtagadó nem vagyok, és egyetlen magyarországi párttal vagy az Európai Unióval, de még Soros Györggyel sem szimpatizálok. Mivel az egyszer? nép között élek, meghallom annak minden szavát és meglátom az ? keservét is.
A magyar jogrendszer mintájának tekintett római jog “audiatur et altera pars” jogelvét idézve szeretném felhívni a figyelmét arra, hogy a nemzet egészét érint? döntések el?tt: hallgattassék meg a másik fél is!
Magyarország Kormánya – egy olyan vírus okán, amely negyven éve létezik és nincs több áldozata, mint egy influenzának vagy országos öngyilkossági számnak – elvette a szabadleveg? használatának alapvet? emberi jogát a polgáraitól, házi ?rizetbe kényszerítette az embereket, fegyveres karhatalmat vezényelt ki a magyar nép megfélemlítésére, továbbá egymás ellen uszította a társadalmat.
Az emberekre napi szinten ontja a média a félelemkelt? kampányát, amit sajnos polgártársaink többsége (f?leg az id?sek) el is hisz. Jól tudjuk, hogy azért nem boncolnak fel egyetlen halottat sem, mert akkor kiderülne a hamis pánikkeltés, hiszen megfelel? véd?felszerelésben bármilyen holttest boncolható.
Azzal, hogy a teljes magyar egészségügy kizárólag a koronavírus-járványra koncentrál, senki nem tör?dik a valóban súlyos betegekkel. Ennek következtében többen halnak meg az orvosi hanyagság és ellátatlanság okán , mint ténylegesen a koronavírus miatt! Ha a Kormány és az egészségügy hagyná, hogy a természet, azaz az emberek immunrendszere gy?zze le a vírust, mint ahogy azt korábban is eredményesen legy?zte, akkor az orvosaink, az esküjüknek megfelel?en láthatnák el az arra valóban rászorultakat. Vírusok mindig voltak és lesznek is. Az országos kampányt sokkal inkább az immuner?sítésre kellene kihegyezni, mint a maszkviselésre, ami nem mellesleg sokkal károsabb, mint hasznos!
Németországban legalább egy sor kivételt megneveztek, akiknek nem kell maszkot viselnie. Ilyenek például a légz?szervi- és a pánikbetegek. Nemzetközileg elismert orvosi szaktekintélyek nyilatkoztak arról, hogy a rendszeres és huzamos maszkhasználat miatt fennáll a bakteriális tüd?gyulladás kialakulásának veszélye, valamint a folyamatos oxigénhiányos állapot miatt károsodhat az agy. F?leg veszélyes ez a gyermekekre és id?sekre! Ezzel szemben egyes iskolák igazgatói és tanárai már a tornarákon is kötelez?vé tették a maszkviselést a diákok részére.
Pedig, ha megtévesztéssel, hamis információkkal, fenyegetéssel szerzik meg a szül? hozzájárulását, az megvalósítja a foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés, a kényszerítés, az egészségügyi önrendelkezési jog megsértése és a hivatali hatalommal való visszaélés büntet?jogi tényállásait.
A közelmúltig a CDC és a WHO sem javasolta az arcmaszk vagy bármilyen arcot elfed? eszköz viselését, csupán abban az esetben, ha bizonyos, hogy egy személy fert?z? beteg! A maszkhordásnak igen szigorú higiéniai szabályai vannak, amelyeknek a be nem tartása növeli a különböz? megbetegedések kockázatát! A maszkviselést kizárólag betegek számára javasolják, mert a véd?eszköz (maszk) bels? terében keletkezett meleg, nedves légkör, kedvez a káros baktériumok elszaporodásának. Fokozottan érvényes ez, a mostani hideg, párás id?ben, amikor kívülr?l is sok nedvesség éri a maszkot. Így a maszk viselése miatt sok egészséges ember fert?z?dik meg! Egyes esetekben a vírus bejuthat az agyba. Ennek oka, hogy a maszk viselésével a kilélegzett vírusok nem tudnak elmenekülni, és az orrjáratokban koncentrálódnak, bejutnak a szaglóidegekbe és a szaglóidegek útján aztán az agyba, amelyek közvetlenül kapcsolódnak az agy azon területéhez, amely a közelmúlt emlékezetével és a memória konszolidációjával foglalkozik. Ezeknek a maszkoknak a napi viselése további veszélyt jelent, különösen, ha több órán át viselik. Amikor egy személy légz?szervi vírussal fert?zött, minden egyes lélegzetvételkor kilélegzi a vírus egy részét. Ha maszkot viselnek, különösen N95-ös maszkot vagy más szorosan illeszked? maszkot, akkor folyamatosan újból belélegzik a vírusokat, emelve a vírus koncentrációját a tüd?ben és az orrjáratokban.
Magyarország Alaptörvénye alapján XVI. cikk (1) Minden gyermeknek joga van a megfelel? testi, szellemi és erkölcsi fejl?déséhez szükséges védelemhez és gondoskodáshoz.
XX. cikk (1) Mindenkinek joga van a testi és lelki egészséghez.
A maszk használatra való kötelezés kimeríti az egészségsértés kategóriáját.
A városokban portyázó gépkarabélyos katonák és rend?rök feladata sem más, mint a folyamatos félelemkeltés és bírságolás. Abszolút fokozatosság nélkül és hasra ütve, azonnal a bírság és a bezárás a mérce. Somogy megyében például a rend?rök ezzel a módszerrel iktatják ki a barátok boltjainak konkurenciáját! Máshol a magánterületén lév? maszk nélküli személyt harmincezer forintra büntetik, majd a nemzetünk védelmére esküdött katona megfenyegeti a jogtalanul megbírságolt polgárt, hogy vigyázzon a kutyájával, mert agyon fogja l?ni.
A kormánynak a honvédelmi törvény alapján van ugyan felhatalmazása, hogy az érvényben lév? egészségügyi válsághelyzetben, illetve a nemrég meghirdetett veszélyhelyzetben – a járványra való tekintettel – megállapítsa a honvédelmi közrem?ködést. Viszont maga az Alaptörvény már nem ad felhatalmazást a honvédség bevetésére. Tehát a honvédelmi törvény módosító rendelkezése teljes mértékben Alaptörvény-ellenes. Az Alaptörvény nem ad módot arra, hogy a katonákat civil polgárok ellen felhasználják. A katonaság felhasználására különleges jogrendben két esetben van alaptörvényi felhatalmazás. Az egyik az ország elleni küls? támadás, a másik pedig a terrorveszély. A harmadik a szükségállapot, ami jelen pillanatban nincs kihirdetve. Az csak fegyveres zendülés esetén hirdethet? ki, de err?l szó sincs. Tehát minden bizonnyal rendteremtésre akarják a katonákat használni, ami Alaptörvény-ellenes!!!
Az elhárító intézkedéseknek mindig olyan mérték?nek kell lennie, hogy az ne okozzon nagyobb kárt, mint maga az elhárítandó veszély! Ez jelenleg sajnos nem így van!
Január 1-t?l jogszabályi háttere lesz a kötelez? oltásnak! Egyetlen gyártó sem vállalt felel?sséget az oltóanyagáért! Aki beolttatja magát, az könnyen lehet, hogy néhány héten vagy hónapon belül jobb létre szenderül. Az állam persze nem fogja elismerni a felel?sségét. Ha majd tömegével halnak meg a magyar emberek az oltóanyagok alkalmatlansága miatt, mert a hatalom kötelezte, vagy egyéb módon kényszerítette erre ?ket, akkor az bármely nemzetközi bíróság el?tt emberiesség elleni b?nnek, népirtásnak fog min?sülni.
A kötelez? orvosi el?vigyázatosság elvéb?l kiindulva az oltás nem lehet kényszer, csak ajánlás. Az egyes embernek joga van a maga és kiskorú gyermekei nevében szabadon dönteni arról, hogy megfelel? információk birtokában elfogadja vagy elutasítja a preventív orvosi beavatkozást, vele szemben semmiféle kényszer nem alkalmazható, nem lehet ?t gazdasági szankciókkal vagy az oktatáshoz való hozzáférés elvesztésével fenyegetni. A megfelel? tájékoztatást követ? hozzájárulás nem csak azért az egyetlen járható út, mert a kényszer aláássa az orvos-beteg közti bizalmi viszonyt, hanem azért is, mert a kényszer korlátozza az ember alapvet? jogát az életéhez, a szabadságához, a teste fölötti rendelkezéshez, a magánéletéhez és ahhoz, hogy szül?ként ? dönthesse el, mit tart jónak a gyermeke számára.
Egészséges embereknek nincs szüksége véd?oltásra. Én például közel két évtizede semmilyen járványos betegséget nem kaptam el, mert tudatosan odafigyelek az immunrendszeremre. Erre fektessen a kormánypropaganda hangsúlyt a jöv?ben a közmédiával karöltve, ne pedig a pánikhangulat és a félelem fokozására! Ön is jól tudja, hogy a stressz a legtöbb betegség alappillére. Ha önök a stresszt kívánják er?síteni a magyar emberekben, akkor szándékosan meg akarják betegíteni a polgárokat.
Ha megenged egy véleményt, akkor álláspontom szerint nem feltétlenül az orosz, a török, az észak-koreai vagy a türkmén elnök politikai karrierje a követend? példa, sokkal inkább tiszteletre méltó Nelson Mandela vagy a tibeti láma munkássága. Én a csatlakozáskor az Európai Unió ellen szavaztam. Ennek ellenére emlékeztetni szeretném Önt, hogy egy esetleges kilépésr?l kizárólag népszavazás útján lehet dönteni, nem pedig országgy?lési 2/3-os többségi szavazással!
„Az a vezet?, aki messzire szeretne jutni, nem fölfelé törtet, hanem el?re igyekszik.” (Béres András). Ez az idézet t?lem származik, nem egy történelmi óriástól, azonban tanulságos lehet mindenki számára.
Remélem, hogy nem volt elfecsérelt id? az, amit arra szántam, hogy egy másik állásponttal is megismertessem Önt! Engem nem zavar, ha egy politikus meleg partikon bedrogozva tölti el az id?t, mert én a politikusban is látom az embert! Viszont Önök politikusok, Önök is látják a nép tagjaiban az EMBERT?
2020. 12. 08.
Tisztelettel!
Béres András
Zombiország
Bámulok ki a poros ablakon,
Ronda firkák a piszkos falakon.
Szemetet fúj az esti szél,
Fásult zombi mind, aki itt él.
B?zös kukák közt kóbor kutya,
Ki tudja, hol volt az otthona.
Nem is emlékszik már arra,
Mit jelent a szó: igazi haza.
Nézem a fáradt embereket,
Mindenki mosolytalanul siet.
A közöny kiül az arcukra,
Er? nincs már a harcukra.
Megfáradt , üres tekintetek,
Szürke, igénytelen életek.
Van, aki nem tudja a nemét,
S mára már érték a szemét.
Hülyítik ezerrel itt a népet,
Festik nekik a hamis képet.
Város, vidék egyformán ilyen,
Az egész ország "agyilag" pihen.
Zombik országa lettünk,
Magunkat élve eltemettük.
Hol van már büszke népünk,
Hová lett , igaz magyar vérünk?
Honfitársaim ébredjetek!
Engem még ne temessetek!
Bennem még dobog a magyar szív,
Kezemben ott feszül az ?si íj.
Testvéreim vagytok mindannyian,
Miért alszotok még oly sokan?
Miénk legyen ez a szép haza,
Idegennek ne legyen itt szava.
Megfizettük már a nagyurak bérét,
Vegyük most végre az elnyomók vérét.
Legyünk újra büszke magyar nép,
Ne tépje életünket szét az ellenség.
Emlékezzünk mindig nagyjainkra,
Szánkat, ne hagyja el az ima.
Ne bújjunk álarc mögé gyáván,
A sötét er?södik ezt látván.
Ragyogjanak a tekintetek újra,
Fényes legyen minden magyar útja.
Unokáink ránk büszkék lehessenek,
Szabad,tiszta országban élhessenek.
Magyary Eszter
2018-11-19
Hozzászólások

Még nem küldtek hozzászólást

Hozzászólás küldése

Hozzászólás küldéséhez be kell jelentkezni.

Értékelés

Csak regisztrált tagok értékelhetnek.

Kérjük jelentkezz be vagy regisztrálj.

Még nem értékelték
Generálási idő: 1.99 másodperc
6,911,157 egyedi látogató