Hunok Nagy Szövetsége

Navigáció

Felhasználók

-> Online vendégek: 4

-> Online tagok: 0

-> Regisztráltak: 535
-> Legújabb tag: Gergely36

Bejelentkezés

Felhasználónév

JelszóMég nem regisztráltál?
Regisztráció

Elfelejtetted jelszavad?
Új jelszó kérése

Állítsuk meg a gyilkos diktatúrát?!

HírekÁlitjuk meg a gyilkos diktatúrát?!
Nagy Bálint hun Kende.
A pedagógusok büntet?jogi felel?ssége
Kedves tagintézmény vezet?k, kedves pedagógusok!
Figyelmükbe ajánlom a következ? paragrafusokat!
Remélem elkezdik értelmezni, és vállalni a felel?sséget a tetteikért!
"a jog nemismerése, nem mentesít..."
Btk. 208. § Kiskorú veszélyeztetése
208. § (1) A kiskorú nevelésére, felügyeletére vagy gondozására köteles személy – ideértve a szül?i felügyeletet gyakorló szül?, illetve gyám élettársát, továbbá a szül?i felügyeleti jogától megfosztott szül?t is, ha a kiskorúval közös háztartásban vagy egy lakásban él –, aki e feladatából ered? kötelességét súlyosan megszegi, és ezzel a kiskorú testi, értelmi, erkölcsi vagy érzelmi fejl?dését veszélyezteti, b?ntett miatt, egy évt?l, öt évig terjed? szabadságvesztéssel büntetend?.
(2) Ha súlyosabb b?ncselekmény nem valósul meg, az (1) bekezdés szerint büntetend? az a tizennyolcadik életévét betöltött személy, aki tizennyolcadik életévét be nem töltött személyt,
a) b?ncselekmény vagy szabálysértés elkövetésére, illetve züllött életmód folytatására rábír vagy rábírni törekszik,
b) b?ncselekmény elkövetéséhez felajánl.
A Btk. XX. fejezete a gyermekek érdekeit sért? és a család elleni b?ncselekményeket szabályozza. A család és a gyermekek védelme érdekében a büntet?jog csak másodlagos eszköz, els?sorban a magánjog, közigazgatási jog, tb jog eszközei biztosítják a társadalmi bázist. Az Alaptörvény is rögzíti, hogy minden gyermeknek joga van a megfelel? testi, szellemi és erkölcsi fejl?déshez, védelemhez és gondoskodáshoz. Fontos megjegyezni, hogy a Be. értelmében a kiskorú sérelmére elkövetett, a gyermek érdekét sért? és a család elleni b?ncselekmények miatt indított büntet? eljárást soron kívül le kell lefojtatni.
Kényszerítés Btk. 195.
195. § Aki mást er?szakkal vagy fenyegetéssel arra kényszerít, hogy valamit tegyen, vagy ne tegyen, vagy elt?rjön és ezzel jelent?s érdeksérelmet okoz, ha más b?ncselekmény nem valósul meg, b?ntett miatt, három évig terjed? szabadságvesztéssel büntetend?.
Btk. 165. § Foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés
Foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés
165. § (1) Aki foglalkozási szabály megszegésével más vagy mások életét, testi épségét vagy egészségét gondatlanságból közvetlen veszélynek teszi ki, vagy testi sértést okoz, vétség: 1 év.
(2) A büntetés
a) 3 év: maradandó fogyatékosságot, súlyos egészségromlást vagy tömegszerencsétlenséget,
b) 1-5 év: halált,
c) 2-8 év: 2-nél több ember halálát okozza, vagy halálos tömegszerencsétlenséget okoz.
(3) Ha az elkövet? a közvetlen veszélyt szándékosan idézi el?: (1): 3 év, (2): 1-5 év, 2-8 év, 5-10 év.
(4) E § alkalmazásában foglalkozási szabály a l?fegyver, a robbantószer és a robbanóanyag használatára és kezelésére vonatkozó szabály is.
Az emberi élet, a testi épség és az egészség védelme kiemelked? fontosságú, ezért nemcsak ezeknek a sérelmével, hanem az ezeket a jogtárgyakat veszélyeztet? cselekményekkel szemben is indokolt büntet?jogi védelmet biztosítani.
A foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés b?ncselekménynek az elkövet?je az lehet, aki valamely meghatározott foglalkozási szabály hatálya alatt áll, a büncs. elkövetési magatartása a foglalkozási szabályszegés. Nem lényeges, hogy az elkövet? a tevékenységet hatósági engedély alapján, f? foglalkozásként, keresetszerzésként ?zi-e vagy pedig alkalomszer?en. Jelent?sége annak van, hogy írott vagy íratlan szabályok körvonalazzák a tevékenységet, amit folytat.
Az értelmez? rendelkezés kiterjeszti a foglalkozási szabályok alkalmazásának a körét olyan területekre is, amelyek egyébként nem esnének valamely foglalkozás sz?kebb értelemben vett fogalma alá.
Btk. 305. § Hivatali visszaélés
305. § Az a hivatalos személy, aki azért, hogy jogtalan hátrányt okozzon vagy jogtalan el?nyt szerezzen
a) hivatali kötelességét megszegi,
b) hivatali hatáskörét túllépi, vagy
c) hivatali helyzetével egyébként visszaél,
b?ntett miatt három évig terjed? szabadságvesztéssel büntetend?.
A hivatali visszaélés b?ntettének jogi tárgya az államapparátus törvényes, szabályszer? m?ködésébe, valamint az állami szervekbe és hivatalos személyekbe vetett bizalom. A hivatalos személyeket a jogalkotó a hivatali tevékenységük végzésének tartamára, az államszervezet feladatainak az ellátása érdekében fokozott védelemben részesíti.
A b?ncselekmény elkövetési magatartásai – amelyeket a törvény a könnyebb áttekinthet?ség érdekében pontokba szedve tartalmaz – a hivatali kötelesség megszegése a hivatali hatáskör túllépése (amikor a hivatalos személy olyan tevékenységet fejt ki, amely hatáskörén kívül esik, amelynek végzésére nincs joga), vagy a hivatali helyzettel való egyébként visszaélés. Ez utóbbi alatt a hivatalos min?séghez kapcsolódó jogosítványok tudatosan, a társadalmi rendeltetésükkel ellentétesen, szabályellenesen, alakilag törvényesnek t?n? eljárás keretében történ? gyakorlása értend?. A fenti magatartással a hivatalos személyek – vagy mások – jogtalan el?nyhöz jutnak, vagy másoknak jogtalan hátrányt okoznak. Az el?ny vagy a hátrány lehet anyagi természet?, de felmerülhet ezen kívül más, így erkölcsi, személyi természet? el?ny megszerzése, vagy hátrány okozása is. A hátrányt az elkövet?t?l eltér?, más személynek kell elszenvednie, az el?ny akár a tettesnél is, akár más személynél is megjelenhet.
A b?ncselekmény alanya tettesként csak hivatalos személy lehet. A b?ncselekmény csak egyenes szándékkal követhet? el, a törvény a szándékon túl a célzatot is megköveteli.
Btk. 194. § – Személyi szabadság megsértése
194. § (1) Aki mást személyi szabadságától megfoszt, b?ntett miatt három évig terjed? szabadságvesztéssel büntetend?.
(2) A büntetés egy évt?l öt évig terjed? szabadságvesztés, ha a személyi szabadság megsértését
a) tizennyolcadik életévét be nem töltött személy sérelmére,
b) aljas indokból vagy célból,
c) a sértett sanyargatásával,
d) védekezésre képtelen személy sérelmére,
e) fegyveresen,
f) felfegyverkezve,
g) jelent?s érdeksérelmet okozva vagy
h) hivatalos eljárás színlelésével
követik el.
(3) A büntetés két évt?l nyolc évig terjed? szabadságvesztés, ha a tizennyolcadik életévét be nem töltött személy sérelmére elkövetett b?ncselekmény a (2) bekezdés b) vagy c) pontja szerint is min?sül.
Neurológus a maszk használatáról
És ezt az írást: Szül?i csoportból, orvosi vélemény.
Ezt a Btk. 208-hoz, ha valaki arra indulna el. A doktorn?t levélben megkerestem ma, megkértem, hogy mindezt hivatalosan is írja le nekünk."A kilélegzett leveg?nk újbóli belélegzése kétségkívül oxigénhiányt és visszaáramló szén-dioxidot okoz. Tudjuk, hogy az emberi agy nagyon érzékeny az oxigénhiányra . Vannak idegsejtek például a hippokampuszban, amelyek nem lehetnek 3 percnél hosszabb ideig oxigén nélkül – mert azt már nem élik túl. Az akut figyelmeztet? tünetek: fejfájás, álmosság, szédülés, koncentrációs problémák, reakcióid? lelassulása - a kognitív rendszer reakciói. Ha azonban már krónikus oxigénhiányban szenvedünk, ezek a tünetek mind megsz?nnek, mert a szervezet hozzászokik. De a hatékonysága tovább romlik, és az agyban az oxigénellátás is tovább akadozik.” Tudjuk, hogy a neurodegeneratív betegségek kialakulása évekig, évtizedekig tart. Aki ma elfelejti a telefonszámát, annál az agy hibás m?ködése már 20 vagy 30 évvel ezel?tt elkezd?dött. A másik súlyos probléma az, hogy az agy idegsejtjei nem képesek regenerálódni. Tehát abban az esetben, ha leveszi az ember az arcmaszkot és ismét szabadon oxigénhez jut, az elveszett idegsejtek már nem fognak regenerálódni. Ami elment, az elt?nt. ”Nem viselek álarcot, gondolkodáshoz szükségem van az agyamra. Tiszta fejjel akarok lenni, amikor a pácienseimmel foglalkozom, és nem állok szén-dioxid által kiváltott hatás alatt.” Az oxigénhiány mindenki agyára egyformán veszélyes. Minden embernek szabadon kell tehát döntést hoznia arról, hogy akar-e egy olyan maszkot viselni, amely abszolút hatástalan a vírusok elleni védekezésben. Gyermekek és serdül?k számára a maszkok használata abszolút tilos! A gyermekek és serdül?k rendkívül aktív és adaptív immunrendszerrel rendelkeznek, és állandó kölcsönhatásra van szükségük a Föld mikrobiomjával. Az agyuk is hihetetlenül aktív, mivel annyi mindent meg kell tanulnia. A gyermek agya vagy a fiatalok agya szomjazik az oxigénre. Minél aktívabb metabolikusabban a szerv, annál több oxigénre van szüksége. Gyermekeknél és serdül?knél pedig minden szerv metabolikusan aktív. A gyermek vagy a serdül? agyának oxigént?l való megfosztása, vagy bármilyen módon történ? korlátozása nemcsak veszélyes az egészségre, hanem teljes mértékben b?ncselekmény is. Az oxigénhiány gátolja ugyanis az agy fejl?dését, és az ennek következtében bekövetkezett károsodás NEM fordítható vissza. A gyermek agya tanuló fázisban van, rengeteg oxigénre van szüksége a m?ködéséhez. Ennek igazolásához nincs szükség klinikai vizsgálatra. Ez egyszer?, vitathatatlan fiziológia. A tudatosan és szándékosan kiváltott oxigénhiány szándékos egészségügyi károkozás, és orvosilag teljesen ellenjavallt. Amikor tíz év múlva a demencia ugrásszer?en növekszik, és a fiatalabb generációk nem tudják elérni az eredetileg el?ttük álló lehet?ségeket,akkor már nem segít, ha azt mondják, hogy "nem volt szükségünk a maszkokra". Tudom, mennyire káros az agyra az oxigénhiány, a kardiológusok tudják, mennyire káros a szívre, a tüd?gyógyászok tudják, mennyire káros a tüd?re.Az oxigénhiány minden egyes szervet károsít ."
Ez pedig az ide ill? jogszabály:
A maszk szabadtéri viselésének kötelezettségét eltörölte az Emberi Jogok Európai Bírósága (CEDO)! Az alkalmazott bírságok törvénytelenek!
A maszk szabad térben való viselésének kötelezettségét sem az 55., sem a 136. törvény nem írja el?.
Ennek a kötelezettségnek kormányhatározat vagy más alacsonyabb rend? jogszabály általi megállapítását tiltja a jogszabályok hierarchiájának elve, de az Alkotmány 53. cikke is, amely szerint a jogok és szabadságok korlátozását csak a törvény, mint a parlament jogi aktusa szabhatja meg – mondta Gheorghe Piperea ügyvéd egy héttel ezel?tt.
Az Emberi Jogok Európai Bírósága ugyanezt mondta augusztusban. Az EJEB szerint a véd?maszk kültéri viselésének kötelezettsége sérti az állampolgárok alapvet? jogait és szabadságait.
Következésképpen az 55-ös törvény szövegét, amely kihágásként nevezi meg a maszk kültéri viselésének hiányát, az Alkotmánybíróság alkotmányellenesnek nyilvánítja, pontosít Piperea ügyvéd: „jelenleg virtuálisan hatályon kívül helyezik, mert eltelt a 45 nap az alkalmazhatóság felfüggesztését?l és még nem módosították annak érdekében, hogy összhangban legyen az Alkotmánybíróság határozatával.
Tehát a maszk kültéri viselésének megtagadásáért illegális a bírság alkalmazása, amely büntetések könnyedén megszüntethet?k szabálysértési panasz eljárásával.”
A maszk viselésének kötelezettsége valójában ajánlás, véli Gheorghe Piperea.
Azt, hogy a hatóságok által elrendelt intézkedések visszaélések,
és jogi alapot nélkülöznek, nemcsak a panaszosok állítják, hanem az Emberi Jogok Európai Bírósága is, amelyik nekik ad igazat. ."
Szerinted kötelezhet még valaki a maszk használatára?
Weixl-Várhegyi László nyugdíjas rend?r alezredes
Igaz, hogy már nyugdíjas rend?r vagyok, de annak idején 1973-ban és a rendszerváltás idején 1990-ben is esküt tettem az emberek biztonságának és életének a megvédésére. A rend?resküm nem ment nyugdíjba, mert az most is aktuális és ezt meger?sítettem egy polgár?ri fogadalomtétellel és egészségügyisként egy hypokrátészi esküvel is, és ezek sem mentek nyugdíjba!!
Kérek mindenkit, akit igazoltatnak az miatt, hogy nem visel maszkot, vagy ez miatt korlátozzák bizonyos helyekre való belépésre, kérjen el igazolványt az igazoltatótól, írja fel az adatait és jelentse fel a rend?rségen, vagy a bíróságon, mert a maszk bizonyítottan korlátozza a leveg?vételt és ez egyes maszkok csomagolásán is fel van tüntetve. A légzés korlátozása egészség és élet elleni b?ncselekmény!! Aki azért akar eljárni velünk szemben, mert nem viselünk maszkot, az b?ntársa azoknak, akik ezt el?írták! Ha nem hajlandók magukat igazolni, akkor rend?ri segítséget kell kérni és ha azok sem segítenek, akkor a szolgálati jelvényükön lév? nyilvántartási számuk alapján ?ket is fel kell jelenteni!
A másik súlyos jogszabálysértés a médiák részér?l, hogy gyógyszert reklámoznak a különböz? vakcinákkal kapcsolatban. Magyarországon szerencsére még mindíg érvényben van az a törvény, amely szerint tilos a gyógyszerek reklámozása. A vakcinák nem 100 %-osan biztonságosak! Súlyos betegségeket is el?idézhetnek, s?t még haláleseteket is! Aki tehát a gyógyszereket annak várható hatásai és várható mellékhatásai miatt. Aki ilyeneket reklámoz, egészség és élet elleni b?ncselekményben tettes, vagy társtettes. El?bb-utóbb ki fog derülni az igazság ezekr?l és akik ebben benne voltak, vagy támogatták és akkor a törvény el?tt felelni kell nekik!
Kérek minden rend?rt és hivatásos rend?rt (nekik is aktuális még az egykori esküjük) és polgár?rt, valamint egészségügyi dolgozót, de a fegyveres er?k és testületek tagjait is, hogy lépjenek fel minden esetben, amikor egészségünket és életünket veszélyeztet? dolgokra kérik fel ?ket, vagy ha ilyen magatartást, viselkedést észlelnek. Ha ezt nem teszik, akkor ?k is b?ntársak lesznek és fel kell hívni a figyelmüket az esküjükben tett vállalásaikra. Csak összefogással tudjuk elérni, hogy egy illuminátus társaság által kitervelt népesség-gyérítés ne következzen be Magyarországon, mert akkor veszélybe kerül népünk, országunk, törvényesen megválasztott kormányunk, egészségünk, megélhetésünk.
Köszönettel: Weixl-Várhegyi László nyugdíjas rend?r alezredes
https://www.facebook.com/zsolt.kadosa.9/videos/177832694508153

Hozzászólások

Még nem küldtek hozzászólást

Hozzászólás küldése

Hozzászólás küldéséhez be kell jelentkezni.

Értékelés

Csak regisztrált tagok értékelhetnek.

Kérjük jelentkezz be vagy regisztrálj.

Még nem értékelték
Generálási idő: 1.94 másodperc
6,880,745 egyedi látogató