Hunok Nagy Szövetsége

Navigáció

Felhasználók

-> Online vendégek: 2

-> Online tagok: 0

-> Regisztráltak: 535
-> Legújabb tag: Gergely36

Bejelentkezés

Felhasználónév

JelszóMég nem regisztráltál?
Regisztráció

Elfelejtetted jelszavad?
Új jelszó kérése

Állítsuk meg a gyilkos diktatúrát?!

HírekÁlitjuk meg a gyilkos diktatúrát?!
Nagy Bálint hun Kende.
A pedagógusok büntet?jogi felel?ssége
Kedves tagintézmény vezet?k, kedves pedagógusok!
Figyelmükbe ajánlom a következ? paragrafusokat!
Remélem elkezdik értelmezni, és vállalni a felel?sséget a tetteikért!
"a jog nemismerése, nem mentesít..."
Btk. 208. § Kiskorú veszélyeztetése
208. § (1) A kiskorú nevelésére, felügyeletére vagy gondozására köteles személy – ideértve a szül?i felügyeletet gyakorló szül?, illetve gyám élettársát, továbbá a szül?i felügyeleti jogától megfosztott szül?t is, ha a kiskorúval közös háztartásban vagy egy lakásban él –, aki e feladatából ered? kötelességét súlyosan megszegi, és ezzel a kiskorú testi, értelmi, erkölcsi vagy érzelmi fejl?dését veszélyezteti, b?ntett miatt, egy évt?l, öt évig terjed? szabadságvesztéssel büntetend?.
(2) Ha súlyosabb b?ncselekmény nem valósul meg, az (1) bekezdés szerint büntetend? az a tizennyolcadik életévét betöltött személy, aki tizennyolcadik életévét be nem töltött személyt,
a) b?ncselekmény vagy szabálysértés elkövetésére, illetve züllött életmód folytatására rábír vagy rábírni törekszik,
b) b?ncselekmény elkövetéséhez felajánl.
A Btk. XX. fejezete a gyermekek érdekeit sért? és a család elleni b?ncselekményeket szabályozza. A család és a gyermekek védelme érdekében a büntet?jog csak másodlagos eszköz, els?sorban a magánjog, közigazgatási jog, tb jog eszközei biztosítják a társadalmi bázist. Az Alaptörvény is rögzíti, hogy minden gyermeknek joga van a megfelel? testi, szellemi és erkölcsi fejl?déshez, védelemhez és gondoskodáshoz. Fontos megjegyezni, hogy a Be. értelmében a kiskorú sérelmére elkövetett, a gyermek érdekét sért? és a család elleni b?ncselekmények miatt indított büntet? eljárást soron kívül le kell lefojtatni.
Kényszerítés Btk. 195.
195. § Aki mást er?szakkal vagy fenyegetéssel arra kényszerít, hogy valamit tegyen, vagy ne tegyen, vagy elt?rjön és ezzel jelent?s érdeksérelmet okoz, ha más b?ncselekmény nem valósul meg, b?ntett miatt, három évig terjed? szabadságvesztéssel büntetend?.
Btk. 165. § Foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés
Foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés
165. § (1) Aki foglalkozási szabály megszegésével más vagy mások életét, testi épségét vagy egészségét gondatlanságból közvetlen veszélynek teszi ki, vagy testi sértést okoz, vétség: 1 év.

Jöjj le közénk, vezess minket ismét.

Hírek


Sima István
Fohász a hun királyhoz, Atillához
Illusztráció - Tibor Turi Török - Atilla mellszobra
Atilla! Hunok királya!
Hozzád szól néped imája
Szálljon közénk sólyom lelked,
Világunkban tegyél rendet!
Már másfélezer év is eltelt
De nyughelyedre senki nem lelt
Pedig szükség lenne arra,
Hogy megkerüljön Isten kardja
És a k? és arany táblák,
Mert üzeneted sokan várják
Táltosaid rájuk vésték
Az ?sök tudását, törvényét
Szétszaggatva él ma néped
Kikezdte már az enyészet
Csak pislákoló lélekfények
?rzik tovább az emléked
Nincs összhang az Ég Urával
Sem a földdel, sem a fákkal,
Sem a vízzel, sem egymással
Ma kufár harcol a kufárral
Erkölcstelen, csúf világ van,
Mint egykor Rómában, s Bizáncban
Pénzen vett a kéj, a mámor
Az emberiség szennyben gázol
E fert?t?l mentsd meg népünk!
T?led ?si áldást kérünk,
Vedd kezedbe Isten kardját,
S hirdesd a szeretet hatalmát!

Mi a Haza?

HírekKétséged ne legyen, mert ez a Haza!

Édes Anya, édes Apa! Mondjátok csak, mi a Haza?
Tán e ház amelyben vagyunk? Amelyben mindannyian lakunk,
ez a Haza?
Nem gyermekem, ez csak házunk.
De amit itt körül látunk, a földjeink terülnek,
Melyre földjeink feküsznek, ez a Haza!

Minden amit a szem belát, itt a föld mely kenyeret ádd.
Itt e folyók tele hallal, e sz?l? hegyek tele falvakkal.
Ez a haza!
Amerre a hegylánc kéklik, merre a berek sötétlik.
Merre a róna kanyarul, melyre az égbolt leborul.
Ez a Haza!

Hol egykor ?seink laktak, itt csatáztak, itt mulattak.
Ahol a határt ?k szabták, örökségül reánk hagyták.
Ez a Haza!
Ahol csontjaik porladnak, ahol az utolsó napra várnak.
Ahova majd egyszer minket is tesznek, mid?n egyszer eltemetnek.
Ez a haza!

Ez a föld mely oly drága nekünk, melyet a legjobban szeretünk.
Bár merre a nagy világban járunk, ide mindég vissza vágyunk!
Ez gyermekem a Haza!
Nagy Bálint Hun Kende
Kelj fel hun, Atillának Bendegúznak vére!

HírekKelj fel hun, Atillának és Bendegúznak vére, bajban a hazád, elvész mindörökre!
Házainkat külhoniak várják,
Imáinkat meg nem értik, vallják.
Székely és Magyar ma együtt hallják:
"Hazátokat mások is akarják!"
?sapáink elmesélték nékünk,
Hazáért folyt el az összes vérünk.
Becsülete volt akkor a szónak,
Nagyobb érték a kevéske jónak!
Kelj fel magyar, rendet kell itt tenni,
Nincs menekvés bátornak kell lenni!
?si földed Határvadász védjed,
Székely anya fiadat ne féltsed!
Gyülekeznek Árpádnak fiai,
Rendben állnak, dics? magyarjai.
Csaba királyfinak ifjú gyermekei,
Erdély hegyeinek bátor vitézei.
Óvd a hazát, édesanyád házát,
Ne engedd, hogy mások elorozzák!
Szomszédodba' lakjon a békesség,
Házaidban maradjon tisztesség!
Szeretni kell, kiket nekünk adtak,
Baj idején, akik velünk voltak.
Megvédeni minden körülményben,
Akkor is, ha nincs ilyen törvényben!
Kürtök szólnak, hangosak a dobok,
Minden asszony rózsafüzért zokog.
Hangos az ég, talaj beleremeg,
Könny és vércsepp most a földre pereg.
Debrecenben, Tardonán és Zentán,
Ellenség fut le a forrás mentén.
Hargitán és kincses Kolozsváron,
Zúgjon harang, ha kell minden áron!
Áldott földön, bíbor szín? égben,
Lenéz a nap tüzes melegében.
Meglátja a bércet és síkságot,
Üdv rivalgást, gy?zedelmi táncot.
Letérdel most minden magyar, székely,
Fohászt rebeg minden megye, székhely.
Magyar nyelven, hálásak az égnek,
Otthonukban fehér gyertyák égnek!


Az ember teremtése

Hírek
A világok, a földek, és az ember teremtése.

Legyen végre rend a teremtés történetünk terén, földi világunkban az Ég rendje szerint. Ez legyen az els? lépés és majd ezután lehet a következ? lépés. Teremtésünk megismerése, elengedhetetlen, hogy megismerjük, kik vagyunk, honnan jöttünk, hova tartunk és kik is vagyunk valójában! Hol van a teremtésben a helyünk, mi a szerepünk, felel?sségünk és kötelességünk.
A teremtés története a Sumér ékiratokon. Az élet teremtése.

1, IZ-TEN a végtelenekben s?rítette össze az Er?t. Az Er?b?l pattan ki a Fény és lett Világosság. 2, A Fény melege vízzé változtatta a végtelenek ködét és a Fény, mint IZ-TEN magja behatolt a vizek mélységébe. 3, IZ-TEN úgy akarta, hogy a vizek mélységéb?l virágként fakadjon az Élet, és úgy lett. 4, Az ?s víz így lett az Anya-Er?, mely Életet szül. 5, AMA-PALIL-nak (?sanyának) neveztük ?t.
6, Els? magzat-virága NIN-TI lett, ki az Élet folytonosítója. 7, Benne él az egek anyja Dingir IL-AMA is, mert életet adó ereje az egekt?l a földekig és a földekt?l az egekig ért. 8, Mert csak egek voltak a földek el?tt és azután teremtettek a földek az egek között. 9, NIN-TI az égig ér? életfa is. Földi gyökérnedvét az egek erejéb?l kapja.
10, Az égig ér? üveghegy is ?. Rajta keresztül tündököl a földre az égi fényben ragyogó tisztaság, h?ség és makulátlanság igazsága. 11, Ezért neveztük ?t égig ér? Nagyasszony-nak, NIN-KURSÁG-nak. 12, Így teremtette IZ-TEN NIN-TI-t, az Élet adóját és sz?zi, érintetlen valóságából bel?le, általa az Életet, és jól tette.
A világok, a földek, és az ember teremtése.
1, IZ-TEN örök tüzet gerjesztett, melynek ereje KI-áradt. Az örök t?zz b?l lettek a Napok, és éltetik a Világosság világait IZ-TEN nagy akarata szerint. 2, A Napból árad minden KI-re IZ-TEN örök tüzének fénye és éltet? melege. 3, Anyaggá lett így a KI, melyet IZ-TEN akarata bolygókká, földekké gyúrt gyúrt egybe, és ezek ?zik, hajtják egymást a Nap erejében IZ-TEN nagy rendje szerint. És ez a nagy Rend IZ-TEN örök törvénye.
4, ÉN-KI nevet adtunk IZ-TEN anyagban rejtett örök erejének, mely teremtett minden anyagot és minden testet. 5, Ahogyan ÉN-LIL a Lélek ereje, ura és elosztója, úgy ÉN-KI minden anyag teremt?je és titkos ereje. 6, Lepkeszárnyon szállt rá ÉN-KI az élet vizéb?l fakadt NIN-TI él? virágszirmaira.
7, Az él? lepke hímpora termékenyítette meg azt, és éledt bel?le LIL-I-AM, a Lelkek Anyja, NIN-TI életet adó virágának nyolc virágával. 8, A nyolcból hét virág lett az Élet Ígérete. A nyolcadikban életre kelt maga az Élet anyja a legkisebb, a kis NIN-TI. 9, LIL-I-AM a hét virágával sokasította be az egeket az égi lakó szellemekkel, akik a világok ?rei és vigyázói lettek.
10, Amikor aztán minden égi rendnek már megvolt a saját vigyázója, így szóltak egymáshoz az égi lakók. Teremtsünk embert, hogy legyen a földeknek is vigyázója. 11, ÉN-KI-hez ért ez az óhaj, és IZ-TEN, ÉN-KI ereje által egyik föld porát keverte össze az Élet Vizével és formált bel?le embert a maga képére. 12, És amikor ÉN-KI megformálta azt, AMA-PALIL-t hívta így: AMA határozd meg a sorsát ennek az újszülöttnek.
13, Akkor AMA aki az ÕS-TEN volt maga nagy garral lendült mozgásba. A TEN-GÁR-ja, mely a minden élet vize, loccsant a testben lév? emberre és megnyíltak a világosságra a szemei. IZ-TEN leheletét szívta magába. A lehelet Lélekké lett benne. 14, Életre kelt, és az élet kisebbik anyja a kis NIN-TI fogta ?t kézen. 15, Így teremtette IZ-TEN az embert az égi lakók között. És élt az ember testben IZ-TEN egyik erejeként.
16, És lett az ember IZ-TEN gyermeke a jóság, szépség, igazság és IZ-TEN örök törvénye szerint. 17, A Föld porából gyúrt teste IZ-TEN tökéletességének mása, és e tökéletes testben lakozó Lélek tükrében IZ-TEN maga mutatkozik. 18, És akkor történt, hogy IZ-TEN els? szülöttje ÉN-LIL elválasztotta az eget a földt?l. A szent fokossal vágta ketté azt abban az id?ben, amikor a föld Napja a KOS csillagképén át ragyogott.
19, A Föld porából formált ember így került az égi világból arra a földre, amelynek porát testében hordta. De nem volt egyedül a Földön, mert vele hullott a Földre a kezét tartó kis NIN-TI, LIL-I-AM legkisebbik ága, aki testet öltött és lett a Földön az Égi HÉV SZÜZE. Ezért lett a neve is HÉVE. Így érkezett a Földre az EM-BAR, ami az Istenasszonyt (EM) és Párját (BAR) jelenti.
De IZ-TEN úgy rendelte, hogy amikor az Ég elválasztódott a Föld t?l, a Föld eltávolodott az Ég t?l, s az EM-BAR hatalma gerjedt abba, az Ég Fénye lett a Világ Világossága, mely a Földön is tündökölt, mint Én-Lélek. Így lett az Ég Fénye az EM-BAR Lelke. 20, De velük együtt hullott a Földre a Kezdet Világából, a KOS CSILLAGKÉPÉB?L, a szárnyas égi KOS is, akit IZ-TEN rendelt melléjük az élet kezdetének irányítójául.
21, Így álltak a Földön hárman. NIN-TI, az Élet Anyja, a KOS világból Földre rendelt ember, és a Kos Világ égi, szárnyas kosa. Elindultak hárman a földön. Elöl az égi KOS és mögötte az ember és Asszonya, akiben NIN-TI, az Élet Tavának legszebb virága, az égi Sz?zanya vált testté.
22, A szárnyas KOS egy hatalmas fához vezette ?ket, és amint evett a fa leveléb?l szárnyai csapkodásba kezdtek. Fergeteges szélvésszel emelkedett az ég felé és visszaröppent a csillagképébe. Az ember és asszonyává lett NIN-TI ott álltak az égig ér? fa el?tt egymás kezét fogva. És akkor szózat hallatszott az égb?l:
Egyetek e fa gyümölcséb?l, mert ez a TUDÁS FÁJA, melyen át Nektek égi hatalmat adok. E fa addig termi gyümölcsét, míg megszerzitek mindazt a tudást és bölcsességet, mely szükséges nektek ahhoz, hogy a Föld Urai legyetek. Mert Nektek adom ezt a földet minden teremtményemmel. Uralkodjatok rajta, tegyétek azt az én országommá az én er?m által, melyet Lelketekbe adtam. Szaporítsátok be az istenfiúkkal és istenlányokkal azon öröm által, melyet Nektek adok az egyesülés nagy boldogságában.
23, És amint ettek a Tudás fájának gyümölcséb?l, érezték az Isten erejét magukban. NIN-TI-böl testté lett HÉVE a fa gyökereit?l napkelet felé és napnyugat felé is két-két folyót fakasztott. Kett? folyt Keletnek és kett? Nyugat felé és b?séges vizükkel termékennyé tették a Föld porát. Aztán a Tudás fája sokféle gyümölcsének, termésének magjait öltötték a termékennyé lett Föld porába, és boldogok voltak látva az élet fakadását.
24, És így nem is vették észre az id? múlását. Csak akkor, amid?n az égi egy nap egy hónappá lett a földön és az égi kilenc nap pedig kilenc hónappá változott, mert a Föld holdja is kilencedszer ragyogott megint az égen. Héve életet adott az els? földi Istenfiúnak aki majdan e világ ügyel?je leend. Mivel az égi KOS volt útmutatójuk itt e földön Héve Kus-nak nevezték az újszülöttet, aki az Égb?l a Földre esett embert így hívta beszédében: ADA-AMU, mely annyit jelent a mi nyelvünkön: Atyám.
25, És benépesült aztán a Föld az Élet Anyjának NIN-TI-nek Hévében lev? teremt? ereje által, az ember és az asszony egyesülésének nagy boldogsága szerint.
26, Mikor aztán megsokasodtak, lakóhelyüket amelyet a négy nagy folyam határolt az Égi Kusok Földjének nevezték. Az egyik folyó neve: Idigna. A másiké: Barana, a harmadiké: Kúr és a negyediké: Ár-Ár. A Tudás Fája állt a Kusok Földjének közepén, és gyümölcseiben élt IZ-TEN üzenete. Szorgalmas Istenfiúk voltak a Kusok.
Öntöz? csatornás földmíveléssel termeltek búzát, és mindenféle magból lett növényt. Ismerték a sz?l?t és a bort. Megszelídítették a föld állatait. Gyermekeiket tejjel, sajttal, kenyérrel és sok jó gyümölccsel táplálták. A Tudás Fájához pedig naponta odasereglettek szóban és énekben áldva Istent, aki ?ket a tudással gazdagította.
Nagy Bálint Hun Kende

Elindulhat valami a rezsim ellen.

Hírek

A tudás fog ismét felül emelkedni a jelenlegi káoszon.

Hírek

A nagy izraeli projekt

HírekHa meghallgatod ezt a videót, mi jut az eszedbe?

Döbbenet amit ezek a férgek elkövetnek az emberiség ellen!

HírekSzándékosan ölnek minket a Covid "vakcina" biofegyverrel! Szuper oltási program. Világszerte végrehajtják a COVID-19 oltóanyagnak álcázott népirtó biofegyverekkel.

COVID-19 biofegyver + Covid vakcinák + 5G frekvenciák = Kihalási szint? esemény
Sajnos, kimondjuk a nyilvánvalót: a Covid "vakcinák" egyáltalán nem vakcinák; soha nem is szánták ?ket annak.
A Big Pharma minden egyes injekcióját egy rendkívül kifinomult biofegyverként fogalmazták meg, amelyet arra terveztek, hogy megölje, legyengítse, megbetegítse, mozgásképtelenné tegye és/vagy megsebesítse a szerencsétlen áldozatokat.

A mai napig minden tudományos, anekdotikus és közvetett bizonyíték egyértelm?en arra utal, hogy a "Covid vakcinát" aprólékosan kidolgozott biotechnológiával hozták létre, amelyet a bolygó elnéptelenedése érdekében az emberiségre er?szakoltak.

Ezeket a rendkívül kockázatos kísérleti "vakcinákat" az egyén életkorára, egészségi állapotára, allergiás reakcióira vagy a rendkívül káros összetev?k megfelel? méregtelenítésére való képességére való tekintet nélkül adták be.

Lásd: Pfizer "oltóanyag" 99%-ban grafén-oxidot tartalmaz az elektronmikroszkópos elemzés szerint."

Grafén-oxid és 5G

Rendkívül fontos megérteni, hogy miért került ilyen nagy mennyiség? ismert toxin, mint a grafén-oxid, ezekbe a "vakcinákba".

Már a kezdetekt?l fogva helyesen figyelték meg, hogy közvetlen összefüggés van a COVID-19 kitörések és az 5G világszerte történ? bevezetése között.

Mi sem kérünk a kísérleti vakcinátokból!

HírekMi sem kérünk a kísérleti vakcinátokból!
Nem kérnek a románok a kísérleti covid vakcinából: a kormány kénytelen volt lemondani a további vakcina megrendeléseket
Egyre furcsább helyzet áll el? Romániában a nagy, globalista vakcina ?rület kapcsán. A romániai emberek nagy része ugyanis nem hajlandó beadatni magának a 2023-ig kísérleti szakaszban lev? Covid19 féle vakcinát, pedig a kormány annyit rendelt, a megírt forgatókönyv szerint ezekb?l, hogy jó részük rájuk is romlott szó szerint. Persze megy a rémisztgetés a covid-sajtóban , a mindenféle furcsa ( és biológiailag, virológiailag lehetetlen) egyértelm?en nem létez? alfa, béta, gamma vírus variánsról, mutánsról, sokadik hullámról.
Adományoztak a kísérleti szerekb?l, el is adtak bel?lük, amit lehet, aztán kénytelenek voltak bejelenteni, hogy Románia visszamondja a további vakcina szállítmányokat, mert az sem kell a kutyának se, amit már megvettek.
Andrei Baciu, az oltási kampány helyettes koordinátora csütörtökön jelentette be, hogy a Johnson&Johnson kivételével az összes gyártót értesítették, hogy felfüggesztik a vakcinabeszerzéseket, mivel elképeszt? módon lecsökkent az oltási hajlandóság a lakosság körében. Ezt a vakcinát egyel?re azért tartották meg, mivel arra számítanak, hogy többen hajlandóak lesznek beadatni, mivel csak egydózisú, így nem kell hetekig várni a második oltásra. Ez amúgy az a vakcina, vagy mi, amit már startból betiltottak az Egyesült Államokban a kockázatok és mellékhatások miatt.
Most aztán törpölhetnek a román kormány covid-f?rerei, hogyan álljanak globalista gazdáik elé ezzel a helyzettel. Az az igazság, hogy a román kormány annyira aljas és primitív cseleket vetett be a nagy oltáspropagandába, hogy ezekkel azokat is elriasztották, akik esetleg hajlamosak lettek volna beadatni maguknak a kísérleti vakcinát.

Szervez?dés

HírekSziasztok. Nemzet egyesít? el?készít? tanácskozást szervezünk. Érdekel?
Generálási idő: 4.51 másodperc
6,880,895 egyedi látogató