Hunok Nagy Szövetsége

Navigáció

Felhasználók

-> Online vendégek: 1

-> Online tagok: 0

-> Regisztráltak: 4
-> Legújabb tag: fozosandor

Bejelentkezés

Felhasználónév

JelszóMég nem regisztráltál?
Regisztráció

Elfelejtetted jelszavad?
Új jelszó kérése

lehunyta két szemét ez a sátán szemét

Hírek


Valódi örömhír!
Kimúlt ez a sátáni gyilkos féreg!
Még pénteken történt a dolog, de a fősodratúak nem nagyon igyekeztek a köznépek tudomására hozni:
Őlordsága Nathaniel Charles Jacob Rothschild végre kipusztult ebből a világból.

Ez a jeles familia kényszerítette ki Britannia qrmányától, hogy 1917-ben írja alá a
“Balfour Nyilatkozatot”, amelyben Nagy Britannia vállalta Izrael állam létrehozását. (Akkoriban még oroszlánnak számított a brit oroszlán.)

A jó Lord Rothschild többször is büszkélkedett azzal, hogy az új világrend – melyet az ő családja vezet, 2018-ig lesz érvényben. (2018 pedig jövőre lesz!)
A szennyes lelkületű vén világlator péntek délután nyúlt ki az angliai Buckinghamshireben lévő rezidenciája közelében. Lezuhant az őt furikozó magánrepülőgépével. Úgy összetört a vén akasztófára való, hogy menten belepusztult.

Görögország és a Magyar Szellemiség 2

Hírek


De még így is tekintélyes mennyiségű a mondáink, a meséink száma. Ha
nem irtják ki az emberiség legősibb írásformáját, a magyar rovásírást a középkorban,
akkor mondai hagyományunk bizonyosan könyvtári méreteket öltene.
De hát a múltat visszacsinálni hiú ábránd, legfeljebb a gyökereit lehet feltárni,
amit e könyv is fontos feladatának tart.
Mégis miben mutatkozik meg a magyar mondák, és a görög mítoszok közös
eszmeisége? Mindkét nemzeti forma a saját történelmi eredetét és fejlődését
adja elő, mitológiai környezetben. Elsőként nézzük a görög mítoszok főbb
jellemzőit. Az újgörög regék hordozzák azokat a fejlődési elemeket, amelyek
meghatározták a társadalmi kifejlődésüket. Érdekes módon az ősnépük, példaként
a pelaszgok őstörténetei már nem jelennek meg a ma ismert mítoszaikban,
csak a meghódítóik által képzett „dicső” történeteiket tartalmazzák. Ezeknek az
újgörög történeteknek és gondolkodásmódnak kellett hordoznia azt a történelmi
és társadalmi tudásalapot, amelyet átvettek az őket követő másodlagos indoeurópai
civilizációk. Miként Európa újkori latin-típusú (atlanti) hatalmai, kivéve
az egyetlen magyarságot. De ha kicsit kritikusan szemléljük a görög mitológiá-
kat, akkor azért felszínre kerül, hogy nem is olyan szerény, kedves és szeretetet
árasztóak ezek a történetek.

Görög és a Magyar Szellemiség

Hírek


A világ közvéleménye azt tartja a graecizmusról, hogy ők az európai kultúra
megalapozói. Meg azt is, hogy minden emberi tudást az ógörög tudósok és
filozófusok alapoztak meg. Amikor az ókori Hellásznak, vagyis az antik Gö-
rögországnak az Európa formáló kisugárzásáról beszélünk, akkor általánosan a
Kr.e. 8 századtól, a görög írásbeliség kialakulásától létrejövő, és talán a Római
Birodalom által Görögország elfoglalásáig (Kr.e. 146-ig) tartó klasszikus korszakára
kell gondolnunk. Ebben az időszakban a görögök nem csak kulturálisan,
hanem társadalmilag is, szinte az egész Indomediterránia őslakóit megjelenítették.
Különböző törzseik lakták a Kaukázustól Kis-Ázsián át szinte az egész
Földközi-tenger vidékét. Kiemelve a Balkán-félszigeten kívüli egy-két fontosabb
gócpontjukat: Trákia, Ciprus, Szicília, majd: Gallia, Ibéria, és Itália déli
részein létrehozott kolóniáikat, vagy akik másként mondják, gyarmataikat.
A legtöbb történész a poliszok Görögországát – bár országnak hívják, mely
akkortájt még nem volt egységes, hanem csak a városállamaik szövetségi rendszerei
– nevezik a nyugati civilizáció bölcsőjének. Ez eddig igaz is lehet, amely
kultúrát majd a római latinok terjesztenek el egész Európában.

Fényözön és a vízözön

Hírek


1. Az Ég lakói jól tartották a Szövetséget, Áldás és bőség fénye özönlött a
Kusok földjére. ÉN-LIL vetőmagjai kalászba serdültek és gazdag termésük
megadta a mindennapi kenyeret.
2. A Tudás Fája is ontotta gyümölcseit és a „tudatlanság”—amit az ősi nyelv
SAG-KUG-GA néven mondott – Tudássá lett a Fény özönében.
3. A földi élet sok új tapasztalata – az égi tanítók sugallata által – és a Fokos
erejével, a Kusokat tudókká, okosokká és bölcsekké tette.
4. Ekét csináltak s avval szántottak. Vetettek és arattak. Minden munkához
szerszámot alkottak. Házakat építettek először sövényből, farudakból, nádból,
aztán téglát vetettek. Azzal készítették szép házaikat és a sok ház egymás mellett
szép várossá lett. Földjeiket öntözőcsatornákkal táplálták és a bőséges víz
életet adott minden növénynek, veteménynek, fának a Nap áldott sugara alatt.
5. Mert ahogyan folyókká lettek a „kezdet” forrásai, úgy a kusok népe is igen
megszaporodott. Először csak a folyók mentén telepedtek. Aztán átkeltek a
folyókon és megkerülték a tengereket is. Tutajokat, csónakokat és hajókat épí-
tett a Fokos ereje és kenderből szőtt vitorláikba kapaszkodó szél vitte azokat a
vizeken.

Miért "biblia"

Hírek


Bi....bi... li...a

A világosság beszéde

Bi....bi....li....a

A bölcs szó ügyelője

Bi....bi....li....a

Az égi tudás beszéde

Bi....bi....li....a

A mennyei bölcsesség szava

Ezért használtuk a Biblia nevet a káldeusok írása és hite szerint

Általában úgy tanítják, hogy a „biblia” a görög nyelv „biblos” vagy „biblon”
szavának többes számú kifejezése és jelentése „könyvek” lenne. Azonban sem
a „biblos”, sem a „biblon” görög szónak nincs ilyen többes számú esete. A
görög nyelvet tanító ismertetések a „biblia” szót görögből átfejtett (etimologizált)
latin szónak mondják, viszont a latin nyelvnek nincs „biblia” szava. Így a
„biblos”, „biblon” és a „biblia” szavaknak eredetét a káldeusoknál kereshetjük,
már csak azért is, mert a görögök – a „klasszikusnak” nevezett tudásuk legnagyobb
részét a káldeusok hagyatékából sajátították ki. A „BIBLIA” szónak
három féle változatát láthatjuk a káldeus ékiratok szerint:

Indoeurópa társadalmi átalakulásának diagramja

Hírek


Azt is tudjuk, a hódítók csak egy katonai hatalom legfelsőbb szintjeit, az
arisztokrata és katonai osztályukat képviselték. Így az ő személyes kiszolgálá-
suk és a háborúik további megvívásához sok-sok ember munkája és közkatona
kellett. Ezért az elfogott őslakosság felé mindig a beolvasztás társadalmi gyakorlatát
alkalmazták. Kivéve az ellenállókkal és az ősnép vezető ereje, vagyis
az ősvallása képviselőivel. Őket bizony sokszor a legkegyetlenebb módon,
például: élve megnyúzással, nemi csonkítással, később már keresztre feszítéssel,
boszorkányégetésekkel, karóba húzással vagy kerékbe töréssel és a fegyvereik
segítségével kardélre hányják. A megmaradó köznépességet ilyen és ehhez
hasonló fegyelmező eszközökkel kényszeríthették a szolgaságuk elfogadására.
Ha már kialakulhattak ezek a kegyetlenségek az emberi viszonyokban, rá kell
mutatnunk azok eredetére és történelmi kialakulásuk szükségszerűségére. További
példaként vegyünk egy biztosan újgörög eredetű, elképesztően kegyetlen

Az evolúció körelmélete

Hírek


A fajunk a teljes faji kifejlődésének korába lépve – a körfejlődés második
negyedében – az ősközösségének a végére belakta az egész földet. Ha az
egyedszámának a további felszaporodása ezzel együtt megállt volna, ma
nem lenne semmi bajunk sem a vilá- gon, mert a fajunk még mindig az
emberiség boldog aranykorában élhetné életét. De a felszaporodása a
természettörvények működése következtében sajnos nem állhatott meg. És ez
vezeti el a fajunkat a fejlődése harmadik, kifejlett negyedének a megéléséhez.
A földi bioszférát belakva, az életviszonyaiban elkülönül a két történelmi embertípus,
a telepes úrnépek és a nomád pásztornépek. Miként már kimerítően
megtárgyaltuk, az őskori fenntartható élet matriarchizmusa a növekedés kényszeréből
az újkori fenntartható fejlődés patriarchizmusára változik, és ennek
következtében fajunk belép az emberiség háborús társadalmi korába, annak
minden negatív következményével együtt.
Miáltal a patriarchálissá váló világunk nem találta meg a jó megoldást a gradációs
robbanásunk és környezetpusztításaink visszafejlesztésére – a már többször
leírt 180 fokos társadalmi fordulattal – letért a fejlődése körútjáról. Ezáltal
a fajunk harmadik életszakasza csak igen rövid időszakra sikeredett, mert alig
ötezer év után, nem a körfejlődésének az utolsó negyedébe, hanem az önelpusztításunk
zsákutcájának korszakába jutottunk el.

Befejezésül

Hírek


A könyv befejezését sem lehetne szebb gondolatokkal elkezdeni, mint hazánk
egyik nagy szumirológusa feldolgozásával:
„Dr. Bobula Ida: Szumír- Hunghar- Mahgar Őshimnusz

Országok országa Törvénytudás népe,
Napkelet s Nyugat közt A világnak fénye,
Nagy a te nemzeted, Nagy a te végzeted,
Oly messze magasztos, Hogy föl sem érheted

Mint a magas menny s ég, Szíved mérhetetlen,
Életed gyökere Szent és sérthetetlen,
Hegyek, árnyas erdők, Hős föld büszke
népe, Ez a te végzeted Ősi öröksége:

Erős, gazdag vár vagy, De az örök törvényt,
Amit Isten rád rótt, Vállalnod kell önként,
Hogy beteljesüljön Győzelmes végzeted:
Úr oltára te vagy, Emeld fel a fejed!”

A vaskor nemzedéke 2

Hírek


De még egy fontos következtetés vonható le az előbbi gondolatmenetből. Ezt
is érintettük, de hangsúlyozzuk ki mégegyszer. Előzményeként: hogyan jött
létre a dór katonai erő? Úgy, hogy az ősnép fiait sokféle módon arra kényszeríttették,
hogy asszír katonának álljanak. A forma lehetett a rabszolgaságból való
kitörés felajánlása. majd vallási meggondolásból, és nem utoljára a zsákmányszerzés
lehetősége, de később már a zsold fejében. A lényeg, hogy az asszír
parancsnokok (az előbbi ötezer ember utódai!), minden esetben a harcoló katonákat
az ősnép fiaiból toborozták. És kik ellen harcoltak ezek a zsoldosok?
Bizony az ősnép más egyszerű fiaival szemben, akik próbálták volna védeni
előző úrnépi életformájukat. Ez aztán a démoni megoldás: mind a támadók,
mind a védők eredetükben az első történelmi embertípus leszármazottai voltak,
vagyis valódi testvérnépei egymásnak. Az asszír militarizmus által kidolgozott
sátáni terv, amiben az ellenálló ősnépeket a saját testvérnépeikkel pusztíttatják
el, kitűnően bevált a részükre. Olyannyira, hogy az újkori világunkban még
mindig ugyanaz a társadalmi képlet érvényesül, mint amit az ógörög időkre
fejlesztett ki az asszír imperializmus. Ma is a háborúkban a katona az nem más,
mint az ősnép fia, addig pedig a tábornoki kar mindig az arisztokrácia utódai.
Mégha a történelemhamisítások okán az ősnép egyszerű fiai ezekről a dolgokról
ma már semmit sem tudnak.

A vaskor nemzedéke

Hírek


Korszaka: Kr.e. 1250-800. évek között, Trója meghódításától egészen a gö-
rög sötétkor végéig, az asszír-dór hódítások kora. A mítoszok keletkezési ideje
szerint kissé szűkebben a görög rézkor nemzedékei idején kezdődik, és 1250-
1180.-ig tart az első szakasza. Amely a dór hódítások első hullámától számítható,
és a görögök döntő trójai győzelméig eltelt időt fogja át. Az ógörögök és a
hellének összefogásának dicső eredményeként, a győzelmükkel sikerül nemzeti
befolyásukat megtartani az Égei-tengeren, és a szűkebb hazájuk körzetében.
A vaskori nemzedékek görögországi megjelenésének a másik szakasza 1180-
1100.-ig tart, a dórok második, a tengeri népek háborújaként ismert támadásaival,
a Dorisz-szigetvilág és a Peloponnészoszi-félszigeten Spárta városának és a
Lakónia tartománynak az elfoglalásáig. Annyiban igazat adhatunk a szerzőnek,
hogy a korunk vaskor nemzedékének tagjai a bronzkorszak silány utódai. Korcs
és kegyetlen, igazságtalan, rosszindulatú, erkölcstelen, szüleivel szemben tiszteletlen,
hitszegő fajzat. Hiszen ezek a nemzedékek már nem mások, mint a dór
hódítók uralmával a két nép vegyes leszármazású utódai. Ezért sokszor a vegyes
felmenőjű gyermekek nem tudták eldönteni, hogy akkor ők kit is támogassanak.
Mert miket is követtek el a dórok Görögországban? Elpusztították az
ősnép hagyományait. Kiterjesztették a háborúk korát a Balkán-félszigetre.

A bronzkor nemzedéke 2

Hírek


Ha már Apollón nevét ismét megemlítettük, akkor meséljünk el vele kapcsolatban
egy igen tanulságos történetet. Ugyanis a vele összefüggő mitológia
megvilágítása, különösen alkalmas a görög és a magyar mondai alapok szét-
ágazásának a megértéséhez. Apollón isteni mivoltát tudniillik, a néphagyomány
összekötötte az egyik melléknevében, a jóstehetséggel megáldott Egér-Apollón
(Apollón-Szminteusz) alkotóelemmel. Ezzel kapcsolatban születhetett az a
példamese egyes elbeszélőknél, miért születhetett az isten a föld alatt, ahogy az
egér is a földalatti vackában jön a világra. Az egérkultusz Palesztinában volt
különösen elterjedt, és Apollón isteni eredettudatának leszármazása Görögországba
minden bizonnyal onnani átvétel. Ez az egérmotívum a Bibliából is
ismert, Sámuel és Ézsaiás könyveiből. Az egész Apollón mítosz megvilágítása
azon áll vagy bukik, hogy mi a köze az egérnek az orvostudomány és a jóslás
isteni küldetéséhez?
A „jóstehetséggel megáldott egér” értelmének a megfejtése Apollón származási
titkainak magyarázatát hordozza. Kezdjük onnan az indoklásainkat, hogy
milyen kapcsolata lehet az egér fogalmának az isteni elvhez? A megértése nagyon
egyszerű. Tudnunk kell hozzá, hogy az ősi hordák idején az első emberi
építészeti alkotmányok az Ősanyának készített lakhelyek voltak, amit akkoriban
az ÓL fogalommal ismertek, mely fogalomrész pontosan és főleg, hogy
ugyanazon értelemmel az Apollón istennévben is szerepel, az aláhúzás szerint.
Generálási idő: 0.19 másodperc
756,681 egyedi látogató