Hunok Nagy Szövetsége

Navigáció

Felhasználók

-> Online vendégek: 2

-> Online tagok: 0

-> Regisztráltak: 356
-> Legújabb tag: Stacyseade

Bejelentkezés

Felhasználónév

JelszóMég nem regisztráltál?
Regisztráció

Elfelejtetted jelszavad?
Új jelszó kérése

Ébredjetek Hunok Atilla Népe!

HírekÉbredjetek Hunok Atilla Népe!
Nyugodt lelkiismerettel kilehet jelenteni, Atilla Hun Nagy Király egyenes ági leszármazottai a Hunoknak mi Magyarok vagyunk. Ez az ami jogosan és jogilag is megillet minket, történjen bármi, soha, de soha, nem engedjük, nem adjuk Atilla Hun Királyunk Hun birodalmát! Mi vagyunk az egyenes ági leszármazottak, bennünk él Atilla szelleme, éljen is még évezredeken át! Ez adjon nekünk er?t az ellenséggel vívott csatáinkban, ez a mi vérünk örökségünk, lángoljon bennünk az id?k végezetéig!
A fanatikus vallási téboly itt nem azt nézi, hogy ez a keleti barbár volt olyan kultúrált, hogy a római pápával latinul beszélt és nem pusztította el Rómát, hanem a megalázkodást a pápai térdre rogyást nem tudják elfelejteni. Csakis a gy?lölet szíthatja ezt az Atilla ellenes konokságot, hiszen a valóban barbár és vandál Gaiseriknek sehol sem róják fel Róma elpusztítását.
Még az sem befolyásolja ezeket a gy?löletben elvakult egyháziakat, hogy a vandalizmus kifejezés is onnan ered, hogy a vandál germán nép pusztította el a szent várost Rómát.
Idézzük itt az ún. Hun történetet a Képes Krónikából:

Ha elt?nne a Vatikán szabadok lennénk?

HírekTe mit gondolsz err?l?

Mire tanítják gyermekeinket a libsi iskolában?

HírekA keresztelés után itt az újabb meghökkent? részlet az ötödikes honismeret tankönyvb?l


Újabb vitákat provokáló rész kering a Facebookon Bánhegyi Ferenc Hon- és Népismeret tankönyvéb?l. A mostani fejezet a régi falusi életmódot tünteti fel elég egyoldalúan idillikus színben. Pintér Sándor sem örülhet, mert azt is megtudjuk bel?le, hogy ma milyen nagymérték? a b?nözés.

Sokak kapták fel a fejüket a választható két ötödikes hon- és népismeret tankönyv közül a Bánhegyi Ferenc-féle Apáczai Kiadó által közreadott m?ben olvasható felszólítás láttán: “Ha nem vagy megkeresztelve, kérdezd meg szüleidet, miért nem kereszteltek meg téged!”

A szerz?, akinek történelemkönyveit korábban vissza kellett vonni, a Népszabadság cikke szerint azért, mert rokonszenves figuraként mutatta be Adolf Hitlert, vagy összekapcsolta a Tanácsköztársaság vezet?inek zsidó származását az általuk elrendelt kivégzésekkel, tankönyvében most újabb részletre akadtak, ami a kedélyek borzolására alkalmas.

A tankönyv 12. oldalán az Élet a régi falvakban fejezetet olvashatják a gyerekek. A tankönyv szerint régen becsülete volt a munkának, a gyerekek nem válogattak, nem volt szabad az id?sebbekkel feleselni, tudjuk meg. “Az így felnövekv? gyerekek pontosan tudták a szerepüket, a helyüket a falu közösségében.” Nem volt jellemz? a válás, a családon belüli er?szak,

nem volt olyan nagymérték? a b?nözés, mint ma.

Az emberek, bár szegények voltak, megtanulták a becsületes életet, a rendszeres munkát, s elt?rték az élet mindenféle nehézségét – fogalmaz a könyv.


© Tankönyvkatalógus.hu
A régi falusi élet idilli ábrázolását legalább is Móricz Zsigmond munkássága után szokás árnyalni, a családon belüli er?szak kérdésében sem hangzik hitelesen az állítás.Ébredjetek Hunok Atilla népe!

HírekÉbredjetek Hunok Atilla Népe!
Atilla nagy királyunk életútját meg kell mindenkinek ismerni! Ennek a tudásnak a megismerése után, semmi és senki nem tud a célod elérésében megállítani! Rendíthetetlen, tántoríthatatlan hitet kitartást er?t, biztonságot, megingathatatlan er?t, bátorságot tudást fog adni, az utódoknak a megoldás felismerésére és megvalósítására!
Atilla királyunk Átadta, rá bízta az Égiekt?l kapott küldetését, feladatának az elvégzését valakinek. Minden Égi segítséggel rendelkezik az Égiekt?l, mert e nélkül feladatát nem tudná elvégezni, beteljesíteni. Felruházta az utódját az Égiekt?l kapott küldetésének befejezésére, amit ? a gót germán, római gonosz tengely összeesküvése a halálával gátolta akadályozta meg. Megbízta küldetésének végrehajtására elvégzésére amit ? már nem tudott beteljesíteni. Az ? tettei a mi örökségünk, ezt kell az utódoknak tovább vinni! Az amit a római vandál gót és germán népek utódai reánk kényszerítenek, ez a mi jelenlegi szenvedésünknek, a bajainknak forrása és minden kínnak okozója. Ameddig nem ismered meg Atilla nagy királyunk valódi történetét, addig nem tudsz szabadulni a ránk kényszerített elnyomása, rabigája, kitalált törvénytelen jogszabálya halmazata alól.
Kitartást, bátorságot er?t, és sok-sok szövetségest az
el?ttünk álló feladat elvégzéséhez, mert nem kis feladat el?tt áll népünk. Kudarcról ne is beszéljünk, mert az emberiség fennmaradásának egyetlen feltétele és záloga,
gy?zelmünk! Ég áldása kísérjen utunkon, szabadságunk és megmaradásunk harcában! Áldás Atilla királyunk Hun birodalmára!

Napjainkban is aktuális

HírekHallgasd és tanulj, nehogy bután halj meg?! Mekkora nagy álszentek, köpönyeg forgatók, ezek a bíboros szabadk?m?ves libsi rabbi banda?!


Ébredjetek Hunok Atilla Népe!

HírekÉbredjetek Hunok Atilla Népe!
Ebben az epizódban válaszolok egy olvasó által feltett kérdésére is. Atilla intézkedései cselekedete, a Hun birodalom területének a rómaiak, vandál gótok germánok betörésének, fosztogatások pusztítások megfékezése, meg akadályozása volt az egyik f? feladata. Atilla hadjáratai a még meglév? hátramaradt Pártus birodalomból még megmaradt népeket zaklató perzsáktól vandál népekt?l a fent maradt korábban Pártus területén él? rokon népeket megvédje.
Atilla seregével vereti szét, Galliában a vizigótok, germán vandálokkal, Aetius seregét amely csatában Theodorik is elesik. Ebben a csatában Aetius és Theodorik seregei úgy legyengülnek, hogy nem tudnak talpra állni. Ezzel a csatával akarta a zsidó-gót Jordanes elfeledtetni azzal a katalauni vérfürdõvel, amit ügyesen kitalált.

Ébredjetek Hunok Atilla Népe!

HírekÉbredjetek Hunok Atilla Népe!
Azt tanítják történészek és történelem könyvekvekben Atilláról, csatát vesztett katalaunnál. Csatátt nem tudott és nem is veszíthetett, mert ebben az évben katalaunnál csata nem volt, Atilla és a Hunok részér?l! Ebben a fejezetben cáfolom a katalaunnál azt a történészek által kitalált hazug állításokat, hogy Atilla és a Hunok csatát vesztettek, vagy
legjobb esetben döntetlen volt Aetius és Atilla közt katalaunnál az ütközet.
Atilla csatát nem vesztett, mert csata nem volt!
ATILLA A HUNOK NAGY KIRÁLYA
Tehát Atilla idejében Perzsia ellen vezetett Hun háború az elnyomott Hunok segítségének érdekében történt? Minden bizonnyal így volt, hiszen a nyugati források is elismerik, hogy Atilla udvarában nagy követjárás volt Sogdia, Baktria és Chorezm területérõl. Van-e valami adat arra vonatkozóan, hogy Atilla személyesen részt vett volna ezekben a perzsiai hadjáratokban? Nincsen, és mint mondtam Atilla nagyszerû államszervezetében minden helyen ott volt az Õ felelõs HUN vezetõ embere, aki pontosan intézte a kötelességét. Ha azt tételezzük fel, hogy a Római Birodalom Afrikától Britanniáig és a palesztinai partig viselt hadat és hódított úgy, hogy a császárjaik otthon ültek, a faji, népi, nemzeti és azonos vallással (nestorianizmusnak nevezett Jézushit, melyet a Pártos Birodalomban manicheanizmusnak, majd késõbb perzsa elnyomás alatt mazdekizmusnak ismernek a kutatók) rendelkezõ és öntudatos Nagy Hun Nemzetrõl

A háborúk és a katasztrófák valakiknek...

Biztonság

Ébredjetek Hunok Atilla Népe!

HírekÉbredjetek Hunok atilla Népe!
Atilláról még a rossz akaróik is így írnak.
Igazságos és nagyon bátor Király volt!
Ha testvér gyilkos lett volna nem követték
volna imádott Hun nagy királyukat oly sokan! Ebb?l a részb?l kiderül, Csaba Király testvére hol eshetett , hol
esett el.
Ebb?l az epizódból nyilván érteni fogják az olvasók, Atilla nem lehetett testvér gyilkos?! Mert ebben az id?ben nagyon nagy szükség volt, a megbízható hivatalos ügyek intézésében testvérére! Atillának az öccsére nagyon nagy szüksége volt hadjáratai idejében. Nyugati írók, miért hazudják azt Atilláról, hogy testvér gyilkos volt?! Ez nyilván való nem igaz, ez hazugság!
ATILLA A HUNOK NAGY KIRÁLYA
Atilla tehát hat évig távol volt szervez? körúton és a Hun Birodalom központjában BUDA volt a király? Ez a helyzet vehet? ki a nyugati krónikások írásaiból, akik tulajdonképpen semmi konkrét adatot nem akarnak rögzíteni Atilla és a Hun Birodalom el?nyére, és csak mindenáron kisebbíteni akarják azt a valóságot, hogy a Kr.u.-i 441-447. évek között Atilla Hun Birodalmának vazallusa volt úgy a Nyugati, mint a Keletrómai Császárság, és Atilla a római jog alapján követelte magának az uralmat. Milyen római jog alapján? Magyarázd meg ezt jobban.

Ébredjetek Hunok Atilla Népe!

HírekÉbredjetek Hunok Atilla Népe!
Meg kell ismerned valós történetedet mert csak így lehetsz ismét nagy és er?s!
Ismét nagynak és er?snek kell lenned, mert a népek szenvednek a Róma által m?ködtetett igazságtalan, hazugságra, profitra épített rabigában. Meg kell tudnia az összes emberiségnek múltját valós történelmét. Ezen ismeret nélkül nem találod meg a kivezet? utat, mely
felszabadít minden zsarnoki uralom alól! Megkel, fel kel
ismerni az Ég Által választott Jöv? felé tudó,vezet? legjobb hun vezet?t aki rendelkezik az Égt?l kapott és felvértezett
Ismerettel és tudással. Vagy felismerjük, vagy szenvedünk a rabigától tovább, a természet általi rombolással magunkat pusztítjuk el, a magunk él?helyével együtt fogunk elt?nni megsemmisülni....! Nem sok id? áll a rendelkezésünkre, rohamosan pusztítjuk az életterületünk
nagy részét és véges az égiek türelme is az elfajzott, pusztítók felé....
ATILLA A HUNOK NAGY KIRÁLYA
Hogyan viselkedtek a békekövetek? Rögtön hangoztatni kezdték azt, hogy milyen gazdag és szép ajándékokat hoztak, de Atilla egy kézlegyintéssel elnémította õket, és nem engedte meg, hogy lovaikról leszálljanak, hanem félreérthetetlen latin nyelven közölte velük feltételeit a következõképpen: (ezt a szöveget a PANIUMI PRISKOSZ:

Ébredjetek Hunok Atilla Népe

HírekÉbredjetek Hunok Atilla népe!
Szittyák, Szkíták, Hunok, Avarok és magyarok.
Ha tudnátok, hogy egykoron a legnagyobb
népként, elismertek, tiszteltek felnéztek rátok.
Megbecsült nemzetként tekintettek, a nagy
tudás népéb?l valóknak tartottak. Egy nyelvet beszél?knek, egy hitet az ?si törvényt tisztel?nek,
hatalmas nemzetségnek, akik az adott szavukat mindég megtartották.
Legyünk méltó utódok el?deink, ?seink méltó utódaként élni létezni. Hunok vagyunk! A szabadság szeret?, békét tisztel?, béke megtartó, béke hírnöke szabadon él?k.
Mint egykoron, Csillagunk ismét tündöklik az égen!
ATILLA A HUNOK NAGY KIRÁLYA
ATILLA A HUNOK NAGY KIRÁLYA. Kérdések és válaszok. Ki lett a Hunok királya Ruga után? ATILLA lép trónra öccsével együtt 434-ben. Atilla öccsének neve: BUDA. Hallottál-e már valamit Atilláról? Mikor elõször hallottam a nevét, úgy mondták, hogy az Isten ostora volt, és megmutatták nekem azt a gyönyörû festményt amely Raffaello munkája és az eredetije a Vatikánban van. Mit ábrázol ez a festmény? Atillát Hun seregével Róma elõtt és I. Leó pápát, amint eléje járul békét kérni. A legérdekesebb ezen a képen az, hogy Leó pápa mögött, az égbõl hatalmas pallosokkal a kezükben, Péter és Pál száll alá Atilla ellen, és úgy tanították nekem, hogy Atilla azért fordult vissza Rómától, mert megijedt az égbõl alászálló, kardforgató két szenttõl.
Generálási idő: 6.18 másodperc
3,508,745 egyedi látogató