Hunok Nagy Szövetsége

Navigáció

Felhasználók

-> Online vendégek: 3

-> Online tagok: 1
NickHoife

-> Regisztráltak: 356
-> Legújabb tag: Stacyseade

Bejelentkezés

Felhasználónév

JelszóMég nem regisztráltál?
Regisztráció

Elfelejtetted jelszavad?
Új jelszó kérése

Árpádék hajó hada

HírekA “hajóhad” létezését megtudva, meg kell változtatnunk a “honfoglalásnak” nevezett HAZATÉRÉSÜNK történetében azt az állításunkat, hogy “bizánci hajók szállították felfelé a Dunán a hazatér? magyar családokat”. Ugyanis nem a bizánci flotta hanem a saját, magyar hajóhad hozta HAZA a nép zömét, valószín?leg a kézm?ipari szerszámokkal és a gépekkel együtt. Csak a kardgyártás maradt Kijevben – talán a tarján nemzetség felével – a vikingekkel való megállapodás szerint, mert a mágikus kardok gyártása a Kárpát-medencében folytatódott.
Az idegen nép ?szinte, jó indulatú feljegyzése igazolja, hogy ?seink olyan iparral és képzettséggel bírtak, ami még manapság is tudást követel. Itt jelentkezik az általam felvetett ipari m?veltség. Kérdés az is, milyen iskolarendszerük volt, hogy ezt a nagyszer? ipari m?veltséget, tudást át tudták adni az ipari tömegnek. Algebrával, matematikával, geometriával, stb. kell tisztában lenni, hogy hajót építsenek!
“… Árpád korában, 900. év jún. 29-én volt Velence Köztársaság és a magyarság között az els? tengeri ütközet.

A múltat végkép eltörölni...?!

HírekA véletlen, vagy az Égiek szóltak bele, hogy ne semmisüljenek meg a történelmi íratok.
Elvégre közeledik a 100. éves Trianon néven közismert nagy holokauszt, ami közismert már mindenki számára! A magyarokkal szemben elkövetett népirtás, mészárlása! Az egyháznak nem kis szerepet játszott ennek a mészárlásnak megszervezésében?!

Szemétdombra ítélt történelem

Furcsa „leletre” bukkantak a nagyváradi szeméttelep válogató munkásai pár nappal ezel?tt. A szelektív hulladéktárolók tartalmát vizsgálva ugyanis egy halom régi, zömmel az egykori magyar világból származó okmány bukkant el? egy szeméthalomból. Az 1800-as évek végét?l egész az 1980-as évekig datált iratok között akadtak temetkezési engedélyek, születési bizonylatok, orvosi zárójelentések, de mint kiderült, monarchiabeli bírósági jegyz?könyvek másolatai is lapultak a szemétdombon.
Mint megtudtuk, a szemetet szétválogató munkásoknak felt?nt a sok régi okmány, több ilyenen a magyar királyi pecsét, másokon püspöki pecsét volt látható. A munkások sejtették, talán mégsem a szemétbe való papírhalmazra bukkantak, ezért értesítették a feletteseiket.
Utánanéztünk a történetnek, hogyan lehetséges az, hogy levéltári okmányok a szemétdombon végezzék.

Ébredjetek Hunok Atilla Népe!

HírekAmeddig nem ismered meg a valódi múltadat, addig szolga vagy és szolga is maradsz! Ismerned kell múltadat, jelenedet, mert e nélkül nem tudsz jöv?t építeni...?!

A HUNOK EURÓPAI TÖRTÉNETE.
HírekMikortól kezdõdik a Hunok történelmében ez a fejezet? Amióta letelepedtek a Kárpát-medencében és a Közép-Ázsiáig terjedõ birodalmuknak központja a Magyar Nagyalföldön volt. Melyik évtõl számíthatjuk ezt? A régi Magyar írások szerint a Hunok Kr.u.374 táján jöttek a Kárpát-medencébe. A nyugati történészek és régi történetíróik úgy állítják, hogy a Hunok Kr.u.378. évben már megtelepedtek Magyarországon. Hogyan nevezték ebben az idõben ezeket a földrajzi helyeket? A Duna bal partján elterülõ vidék, Ister-Gamtól a Pontiusig (Fekete-tenger) és aztán keletre Közép-Ázsiáig HUNNIA néven volt ismeretes. A mai Dunántúl a Vág-torkolatától a Dráváig húzott É-D irányú egyenes vonal határig VALERIA, a bécsi medence ettõl a határvonaltól számítva a Mura torkolatáig: FELSÕ-PANNONIA és a Dráva-Száva köze: ALSÓ-PANNONIA nevet viselt.

Tudtad, hogy ez is egy csaláson alapszik?!

HírekEzek után a látottak után, vágysz e még az ötösre, akarsz még a bolondok adóját fizetni a csalóknak?!


Fohászunk felhatol az égig?!

HírekA sólyom szárnyán

Sólyom száll a magyar égen,
úgy ahogyan réges-régen.
Elevenít ?s-emléket,
földre hozza Emesénket!

Sólyom száll a magyar égen,
nem legenda, látod mégsem!
Valóság ez és nem álom,
magasban a sólymot kerecsent látom!

Ott köröz fenn, figyel miránk,
hozzá fel szál fohászunk és imánk.
Istenünk szent lelke száll ott fent,
jaj, mennyi nyomort lát itt lent!

Sólyom száll a magyar égen,
olyan szépen, ahogy régen.
Ott köröz fenn a kék égen,
arany napunk közelében.

Kérünk hallgasd meg fohászunk?

HírekFohász Atilla Hunok Nagy Királyunkhoz

Ó Atilla, Bendegúz vére, hunok nagy királya,
Reszketett Európa kardod, ha látta.
Félt t?led nap Kelet és nap Nyugat,
Reszkettek t?led minden nagy birodalmak.
Most kellene jönnöd, szólítanálak!
Nagy szüksége van a nemzetnek reád Atilla!
Fiai földön futóvá váltak !!!!

Múlt században nyögtük
A háborúk vérontását,
Nemzetünk szétdarabolását.
Elmúlt a nemzet harcokkal tele százada,
Még sem lett könnyebb, jött a nyugat hada.
Bankok hada zúdul most az új korban ránk,
Eladták földjeink, gyáraink enyészetté vált.
Úgy jártunk, mint K?m?ves Kelemen,
Mit eddig építettünk, eladták, lebontotta idegenek hada, Atilla nagy királyunk. kérünk segíts?!

Mészáros a Mészáros a Mészáros...

HírekRendszer változás nélkül semmi nem változik...! A lánc marad csak a kutyák cserél?dnek!

Ébredjetek Hunok és legyen elég eszetek!

HírekÉbredjetek Hunok Atilla népe! Legyen magatokhoz való eszetek, mert az örökségetekre fáj az ?si ellenség
foga! Ha kell az egész nép elüldözésével, kiirtásával is de minden áron szeretnék megkaparintani mindent, mondom mindent!

ATILLA A HUNOK NAGY KIRÁLYA

Ki lett a Hunok királya Atilla után? Miután nincs semmi adat arra vonatkozólag, hogy Atilla trónörököst jelölt volna ki fiai közül, csak a régi történészek találgatásaira vagyunk utalva. Az adatok nagyobb része azonban azt erõsíti meg, hogy Atilla legidõsebb fia ELLÁK vette kezébe a birodalom irányítását.
Atilla halála nem okozott változásokat a római birodalmakban? Atilla erõs kezében összpontosított hatalom a rómaiaknak is elõnyét szolgálta annak ellenére, hogy a békét meg kellett fizetniök aranyban. Ahogy Atilla hirtelen meghalt, mint elõbb említettem Valentianus császár kivégezteti Aetiust, de hat hónapra rá (már 455-ben) õ maga is áldozatává válik annak a gyilkos társulatnak, melyet udvarában megszervezett.
A Nyugatrómai Birodalom végét jelenti ez, mert III. Valentianus rokona Gaiseric, a vandálok királya a római császár meggyilkolását ürügynek használja fel arra, hogy seregeivel elárassza a római birodalmat. (Itt tudni kell azt, hogy Gaiseric fia elvette feleségül III. Valentianus legidõsebb lányát. Innen a rokonság.)
A nyugati krónikák leírják, hogy micsoda kegyetlen módon rabolták ki a vandálok Rómát. A szent várost, amelynek Atilla megkegyelmezett a vandál germán törzsek rombolták le és érdekes, hogy most nem jelentek meg az égi pallosokkal felfegyverzett szentek.

Azért, hogy ez a szörny?ség soha ne ismétl?dhessen meg!

Hírek
Az erdélyi vérengzés:

Rövid tartalom:

Az erdélyi vérengzés néven elhíresült magyarellenes támadások 1848. október 19. és 1849. májusa között zajlottak.

A Magyarország és Erdély uniója ellen fellázadt császárh? románok, a császári hader? tisztjeinek irányításával, a pogrom ideje alatt 7500 – 8500 magyart mészároltak le, ezzel megváltoztatva Dél-Erdély etnikai összetételét.

Vérengzések:

1. Az els? mészárlásra 1848. október 14-én került sor, Kisenyeden.

Ezt a települést a magyarok annyira biztonságosnak gondolták, hogy még a szomszédos településekr?l is ide jöttek védelmet keresni.

A románok ostromolni kezdték a falut, de a magyarok több napig kitartottak. Végül aztán letették a fegyvert, mire a románok 140 embert – férfit, n?t, gyermeket – lemészároltak.

2. Pár nappal kés?bb Székelykocsárdot pusztította el egy felkel? csapat, itt összesen 60 magyart végeztek ki, állítólag olyan kegyetlenséggel, hogy a falu három lakosa, aki elbújt a románok el?l, látva a borzalmakat felakasztotta magát.

Atilla Hun birodalmának eljövetele...

HírekÉbredjetek Hunok Atilla Népe!
Atilla Hun birodalmának eljövetelének idejét a megfelel? felkészültség határozza meg. Áldás
Az Égiek rendeltetése szerint bármikor eljöhet...
ATILLA A HUNOK NAGY KIRÁLYA
Eredményesek voltak a nép áttelepítések? A központi hadvezetés szempontjából nézve igen eredményesek voltak, mert iszonyú nagy római haderõt kötöttek le. Nem kell mást említenünk, csak pl. a Rómában ma is létezõ Trajánus Oszlopot, melyen a jazig lovas harcosok felvonulása látható. Vagy azt a történelmi adatot, hogy az i.sz.-i 160. évben Marcus Aurelius római császár hadjáratot vezet Dácia ellen, és bár a római történészek azt írják, hogy elpusztította a dákokat, a rómaiaknak mégis ki kellett üríteni ezt a területet, és áttelepültek Moesiába ahol megalakították a Duna jobb partján DÁCIA AURELIANA provinciát. Léteztek-e még ezek a pártos hadvezetés által áttelepített népek Atilla idejében? Hogyne léteztek volna? Hiszen Atilla egyik címe a dákok és massagéták királya volt.

A mi János vitézünk

HírekVALÓSÁG a LEGENDÁBAN
JÁNOS vitéz és ILUSKÁJA igaz története
Buda alatt a ráckevei régi temet?ben járva egy különös útjelz? táblán akad meg a tekintet:
JÁNOS vitéz sírja felé mutat a nyíl. A nyíl irányába haladva egy félbetört oszlopú síremlék áll. Rajta a felirat: Itt nyugszik Horváth Nepomuki János /rangjai és kitüntetései felsorolva/ aki nem más, mint Pet?fi Sándor megálmodott meseh?se: János vitéz.
Minden legendának van valóság magva, amit nem szabad hagyni feledésbe merülni.
De hát ki is volt ? valójában? A legenda már valóságos élettörténetté alakul át, korabeli ráckevei dokumentumokra támaszkodva. Borovsky Samu már 1910-ben megjelent Pest-Pilis-Solt vármegye M?emlékei” cím? monográfiájában említi meg a ráckevei m?emlékek között Horváth N. János síremlékét „A jobbágyból lett világlátott huszárkapitányról” írva.
1774. május 1o -én született Ráckevén. Az anyakönyv tanúsága szerint Piringer Jánosként látta meg a napvilágot. Apja Piringer Pál, édesanyja Gáspár Magdolna. A ráckevei nádfedeles házból hamarosan az égiek mezejére távozott az édesapa, akir?l a kis Jánoskának nem is maradt emléke.
A megözvegyült édesanya – hogy a kisfiú apa mellett n?hessen fel – a gyászév letelte után férjhez ment nemes Horváth János megyei perceptorhoz. Az édesanya kikötése volt, hogy a házasságkötéssel egyidej?leg a kis Jánost adoptálja a férje. Így lett Piringer Jánosból Horváth Nepomuki János.
Generálási idő: 9.33 másodperc
3,508,932 egyedi látogató